بانك اطلاعات عناوين پايان نامه و پژوهش معرفي پايگاه هاي اطلاعات علمي بخش خدمات وب و seo بخش دانلود رايگان بخش دانلود پروپوزال بخش معرفي دانشگاههاي خارجي و شرايط تحصيل و بورس آنها

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

iranresearches-telegram

فروشگاه ایران پژوهان 

آموزش های نگارش دانشگاهی و پژوهش دانشگاهی - به زبان فارسی

بر روی موضوع مورد نظر خود کلیک کنید

LaTeX لاتک (LaTex) تحت وب تدوین پایان نامه
EndNote مندلی Mendeley شیوه ارائه علمی
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: بانك موضوعات پايان نامه
تعداد بازدید: 11157
چاپ
 • بررسي نماتودهاي مولد گره ريشه (Meloidogyne spp) در مزارع توتون و روش موثر کنترل آنها در استان …..
 • تعيين گونه و نژاد نماتودهاي مولد گره ريشه (.Meloidogyne SPP) درباغات پسته منطقه …… و آزمايش دو نماتودکش راگبي (‎10G) و کاربوفوران (‎5G) و گرد ضايعات توتون جهت کنترل آنها.
 • شناسايي نماتدهاي پارازيت گياهي از راسته‌هاي: Tylenchida & Dorylaimida در نخيلات استان …..
 • استفاده از آيزوزايمها در تشخيص عوامل گوموز و تاثير مدت زمان غرقاب در شدت بيماري برروي پايه‌هاي مختلف پسته.
 • استفاده از فيتوتوکسينها (Phytotoxins) به عنوان ابزاري جهت انتخاب ارقام متحمل به بيماري فوزاريومي خوشه گندم.
 • بررسي بيماري فوزاريومي خوشه جو در استان ….. و تعيين حساسيت و مقاومت ارقام مختلف جو نسبت به اين بيماري.
 • بررسي پراکنش و شناسايي نماتودهاي مولد گره ريشه گوجه فرنگي و آزمايش دو نماتودکش شيميايي و گياهي جهت کنترل آنها در منطقه .....
 • تعيين نژاد و ويرولانسهاي (فاکتورهاي بيماري‌زائي) سفيدک پودري گندم، Erysiphe graminis f.sp. tritici در استانهاي .....
 • ارزيابي حساسيت ارقام مختلف مرکبات نسبت به بيماري پوسيدگي قهوه‌اي: (Brown rot.
 • بررسي امکان بروز مقاومت در قارچ Pyricularia Oryzae به قارچکشهاي بنوميل، ادي فن فوس و تري سيکلازول.
 • بررسي اختلافات بيماريزايي در جدايه هاي شبه گونه septoria tritici عامل بيماري سپتوريوز برگ گندم در ايران.
 • بررسي امکان کنترل بيولوژيک قارچ lycopersici Fusarium oxysporum f.sp عامل بيماري پژمردگي فوزاريمي در گوجه فرنگي توسط آنتاگونيستهاي باکتريايي در شرايط آزمايشگاهي و گلخانه.
 • بررسي پراکندگي بيماري مرگ نارون (Dutch Elm Disease) در مناطق تهران و کرج و ارزيابي اثر چند قارچ کش برروي قارچ عامل بيماري Ophiostoma ulmi.
 • تشخيص و مطالعه استرينهاي Pseudomonas syingae pv.tabaci عامل آتشک وحشي و لکه زاويه اي توتون در ايران.
 • سرينگومايسين و بررسي مقدماتي هيستوپاتولوژي بيماري شانکر باکتريايي درختان ميوه هسته‌دار با استفاده از روش ايمنوفلورسنت.
 • شناسايي باکتري عامل پژمردگي سيب زميني (Ralstonia solanacearum) در برخي از نواحي ايران و ارزيابي مقدماتي تحمل ارقام سيب زميني نسبت به آن در شرايط گلخانه اي و بررسي نقش آنزيم پراکسيداز در مکانيسم دفاع/ .
