بانك اطلاعات عناوين پايان نامه و پژوهش معرفي پايگاه هاي اطلاعات علمي بخش خدمات وب و seo بخش دانلود رايگان بخش دانلود پروپوزال بخش معرفي دانشگاههاي خارجي و شرايط تحصيل و بورس آنها

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

iranresearches-telegram

فروشگاه ایران پژوهان 

آموزش های نگارش دانشگاهی و پژوهش دانشگاهی - به زبان فارسی

بر روی موضوع مورد نظر خود کلیک کنید

LaTeX لاتک (LaTex) تحت وب تدوین پایان نامه
EndNote مندلی Mendeley شیوه ارائه علمی
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: بانك موضوعات پايان نامه
تعداد بازدید: 10035
چاپ
 • درمان بيماري کلروزآهن از طريق تزريق املاح آهن با استفاده از فشار منفي ساقه
 • تاثير رژيمهاي مختلف آبياري در تعداد غدهٍ پراکندگي وزني و عملکرد محصول چهار واريته مختلف سيب زميني
 • ·تعيين غلظت اپتيمم سولفات فرو و فريک جهت درمان بيماري کلروزآهن با روش تزريق از طريق قطع شاخه فرعي
 • بررسي نحوه توارث چهار خصوصيت متفاوت درجو
 • مقايسه مدلهاي کامپيوتري SWATRE و CRIWAR جهت تخمين نياز آبي گياهان پنبه وذرت
 • تعيين روابط هيدروليکي خاکهاي منطقه .....
 • ارزيابي شاخصهاي رشد برخي از گياهان مرتعي نسبت به زمان و برآورد بيوماس
 • استفاده از مدل کامپيوتري SWACROP جهت ارزيابي رشد گياه سيب زميني
 • ايجاد گياهچه هاي يکسان از طريق کشت سلول و بافتهاي خرماي رقم مضافتي
 • بررسي شاخص هاي رشد ارقام گندم در اصفهان
 • بررسي‌ پارامترهاي‌ رشد 16 رقم‌ سيب‌زميني‌ با استفاده‌ از مدل‌ كامپيوتري‌
 • بررسي آناتوميکي - سيستماتيکي- برخي گونه هاي Agropyron موجود در ايران
 • بررسي تاثير برخي از تنظيم کننده هاي رشد گياهي بر تشکيل ميوه سيب زميني
 • مقايسه كمي وكيفي چند رقم سورگم علوفه اي با R– لاين هاي مربوطه
 • اثر رطوبت و موادغذايي بر شکل گيري ميکوريز و تاثير آن بر رشد ميزبان
 • بررسي تاثير برخي از تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر تشكيل ميوه سيب زميني
 • تاكسونومي عددي تعدادي از گونه هاي سوئداوسالسولا در ايران بااستفاده از صفات آناتوميك ومرفولوژيك
 • بررسي‌اثر زمان‌ استفاده‌ از كود ازت‌ روي‌ مقدار كربوهيدراتها و عملكرد سورگوم‌ شيرين‌
 • مقايسه کمي و کيفي عملکرد چغندرقند و سورگوم شيرين تحت تاثير شوريهاي مختلف آب آبياري
 • بررسي‌ پراكندگي‌ طبيعي‌ باكتريهاي‌ ريزوبيوم‌ و تاثير بعضي‌ از شاخص‌هاي‌ اكولوژيكي‌ موثر بر رشد آنها در منطقه‌ …..
 • آبسزيك‌ اسيد روي‌ برقراري‌ و شاخصهاي‌ رشد تعدادي‌ از گياهان‌ مرتعي‌ در شرايط‌ كمبود رطوبت‌
 • مطالعات‌ فلور و اجتماعات‌ گياهي‌ منطقه‌ …… در استان‌ …..
 • تاثير عوامل‌ به‌ زراعي‌ (دوره‌ آبياري‌، ميزان‌ كود ازت‌ و زمان‌ كشت‌) در مقداردرصد مواد گروه Silymarin درگياه‌ Silybum Marianum
 • ارزيابي‌ الياف‌ ساقه‌ ارقام‌ مختلف‌ سورگم‌ دانه‌اي‌ و شيرين‌ جهت‌ كاربرد در صنايع‌ سلولزي‌
 • بررسي‌ روشهاي‌ القاء پلي‌پلوئيدي‌ در سورگم‌ با استفاده‌ از كلشي‌ سين‌
 • رابطه‌ شاخصهاي‌ رشد و ميزان‌ قندهاي‌ ساقه‌در مراحل‌ مختلف‌ نمو در ارقام‌ و لاين‌هاي‌ سورگوم‌ شيرين‌
 • ·بررسي‌ سيستماتيكي‌ فسيلهاي‌ گياهي‌ منطقه‌ ....
 • بررسي‌ اثر شكستن‌ دوره‌ تاريكي‌ روي‌ ميزان‌ قند در سورگم‌ شيرين‌
