iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: بانك موضوعات پايان نامه
تعداد بازدید: 40796
چاپ
 • طراحي مدل بهینه آموزش الكترونيكي آموزشهاي كوتاه مدت
  -بررسی نقش داده کاوی در مدیریت دانش سازمان
  بررسی رابطه آموزش از طريق تلفن‏همراه و نگرش دانشجويان
  بررسی رابطه آموزش از طريق تلفن‏همراه و رضایت دانشجويان
  سنجش کیفیت آموزش در سیستم های آموزش الکترونيکی و استفاده از داده کاوی جهت افزایش کيفيت آموزش در این سیستم ها
  بررسی تأثير بازی رايانه‌ای بر نگرش و پيشرفت تحصیلی دانش‌آموزان
  -بررسی موانع استفاده بهینه از فن اوری اطلاعات  در سازمان …
  -بررسی و اولویت بندی موانع استقرار MIS در سازمان
  -طراحی مدلی جهت ارزیابی عملکرد سازمان با رویکرد MIS
  -بررسی اثربخشی MIS سازمان …
  -بررسی نقش فناوری اطلاعات در سازمان …
  -بررسی استراتژی های مدیریت دانش با عملکرد سازمان
  امکانسنجی اجرای يادگيری سيار در دانشگاه ها
  -ارتقاء ساختار سایت بر اساس الگوهای دسترسی متناوب کاربر
  - کاربرد فن اوری اطلاعات در آموزش زبان
  -فن آوری اطلاعات و سیستم های مدیریت کیفیت
  -ارزیابی آمادگی و بلوغ سازمان … جهت اجرای برنامه انبار داده
  بررسی رابطه نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری های آموزشی در فرآيند تدريس و انگیزه تحصیلی دانش آموزان
  -بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر کارایی (فنی، مدیریتی و پرسنل) در سازمان …
  - نقش مديريت روابط مشتريان الكترونيكي در بازاريابي اينترنتي
  -استفاده از تكنيك داده كاوي (DATA MINING) در بهبود مديريت روابط مشتري در سازمان …
  -مدلسازی افزايش موفقيت برنامه ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات و ارتباطات
  -نقش فناوری اطلاعات  در ارتقاء بهره وری در سازمان …
  -تدوین استراتژی بهینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان … با استفاده از ماتریس SWOT
  -بررسی رابطه مدیریت دانش و فناوری اطلاعات در سازمان …
  -بررسی تاثیر مديريت دانش و فناوري اطلاعات درارتقاء بهره وري سازمان …
  -نقش فنآوري اطلاعات در مديريت زنجيرة تأمين در سازمان …
  -بررسی رابطه فناوری اطلاعات و توانمندسازی منابع انسانی در سازمان …
  -بررسی رابطه فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی
  -ارزیابی عملکرد IT سازمان … با BSC یا ….
  -ارزیابی عملکرد IT سازمان … با BSC یا DEA
  -ارزیابی عملکرد IT سازمان … با رویکرد تلفیقی BSC و DEA
  - موانع استفاده از تجارت الکترونیک
  -شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پرداخت الکترونیک (Mobile payement)
  -مدیریت بهینه ارتباط با مشتری با رویکرد فازی
  -شناسایی و رتبه بندی معیارهای یک سیستم یادگیری موفق برای اجرای از راه دور
  - طراحی مدل امکانسنجی، سنجش و ارزیابی اقتصادی سیستم يادگيري الكترونيكي و قیاس با يادگيري سنتي در شرکت …
  -شناسایی و وزن دهی معیارهای ارزیابی کیفیت آموزش مجازی و رتبه بندی مراکز آموزش الکترونیک با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره (AHP,TOPSIS, ELECTRE)
  -شناسایی و وزن دهی معیارهای ارزیابی کیفیت آموزش مجازی و رتبه بندی مراکز آموزش الکترونیک با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره  فازی(FAHP,FTOPSIS)
  -بررسی و تحلیل الگوهاي طراحي آموزش مجازي مشهور و ارائه الگوی بهینه
  - طراحی مدل بهینه سنجش ميزان آمادگي (دانشگاه یا سازمان…) بمنظور استقرار سیستم يادگيري الكترونيكي
  - تدوین مدل جامع ارزیابی عملکرد و سنجش اثربخشي سيستمهاي آموزشي مجازی در دانشگاه …
  -ارزيابي آمادگي استقرار يادگيري الكترونيكي برپايه چهار عامل فني، فرهنگي، منابع انساني و ساختاري در سازمان ….
