iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: بانك موضوعات پايان نامه
تعداد بازدید: 25528
چاپ
 • مدلسازي فرآيندهاي سيستماتيك در سيستم اطلاعات جغرافيايي
 • بررسي روشهاي تكميل و بازنگري نقشه هاي كادااستر تهيه شده بروش فتوگرامتري
 • ارزيابي تطبيقي تكنيكهاي رقومي در توجيه داخلي و نسبي اتوماتيك
 • بررسي كارايي دوربين هاي غير متريك در فتوگرامتري معماري
 • تشخيص اتوماتيك ساختمانها از تصاوير هوايي
 • طراحي وپياده سازي روابط توپولوژيك در GIS سه بعدي
 • طراحي و پياده سازي يك DSP ارزان قيمت
 • بررسي روشهاي Antialiasing در تصاوير رقومي مايل
 • پياده سازي يك روند توجيه داخلي اتوماتيك
 • پياده سازي يك روند توجيه نسبي اتوماتيك
 • بهبود ژئوئيد محلي با تلفيق ژئوئيد جاذبي و ايستگاههاي ترازيابي GPS
 • تقريب مرتبه بالاتر در كرئل انتگرال استوكس و نوسان جاذبه هلمرت و كاربرد آنها در روش استوكس هلمرت
 • بهينه سازي تهيه نقشه 500: اكاداستر به روش فتوگرامتري در ايران با تاكيد برمدلسازي منطقه مرده (Dcad Area)
 • بررسي مشخصه هاي زماني خطاي Multipath درسيستم تعيين موقعيت جهاني (GPS) و ارائه يك مدل تجربي براي آن
 • ارزيابي يك سيستم تعيين موقعيت آني DGPS براساس مشاهده كد C/A
 • بررسي اثر خطاي ترو پوسفر در تعيين موقعيت نسبي سيستم تعيين موقعيت ماهوره اي GPS
 • ارائه يك مدل محلي جهت محاسبه اثر يونوسفي براي استفاده كنندگان گيرنده هاي تك فركانسهGPS
 • نگرشي بر روشهاي اصلاح انتگرال استوكس
 • بررسي خط توليد نقشه هاي 1:25000 پوششي شور، نحوه طراحي پايگاه توپوگرافي ملي(NTDB) و اتوماسيون در خط توليد سازمان نقشه برداري شور
 • بررسي تاثيرتكنيكهاي پيش پردازش در افزايش دقت تناظريابي عكسي
 • برآوردمولفه هاي واريانس در شبكه هاي ژئو دتيكي
 • ارزيابي تصحيح هندسي تصاوير ماهواره اي TM با استفاده از GPS
 • بررسي تاثيرتكنيكهاي پيش پردازش در افزايش دقت تناظريابي عكس
 • طراحي و اجراي برنامه سرشكني مشاهدات GPS به روش ديفرانسيلي مرتبه سوم
 • بررسي امكان استفاده از قابليتهاي سيستم اطلاعات مكاني شبكه اي در پيداكردن بهترين مسير
 • بررسي اثرات مستقيم و غير مستقيم توبرگرافي با روابط انتگرالي و هارمونيكهاي كروي در تعيين دقيق ژئوئيد
 • استفاده از پايگاه داده كاداستر رقومي (DCDB) براي مقاصد مالياتي (كاداسترمالي)
 • بررسي معايب و مزاياي سيستمهاي فتوگرامتري رقومي و مقايسه نتايج عملي يك نمونه از آنها باسيستمهاي تحليلي
 • استفاده از مدلهاي جهاني جاذبي در تعيين ژئوئيد و تصحيحات توپوگرافي
 • بررسي تغيير شكل ارتفاعي گسل شمال تهران با مشاهدات ترازيابي دقيق و مشاهدات تلفيقي ماهواره هاي GPS وترازيابي دقيق
 • طراحي و پياده سازي يك روش --- كمترين مربعات به منظور استخراج داده هاي رقومي زمين با استفاده از تصاوير ماهواره اسپات
 • بازيافت تصاوير پرتوهاي X آسيب ديده از نويز اتفاقي و خطاي سيستماتيك
 • بررسي بهنگام بودن نقشه هاي كاداستر شهري با استفاده از تلفيق سنجش از دور و GIS
 • بررسي اثر مستقيم توپوگرافي با روش تبديل سريع فوريه دوبعدي
 • تعيين موقعيت لحظه اي با GPS به كمك فيلتر كالمن با استفاده از فرآيند گوس- ماركوف براي نويزهاي كوروليشن دار
 • طراحي و پياده سازي يك روش كمترين مربعات به منظور استخراج داده هاي رقومي زمين با استفاده از تصاوير ماهواره اسپات
