بانك اطلاعات عناوين پايان نامه و پژوهش معرفي پايگاه هاي اطلاعات علمي بخش خدمات وب و seo بخش دانلود رايگان بخش دانلود پروپوزال بخش معرفي دانشگاههاي خارجي و شرايط تحصيل و بورس آنها

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

iranresearches-telegram

فروشگاه ایران پژوهان 

بورسهای خارجی

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: بانك موضوعات پايان نامه
تعداد بازدید: 17345
چاپ
 • حاکميت شرکتي و صنعت بيمه،
 • مديريت ريسک هاي شرکت هاي بيمه،
 • توسعه منابع انساني در صنعت بيمه،
 • جايگاه مديريت استراتژيک در شرکت هاي بيمه،
 • نقش IT در شرکت هاي بيمه،
 • جايگاه مديريت دانش در صنعت بيمه،
 • نقش کارکردهاي مديريتي نوين در صنعت بيمه،
 • ساختارهاي سازماني در شرکت هاي بيمه،
 • استراتژي هاي بازاريابي در صنعت بيمه،
 • خلاقيت، نوآوري و کارآفريني در صنعت بيمه،
 • سرمايه هاي فکري در صنعت بيمه،
 • مسئوليت هاي اجتماعي شرکت هاي بيمه،
 • آسيب شناسي تفکر مديريت دولتي در بيمه هاي خصوصي
 • بررسي ميزان آشنايي مديران شركت با مهارت‌هاي سرپرستي و مديريت و نقش آن در كارآيي بنگاه، مطالعه موردي
 • بررسي اثر دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت مديريت بر اثربخشي مديران
 • بررسي تاثير ساختار سازماني و شيوه مديريت بر روي شاخص هاي بيمه‌اي  
 • بررسي رابطه بين آگاهي مديران از عملكردهاي مديريت و نحوه عملكرد آنان در سازمانهاي بيمه‌اي
 • بررسي تاثير سبك مديريت بر ميزان شناخت و توجه مديران به عوامل انگيزشي بازاريابان بيمه
 • بررسي راههاي افزايش اثربخشي و بهبود مديريت در شركتهاي  بيمه
 • حاکميت شرکتي و صنعت بيمه، مطالعه موردي...........
 • مديريت ريسک هاي شرکت هاي بيمه، مطالعه موردي...........
 • بررسي شاخص‌هاي توسعه منابع انساني در صنعت بيمه، مطالعه موردي...........
 • جايگاه مديريت دانش در صنعت بيمه، مطالعه موردي...........
 • نقش کارکردهاي مديريتي نوين در صنعت بيمه، مطالعه موردي...........
 • خلاقيت، نوآوري و کارآفريني در صنعت بيمه، مطالعه موردي...........
 • آسيب شناسي تفکر مديريت دولتي در بيمه هاي خصوصي، مطالعه موردي...........
 • ·
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ت‍وان‍م‍ن‍دس‍ازی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍ه‌، مطالعه موردي...........
 • طراح‍ی‌ و ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ال‍گ‍وی‌ ت‍اث‍ی‍ر ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ر ف‍رآی‍ن‍د م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍ی‍م‍ه‌، مطالعه موردي...........
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ب‍ر افزايش كارايي كاركنان، مطالعه موردي...........بازاريابان بيمه عمر
 • ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ آم‍وزش‍ی شغلي ‌ بازاريابان بيمه زندگي و پس انداز‌ ب‍ی‍م‍ه‌ پاسارگاد ، ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ م‍طل‍وب
 • تعيين‌ عوامل‌ موثر بر تقاضاي بيمه‌هاي زندگي ، مطالعه موردي...........‌
 • بررسي موانع‌ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي توسعه‌ بيمه‌ هاي عمر در کشور و ارائه‌ راهکارهاي مناسب‌
 • ويژگي‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خانواده‌هاي ايراني و تاثير آن بر بازار بيمه‌هاي عمر، مطالعه موردي.....
 • ن‍ق‍ش‌ آم‍وزش‌ در اف‍زای‍ش‌ ک‍ارائ‍ی‌ م‍دی‍ران‌ (مطالعه موردي........... شركتهاي بيمه اي)
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ی‍ان‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ص‍ح‍ی‍ح‌ بازاريابان ‌ و ک‍ارآئ‍ی‌ و اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آن‍ان‌ ، مطالعه موردي........... بازاريابان بيمه عمر
 • ب‍ررس‍ی‌ رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ بازاريابان بيمه زندگي و پس انداز شركت بيمه پاسارگاد
 • ن‍ق‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ک‍ارآئ‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ مطالعه موردي...........
 • ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ع‍دم‌ رش‍د و ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍ی‍م‍ه‌ زندگي در ايران
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍أث‍ی‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ر ب‍ه‍ره‌وری‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ، مطالعه موردي...........
 • بررسي روش‍ه‍ای‌ ب‍الاب‍ردن‌ ک‍ارآی‍ی‌ در شركتهاي بيمه‌اي، مطالعه موردي بيمه عمر پاسارگاد
 • بررسي كيفيت زندگي كاري بازاريابان بيمه عمر ، مطالعه موردي...........
 • ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ دوره‌ه‍ای‌ آم‍وزش‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ ب‍ر اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ بازاريابان، مطالعه موردي...........
 • ن‍ق‍ش‌ ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ب‍ه‍س‍ازی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی، مطالعه موردي...........بازاربابان بيمه عمر‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍أث‍ی‍ر م‍ش‍ارک‍ت‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‍ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ر رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ آن‍ه‍ا ، مطالعه موردي........... بازاريابان بيمه عمر
 • بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي، مطالعه موردي........... بازاريابان بيمه عمر
 • بررسي آثار خصوصي سازي بر اشتغال زايي صنعت بيمه، مطالعه موردي........... بيمه عمر

 

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

RssFeed

-->