iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: بانك موضوعات پايان نامه
تعداد بازدید: 20466
چاپ

آبياري - ساختمانهاي توزيع و انتقال آب

 • طراحي نوين بر مبناي حداقل خاکريزي و افزايش ضريب اطمينان شيبهاي بالادست و پايين دست سدهاي خاکي (با بهره‌گيري از مواد پليمري و صفحات گيردار)
 • شبيه سازي دو بعدي مهاجرت ديونها در رودخانه‌ها و کانالهاي آبرفتي
 • تجزيه و تحليل و بررسي آبشستگي توسط جت آبشاري در پايين دست سدها با استفاده از مدل فيزيکي

آبياري -  زهکشي

 • برآورد تبخير و تعرق پتانسيل از طريق کاربرد روش حداقل اطلاعات آماري در .....
 • بررسي ارزيابي شرايط جذب و دفع آب در حوزه آبريز ......
 • بررسي خشکسالي‌هاي هواشناسي در غرب ايران  منطقه .......
 • نحوه بهره‌برداري از جريانات سطحي رودخانه صوفي چاي قبل و بعد از احداث سد ..... و شبکه آبياري و زهکشي.
 • استفاده از روش SCS در برآورد شرايط جذب و دفع آب و هيدروگرافهاي سيلاب طرح در اراضي آبخور حوزه آبريز .....
 • ارزيابي مدل شبيه‌سازي AWBM (بارش – رواناب)
 • تحليل آمار يکصدساله آبدهي رودخانه کارون در اهواز و جستجوي روندهاي حاد در رژيم هيدرولوژي آن.
 • بررسي مقاومت به شوري سه پسته پايه بادامي زرندي، سرخس و آتلانتيکا.
 • برنامه‌ريزي استفاده بهينه از دستگاه آبياري باراني دوار مرکزي در دشت .......
 • بهينه‌سازي الگوي کشت.
 • انتخاب روش مناسب جهت تعيين تبخير و تعرق پتانسيل در منطقه ...... و دشت.....
 • حرکت ذرات ريز خاک به داخل فيلترهاي زهکشي.
 • برآورد اقتصادي طرح آبياري باراني شرکت ران در شهرستان .......
 • مديريت توزيع و انتقال آب به منظور بهره‌برداري بهينه از شبکه آبياري و زهکشي مغان......
 • ارزيابي فني و اقتصادي سيستمهاي آبياري باراني در استان .......
 • بررسي آبهاي زيرزميني دشت دماوند و ارائه مدل رياضي آن.....
 • ارزيابي روش آبياري بابلر در باغات.
 • اشتقاق هيدروگراف واحد در يکي از زيرحوزه‌هاي .......(حوزه آبريز ........
 • ارزيابي آبياري نمونه‌اي از باغات پسته رفسنجان با استفاده از مدل طراحي آبياري سطحي.....
 • بررسي اثر آبياري تکميلي و تاثير آن در مراحل مختلف رشد حساس فنولوژي جو ديم (....) در ....../ .
 • بررسي کارآئي معادله نفوذپذيري تالسما - پارلانژ در تعدادي بافت خاک و مقايسه آن با چند معادله نفوذپذيري کاربردي.
 • انتخاب روش مناسب جهت تعيين تبخير و تعرق پتانسيل در .....
 • بررسي شبکه آبياري و زهکشي دشت .....، علل شورشدن ارضي و ارايه راه‌حلها بااستفاده از مدل بيلان شوري.......
 • بررسي اثرات آبياري تکميلي و ميزان کود بر روي عملکرد دو رقم گندم نان (ديم) در استان ......
 • بررسي تئوريک برآورد ميزان رسوب در مخزن کرخه بروش معکوس انگلوند و مقايسه آن با ساير روشها.
 • بررسي رشد ريشه و ساقه گياهچه ‎۳ رقم اصلي پسته کرمان در ارتباط با درجات متفاوت شوري آب آبياري.
 • بررسي روشهاي استفاده اصولي از هرز آب (رواناب سطحي) در حوضه‌هاي شرق رودخانه .... در استان .....
 • بررسي ضرايب منطقه‌اي سيلاب در حوضه‌هاي شمالغرب ايران.
 • تعيين بهترين دور آبياري سوياي تابستانه (رقم پرشينگ) به روش آبياري باراني در شرق .....
 • تعيين بازده‌هاي آبياري در استان .....
 • برآورد تبخير و تعرق پتانسيل از طريق کاربرد روش پنمن - مانتيس FAO با استفاده از حداقل اطلاعات هواشناسي (درجه حرارت) در شرايط آب و هوايي کشور.
 • بررسي تاثير آبياري تکميلي با سيستم آبياري تحت فشار بر اجزاء عملکرد رقم گندم سرداري در استان ......
 • تحليل احتمالاتي سيل و مقايسه نتايج کاربرد قوانين مختلف توزيع احتمالات در مورد سيلابهاي رودخانه ....