  -كاربرد داده كاوي در حوزه بازاريابي با نگرشي بر رفتار مشتريان
  کاربرد داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری
  کاربرد داده کاوی در رتبه سنجی اعتباری مشتریان
  کاربرد داده کاوی در مهندسی و طراحی مجدد فرایندها
  کاربرد داده کاوی در مدیریت پروژه
  کاربرد داده کاوی در بهینه سازی زنجیره
  الگوهای ایده آل همسویی (Alignment) استراتژیک IT و عملکرد تجاری
  -تدوین مدل سنجش موفقيت برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات سازمان
  -شناسایی و اولویت بندی استراتژی های مدیریت دانش در سازمان با منطق فازی
  -بررسی رابطه عوامل سازمانی (ساختار سازمان، فرهنگ سازمان و سبک رهبری) موثر بر موفقیت اجرای برنامه های IT سازمان
  -بررسی نقش مديريت دانش در تبيين استراتژي هاي منابع انساني سازمان …
  -بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و عملکرد IT سازمان
  -بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تحول و عملکرد IT سازمان ….
  -بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و عملکرد IT سازمان ….
  -بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و فن آوری اطلاعات
  رابطه تعهد سازماني و مدیریت دانش سازماني
  - مدیریت مشارکتی و استراتژی های فن آوری اطلاعات سازمانی
  -ارزیابی عملکرد IT سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوارن BSC
 • موضوعات یادگیری الکترونیکی :
  ارزیابی و سنجش اثربخشی دوره های آموزش مجازی (موردی دانشگاه یا مرکز آموزش مجازی)
  کاربرد “نقشه هاي مفهومي” در راستای مشارکت و يادگيري همكارانه در آموزش الكترونيكي
  کاربرد تئوری فازی درارزیابی کیفیت دوره های آموزش مجازی
  ارائه مدلي براي افزايش اثربخشي يادگيري در سيستمهاي آموزش مجازي
  شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه آموزش الکترونیک در ایران با تاکید بر نظام آموزش عالی
  بررسی و تحلیل یادگیری تطبیقی در آموزش الکترونیک
  شناسایی عوامل كليدي موفقيت و سنجش ميزان اثربخشي آنها در يادگيري الكترونيكي در دانشگاه هاي كشور
  ارائه مدلی جهت سنجش ميزان آمادگي و بلوغ يادگيري الكترونيكي در مراکز
  بررسي ميزان اثربخشي عوامل كليدي موفقيت در يادگيري الكترونيكي در دانشگاه هاي كشور
  تحلیل هزینه-فایده و  ارزيابي اقتصادي بكارگيري يادگيري الكترونيكي در نهادها

  • •    Improving information security management: An analysis of ID–password usage and a new login vulnerability measure
   •    The impact of trust and changes in trust: A national comparison of individual adoptions of information and communication technologies and related phenomenon
   •    Locking the virtual filing cabinet: A researcher’s guide to Internet data security
   •    Impact of knowledge incentive mechanisms on individual knowledge creation behavior—An empirical study for Taiwanese R&D professionals
   •    Exploring the impact of communication effectiveness on service quality, trust and relationship commitment in IT services
   •    Knowledge management in client–vendor partnerships
   •    E-government and citizen’s engagement with local affairs through e-websites: The case of Spanish municipalities
   •    Product architecture, organizational capabilities and IT integration for competitive advantage
   •    Improving information security management: An analysis of ID–password usage and a new login vulnerability measure
   •    The impact of trust and changes in trust: A national comparison of individual adoptions of information and communication technologies and related phenomenon
   •    Locking the virtual filing cabinet: A researcher’s guide to Internet data security
   •    Knowledge management in client–vendor partnerships
   •    Exploring the impact of communication effectiveness on service quality, trust and relationship commitment in IT services
   •    E-government and citizen’s engagement with local affairs through e-websites: The case of Spanish municipalities
   •    Product architecture, organizational capabilities and IT integration for competitive advantage
  • •    Using multiplicative neuron model to establish fuzzy logic relationships
   •    Fuzzy diffusion filter with extended neighborhood
   •    Fuzzy time series forecasting with a novel hybrid approach combining fuzzy c-means and neural networks
   •    A novel nonlinear programming approach for estimating CAPM beta of an asset using fuzzy regression
   •    Development of a framework for customer co-creation in NPD through multi-issue negotiation with issue trade-offs
   •    A novel approach for assessment of candidate technologies with respect to their innovation potentials: Quick innovation intelligence process
   •    Solving fuzzy multiple objective generalized assignment problems directly via bees algorithm and fuzzy ranking
   •    Integrating fuzzy DEMATEL and fuzzy hierarchical TOPSIS methods for truck selection
   •    A fuzzy rule based expert system for stock evaluation and portfolio construction: An application to Istanbul Stock Exchange
   •    Enhanced fuzzy clustering algorithm and cluster validity index for human perception
   •    An application of adaptive neuro fuzzy inference system for estimating the uniaxial compressive strength of certain granitic rocks from their mineral contents
   •    Fuzzy DIFACONN-miner: A novel approach for fuzzy rule extraction from neural networks
   •    A fuzzy solution approach for multi objective supplier selection
   •    An algorithm for the solution of second order fuzzy initial value problems
   •    Ergodic distribution for a fuzzy inventory model of type (s, S) with gamma distributed demand
   •    New developments in uncertainty assessment and uncertainty management
   •    The role of seed money and threshold size in optimizing fundraising campaigns: Past behavior matters!
