iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير كل ايران پژوهان مجموعه: روش تحقيق
تعداد بازدید: 1466
چاپ

George Kellyبر اساس نظریه سازه های  شخصی جورج کلی، هر فرد در زمینه تفکر درباره جهان پیرامون خود به طور کلی، با جنبه های ویژه ای از آن به طور خاص، «خانه ای از سازه های ذهنی و شخصی را با خود حمل می کند که از طریق آن به اندیشه ها و تجربه های خود نظم می بخشد و آنچه را در هر زمان برای او رخ می دهد، معنابخشی می کند.   دست یافتن به این کیفیت های ذهنی مستلزم ابزاری است که با به کار گیری آن بتوان دنیا را از نگاه دیگران مشاهده کرد و از این طریق به درک تفسیرهای آنها از پدیده ها و رویدادهای جهان پیرامون که به شکل گیری انتظارات آنها و به تبع آن نگرش ها، عقاید و افکار آنها منجر می شود.

جورج کلی (۱۹۵۵) روش شبكه خزانه را با این هدف و بر پایه شکل خاصی از مصاحبه ساختار یافته و مبنی بر تشریک مساعی معرفی کرد. فرایند انجام دادن مصاحبه ها و شکل گیری شبکه خزانه از طریق پیمودن سه گام اصلی است:

1.  انتخاب عناصر : عناصر نمونه های مفهومی خاصی اند که قلمرو موضوعی پژوهش را پوشش می دهند. عناصری که در شبکه خزانه به کار گرفته می شوند می توانند هر چیزی باشند، و کاملا به بستری که می خواهد واکاوی شود بستگی دارد. عناصر می توانند در قالب اشکال گوناگون شامل اشیا، افراد، رویدادها، فعالیت ها، با موجودیت های انتزاعی بیان شوند .

2.   استخراج سازه ها : سازه سنگ بنای معنا بخشی است و توسط افراد برای معنا دادن به پیرامونشان ابداع می شود. این مرحله می تواند با ابتکار محقق مثلا با سازه های سه عنصری، 5 عنصری و ... که توسط شرکت کنندگان بر روی کارتهای جداگانه نوشته شده است، انجام پذیرد .

3.  اتصال عناصر به سازه ها : در این مرحله خزانه ای از سازه های مفهومی ایجاد شده است که با اتصال و یکپارچه کرده آنها نظریه و مفهوم مد نظر سازماندهی و ایجاد می شود.

در ادامه کتاب جورج کلی (1992) با عنوان The psychology of personal constructs برای مطالعه علاقمندان آپلود شده است.


ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->