 • مقايسه پروفيل رطوبتي خاک در سه نوع آبياري قطره‌اي توسط قطره چکان، بابلرواسپرير در باغات مرکبات .....
 • ارزيابي آبپاشهاي ضربه‌اي فشار بالا (ژاله ۵ - AD) ساخت داخل.
 • مدل نمودن ضرايب رواناب با استفاده از خصوصيات هيدرولوژيک حوزه‌هاي غرب کشور (تعدادي از حوزه‌هاي مهم.
 • بررسي نظري - عملي آبشويي املاح و توازن نمک در ارتباط با اصلاح برخي خاکهاي شور منطقه .... در .... آبياري .
 • مقايسه مديريت بهره‌برداري و نگهداري شبکه‌هاي آبياري سد ..... ،  سد ...... و سد .... در استان ......
 • بررسي اثرات کيفي آبياري با آبهاي شور زيرزميني دو منطقه ......و ...... بر مشخصات برخي از خاکهاي تحت کشت پسته.
 • خصوصيات کمي و کيفي فاضلاب شهري ...... و بهره‌برداري آن.
 • بررسي يکنواختي توزيع و شعاع پرتاب در آب‌پاش‌هاي ساخت داخل.
 • اثر مشخصه‌هاي فيزيکي خاک بر روي تبخير از خاک لخت....
 • بررسي تغييرات ناحيه‌اي تبخير و تعرق پتانسيل در حوزه آبريز .....
 • بررسي و تعيين مناسبترين روش برآورد تبخير تعرق گياه مرجع در منطقه .....
 • ارزيابي کميت آب رودخانه مزلقان ساوه بر تغذيه مصنوعي دشت ...... ..
 • بررسي و مقايسه فني و اقتصادي تاثير روشهاي آبياري باراني و نشتي بر عملکرد سويا.....
 • تعميم پيوسته مکاني مدل منطقه‌اي جريان به شبکه آبراهه‌ها در بستر GIS (ناحيه .........
 • بررسي حرکت آب و ازت در شرايط تنش آبي (مدل و آزمايش‌هاي مزرعه‌اي).
 • بررسي بازده اقتصادي آبياري تکميلي بر روي گندم و حبوبات ديم در ايستگاه کشاورزي .
 • نقش و کاربرد مدل‌سازي کامپيوتري در طراحي سيستمهاي آبياري تحت فشار (قطره‌اي – باراني.
 • ارزيابي عملکرد هيدروليکي و بهره‌برداري سازه‌هاي اندازه‌گيري جريان در آبگيرهاي درجه سوم شبکه آبياري و زهکشي مغان.
 • بهينه‌سازي شبکه زهکشي کشت و صنعت اشراق با استفاده از مدل درين‌مد (Drain mod.
 • بررسي تاثير عمق‌هاي سطح ايستابي و کيفيت‌هاي آب زيرسطحي بر روي عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام گندم/ .
 • بررسي مدل بهره‌برداري بهينه از پساب فاضلاب شهري در آبياري محصولات کشاورزي.
 • بررسي و مقايسه مدلهاي رسوب و انتخاب يک مدل رياضي براي رودخانه سيستان و مخازن چاه نيمه.
 • بررسي و تحليل سيلابهاي مهم در حوضه آبريز رودخانه ...... در ايستگاه ....
 • بررسي رژيم هيدروليکي حوضه‌هاي آبريز واقع در محدوده طرح انتقال آب از غرب استان .... به شرق استان ....
 • برآورد تلفات فيزيکي آب قابل اجتناب در بخشي از شبکه آب تصفيه شده ......
 • بررسي و مقايسه تطبيقي روشهاي مختلف برآورد تبخير و تعرق گياه مرجع در دشت ......
 • مفاهيم جديد آب قابل دسترس گياه تحت تنش آبي (مدل و آزمايش‌هاي مزرعه‌اي.
 • تعيين مناسبترين فرمول تجربي براي تبخير و تعرق پتانسيل گياه برنج در منطقه .....
 • بررسي بيلان آبي در مقياس سالانه و ماهانه در زير حوزه‌هاي مختلف هنديجان – جراحي.....
 • تعيين دور و عمق آب آبياري طالبي سمسوري ......
 • مدل جمع‌آوري آب باران در مناطق خشک و نيمه‌خشک به منظور بهره‌برداري بهينه از منابع آب و خاک.
 • بررسي اثر آبياري تکميلي به روش سيستم باراني در افزايش عملکرد چاي در برخي باغات رودسر در استان ....
 • پشتيباني تصميم مبتني بر دانش در انتخاب بهينه سيستم‌هاي آبياري.
 • برآورد تبخير و تعرق واقعي به روش جديد در حوزه‌هاي .......... در جهت بيلان هيدرولوژي.
 • بررسي تطبيقي روشهاي پنمن و پنمن مانتيس در برآورد تبخير و تعرق پتانسيل مناطق اقليمي مختلف.
