Turn Desktop View Off
 

 iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: بانك موضوعات پايان نامه
تعداد بازدید: 50168
چاپ

تربيت بدني -  فيزيولوژي ورزشي

 • تاثير فعاليتهاي بدني منظم بر روي سيستم ايمني هومورال (ايمونوگلوبولينهاي IgA ،IgG و IgM سرم
 • تاثير يک برنامه تمريني استقامتي بر عوامل خوني منتخب و اکسيژن مصرفي بيشينه
 • تاثير يک برنامه تمريني منتخب بر توان هوازي و برخي از ويژگيهاي ساختاري و فيزيولوژيکي و مقايسه آن در مردان ...... ساله
 • تاثير تمرينات منتخب هوازي بر برخي از عوامل خطرزاي قلبي، عروقي اعضاي هيئت علمي غيرسيگاري و سيگاري دانشگاههاي .....
 • تاثير يک برنامه تمريني ويژه روي عوامل خطرزاي قلبي عروقي و مقايسه آن با يکي از برنامه‌هاي متداول ورزش صبحگاهي
 • تاثير يک برنامه تمرين هوازي منتخب بر توليد نيتريک اکسايد و نسبت ليپوپروتئينهاي خون در افراد غيرورزشکار
 • تاثير روشهاي بازيافت فعال و غيرفعال بر سطح لاکتات خون و ضربان قلب پس از يک فعاليت شديد در شناگران نخبه
 • بررسي وضعيت تغذيه قهرمانان تيم ملي در رشته‌هاي منتخب و قايسه با RDA
 • تاثير گلوتامين مکمل طي ‎۱۶ جلسه تمرين بر تغييرات سطوح گلوتامين پلاسما و فاکتورهاي ايمني در کشتي‌گيران
 • تاثير تمرين هوازي بر ميزان لپتين، انسولين و برخي از عوامل خطرزاي قلبي - عروقي در زنان چاق
 • تحليل نقاط قوت و ضعف انرژي دريافتي و مصرفي منتخبي از ورزشکاران ايراني شرکت کننده در اردوي آمادگي بازيهاي المپيک .....
 • ارتباط ميزان فعاليت‌بدني با برخي عوامل خطرزاي عروق قلبي در مردان ميانسال فعال، غيرفعال و مبتلا به CAD
 • تاثير يک برنامه تمرين هوازي در آب بر منتخبي از شاخص‌هاي فيزيولوژيکي و جسماني افسردگي
 • مقايسه تاثير تحريک الکتريکي و تمرينات ايستا بر روي تقويت عضله چهارسرراني و بهبود درد مبتلايان به کندرومالاسي استخوان کشکک زانو

 

تربيت بدني- مديريت و برنامه ريزي

 • معيارهاي انتخاب مربيان تيمهاي ملي در چند ورزش گروهي - ارايه الگو
 • نحوه گذران اوقات فراغت دانشجويان دانشگاههاي آزاد اسلامي با تاکيد بر فعاليتهاي ورزشي - ارائه الگو
 • تعيين الگوهاي رفتاري (A وB) مديران آموزشي و اجرايي تربيت بدني دانشگاهها و ارتباط آن با موفقيت شغلي و منتخبي از ويژگيهاي فردي
 • طراحي سيستم اطلاعات مديريت MIS در حوزه معاونت فرهنگي و آموزشي سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران
 • وضعيت برنامه‌ها، نيروي انساني، تاسيسات و تجهيزات و بودجه گروههاي آموزشي تربيت بدني و علوم ورزشي واحدهاي دانشگاه آزاداسلامي کشور در دوره کارشناسي (از ديدگاه مديران گروه، مدرسين و دانشجويان
 • بررسي عوامل موثر در مديريت ايمني استاديومهاي فوتبال کشور از ديدگاه تماشاگران، بازيکنان و مديران اجرايي - ارائه الگو
 • نحوه گذران اوقات فراغت دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشکي کشور با تاکيد بر فعاليتهاي ورزشي و مقايسه آن با ساير دانشگاههاي غيرپزشکي
 • بررسي نقش ورزش بر فشار عصبي، سلامت رواني و جسماني اساتيد و کارمندان دانشگاههاي آزاداسلامي منطقه ‎۳ کشور و ارائه برنامه تمريني
 • آمادگي جسماني و رابطه آن با ميزان تحليل‌رفتگي و سلامت رواني در بين اعضاء هيات علمي دانشگاه‌هاي نظامي کشور
 • عوامل موثر بر بهره‌وري دبيران زن تربيت بدني از ديدگاه خود، مديران مدارس و مسئولان آموزش و پرورش و ارائه الگو
 • نحوه تعيين شاخص‌هاي بهره‌وري و وضعيت موجود فضاهاي ورزشي در واحدهاي دانشگاهي آزاد اسلامي
 • مقايسه ديدگاه‌هاي اعضاي هيات علمي تربيت بدني، مربيان، مديران و ورزشکاران در مورد عوامل موثر در توسعه ورزش همگاني کشور
 • رابطه هوش عاطفي و مهارت‌هاي ارتباطي با راهبردهاي مديريت تعارض بين مديران آموزشي و اجرايي دانشکده‌هاي تربيت بدني دانشگاه‌هاي ايران - ارائه‌ي الگو
 • عوامل بروز بحران‌هاي ورزشي و روش پيش‌گيري از آن‌ها (مديريت بحران)
 • رابطه صفات شخصيتي (مدل پنج عاملي شخصيت) بازيکنان حرفه‌اي بسکتبال با ميزان غيبت آنان
 • نقش رسانه‌هاي گروهي در توسعه ورزش  کشور و ارائه الگو
 • روش‌هاي توسعه رفتار اخلاقي در ورزش قهرماني کشور و ارائه راهکار
 • زمينه‌هاي کارآفريني در ورزش از ديدگاه مديران و متخصصان تربيت بدني کشور و ارائه راه کار