   •    Using agents to parallelize a medical reasoning system based on ontologies and description logics as an application case
   •    A diagnosis framework for identifying the current knowledge sharing activity status in a community of practice
   •    An efficient genetic algorithm for solving the quay crane scheduling problem
   •    Hybridizing VNS and path-relinking on a particle swarm framework to minimize total flowtime
   •    Evaluating the integration of fuzzy logic into the student model of a web-based learning environment
   •    An empirical knowledge management framework for professional virtual community in knowledge-intensive service industries
   •    Genetic optimization of a vehicle fuzzy decision system for intersections
   •    Data mining using clinical physiology at discharge to predict ICU readmissions
   •    An adaptive approach to mining frequent itemsets efficiently
   •    A group trust metric for identifying people of trust in online social networks
   •    A genetic search of patterns of behaviour in OSS communities
   •    Data and knowledge visualization with virtual reality spaces, neural networks and rough sets: Application to cancer and geophysical prospecting data
   •    Vehicle routing problem with time windows considering overtime and outsourcing vehicles
   •    Decision support system for water distribution systems based on neural networks and graphs theory for leakage detection
   •    Palm vein recognition using adaptive Gabor filter
   •    Identification of trends from patents using self-organizing maps
   •    Forecasting nonnegative option price distributions using Bayesian kernel methods
   •    GRADIENT: Grammar-driven genetic programming framework for building multi-component, hierarchical predictive systems
   •    On the use of data filtering techniques for credit risk prediction with instance-based models
   •    The role of intelligent agents and data mining in electronic partnership management
   •    Reliability analysis of the complex mode indicator function and Hilbert Transform techniques for operational modal analysis
   •    Adaptive neuro fuzzy controller for adaptive compliant robotic gripper
   •    Robustness for a single railway line: Analytical and simulation methods
   •    Sequential manifold learning for efficient churn prediction
   •    Unsupervised and supervised learning to evaluate event relatedness based on content mining from social-media streams
   •    Decision support method for the design of embedded energy in autonomous microsystems
   •    Modelling group processes and effort estimation in project management using the Choquet integral: An MCDM approach
   •    Multimodal behavioral analysis for non-invasive stress detection
   •    Variable Neighborhood Search heuristic for the Inventory Routing Problem in fuel delivery
   •    Local Models for data-driven learning of control policies for complex system
   •    Non-dominance and attitudinal prioritisation methods for intuitionistic and interval-valued intuitionistic fuzzy preference relations
   •    Automatic categorisation of comments in social news websites
   •    Machine learning for vessel trajectories using compression, alignments and domain knowledge
   •    A differential evolution approach for solving constrained min–max optimization problems
   •    On the empirical mode decomposition applied to the analysis of brain SPECT image
   •    Improved multilevel security with latent semantic indexing
   •    Using genetic algorithm based knowledge refinement model for dividend policy forecasting
   •    Using Wikipedia concepts and frequency in language to extract key terms from support documents
   •    A network intrusion detection system based on a Hidden Naïve Bayes multiclass classifier
   •    Building a targeted mobile advertising system for location-based services
   •    A diffusion mechanism for social advertising over microblogs
   •    Governance practices and software maintenance: A study of open source projects
   •    Conceptual modeling for simulation-based serious gaming
   •    The integration of value-based adoption and expectation–confirmation models: An example of IPTV continuance intention
   •    Improving financial data quality using ontologies
   •    Vehicle defect discovery from social media
   •    Simultaneous multi-level RFID tag ownership & transfer in health care environments
   •    Parallel teams for knowledge creation: Role of collaboration and incentives
   •    Three decades of research on consumer adoption and utilization of electronic banking channels: A literature analysis
   •    A pragmatic stochastic decision model for supporting goods trans-shipments in a supply chain environment
   •    Competitive implications of software open-sourcing
   •    Effect of a participatory approach on the successful development of agricultural decision support systems: The case of Pigs2win
   •    Performance evaluation of production of IT capital goods across OECD countries: A stochastic frontier approach to Malmquist index
   •    A comparison of the usability of performing ad hoc querying on dimensionally modeled data versus operationally modeled data
   •    Impact of consumer empowerment on online trust: An examination across genders
   •    A hybrid MCDM methodology for ERP selection problem with interacting criteria