 • بررسي پتانسيل اثر تغيير اقليم بر مصارف آب کشاورزي دشت ......
 • بررسي مشکلات آبياري تحت فشار و ارزيابي راندمان سيستمهاي آبياري تحت فشار اجرا شده در استان ....
 • مطالعه موردي کارايي آبياري تحت فشار در تعدادي از باغات و مزارع استان زنجان با در نظر گرفتن مسائل اقتصادي و اجتماعي و منابع آب...
 • تحليل اقتصادي گونه‌هاي مختلف آبياري باراني و انتخاب اقتصادي‌ترين گونه.....
 • تعيين دبي اوج سيلاب طراحي مبتني بر تحليل احتمالاتي داده‌هاي سيلاب (مطالعه موردي زيرحوضه‌هاي .....
 • بررسي اثر سطوح مختلف آبياري بر عملکرد محصول و کارآيي مصرف آب چهار رقم کلزا در ......
 • ارزيابي شدت خشکسالي کشاورزي بر اساس گياه و بيلان رطوبت خاک و پيش‌بيني آن (مطالعه موردي: زراعت ديم گندم در منطقه ......
 • ارزيابي هيدرولوژيکي حوضه آبريز سر شاخه‌هاي کارون و برنامه‌هاي انتقال بين حوضه‌اي به .....
 • کاربرد سيستمهاي اطلاعات جغرافيائي (GIS) در پهنه‌بندي سيلاب.
 • بررسي وضعيت خشکسالي بر اساس تعدادي از شاخص‌هاي آماري در استان .......
 • بررسي کمي و کيفي منابع آب زيرزميني دشت ......
 • اندازه‌گيري دبي جريان در کانال‌هاي انتقال آب بزرگ در محل دريچه‌هاي کشوئي.
 • بررسي امکان استفاده مجدد از زه آبهاي خروجي شبکه آبياري و زهکشي مغان.
 • بررسي آلاينده‌هاي آب رودخانه .........و ارائه راه حل براي کاهش يا حذف آنها.
 • بررسي و چگونگي استفاده از پساب‌هاي تصفيه شده صنعتي در سيستم‌هاي آبياري قطره‌اي.....
 • ارزيابي عوامل موثر در ميزان مشارکت بخش خصوصي در بهره‌برداري و نگهداري شبکه‌هاي آبياري و زهکشي (مطالعه موردي شبکه آبياري سد .......
 • بررسي اثر روشهاي بيوتکنيکي بر پايداري شيبها در سواحل رودخانه .......
 • مطالعه پهنه‌بندي سيلاب با استفاده از مدل‌هاي رياضي يک بعدي و دو بعدي (Mike 11 & Mike flood)/ .
 • بررسي نقش نيزارهاي مصنوعي در تصفيه پساب‌هاي کشاورزي.
 • مسائل بهره‌برداري از منابع آب سطحي و زيرزميني در جنوب .... و شيوه نگرش به اصول استاندارد و آلودگي‌زدايي و بهينه کردن مصرف آب براي کشاورزي.. .
 • تحليل اقتصادي هفتاد هکتار طرح آبياري باراني اجرا شده در استان ....
 • کاربرد مدلهاي استوکستيکي در منابع آب کارست....
 • بررسي و بازنگري در شيوه استفاده از اطلاعات منطقه‌اي و ويژگي‌هاي زماني و مکاني بارش و تلفات در شبيه‌سازي جريان به کمک مدلهاي بارش - رواناب در حوضه آبريز ......
 • بررسي تاثير پديده النينو - نوسانات جنوبي (ENSO) و لانينا بر دبي روخانه‌هاي حوزه‌مند (رودخانه‌هاي قره‌آغاج، فيروزآباد، مند) در استانهاي .....
 • استفاده از پساب تصفيه شده در آبياري فضاي سبز.
 • تحليل هيدرولوژيکي سد مخزني پيشين در استان ......
 • برنامه‌ريزي و بهينه‌سازي مصرف آب در شبکه‌هاي آبياري .....
 • بررسي تاثير مصرف زئوليت بر کاهش هدر رفت ازت و عملکرد گياه ذرت.
 • ارزيابي سيستم‌هاي آبياري تحت فشار (قطره‌اي) و توسعه آن در استان ...
 • ارزيابي عملکرد سيستم‌هاي آبياري قطره‌اي در باغات مرکبات و کيوي منطقه .....
 • اندازه‌گيري سطح ويژه ذرات خاک و ارتباط آن با بعضي از خواص فيزيکوشيميايي خاک.
 • بررسي روند سري زماني تبخير - تعرق گياه مرجع در ايران.
 • مدلسازي عملکرد محصولات زراعي تحت کم آبياري.
 • بررسي بهره‌برداري تلفيقي از منابع آبهاي سطحي و زيرزميني در طرح توسعه شبکه آبياري و زهکشي.
 • بهره‌وري بهينه از منابع آب با انتخاب مناسبترين الگوي زراعي در ناحيه .....
 • بررسي و شناخت مسائل زهکشي زيرزميني اراضي دشت مغان و ارزيابي راه کارهاي ارائه شده.
 • مدل‌سازي مديريت منابع آب به وسيله Weap.