 • بررسي اثرEC، PH و همياري‌ باكتري‌ آزوسپيريليوم‌ بر رشد كيفي‌ و كمي‌ گندم‌
 • كاربرد و تأثير سه‌ جلبك موجود در آبهاي‌ اصفهان بر روي فاضلابها BOD5 و COD
 • ·شناسائي‌ ، جداسازي‌ و خالص‌ سازي‌ گونه‌هاي‌ مختلف‌ جلبك‌ سبز تك‌ سلولي‌ Dunaliella از حوضچه‌هاي‌ تبخيرنمك‌ در …..
 • بررسي‌ بيوسيستماتيك‌ گونه Bromus tomentellus Bioss. از برخي ‌رويشگاههاي ايران
 • سيستماتيک و بيوسيستماتيک جنس Medicageo L. در ايران
 • بررسي‌ بيوسيستماتيك‌ برخي‌ گونه‌هاي‌ Aegilops L. در ايران‌
 • ·مطالعه‌ بيوسيستماتيك‌ (مورفولوژي‌، آناتومي‌، كروموزومي‌ و آناليز پروتئين‌ها) برخي‌از گونه‌ها Triticumدر ايران
 • بررسي رشد و نمو گياه بلوط در شرايط كشت In Vitro
 • بررسي اثرات تاريخ كشت در عملكرد و ساير صفات زراعي ارقام گلرنگ پائيزه در منطقه ...........
 • جداسازي و شناسايي برخي ميكرو ارگانيسم‏ها در طي فرآيند تهيه كمپوست و ارزيابي اثرات عوامل مختلف بر جمعيتهاي ميكروبي
 • ·
 • بررسي و ارزيابي تاكسونونيك برخي از صفات (‌ريخت شناسي، تشريحي ،‌ فيزيولوژي و فلانوئيدها) در جنس Salicornia در ايران
 • بررسي بوم – جامعه شناسي گياهي و تركيب رستني‏هاي (فلور) حوضه آبريز …..
 • بررسي سيستماتيك برخي از گونه‏هاي جنس Hypericum L.در ايران (ريخت شناسي و فلاونوئيد)
 • بررسي اثر تنش نوري بر روي سنتز بتاكاروتن در جلبك سبزتك سلولي Dunaliella salina (استخراج شده از مرداب گاوخوني اصفهان) در غلظت‏هاي مختلف نمكي
 • بررسي پراكنش و رابطه تنوع آنزيمي با بيماريزايي پاتوارهاي قارچ Rhizoctonia solani AG-3 با استفاده از ماركرپكتيك زايموگرام (Pectic zymogram marker)
 • القاي پلي پلوئيدي در سورگوم شيرين بااستفاده از برخي القاء‌كننده‏ها
 • باززائي گياه (Plant regeneration) از قطعات ساقه و برگ سيب‏زميني ارقام كوزيماومورن
 • مطالعه اپيدميولوژي تنوع ژنتيكي و رابطه فعاليت آنزيم پكتيناز با بيماريزايي نژاد چهار (AG-4) قارچ Rhizoctonia solaniبا استفاده از ماركرپتيك زايموگرم (Pectic zymogram)
 • بررسي اثرات تيوسولفات نقره (STS) بر روي رشد و نمو گياه سيب‏زميني در شرايط كشت In vitro
 • بررسي پوشش گياهي منطقه حفاظت شده ......... واقع در …………
 • بررسي كاريوتيپ عادي و ريخت‏شناسي برخي از ارقام زراعي جو در ايران
 • بررسي توليد سوسپانسيون سلولي در چند گونه خودروي جنس يونجه و انتخاب سلولهاي متحمل به شوري
 • بررسي تيمارهاي شكستن خواب بذر گياه بومادران (Achillea millefolium)به منظور دستيابي به حداكثر قوة ناميه و ارزيابي بنيه بذر ( ويگور) اين گياه
 • بررسي تاكسونومي خانواده Salicaceae در ايران
 • شناسايي و طبقه‏بندي جنس Fusarium با استفاده از نشانگر پكتيك زايموگرم
 • نقش پرولين در افزايش مقاومت به شوري در گياه يونجه
 • بررسي اثر تنش شوري بر روي فتوسنتز و تنفس جلبك سبز تك ياخته‌اي Dunaliella salina
 • رابطه بين مراحل مختلف تمايز و توليد آلكالوئيدها در گياه اسپند
 • جمع آوري ، شناسايي و معرفي فلور كوه .............
 • بررسي تغييرات كربوهيدراتهاي محلول و پارامترهاي رشد و نموي گياه سورگوم شيرين در پاسخ به تنش شوري و مقايسه چهار رقم سورگوم از نظر مقاومت به شوري در دو مرحله جوانه زدن و گياهچه‌اي
