بانك اطلاعات عناوين پايان نامه و پژوهش معرفي پايگاه هاي اطلاعات علمي بخش خدمات وب و seo بخش دانلود رايگان بخش دانلود پروپوزال بخش معرفي دانشگاههاي خارجي و شرايط تحصيل و بورس آنها

 

 iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير كل ايران پژوهان مجموعه: روش تحقيق
تعداد بازدید: 7420
چاپ

به طور کلی شناخت انسان از پدیده های مختلف به سه روش علمی، فلسفی و دینی صورت میپذیرد که در ادامه توضیح داده می شوند.

 

شناخت با روش علمی

این شناخت مبتنی بر نتایج آزمایش هایی است که به وسیله حواس پنج گانه قابل درک باشد باید توجه داشت که رهیافت های علمی نیز بر اساس فرضیه هایی اثبات نشده، استوار هيسين نچمیاس و نچمیاس، ۱۳۸۱: ۱۵-۱۳).

برخی از این فرضیه ها عبارتند از: د طبیعت منظم است؛ اما می توانیم طبیعت را بشناسیم؛

همه پدیده های طبیعی علل طبیعی دارند؛ هیچ چیز بدیهی نیست؛ د دانش از راه تجربه کسب میشود.

شناخت با روش فلسفی

فیلسوفان نیز مانند دانشمندان ادعاهایی را مطرح می کنند اما برخلاف بسیاری از دانشمندان، برای اثبات آنها از وسایلی مانند لوله های آزمایش، تلسکوپ ها، اتاق های بخار یا وسایل مشابه استفاده نمی کنند. اظهارات فیلسوفان به طور ویژه برگرفته از فکر و اندیشه آنهاست. این موضوع که فیلسوفان از وسایل تجربی استفاده نمی کنند، بدان معنی نیست که داده های تجربی بی ارتباط با نظریه های فلسفی هستند. به هر جهت آنها برای داشتن شواهد کافی برای نظریه هایشان به آزمایشگاه و نتایج میدانی نیز نیازمندند ,Daly)2010: 9-10)

به طور کلی شناخت فلسفی مبتنی بر استدلال است و از تعمیم اصول و بدیهیات د می شود.

شناخت با روش دینی

شناخت در این روش مبتنی بر وحی به پیامبران الهی است. بسیاری از باورهای انسانها هرچند ممکن است با روش های علمی و فلسفی هم قابل تأیید باشند ولی شناخت آنها از دین و رهیافت های معرفتی حاصل شده است؛ بنابراین شناخت با روش دینی لزوما در مباینت با روش های علمی و فلسفی نخواهد بود.

گفتنی است شیوه های دیگری نیز برای شناخت معرفی شده است، همچون:

شیوه های مبتنی بر حجیت؛ و شیوه های مبتنی بر رمز و راز؛

شیوه های خردگرایانه؛ ۳ و شیوه های علمی (ساروخانی، ۱۳۸۹: ۱۷-۱۵). یا شیوه هایی مانند:

شیوه های اقتداری؛

شیوه های شهودی؛ و شیوه های عقلانی (نچمیاس و نچماس، ۱۳۸۱: ۱۳-۱۱).

همچنین از روش عرفانی به جای روش دینی نیز یاد شده است، ولی در هر حال یافته های مورد تأیید در هر تحقیق، شناختی است که از روش علمی حاصل شده باشد.

 
نگارش یافته توسط مدير كل ايران پژوهان مجموعه: روش تحقيق
تعداد بازدید: 5391
چاپ

از نظر زمان روش های تحقیق را می توان به دو نوع تاریخی و آینده پژوهی تقسیم کرد.

روش تحقیق تاریخی

" این روش هنگامی استفاده می شود که محقق در خصوص موضوعی نسبت به گذشته جستارگری می کند.

بنابراین جامعه مورد تحقیق در این حالت در دسترس محقق نبوده و متغیرهاد مستقیما قابل اندازه گیری نیستند.

و متغیرهای آن

روش تحقیق آینده

یا آینده پژوهی چنانچه محقق به دنبال اگاهی از وضعیت متغیرها یا نوع ارتباط آنها در آینده باشد باید از روش تحقیق اینده یا اینده پژوهی استفاده کند.

