iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: بانك موضوعات پايان نامه
تعداد بازدید: 22532
چاپ
 • درمان بيماري کلروزآهن از طريق تزريق املاح آهن با استفاده از فشار منفي ساقه
 • تاثير رژيمهاي مختلف آبياري در تعداد غدهٍ پراکندگي وزني و عملکرد محصول چهار واريته مختلف سيب زميني
 • ·تعيين غلظت اپتيمم سولفات فرو و فريک جهت درمان بيماري کلروزآهن با روش تزريق از طريق قطع شاخه فرعي
 • بررسي نحوه توارث چهار خصوصيت متفاوت درجو
 • مقايسه مدلهاي کامپيوتري SWATRE و CRIWAR جهت تخمين نياز آبي گياهان پنبه وذرت
 • تعيين روابط هيدروليکي خاکهاي منطقه .....
 • ارزيابي شاخصهاي رشد برخي از گياهان مرتعي نسبت به زمان و برآورد بيوماس
 • استفاده از مدل کامپيوتري SWACROP جهت ارزيابي رشد گياه سيب زميني
 • ايجاد گياهچه هاي يکسان از طريق کشت سلول و بافتهاي خرماي رقم مضافتي
 • بررسي شاخص هاي رشد ارقام گندم در اصفهان
 • بررسي‌ پارامترهاي‌ رشد 16 رقم‌ سيب‌زميني‌ با استفاده‌ از مدل‌ كامپيوتري‌
 • بررسي آناتوميکي - سيستماتيکي- برخي گونه هاي Agropyron موجود در ايران
 • بررسي تاثير برخي از تنظيم کننده هاي رشد گياهي بر تشکيل ميوه سيب زميني
 • مقايسه كمي وكيفي چند رقم سورگم علوفه اي با R– لاين هاي مربوطه
 • اثر رطوبت و موادغذايي بر شکل گيري ميکوريز و تاثير آن بر رشد ميزبان
 • بررسي تاثير برخي از تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر تشكيل ميوه سيب زميني
 • تاكسونومي عددي تعدادي از گونه هاي سوئداوسالسولا در ايران بااستفاده از صفات آناتوميك ومرفولوژيك
 • بررسي‌اثر زمان‌ استفاده‌ از كود ازت‌ روي‌ مقدار كربوهيدراتها و عملكرد سورگوم‌ شيرين‌
 • مقايسه کمي و کيفي عملکرد چغندرقند و سورگوم شيرين تحت تاثير شوريهاي مختلف آب آبياري
 • بررسي‌ پراكندگي‌ طبيعي‌ باكتريهاي‌ ريزوبيوم‌ و تاثير بعضي‌ از شاخص‌هاي‌ اكولوژيكي‌ موثر بر رشد آنها در منطقه‌ …..
 • آبسزيك‌ اسيد روي‌ برقراري‌ و شاخصهاي‌ رشد تعدادي‌ از گياهان‌ مرتعي‌ در شرايط‌ كمبود رطوبت‌
 • مطالعات‌ فلور و اجتماعات‌ گياهي‌ منطقه‌ …… در استان‌ …..
 • تاثير عوامل‌ به‌ زراعي‌ (دوره‌ آبياري‌، ميزان‌ كود ازت‌ و زمان‌ كشت‌) در مقداردرصد مواد گروه Silymarin درگياه‌ Silybum Marianum
 • ارزيابي‌ الياف‌ ساقه‌ ارقام‌ مختلف‌ سورگم‌ دانه‌اي‌ و شيرين‌ جهت‌ كاربرد در صنايع‌ سلولزي‌
 • بررسي‌ روشهاي‌ القاء پلي‌پلوئيدي‌ در سورگم‌ با استفاده‌ از كلشي‌ سين‌
 • رابطه‌ شاخصهاي‌ رشد و ميزان‌ قندهاي‌ ساقه‌در مراحل‌ مختلف‌ نمو در ارقام‌ و لاين‌هاي‌ سورگوم‌ شيرين‌
 • ·بررسي‌ سيستماتيكي‌ فسيلهاي‌ گياهي‌ منطقه‌ ....