 

تربيت بدني- علوم ورزشي

 • تاثير تمرين کاهش اکسيژن (هيپوکسي) بر برخي از شاخص‌هاي زيست شيميايي خون شناگران نوجوان پسر
 • تاثير ورزشهاي منتخب هوازي و غير هوازي بر تغييرات ساختاري ديواره‌ها و حفره‌هاي قلب
 • بررسي تراکم موادمعدني استخوان زنان ورزشکار تيم ملي و مقايسه با استاندارد غيرورزشکاران ايران و جهان
 • وضعيت آموزش، نيروي انساني، امکانات، تاسيسات و بودجه براي ارايه دروس تربيت بدني عمومي (‎۱ و‎۲ ) در واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي منطقه ‎.... کشور از ديدگاه مديران گروه، مدرسين و دانشجويان
 • رابطه بين شاخص‌هاي پيکرسنجي اندام تحتاني با دقت ضربه آزاد فوتبال در مسافت‌هاي مختلف
 • مقايسه نگرش چهار گروه از دانشجويان دانشگاه الزهراء نسبت به فعاليت‌هاي حرکتي و ورزشي
 • تاثير بازيهاي پرورشي بر روي عزت نفس دانش‌آموزان
 • تاثير فراواني آگاهي از نتيجه و برآورد خطا بر اکتساب و يادداري يک تکليف حرکتي پيچيده
 • تاثير تماشاگران زن و مرد فعال و غيرفعال در اجراي مهارتهاي سرويس چکشي و اسپک قدرتي در واليبال
 • تجزيه و تحليل و مقايسه عملکرد قلب بازيکنان واليبال در شروع و پايان هر گيم در يک مسابقه
 • مطالعه علل و عوامل بروز رفتار پرخاشگرانه در مسابقات دسته برتر تنيس روي ميز
 • ارتباط آمادگي عمومي و ترکيب بدني با وضعيت اجتماعي - اقتصادي دانش‌آموزان پسر دبيرستاني شهر رودسر
 • مقايسه انواع و ميزان شيوع آسيب‌هاي بدني در ورزشکاران پرورش اندام و وزنه‌برداري
 • رابطه عملکرد و اثربخشي  روسا و دبيران هيات‌هاي ورزشي استان گيلان
 • مقايسه سطح مهارت‌هاي رواني بازيکنان واليبال ايستاده و نشسته ليگ‌هاي دسته يک کشور
 • رابطه قدرت و توان انفجاري با منتخبي از شاخص‌هاي آنتروپومتري اندام تحتاني در دختران نوجوان غير ورزشکار
 • امکان‌سنجي استقرار سيستم اطلاعات مديريت (MIS) در سازمان تربيت‌بدني از ديدگاه مديران و کارشناسان
 • مقايسه دو روش آموزش تلفيقي و متداول بر بهبود عملکرد دانشجويان در درس تربيت‌بدني عمومي
 • مقايسه توان هوازي و بي‌هوازي بازيکنان تيمهاي ليگ فوتبال و فوتسال دانشگاه آزاد اسلامي
 • مقايسه علل و انواع خشونت و پرخاشگري در تماشاگران هندبال و فوتسال آقايان
 • بررسي ديدگاه اولياء دانش‌آموزان مدارس ابتدايي شهر تهران نسبت به وضعيت فعلي درس تربيت بدني و ورزش
 • تاثير يک برنامه تمريني معين بر اصلاح منتخبي از ناهنجاري‌هاي وضعيتي ستون فقرات کارگران کارخانجات تراکتورسازي ايران
 • ارتباط ويژگي‌هاي آنتروپومتريکي زنان نخبه بسکتبال با سطح عملکرد آنها در مسابقات
 • تاثير دشواري تکليف و دستورالعمل کانون توجه بر اجراي يک تکليف تعادلي 

 


ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->