 • شناسايي قارچ هاي اکتوميکوريزاي چندگونه سوزني برگ دراستان .....
 • بررسي بيماري پوسيدگي اسکلروتينيايي ساقه گلزا در .....
 • جداسازي باکتريهاي منطقه پسته کاري ..... و شناسايي باکتريهاي آنتاگونيست، روي ايزوله آسپرژيلوس توکسين زاي پسته و امکان بررسي توکسين زدايي آنها در شرايط IN VITRO.
 • مطالعه اثرات آنتاگونيستي جدايه هاي VERTICILLIUM CHLAMYDOSPORIUM روي مراحل مختلف نماتدسيست چغندرقند HETERODERA SCHACHTII و گره ريشه MELOIDOGYNE JAVANICA.
 • بررسي تنوع ژنتيکي در جدايه هاي قارچ Fusarium graminearum عامل فوزاريوز خوشه گندم از طريق تعيين گروههاي سازگاري رويشي،RAPD، بيماري زايي و توکسين زايي.
 • نقش برخي از فاکتورهاي دخيل در توسعه و يا تحديد بيماري آتشک (Fireblight) در استان ....
 • بيماري بوته ميري سويا ناشي از قارچ Phytophthora sojae در استان لرستان و بررسي مقاومت نسبي بعضي ارقام ولاينهاي سويا نسبت به آن/ .
 • شناسائي گونه هاي عامل پژمردگي فوزاريومي سيب زميني و بررسي عکس العمل ارقام تحت شرايط گلخانه در شهرستان .....
 • ميزان فعاليت و نقش آنزيمهاي کاتالاز و گلوتاتيون - اس - ترانسفراز در مکانيزم مقاومت خوشه هاي گندم نسبت به بيماري بلايت فوزاريومي خوشه FUSARIUM HEAD BLIGHT.
 • بررسي بيماري جديد لکه تاولي مرکبات با عامل:                         PANTOEA AGGLOMERANS در شمال ايران.....
 • بررسي بيماري رايزوکتونيايي سيب زميني و ارزيابي کنترل بيولوژيکي آن از طريق کاربرد جدايه هاي دوهسته اي رايزوکتونيا.
 • بررسي اثر ارتفاع خوشه هاي پسته و زمان برداشت در آلودگي ميوه هاي پسته در باغ به قارچ و آفلاتوکسين و بررسي درصد آلودگي پوست شاخي پسته به آفلاتوکسين.
 • بررسي مقاومت نسبي چند رقم کنجد و ارزيابي کارآيي چند قارچکش بر روي رشد شعاعي ميسيليوم قارچ PHYTOPHTHORA NICOTIANA عامل بوته ميري کنجد در استان ......
 • شناسايي گونه هاي فوزاريوم روي برنج در استان ......
 • بررسي و تعيين خصوصيات پوتي ويروس مولد موزاييک لکه اي بادام زميني    (.Arachis hypogaea L .
 • بررسي امکان کنترل بيولوژيکي قارچ (ASCOCHYTA RABIEI) عامل بيماري برق زدگي نخود با استفاده از ميکروارگانيسمهاي آنتاگونيست (در شرايط آزمايشگاهي و گلخانه اي.
 • بررسي بوته ميري ريزوکتونيايي نهالهاي بذري ليموترش در ..... و اثر چند قارچ کش در کنترل آن.
 • بررسي مورفولوژيکي و تاکسونوميکي نماتدهاي پارازيت گياهي(TYLENCHIDA)محصولات عمده مزارع استان .....
 • شناسايي گونه هاي جنس MELOIDOGYNE ( نماتد مولد غده ريشه ) در نهالستانهاي..... استان...... و بررسي شدت آلودگي و تاثير آن بر روي رشد گياه.