 • اثر مقادير مختلف پرتو گاما بر روي رشد و نمو گياه تك لپه گندم و دو لپه لوبيا
 • مطالعه فلور منطقه ابر و قطري واقع در ………….. (استان ……….
 • معرفي فلور، شكل زيستي ، گونه هاي گياهي اندميك وطبقات حفاظتي آنها در منطقه حفاظت شده ..............
 • استفاده از فلانوئيدها در کموسيستماتيک جنس 
 • Matricaria L. در ايران
 • بررسي اثر كمبود نبترات بر روي تجمع بتاكاروتن در جلبك سبز تك ياخته اي Dunaliella salina (جدا شده از مرداب ..............
 • بررسي تعادل ديناميكي عناصر ضروري پتاسيم، كلسيم، منيزيم و آهن به هنگام جوانه زني برخي ارقام گندم
 • مطالعه ريخت شناسي و سيتوتاكسونومي جنس Festuca زيرجنس Festuca در ايران
 • مطالعه بيوسيستماتيكي گونه Poa bulbosa L. (ريخت شناختي و سيتوتاكسونومي) در ايران
 • شناسايي فلور و اجتماعات گياهي منطقة …………..
 • تأثير تابش اشعه UV-C در گزينش كالوس‌هاي متحمل به خشكي در گياه يونجه
 • بررسي اثر آنزيم گلوكز ايزومر از بر روي شربت سور‌گرم شيرين در مراحل مختلف رشد
 • مطالعه تنوع درون گروهي آناستوموز AG-2 قارچ Rhizoctonia solani Kuhn جدا شده از گياه چمن با استفاده از مارکر پکتيک زايموگرم (Pectic zymogram)
 • استفاده از تركيبات بازدارنده به منظور تاخير در فرايند جوانه زني در چند گونه گياهي از خانواده Papilionacea
 • بررسي جوانه زني و آزمونهاي تخمين بنيه بذر (ويگور) در پنج جمعيت بذري گونه 
 • .Stipa barbata Desf
 • اثر برخي از عوامل محيطي بر روي رشد و ميزان كربوهيدراتهاي بلوط مازوار (Quercus infectoria)
 • ·
 • اثر فلزات سنگين بر قارچهاي هيفوميست آبزي رودخانه ......
 • بررسي مرفولوژي و تاكسونومي جنس .Secale L در ايران
 • مطالعه تنوع گروه آناستوموزي
 • AG-1-IA قارچ Rhizoctonia solani Kuhn جدا شده از برنج با استفاده از نشانگر پکتيک زايموگرام (Pectic zymogram)
 • بررسي فلاونوئيدها و روغن هاي فرار گونه گياهي .Nepeta macrosiphon Boiss در ارتفاعات مختلف کوه ...........
 • بررسي اثر كمبود سولفور بر توليد بتاكاروتن در جلبك Dunaliella salina
 • بررسي تنوع‌هاي درون گونه‌اي و بين گونه‌اي برخي از گونه‌هاي جنس آسپرژيلوس با استفاده از روش پكتيك زايموگرام
 • بررسي اثر اتينيل استراديول بر رشد و باززايي گياه يونجه در شرايط اين ويترو
 • بررسي اثر مانيتول در نگهداري طولاني و مدت و تنوعات ژنتيك كشت نو ساقه هاي سيب زميني
 • بررسي فلوريستيك منطقه گردنه رخ (استان چهارمحال و بختياري)
 • مطالعه مورفولوژي و سيتوتاكسونومي گونه Aegilops umbellulata Zhuk. در ايران
 • مطالعه سيتوتاكسونومي سكسيون Hordeastrum Döll از جنس Hordeum L. در ايران
 • تنوع زيستي گونه Aegilops cylindrica Host. در ايران
 • اثر اسيد اسکوربيک بر ميزان تحمل به شوري گياه يونجه در شرايط کشت در شيشه
 • بررسي ميزان توليد بتاکاروتن در سه سويه مختلف از جلبک Dunaliella salina در حوضچه هاي روباز
 • بررسي مقدار سرب و روي در گياهان اطراف معدن ……………
 • بررسي حضور قارچ هاي آرباسكولار ميكوريز در گياهان سرپنتاين انارك و اثرات فيزيولوژيكي آنها بر Hordeum glaucum
 • مطالعه تاکسونوميک طايفه Aristideae C. E. Hubb. Ex Bor. (تيره گندميان) در ايران
 • مطالعه ريخت شناسي و مورفولوژي گونه Aegilops crassa Boiss. در ايران
