iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير كل ايران پژوهان مجموعه: روش تحقيق
تعداد بازدید: 12080
چاپ

هر تحقیق از نظر هدفمندی مطالعه به یکی از انواع بنیادی (محض)، کاربردی و توسعه ای قابل تقسیم است.

۱. تحقیق بنیادی (محض)

این تحقیق از نوع تحقیقات نظری است که در آن محقق بدون داشتن یک هدف کاربردی خاص، صرفا برای توسعه دانش به مطالعه می پردازد. اساس تحقیق محض برای یکی از اهداف علوم انجام می شود که نوعی علم برای علم است (2 :2001 ,Goddard). این نوع از تحقیقات به دلیل آنکه راهگشای سایر مطالعات و بررسی هاست، مورد توجه است؛ بنابراین تحقیقات بنیادی از نوع مطالعات نظری هستند.

۲. تحقیق کاربردی

" تحقیقات کاربردی برای یافتن راه حلی درباره یک مشکل مهم در جامعه، یک سازمان صنعتی یا اداری انجام می شود. البته منظور از مشکل در اینجا به مفهوم یک عیب یا ایراد نیست، بلکه به معنای افزودن به مجموعه دانشی ماست (7 :2008 ,Kumar). این تحقیقات اغلب ویژگی های تحقیقات بنیادی مانند استفاده از تکنیک نمونه گیری و استنتاج متعاقب آن در جامعه اصلی را دارند اما، هدف آنها توسعه یک محصول یا پروسه آزمایش و تبیین مفاهیم در شرایط واقعی است. اغلب تحقیقات آموزشی، تحقیقاتی کاربردی هستند (48 :2007 ,Dumar). معمولا بیان می شود که تحقیقات بنیادی به دلیل آنکه اساس تحقیقات کاربردی را تشکیل می دهند، از اهمیت بیشتری نسبت به تحقیقات کاربردی برخوردارند. به عبارت دیگر، ادعا می شود که تحقیقات کاربردی بدون پایه و اساس مناسب در تحقیقات بنیادی، نمی توانند پردازش شوند. با وجود این، از منظر دولت مردان، تحقیقات کاربردی به دلیل قابلیت پاسخ گویی به مشکلات فعلی اقتصادی و اجتماعی جامعه حتی به طور ناقص، نسبت به تحقیقات بنیادی،قابلیت سرمایه گذاری بیشتری دارند و از اهمیت بیشتری برخوردارند و مثلا بررسی دلایل تورم در کشور و ارائه پیشنهادهایی جهت کنترل آن کاربردی محسوب می شود.

روند (11 :2008 ,Hall) ال آن، یک تحقیقو تفاوتهای میان تحقیقات کاربردی و بنیادی اطلاع از تفاوت های میان تحقیقات بنیادی و کاربردی به محقق در تمایز و درک این دو نوع تحقیق کمک شایانی می کند. جدول زیر برخی از این تفاوت ها را ::. می دهد.

تحقیقات بنیادی با هدف حل یک مشکل و با توسعه دادن زمینه کاربرد با هدف روشن ساختن یک تئوری با توسعه دادن زمینه یک قاعده انجام میشود.

کاربرد یک قاعده انجام میشود. معمولا تعدادی از قواعد برای حل یک مشکل جمع مطالعه یک مشکل، معمولا با تمرکز بر یک قاعده صورت میشود.

می گیرد. ا معمولا مطالعه بر روی یک زمینه خاص بدون تعميم به دنبال عمومیت دادن و کلی گرایی است. سعی می کند به این نکته اشاره کند که مسائل مختلف سعی می کند به این نکته اشاره کند که مسائل مختلف چرا چگونه می توانند تغییر داده شوند.

اتفاق می افتند. به زبان ساده (معمول) گزارش می دهدبا زبان تکنیکی قواعد گزارش می دهد.(Dumar, 2008: 7)

۳. تحقیق توسعه ای

" هدف از انجام تحقیق توسعه ای، ایجاد یک معرف جامع تر از نتایج تحقیقات انجام یافته و گسترش دامنه مطالعات آنهاست (3 :2006 ,Desai and Potter)؛ بنابراین وقتی تحقیقی در ادا تحقیقات قبلی و برای بررسی ابعاد و موضوعات تکمیلی انجام می شود، یک ن توسعه ای است.


ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->