 • تعيين نژادهاي فيزيولوژيک  TILLETIA LAEVIS عامل بيماري سياهک پنهان معمولي گندم COMMON BUNT و بررسي تغييرات بيماري زايي در اثر دورگ گيري بين نژادها.
 • شناسائي عامل بيماري، پراکندگي ، دامنه ميزباني و خسارت ناشي از بيماري پژمردگي و رتيسيليومي  پسته در استان ....
 • تعيين گروههاي آناستوموزي غالب قارچ RHIZOCTONIA SOLANI عامل پوسيدگي ريشه سيب زميني در استان آذربايجان شرقي، کنترل بيولوژيک و بررسي مقاومت برخي از ارقام سيب زميني نسبت به آن. .
 • بررسي عوامل فوزاريومي پوسيدگي ريشه و طبق پياز و تعيين گونه غالب ....
 • بررسي و مقايسه بيماريزايي سوشهاي Fusarium graminearum  جداشده از گندم و ذرت و تعيين نقش ذرت در بقاء عامل بيماري بلايت خوشه گندم/ .
 • بررسي امکان کنترل بيولوژيکي بيماري پاخوره گندم (Take - All) توسط باکتريهاي آنتاگونيست.
 • بررسي کارآيي سموم تدخيني (متيل برومايد و بازاميد) جهت ضدعفوني خاک عليه نماتدهاي پارازيت گياهي در نهالستانهاي زيتون استان ....
 • بررسي نماتدهاي پارازيت گياهي مزارع چغندرقند در استان.... و تعيين شدت آلودگي نماتد چغندرقند (Heterodera Schachtii) در اين مزارع. .
 • بررسي، شناسايي و کنترل عامل بيماري لکه قهوه اي توتون در استانهاي شمالي کشور.
 • شناسايي و تعيين پراکنش عامل بيماري انگومک پسته در استان .....
 • بررسي امکان مبارزه بيولوژيک بيماري سوختگي غلاف برگ برنج توسط آنتاگونيستهاي باکتريايي در شرايط آزمايشگاه و گلخانه در استان ....
 • بررسي امکان کنترل بيولوژيکي با عامل بوته ميري جاليز                 Phytophthora Drechsleri.....
 • بررسي امکان کنترل بيولوژيک قارچ Fusarium Oxysporum f.sp.melonis/ .
 • شناسائي و کنترل شيميايي عوامل باکتريايي مولد بيماري پوسيدگي نرم سيب زميني در ......
 • بررسي امکان کنترل بيولوژيکي بيماري ريزوکتونيايي مرگ گياهچه (Damping - Off) پنبه با استفاده از باکتريهاي آنتاگونيست...
 • بررسي بيماري بوته ميري ژربرا ناشي از قارچ Phytophthora Cryptogea در گلخانه هاي منطقه .....
 • شناسائي ميزبانان جديد قارچ Gaeumannomyces graminis var.tritici در ايران، ارزيابي واکنش ارقام قديم و جديد گندم و جو نسبت به آن و همچنين تاثير عناصر ازت و منگنز در شدت بيماري پاخوره گندم.
 • بررسي اثر چند سم شيميايي بر نماتد مولد گره ريشه:Meloidogyne Spp در گلخانه هاي تحت کشت خيار گلخانه اي در استان .....
 • بررسي ميزبانهاي علفي عامل بيماري ريزبرگي (استابورن) مرکبات در .....
 • شناسايي و پراکندگي عامل بيماري پژمردگي موز در ......
 • شناسايي عامل بوته‌ميري عدس در استان .....
 • شناسايي Verticillium dahliae عامل بيماري سرخشکيدي درختان زيتون در استان .....
 • تعيين استانه خسارت اقتصادي نماتد مولد غده ريشه درخيار گلخانه‌اي...
 • مقايسه و ارزيابي دقت روش‌هاي مولکولي جهت تشخيص ويروس پژمردگي لکه‌اي گوجه‌فرنگي (TSWV) و ويروس Y سيب‌زميني (PVY) در سيب‌زميني و ناقلين.