 • بررسي‌ اثر شكستن‌ دوره‌ تاريكي‌ روي‌ ميزان‌ قند در سورگم‌ شيرين‌
 • بررسي اثرEC، PH و همياري‌ باكتري‌ آزوسپيريليوم‌ بر رشد كيفي‌ و كمي‌ گندم‌
 • كاربرد و تأثير سه‌ جلبك موجود در آبهاي‌ اصفهان بر روي فاضلابها BOD5 و COD
 • ·شناسائي‌ ، جداسازي‌ و خالص‌ سازي‌ گونه‌هاي‌ مختلف‌ جلبك‌ سبز تك‌ سلولي‌ Dunaliella از حوضچه‌هاي‌ تبخيرنمك‌ در …..
 • بررسي‌ بيوسيستماتيك‌ گونه Bromus tomentellus Bioss. از برخي ‌رويشگاههاي ايران
 • سيستماتيک و بيوسيستماتيک جنس Medicageo L. در ايران
 • بررسي‌ بيوسيستماتيك‌ برخي‌ گونه‌هاي‌ Aegilops L. در ايران‌
 • ·مطالعه‌ بيوسيستماتيك‌ (مورفولوژي‌، آناتومي‌، كروموزومي‌ و آناليز پروتئين‌ها) برخي‌از گونه‌ها Triticumدر ايران
 • بررسي رشد و نمو گياه بلوط در شرايط كشت In Vitro
 • بررسي اثرات تاريخ كشت در عملكرد و ساير صفات زراعي ارقام گلرنگ پائيزه در منطقه ...........
 • جداسازي و شناسايي برخي ميكرو ارگانيسم‏ها در طي فرآيند تهيه كمپوست و ارزيابي اثرات عوامل مختلف بر جمعيتهاي ميكروبي
 • ·
 • بررسي و ارزيابي تاكسونونيك برخي از صفات (‌ريخت شناسي، تشريحي ،‌ فيزيولوژي و فلانوئيدها) در جنس Salicornia در ايران
 • بررسي بوم – جامعه شناسي گياهي و تركيب رستني‏هاي (فلور) حوضه آبريز …..
 • بررسي سيستماتيك برخي از گونه‏هاي جنس Hypericum L.در ايران (ريخت شناسي و فلاونوئيد)
 • بررسي اثر تنش نوري بر روي سنتز بتاكاروتن در جلبك سبزتك سلولي Dunaliella salina (استخراج شده از مرداب گاوخوني اصفهان) در غلظت‏هاي مختلف نمكي
 • بررسي پراكنش و رابطه تنوع آنزيمي با بيماريزايي پاتوارهاي قارچ Rhizoctonia solani AG-3 با استفاده از ماركرپكتيك زايموگرام (Pectic zymogram marker)
 • القاي پلي پلوئيدي در سورگوم شيرين بااستفاده از برخي القاء‌كننده‏ها
 • باززائي گياه (Plant regeneration) از قطعات ساقه و برگ سيب‏زميني ارقام كوزيماومورن
 • مطالعه اپيدميولوژي تنوع ژنتيكي و رابطه فعاليت آنزيم پكتيناز با بيماريزايي نژاد چهار (AG-4) قارچ Rhizoctonia solaniبا استفاده از ماركرپتيك زايموگرم (Pectic zymogram)
 • بررسي اثرات تيوسولفات نقره (STS) بر روي رشد و نمو گياه سيب‏زميني در شرايط كشت In vitro
 • بررسي پوشش گياهي منطقه حفاظت شده ......... واقع در …………
 • بررسي كاريوتيپ عادي و ريخت‏شناسي برخي از ارقام زراعي جو در ايران
 • بررسي توليد سوسپانسيون سلولي در چند گونه خودروي جنس يونجه و انتخاب سلولهاي متحمل به شوري
 • بررسي تيمارهاي شكستن خواب بذر گياه بومادران (Achillea millefolium)به منظور دستيابي به حداكثر قوة ناميه و ارزيابي بنيه بذر ( ويگور) اين گياه
 • بررسي تاكسونومي خانواده Salicaceae در ايران
 • شناسايي و طبقه‏بندي جنس Fusarium با استفاده از نشانگر پكتيك زايموگرم
 • نقش پرولين در افزايش مقاومت به شوري در گياه يونجه
 • بررسي اثر تنش شوري بر روي فتوسنتز و تنفس جلبك سبز تك ياخته‌اي Dunaliella salina
 • رابطه بين مراحل مختلف تمايز و توليد آلكالوئيدها در گياه اسپند
 • جمع آوري ، شناسايي و معرفي فلور كوه .............