   •    A decision support system for patient scheduling in travel vaccine administration
   •    The dynamic nature of trust transfer: Measurement and the influence of reciprocity
   •    Optimal strategy for an integrated inventory system involving variable production and defective items under retailer partial trade credit policy
   •    Measuring the perceived effectiveness of decision support systems and their impact on performance
   •    Unified Modeling Language (UML) IT adoption — A holistic model of organizational capabilities perspective
   •    Impact of psychological traits on user performance in information systems delivering customer service: IS management perspective
   •    The role of centrality in ambulance dispatching
   •    A decision support method, based on bounded rationality concepts, to reveal feature saliency in clustering problems
   •    Forecasting and trading the EUR/USD exchange rate with stochastic Neural Network combination and time-varying leverage
   •    Deriving knowledge representation guidelines by analyzing knowledge engineer behavior
   •    Undesirable factors in integer-valued DEA: Evaluating the operational efficiencies of city bus systems considering safety records
   •    A brain information-aided intelligent investment system
   •    Visual support for work assignment in process-aware information systems: Framework formalisation and implementation
   •    Decision support for online group negotiation: Design, implementation, and efficacy
   •    Dominance-based rough set approach for groups in multicriteria classification problems
   •    Reference price effect and its implications for decision making in online auctions: An empirical study
   •    Optimal product positioning with consideration of negative utility effect on consumer choice rule
   •    Constructing a reliable Web graph with information on browsing behavior
   •    An event-driven optimization framework for dynamic vehicle routing
   •    A Value Sensitive Design Investigation of Privacy Enhancing Tools in Web Browsers
   •    Data quality: Setting organizational policies
   •    Direct marketing decision support through predictive customer response modeling
   •    A spreadsheet life cycle analysis and the impact of Sarbanes–Oxley
   •    The impact of electronic word-of-mouth communication: A literature analysis and integrative model
   •    Double moral hazard in a supply chain with consumer learning
   •    Theories in online information privacy research: A critical review and an integrated framework
   •    User-centered visual analysis using a hybrid reasoning architecture for intensive care units
   •    IT as enabler of sustainable farming: An empirical analysis of farmers’ adoption decision of precision agriculture technology
   •    Impact of meta-analytic decisions on the conclusions drawn on the business value of information technology
   •    PROBE—A multicriteria decision support system for portfolio robustness evaluation
   •    Rescheduling of elective patients upon the arrival of emergency patients
   •    Combining social network and semantic concept analysis for personalized academic researcher recommendation
   •    Assessing the perception of information components in financial decision support systems
   •    Design and evaluation of Ubiquitous Information Systems and use in healthcare
   •    An adaptive learning to rank algorithm: Learning automata approach
   •    Sales forecasting for computer wholesalers: A comparison of multivariate adaptive regression splines and artificial neural networks
   •    Multi actor multi criteria analysis (MAMCA) as a tool to support sustainable decisions: State of use
   •    A SEM–neural network approach for understanding determinants of interorganizational system standard adoption and performances
   •    Effects of conflicting aggregated rating on eWOM review credibility and diagnosticity: The moderating role of review valence
   •    Leader personal influences on membership decisions in moderated online social networking groups
   •    A semantic-based approach for searching and browsing tag spaces
   •    Negative price premium effect in online market—The impact of competition and buyer informativeness on the pricing strategies of sellers with different reputation levels
   •    A demand-responsive decision support system for coal transportation
   •    Mutual information based input feature selection for classification problems
   •    Service design of consumer data intermediary for competitive individual targeting
   •    Help that is not recognized: Harmful neglect of decision support system
   •    Towards business intelligence systems success: Effects of maturity and culture on analytical decision making
   •    The effect of CRM use on internal sales management control: An alternative mechanism to realize CRM benefits
   •    Use of RSS feeds to push online content to users
   •    The effect of social capital on community loyalty in a virtual community: Test of a tripartite-process model
   •    A decision support system of vehicle routing and refueling for motor carriers with time-sensitive demands
   •    The impact of online community position on online game continuance intention: Do game knowledge and community size matter?