 • مطالعه تاكسونوميك Centaurea L. sect. Acrocentron (Cass.) DC. در ايران
 • مطالعه تحمل به شوري گياه Aegilops taushii در شرايط کشت در شيشه
 • مقايسه ميزان کربوهيدراتهاي سورگوم شيرين و دانه اي در مراحل مختلف رشد
 • شناسائي گونه‌هاي جنس پني‌سيليوم در استان اصفهان با روش پكتيك زايموگرام
 • بررسي مقدار نيکل موجود در گونه هاي Alyssum L. روييده بر خاک هاي سرپنتين و غيرسرپنتين نواحي غرب ايران
 • بررسي اثر ازت بر برخي ترکيبات شيميايي ذرت، سورگوم شيرين و باگاس آن در مراحل مختلف رشد
 • مطالعه تنوع ريخت‌شناختي در جمعيت‌هاي مختلف گونه گياهي Psathyrostachys fragilis (Boiss.) Nevski در ايران
 • اثر شوري خاک روي تنظيم کننده اسمزي پرولين در سورگوم شيرين و دانه اي
 • مقايسه تشکيل کالوس و باززايي در Medicago truncatula و Medicago sativa
 • بررسي مقدار عناصر نيکل، کروم و کبالت در گياهان سرپنتين نواحي آباده طشک، استان فارس
 • مطالعه تنوع و پراكندگي كپك نان با استفاده از نشانگر پكتيك زايموگرام در استان اصفهان
 • بررسي مورفولوژي و سيتوتاكسونومي گونه Aegilops triuncialis L. در ايران
 • مطالعه فيتوپلانکتون هاي درياچه سد ……..
 • بررسي سيتوتاكسونومي جنس Secale L. در ايران
 • مقاومت، جذب و تجمع سرب و روي در گياه Matthiola chenopodiofolia Fish. & C. A. Mey. (Brassicaceae) روئيده در منطقه .......
 • شناسايي dsRNA و بررسي نقش آن در تنوع ژنتيکي جمعيت هاي Rhizoctonia solani
 • بررسي تنوع ژنتيكي واريته‌هاي اروپايي و آمريكايي سيب زميني (Solanum tuberosum L.) با استفاده از نشانگر‌هاي SSR
 • بررسي ميزان جذب فلزات سنگين توسط گياهان ناحيه معدني .........
 • بررسي جذب نيترات از طريق ناقل نيترات (iHATS) در گياه تراريختة (Transgenic) تنباكو (.Nicotiana plumbaginifoliaViv)، لاين B-11
 • بررسي نقش ناقل هاي AtNRT2.1 و AtNRT2.2 در جذب نيترات در سيستم iHATS در موتان هاي Atnrt2.1، Atnrt2.2 و Atnrt2.1-2.2 در گياه Arabidopsis thaliana(L.)Heynh
 • ميزان دانه و نشاسته توليد شده در سورگوم و ذرت با توجه به معيار روز درجه رشد
 • بررسي اكولوژيكي گياهان آبزي و ساحلي رودخانه ...............
 • تعيين مشخصات مورفولوژيک و تاکسونوميک جلبک هاي رشته اي جمع آوري شده از شاليزارهاي استان ………
 • مطالعه تاکسونوميک جنس هاي Henrardia C. E. Hubbard، Heteranthelium Hochst. و Taeniatherum Nevski از طايفه Triticeae خانواده Poaceae در ايران
 • مطالعه تاكسونومي گندميان رويشگاه‌هاي مرطوب و حفاظت شده استان…….
 • بررسي مقاومت، جذب و تجمع كبالت در گياه Alyssum bracteatum Bioss & Bohse. (Brassicaceae)
 • بررسي تنوع درون گونه اي Dactylis glomerata L بر اساس نگرشهاي فنتيکي و مارکر مولکولي ITS در استان ...........
 • بررسي اثر اليسيتور متيل جاسمونات بر توليد بتاکاروتن، ايجاد مقاومت به تنش شوري و ميزان رنگيزه کلروفيل در جلبک Dunaliella salina
 • انتخاب لاين سلولي متحمل به شوري در كالوس گياه سيب‌زميني (.Solanum tuberosum L) رقم وايت دزيره با استفاده از تابش پرتو گاما
 • بررسي پوشش گياهي منطقه .............

 

ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

RssFeed

-->