 • بررسي تغييرات كربوهيدراتهاي محلول و پارامترهاي رشد و نموي گياه سورگوم شيرين در پاسخ به تنش شوري و مقايسه چهار رقم سورگوم از نظر مقاومت به شوري در دو مرحله جوانه زدن و گياهچه‌اي
 • اثر مقادير مختلف پرتو گاما بر روي رشد و نمو گياه تك لپه گندم و دو لپه لوبيا
 • مطالعه فلور منطقه ابر و قطري واقع در ………….. (استان ……….
 • معرفي فلور، شكل زيستي ، گونه هاي گياهي اندميك وطبقات حفاظتي آنها در منطقه حفاظت شده ..............
 • استفاده از فلانوئيدها در کموسيستماتيک جنس 
 • Matricaria L. در ايران
 • بررسي اثر كمبود نبترات بر روي تجمع بتاكاروتن در جلبك سبز تك ياخته اي Dunaliella salina (جدا شده از مرداب ..............
 • بررسي تعادل ديناميكي عناصر ضروري پتاسيم، كلسيم، منيزيم و آهن به هنگام جوانه زني برخي ارقام گندم
 • مطالعه ريخت شناسي و سيتوتاكسونومي جنس Festuca زيرجنس Festuca در ايران
 • مطالعه بيوسيستماتيكي گونه Poa bulbosa L. (ريخت شناختي و سيتوتاكسونومي) در ايران
 • شناسايي فلور و اجتماعات گياهي منطقة …………..
 • تأثير تابش اشعه UV-C در گزينش كالوس‌هاي متحمل به خشكي در گياه يونجه
 • بررسي اثر آنزيم گلوكز ايزومر از بر روي شربت سور‌گرم شيرين در مراحل مختلف رشد
 • مطالعه تنوع درون گروهي آناستوموز AG-2 قارچ Rhizoctonia solani Kuhn جدا شده از گياه چمن با استفاده از مارکر پکتيک زايموگرم (Pectic zymogram)
 • استفاده از تركيبات بازدارنده به منظور تاخير در فرايند جوانه زني در چند گونه گياهي از خانواده Papilionacea
 • بررسي جوانه زني و آزمونهاي تخمين بنيه بذر (ويگور) در پنج جمعيت بذري گونه 
 • .Stipa barbata Desf
 • اثر برخي از عوامل محيطي بر روي رشد و ميزان كربوهيدراتهاي بلوط مازوار (Quercus infectoria)
 • ·
 • اثر فلزات سنگين بر قارچهاي هيفوميست آبزي رودخانه ......
 • بررسي مرفولوژي و تاكسونومي جنس .Secale L در ايران
 • مطالعه تنوع گروه آناستوموزي
 • AG-1-IA قارچ Rhizoctonia solani Kuhn جدا شده از برنج با استفاده از نشانگر پکتيک زايموگرام (Pectic zymogram)
 • بررسي فلاونوئيدها و روغن هاي فرار گونه گياهي .Nepeta macrosiphon Boiss در ارتفاعات مختلف کوه ...........
 • بررسي اثر كمبود سولفور بر توليد بتاكاروتن در جلبك Dunaliella salina
 • بررسي تنوع‌هاي درون گونه‌اي و بين گونه‌اي برخي از گونه‌هاي جنس آسپرژيلوس با استفاده از روش پكتيك زايموگرام
 • بررسي اثر اتينيل استراديول بر رشد و باززايي گياه يونجه در شرايط اين ويترو
 • بررسي اثر مانيتول در نگهداري طولاني و مدت و تنوعات ژنتيك كشت نو ساقه هاي سيب زميني
 • بررسي فلوريستيك منطقه گردنه رخ (استان چهارمحال و بختياري)
 • مطالعه مورفولوژي و سيتوتاكسونومي گونه Aegilops umbellulata Zhuk. در ايران
 • مطالعه سيتوتاكسونومي سكسيون Hordeastrum Döll از جنس Hordeum L. در ايران
 • تنوع زيستي گونه Aegilops cylindrica Host. در ايران
 • اثر اسيد اسکوربيک بر ميزان تحمل به شوري گياه يونجه در شرايط کشت در شيشه
 • بررسي ميزان توليد بتاکاروتن در سه سويه مختلف از جلبک Dunaliella salina در حوضچه هاي روباز
 • بررسي مقدار سرب و روي در گياهان اطراف معدن ……………
 • بررسي حضور قارچ هاي آرباسكولار ميكوريز در گياهان سرپنتاين انارك و اثرات فيزيولوژيكي آنها بر Hordeum glaucum