   •    Digital divide across the European Union
   •    A framework for transformation from conceptual to logical workflow models
   •    A trust-semantic fusion-based recommendation approach for e-business applications
   •    Search advertising placement strategy: Exploring the efficacy of the conventional wisdom
   •    A meta-analysis of the consequences of virtualness on team functioning
   •    Career anchors and disturbances in job turnover decisions – A case study of IT professionals in Taiwan
   •    Understanding use continuance in virtual worlds: Empirical test of a research model
   •    The effects of multilevel sanctions on information security violations: A mediating model
   •    The influence of online store beliefs on consumer online impulse buying: A model and empirical application
   •    How organizations motivate users to participate in support upgrades of customized packaged software
   •    Assessing the impact of recommender agents on on-line consumer unplanned purchase behavior
   •    Analysis of keyword networks in MIS research and implications for predicting knowledge evolution
   •    A feedback control approach to maintain consumer information load in online shopping environments
   •    Organizational information systems competences in small and medium-sized enterprises
   •    Exploring the influence of personal schema on trust transfer and switching costs in brick-and-click bookstores
  • knowledge management  :
  • •    -A mobile knowledge management and decision support tool for soil analysis(2009)
   •    - How knowledge management mediates the relationship between environment and organizational structure(2010)
   •    - Knowledge management in supply chain: An empirical study from France(2010)
   •    - Globalization, culture, and information: Towards global knowledge transparency(2010)
   •    - Knowledge-based sales management strategy and the grafting metaphor: Implications for theory and practice(2010)
   •    - Knowledge management in small and mediumsized enterprises(2008)
   •    - Performance implications of knowledge management processes: Examining the roles of infrastructure capability and business strategy(2011)
   •    -General perspectives on knowledge management: Fostering a research agenda(2011)
   •    -The knowledge management strategy and its effect on firm performance: A contingency analysis(2010)
   •    -An effectiveness measurement model for knowledge management(2009)
   •    -Information management as an enabler of knowledge management maturity: A South African perspective(2010)
   •    -Knowledge management perspective on e-learning effectiveness(2009)
   •    -Linking improved knowledge management to operational and organizational performance(2009)
   •    -Strategic human resource practices and innovation performance — The mediating role of knowledge management capacity(2009)
   •    -The research on the critical success factors of knowledge management and classification framework project in the Executive Yuan of Taiwan Government(2009)
   •    -Applying knowledge management to project marketing in a demanding technology transfer project: Convincing the industrial customer over the knowledge gap(2009)
   •    -Knowledge management adoption and assessment for SMEs by a novel MCDM approach(2010)
   •    -Choosing knowledge management strategies by using a combined ANP and DEMATEL approach(2008)
   •    -Evaluating knowledge management capability of organizations: a fuzzy linguistic method(2009)
   •    -Knowledge management systems and organizational knowledge processing challenges: A field experiment(2009)
   •    -Measuring knowledge management performance using a competitive perspective: An empirical study(2009)
   •    -Success factors of knowledge management in temporary organizations(2010)
   •    -Knowledge transfer in project-based organizations: an organizational culture perspective(2008)
   •    -Tacit knowledge and knowledge conversion: controversy and advancement in organizational knowledge creation theory(2009)
   •    -Using a hybrid MCDM model to evaluate firm environmental knowledge management in uncertainty(2011)
   •    -Evaluating knowledge management capability of organizations: a fuzzy linguistic method(2009)
   •    -knowledge management approach to organizational competitive advantage(2009)
   •    -Knowledge Management Tools, Inter-Organizational Relationships, Innovation and Firm Performance(2010)
   •    -Modelling decision making in fund raising management by a fuzzy knowledge system(2009)
   •    -System perspective of knowledge management, organizational learning, and organizational innovation(2010)
   •    -Using the fuzzy multi-criteria decision making approach for measuring the possibility of successful knowledge management(2009)
   •    -Evolution of co-management: Role of knowledge generation, bridging organizations and social learning(2009)
   •    -Knowledge Management Competence for Enterprise System Success(2010)
   •    -Knowledge Management Competence for Enterprise System Success(2010)
   •    -Organizational factors enhancing customer knowledge utilization in the management of key account relationships(2010)
   •    -The competency levels of school principals in implementing knowledge management strategies The views of principals and teachers according to gender variable(2010)
   •    -Selecting knowledge management strategies by using the analytic network process. Expert Systems with Applications(2007)
   •    -The effects of information technology on knowledge management systems(2008)

ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->