 

آبياري - آبياري و هيدرولوژي

 • بررسي مباني علمي و فني حداکثر بارش و سيلاب محتمل (PMF , PMP) بعنوان معيار طراحي سازه‌هاي هيدروليکي با تاکيد بر اثر برف.
 • مدل جامع هيدرولوژي با استفاده از شبکه‌هاي عصبي مصنوعي و بهينه‌سازي رياضي.
 • ارزيابي کارايي قوانين توزيع احتمالاتي در پيشديد ابعاد سيل محتمل ضمن استفاده از سريهاي زماني مختلف.
 • مدل توزيعي رواناب حاصل از ذوب برف با استفاده از داده‌هاي سنجش از دور و سيستم GIS.
 • بررسي اثرات پديده‌هاي هيدرومتئورولوژي منطقه‌اي بر تحولات هيدروگرافي درياچه .....
 • شبيه‌سازي منطقه‌اي سيلاب آذرماه سال ‎۱۳۶۵ و اثرات محتمل آن در حوضه شهري .....
 • تجزيه و تحليل هيدروگراف جريان‌هاي سطحي و زيرسطحي در حوضه‌هاي کارستي، بررسي عوامل هيدرولوژيکي نفوذ و رواناب.
 • تعيين مدل شدت سيل‌خيزي مناطق با استفاده از منابع محيطي در حوزه ......
 • مدل توزيعي شبيه‌سازي سيل بر اساس GIS.
 • تحليل عوامل موثر در انتخاب محل و ارتفاع سد زيرزميني.

ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->