در این حالت نیز همچون تحقیق تاریخی، جامعه موردنظر محقق، در دسترس وی نبوده و متغیرهای آن در زمان حاضر قابل اندازه گیری نیست.

انواع روش های تحقیق و چگونگی استفاده از آنها در فصل سوم به طور مشروح

بررسی خواهند شد.

 
نگارش یافته توسط مدير كل ايران پژوهان مجموعه: روش تحقيق
تعداد بازدید: 7840
چاپ

گفتیم که تحقیق مطالعه ای است روشمند؛ بنابراین شناخت روش های مناسب در انجام مطالعات امری ضروری است. با توجه به اینکه هر تحقیق فرایندی از سه مرحله جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل و استنتاج آنهاست، از این رو، روش شناسی تحقیق، مجموعه ای از روش های جمع آوری اطلاعات و تکنیک های تجزیه و تحلیل و استنتاج آنها خواهد بود. روش های تحقیق را می توان بر حسب نوع اقدام محقق و همچنین از نظر زمان به انواع زیر دسته بندی نمود:

 

انواع روش های تحقیق برحسب اقدام محقق

روش های تحقیق بر حسب نوع اقدام محقق، از یک منظر به روش های توصیفی و تحلیلی و از منظر دیگر به روش تجربی قابل تفکیک هستند.

روش تحقیق توصیفی

اگر محقق برای آگاهی از مشخصات و ویژگی های یک متغیر با چگونگی ارتباط بین دو یا چند متغیر یک جامعه، با استفاده از شاخص های آمار توصیفی صرفا به اندازه گیری آنها در زمان حاضر یا در یک دوره زمانی مشخص بپردازد و از نحوه تغییرات آنها، درباره ویژگی هر متغیر یا نوع ارتباط متغیرها با هم نتیجه گیری نماید، از روش تحقیق توصیفی استفاده کرده است.

و یک جامعه بزرگ انجام ی های آمار استنباطی به جامعه

روش تحقیق تحلیلی

در صورتی که محقق مطالعه توصیفی را در یک نمونه کوچک از یک جامعه. داده، سپس نتایج به دست آمده از نمونه را با استفاده از تکنیک های آمار استناما بزرگ تعمیم دهد، روش تحقیق تحلیلی را به کار گرفته است.

همان طور که ملاحظه می شود در هر دو روش توصیفی و تحلیلی، محقق بدون دخل و تصرفی در متغیرها صرفا به اندازه گیری آنها و نتیجه گیری درباره مشخصات ن ویژگی های هر متغیر یا نوع ارتباط متغیرها نسبت به هم می پردازد.

روش تحقیق تجربی

اگر محقق برای آگاهی از ویژگی های یک متغیر یا نوع ارتباط متغیرها با هم با چگونگی تأثير آنها بر یکدیگر از آزمایش استفاده کند و در آزمایش های مختلف مقدار یا نوع متغيرها را تغییر و تعویض نموده و از این طریق نسبت به ویژگی های یک متغیر یا نوع و شدت رابطه و تأثیر روی چند متغیر نسبت به هم نتیجه گیری کند، در این صورت محقق، روش تحقیق تجربی را به کار برده است.

بنابراین برخلاف روش های توصیفی و تحلیلی که محقق صرفا به مطالعه متغيرها می پردازد در روش تحقیق تجربی به آزمایش متغیرها دست می زند.

 
نگارش یافته توسط مدير كل ايران پژوهان مجموعه: روش تحقيق
تعداد بازدید: 5182
چاپ

هر تحقیق از نظر هدفمندی مطالعه به یکی از انواع بنیادی (محض)، کاربردی و توسعه ای قابل تقسیم است.

۱. تحقیق بنیادی (محض)

این تحقیق از نوع تحقیقات نظری است که در آن محقق بدون داشتن یک هدف کاربردی خاص، صرفا برای توسعه دانش به مطالعه می پردازد. اساس تحقیق محض برای یکی از اهداف علوم انجام می شود که نوعی علم برای علم است (2 :2001 ,Goddard). این نوع از تحقیقات به دلیل آنکه راهگشای سایر مطالعات و بررسی هاست، مورد توجه است؛ بنابراین تحقیقات بنیادی از نوع مطالعات نظری هستند.