 • مطالعه تاکسونوميک طايفه Aristideae C. E. Hubb. Ex Bor. (تيره گندميان) در ايران
 • مطالعه ريخت شناسي و مورفولوژي گونه Aegilops crassa Boiss. در ايران
 • مطالعه تاكسونوميك Centaurea L. sect. Acrocentron (Cass.) DC. در ايران
 • مطالعه تحمل به شوري گياه Aegilops taushii در شرايط کشت در شيشه
 • مقايسه ميزان کربوهيدراتهاي سورگوم شيرين و دانه اي در مراحل مختلف رشد
 • شناسائي گونه‌هاي جنس پني‌سيليوم در استان اصفهان با روش پكتيك زايموگرام
 • بررسي مقدار نيکل موجود در گونه هاي Alyssum L. روييده بر خاک هاي سرپنتين و غيرسرپنتين نواحي غرب ايران
 • بررسي اثر ازت بر برخي ترکيبات شيميايي ذرت، سورگوم شيرين و باگاس آن در مراحل مختلف رشد
 • مطالعه تنوع ريخت‌شناختي در جمعيت‌هاي مختلف گونه گياهي Psathyrostachys fragilis (Boiss.) Nevski در ايران
 • اثر شوري خاک روي تنظيم کننده اسمزي پرولين در سورگوم شيرين و دانه اي
 • مقايسه تشکيل کالوس و باززايي در Medicago truncatula و Medicago sativa
 • بررسي مقدار عناصر نيکل، کروم و کبالت در گياهان سرپنتين نواحي آباده طشک، استان فارس
 • مطالعه تنوع و پراكندگي كپك نان با استفاده از نشانگر پكتيك زايموگرام در استان اصفهان
 • بررسي مورفولوژي و سيتوتاكسونومي گونه Aegilops triuncialis L. در ايران
 • مطالعه فيتوپلانکتون هاي درياچه سد ……..
 • بررسي سيتوتاكسونومي جنس Secale L. در ايران
 • مقاومت، جذب و تجمع سرب و روي در گياه Matthiola chenopodiofolia Fish. & C. A. Mey. (Brassicaceae) روئيده در منطقه .......
 • شناسايي dsRNA و بررسي نقش آن در تنوع ژنتيکي جمعيت هاي Rhizoctonia solani
 • بررسي تنوع ژنتيكي واريته‌هاي اروپايي و آمريكايي سيب زميني (Solanum tuberosum L.) با استفاده از نشانگر‌هاي SSR
 • بررسي ميزان جذب فلزات سنگين توسط گياهان ناحيه معدني .........
 • بررسي جذب نيترات از طريق ناقل نيترات (iHATS) در گياه تراريختة (Transgenic) تنباكو (.Nicotiana plumbaginifoliaViv)، لاين B-11
 • بررسي نقش ناقل هاي AtNRT2.1 و AtNRT2.2 در جذب نيترات در سيستم iHATS در موتان هاي Atnrt2.1، Atnrt2.2 و Atnrt2.1-2.2 در گياه Arabidopsis thaliana(L.)Heynh
 • ميزان دانه و نشاسته توليد شده در سورگوم و ذرت با توجه به معيار روز درجه رشد
 • بررسي اكولوژيكي گياهان آبزي و ساحلي رودخانه ...............
 • تعيين مشخصات مورفولوژيک و تاکسونوميک جلبک هاي رشته اي جمع آوري شده از شاليزارهاي استان ………
 • مطالعه تاکسونوميک جنس هاي Henrardia C. E. Hubbard، Heteranthelium Hochst. و Taeniatherum Nevski از طايفه Triticeae خانواده Poaceae در ايران
 • مطالعه تاكسونومي گندميان رويشگاه‌هاي مرطوب و حفاظت شده استان…….
 • بررسي مقاومت، جذب و تجمع كبالت در گياه Alyssum bracteatum Bioss & Bohse. (Brassicaceae)
 • بررسي تنوع درون گونه اي Dactylis glomerata L بر اساس نگرشهاي فنتيکي و مارکر مولکولي ITS در استان ...........
 • بررسي اثر اليسيتور متيل جاسمونات بر توليد بتاکاروتن، ايجاد مقاومت به تنش شوري و ميزان رنگيزه کلروفيل در جلبک Dunaliella salina
 • انتخاب لاين سلولي متحمل به شوري در كالوس گياه سيب‌زميني (.Solanum tuberosum L) رقم وايت دزيره با استفاده از تابش پرتو گاما
 • بررسي پوشش گياهي منطقه .............

 


ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->