iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير كل ايران پژوهان مجموعه: روش تحقيق
تعداد بازدید: 14687
چاپ

 فرایند ساخت تئوری

ساخت یک تئوری طی دو مرحله عمده رخ می دهد- مرحله توصیفی و مرحله هنجاری. درون هر یک از این مراحل، نظریه پردازان از طریق سه مرحله ادامه می دهند. فرایند ساخت تئوری، از طریق این سه مرحله دوباره و دوباره تکرار می شود. در گذشته، محققان مدیریت، کاملاً از روی بی احتیاطی اصطلاح تئوری را برای فعالیتهای تحقیقی بکار برده اند که تنها به یکی از این مراحل مربوط می شوند. برای مثال اصطلاحاتی از قبیل «تئوری بهره برداری یا بهینه سازی» در اقتصاد و «تئوری اقتضاء» در طراحی سازمان، تنها به گامی فردی در فرایند تئوری سازی در زمینه های مربوطه آنها اشاره دارد. ما پیشنهاد می کنیم که مفیدتر است اصطلاح تئوری را بعنوان بدنه ای از ادراک تصور کنیم که محققان آن را مجموعاً از طریق هر یک از این سه گام در مراحل توصیفی و هنجاری می سازند. از بسیاری جهات اصطلاح تئوری به همان اندازه که اسم است، شاید بهترباشد به عنوان یک «فعل» بیان شود- زیرا بدنه ادراک همچنانکه که محققان این فرایندرا تعقیب و برای بهبودآن کار می کنند، دائماً تغییر می کند.


ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->