۲. تحقیق کاربردی

" تحقیقات کاربردی برای یافتن راه حلی درباره یک مشکل مهم در جامعه، یک سازمان صنعتی یا اداری انجام می شود. البته منظور از مشکل در اینجا به مفهوم یک عیب یا ایراد نیست، بلکه به معنای افزودن به مجموعه دانشی ماست (7 :2008 ,Kumar). این تحقیقات اغلب ویژگی های تحقیقات بنیادی مانند استفاده از تکنیک نمونه گیری و استنتاج متعاقب آن در جامعه اصلی را دارند اما، هدف آنها توسعه یک محصول یا پروسه آزمایش و تبیین مفاهیم در شرایط واقعی است. اغلب تحقیقات آموزشی، تحقیقاتی کاربردی هستند (48 :2007 ,Dumar). معمولا بیان می شود که تحقیقات بنیادی به دلیل آنکه اساس تحقیقات کاربردی را تشکیل می دهند، از اهمیت بیشتری نسبت به تحقیقات کاربردی برخوردارند. به عبارت دیگر، ادعا می شود که تحقیقات کاربردی بدون پایه و اساس مناسب در تحقیقات بنیادی، نمی توانند پردازش شوند. با وجود این، از منظر دولت مردان، تحقیقات کاربردی به دلیل قابلیت پاسخ گویی به مشکلات فعلی اقتصادی و اجتماعی جامعه حتی به طور ناقص، نسبت به تحقیقات بنیادی،قابلیت سرمایه گذاری بیشتری دارند و از اهمیت بیشتری برخوردارند و مثلا بررسی دلایل تورم در کشور و ارائه پیشنهادهایی جهت کنترل آن کاربردی محسوب می شود.

روند (11 :2008 ,Hall) ال آن، یک تحقیقو تفاوتهای میان تحقیقات کاربردی و بنیادی اطلاع از تفاوت های میان تحقیقات بنیادی و کاربردی به محقق در تمایز و درک این دو نوع تحقیق کمک شایانی می کند. جدول زیر برخی از این تفاوت ها را ::. می دهد.

تحقیقات بنیادی با هدف حل یک مشکل و با توسعه دادن زمینه کاربرد با هدف روشن ساختن یک تئوری با توسعه دادن زمینه یک قاعده انجام میشود.

کاربرد یک قاعده انجام میشود. معمولا تعدادی از قواعد برای حل یک مشکل جمع مطالعه یک مشکل، معمولا با تمرکز بر یک قاعده صورت میشود.

می گیرد. ا معمولا مطالعه بر روی یک زمینه خاص بدون تعميم به دنبال عمومیت دادن و کلی گرایی است. سعی می کند به این نکته اشاره کند که مسائل مختلف سعی می کند به این نکته اشاره کند که مسائل مختلف چرا چگونه می توانند تغییر داده شوند.

اتفاق می افتند. به زبان ساده (معمول) گزارش می دهدبا زبان تکنیکی قواعد گزارش می دهد.(Dumar, 2008: 7)

۳. تحقیق توسعه ای

" هدف از انجام تحقیق توسعه ای، ایجاد یک معرف جامع تر از نتایج تحقیقات انجام یافته و گسترش دامنه مطالعات آنهاست (3 :2006 ,Desai and Potter)؛ بنابراین وقتی تحقیقی در ادا تحقیقات قبلی و برای بررسی ابعاد و موضوعات تکمیلی انجام می شود، یک ن توسعه ای است.