 • بررسي بهنگام بودن نقشه هاي كاداستر شهري با استفاده از تلفيق سنجش از دور و GIS
 • بازيافت تصاوير پرتوهاي X آسيب ديده از نويز اتفاقي و خطاي سيستماتيك
 • استخراج اتوماتيك راههاي از تصاوير هوايي بزرگ تا متوسط مقياس و تصاوير فضايي با توان تفكيك بالا
 • ويديو گرامتري با استفاده از قيد حركت دوراني دوربين
 • بررسي كاربردي روشهاي تلفيق تصاوير ماهواره اي SPOT-PAN و Landsat- TM
 • تشخيص و بازسازي اتوماتيك اشياء سه بعدي با استفاده از مفاهيم هوش مصنوعي و تئوري ادغام
 • آشكارسازي پديده جهش فاز در مشاهدات ماهواره اي GPS با استفاده از تبدلات موحك (Waveiet)
 • پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 580 بازیابی: TA 39 )
 • تعيين توپوگرافي سطح دريا بوسيله روش LoCal- Respgnse باكار برد در خليج فارس
 • ارزيابي و پياده سازي روش كمترين مربعات توافقي در تشخيص نقاط منتاظرتصاوير استريو
 • توليد اتوماتيك مدل رقومي زمين از يك تصوير با استفاده از تكنيك Shape Fromshading
 • ويديو گرامتري با استفاده از قيد حركت دوراني دوربين
 • بررسي ساختارهاي مختلف داده در سيستم هاي اطلاعات مكاني
 • ويديو گرامتري با استفاده از قيد حركت دوراني دوربين
 • استفاده از معادلات Muitiquadric در مثلث بندي هوايي
 • بررسي و مدلسازي خطاي يونسفر به كمك مشاهدات ايستگاههاي دامي GPS
 • تجزيه و تحليل شبكه در GIS به منظور بهينه سازي كمك رساني
 • بازسازي اتوماتيك سطح صورت انسان توسط روشهاي فتوگرامتري برد كوتاه و تناظريابي رقومي
 • تجزيه و تحليل تغيير شكل سه بعدي با استفاده از كميتهاي ناوردا
 • ارائه سيستم هشدار دهنده و حامي امداد رساني جهت مديريت سوانح ريلي با استفاده از تلفيق GIS و GPS
 • تعيين توپوگرافي سطح آب در خليج فارس ودرياي عمان از طريق تلفيق مشاهدات CPS و اطلاعات تايدگيج ها
 • تناظريابي نقاط تصوير با استفاده از تبديل موجك
 • نقش سيستمهاي اطلاعات مكاني (GIS) در مديريت تعمير و نگهداري خطوط راه آهن
 • انتخاب مسير بهينه خطوط راه آهن با استفاده از سيستم اطلاعات مكاني (GIS)
 • مدلسازي چهار بعدي تغييرات لحظه اي سطح دريا در دامنه مكان و زمان مطالعه خاص: سطح متوسط دريا و توپوگرافي سطح دريا در خليج فارس و درياي عمان
 • ارزيابي تصاوير فضايي با قدرت تفكيك بالا به منظور تهيه نقشه هاي بزرگ مقياس از ديدگاه فتوگرامتري مطالعه موردي: تصوير پانكروماتيك ژئوآيكونوس ايران
 • آشكارسازي هدف و طبقه بندي تصاوير فراطيفي با دقت زير پيكسل
 • تهيه چارتهاي دريائي با استفاده از مختصات 3 بعدي GPS و مشاهدات ارتفاع سنجي ماهواره اي
 • تهيه اتوماتيك نقشه اختلافات در تصاوير برد كوتاه
 • پايان نامه - پرديس 2 فني ( ثبت: 686 بازیابی: TA 62 )
 • كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 26361 )
 • مدلسازي خطاي تروپوسفريك براي مشاهدات GPS
 • فشرده سازي فراكتالي تصاوير و مقايسه آن با ساير روشهاي فشرده سازي تصوير
 • پردازش مشاهـدات ترازيابي دقيق ايران وتعييـن اعداد ژئوپتانسيـلي براي كـل شبكـه
 • اندازه گيري بدنه خودروبااستفاده ازدوربين هاي متريك وغيرمتريك
 • مدلسازي منطقه اي خطاي انكسار جوي براي طوليا بهاي الكترونيكي

ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->