 
نگارش یافته توسط مدير كل ايران پژوهان مجموعه: روش تحقيق
تعداد بازدید: 9859
چاپ

هر تحقیق از نظر هدفمندی مطالعه به یکی از انواع بنیادی (محض)، کاربردی و توسعه ای قابل تقسیم است.
۱. تحقیق بنیادی (محض) این تحقیق از نوع تحقیقات نظری است که در آن محقق بدون داشتن یک هدف کاربردی خاص، صرفا برای توسعه دانش به مطالعه می پردازد. اساس تحقیق محض برای یکی از اهداف علوم انجام می شود که نوعی علم برای علم است (2 :2001 ,Goddard). این نوع از تحقیقات به دلیل آنکه راهگشای سایر مطالعات و بررسی هاست، مورد توجه است؛ بنابراین تحقیقات بنیادی از نوع مطالعات نظری هستند.
۲. تحقیق کاربردی تحقیقات کاربردی برای یافتن راه حلی درباره یک مشکل مهم در جامعه، یک سازمان صنعتی یا اداری انجام می شود. البته منظور از مشکل در اینجا به مفهوم یک عیب یا ایراد نیست، بلکه به معنای افزودن به مجموعه دانشی ماست (7 :2008 ,Kumar). این تحقیقات اغلب ویژگی های تحقیقات بنیادی مانند استفاده از تکنیک نمونه گیری و استنتاج متعاقب آن در جامعه اصلی را دارند اما، هدف آنها توسعه یک محصول یا پروسه آزمایش و تبیین مفاهیم در شرایط واقعی است. اغلب تحقیقات آموزشی، تحقیقاتی کاربردی هستند (48 :2007 ,Dumar). معمولا بیان می شود که تحقیقات بنیادی به دلیل آنکه اساس تحقیقات کاربردی را تشکیل می دهند، از اهمیت بیشتری نسبت به تحقیقات کاربردی برخوردارند. به عبارت دیگر، ادعا می شود که تحقیقات کاربردی بدون پایه و اساس مناسب در تحقیقات بنیادی، نمی توانند پردازش شوند. با وجود این، از منظر دولت مردان، تحقیقات کاربردی به دلیل قابلیت پاسخ گویی به مشکلات فعلی اقتصادی و اجتماعی جامعه حتی به طور ناقص، نسبت به تحقیقات بنیادی،می گیرد؛ بنابراین با مطالعات تجربی می توان تاثیر واقعی یک عامل بر عامل دیگ را در نظر گرفتن دیگر عوامل محیطی پیش بینی نمود (9 :2008 ,Kumar). اغلب تحقیقات دانشجویان برای پایان نامه های خود انجام می دهند از نوع مطالعات تجربی است.
۳. مطالعه موردی مطالعه موردی، یک تفحص تجربی است که یک پدیده معاصر (همزمان) را مطی زمینه های ۲ (مفاهیم) آن بررسی می کند؛ به ویژه زمانی که مرز میان پدیده و زمینه های آن به صورت واضحی مشهود نیست» (1 :2010 ,Woodside).
در یک مطالعه موردی، محقق اطلاعات را با مطالعه ویژگی های مردمی که در زمینه با ارتباطات مشترک هستند یا بوده اند، جمع آوری می کند. در این تعریف به جای واژه «مردم» می توان واژه های سازمان»، «وقایع»، «وضعیت ملی» یا هر هویت مستقلی را استفاده کرد (3 :2010 ,Swanborn). بنابر این مطالعه موردی نوعی از مطالعات تجربی است که یک مورد خاص را هم زمان بررسی می کند؛ مانند بررسی رابطه فعلی نقدینگی با تورم در کشور.
برای مثال فرض کنید می خواهیم به بیان و بررسی مفاهیم و تعاریف موجود در زمینه مدیریت دانش بپردازیم. در این صورت تحقيق ما یک مطالعه نظری است ولی چنانچه در یک مطالعه بخواهیم به تدوین الگوی مدیریت دانش برای کشورمان در برنامه پنجم توسعه مبادرت ورزیم، بررسی ما یک مطالعه تجربی است. به همین ترتیب چنانچه بررسی خود را به یک سازمان و مؤسسه محدود کنیم و بخواهیم بدانیم سازمان مورد بررسی در وضعیت فعلی در کدام سطح از سطوح هرم مدیریت دانش قرار دارد تا از طریق آن بتوانیم به ترسیم نقشه دانش در آن سازمان بپردازیم، بررسی ما یک مطالعه موردی خواهد بود.

 

ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->