 • بررسي پژمردگي عدس در منطقه ....
 • بررسي وجود ژن nec1 و تفاوت در ويرولانس استرينهاي Streptomyces عامل اسکب سيب‌زميني در ايران.
 • سبب‌شناسي انگومک پسته در استان ....
 • بررسي بيماري بوته ميري خيار ناشي از قارچ Phytophthora drechsleri در گلخانه‌هاي منطقه .....
 • ارتباط سرولوژيکي و مولکولي فيتوپلاسماهاي عامل برگ سفيدي نيشکر و برگ سفيدي مرغ در استان ......
 • مکان‌يابي درون سلولي پروتئين دفاعي TRP در بذور يولاف به روش ايميونوالکترون ميکروسکوپي و بررسي ايزوفرم‌هاي آن به روش وسترن بلات....
 • بررسي عوامل فوزاريومي پوسيدگي ريشه و طوقه گندم در مغان و ارزيابي مقاومت لاين‌هاي پيشرفته گندم نسبت به گونه‌هاي مهم در مرحله گياهچه/ .
 • تعيين خصوصيات بيولوژيکي و سرولوژيکي توسپوويروس (Tospovirus) جدا شده از گياهان زينتي منطقه .....
 • بررسي امکان کنترل بيولوژيک قارچ Rhizoctonia solani عامل بيماري پوسيدگي مرطوب ريشه نخود توسط Trichoderma spp.
 • بررسي بيولوژي قارچ Septoria tritici عامل سوختگي برگ گندم ......
 • بررسي تاثير باکتريهاي آنتاگونيست عليه عوامل پوسيدگي طوقه و ريشه درختان توت در شرق استان .
 • بررسي نقش Fusarium solani در پوسيدگي خشک فوزاريومي غده سيب زميني و تعيين گروه‌هاي سازگاري رويشي (VCGs) آن.
 • تعيين ميزان خسارت نماتد مولد غده ريشه، گونه Meloidogyne javanica روي گياه گوجه فرنگي در گلخانه و بررسي هيستوپاتولوژي ريشه.
 • مبارزه بيولوژيک با بيماري مرگ گياهچه پنبه (DAMPING-OFF) در شرايط مزرعه.
 • انتقال ژن پوشش پروتئيني ويروس Y سيب زميني به گياه توتون جهت ايجاد مقاومت.
 • جمع‌آوري و شناسايي نماتدهاي پارازيت گياهي جاليز در شهرستان سمنان و تعيين جمعيت نماتد مولد غده ريشه در خاک.
 • بررسي امکان کنترل بيولوژيکي بيماري مرگ گياهچه چغندرقند توسط باکتري‌هاي آنتاگونيست.
 • تعيين گروه‌هاي آناستوموزي قارچ Rhizoctonia solani عامل بيماري پوسيدگي ريشه لوبيا در استان .... و ارزيابي مقاومت نسبي بعضي از ارقام لوبيا نسبت به آن.
 • بررسي امکان کنترل نماتد مولد ريشه Meloidogyne javanica در گوجه فرنگي از طريق فرو بردن ريشه نشاء در محلول سمي.
 • مطالعه مورفولوژيکي گونه‌هاي قارچ Bipolaris عامل بيماري لکه قهوه‌اي برنج و تعيين تنوع ژنتيکي آنها بر اساس روشهاي مولکولي RAPD_PCR و PCR_RFLP در استان .....
 • شناخت و بررسي باکتريهاي مولد هسته يخ درختان بادام منطقه ...... ... و عوامل موثر در فعاليت و مديريت آنها....
 • بررسي بيماريهاي ويروسي انگور در ايران.
 • شناسايي گونه‌هاي فوزاريوم مرتبط با خيار در منطقه .....
 • بررسي پراکنش و ميزان خسارت بيماري پوسيدگي يقه توتون در استان‌هاي ..... و امکان کنترل شيميايي آن در شرايط آزمايشگاهي/ .
 • ارزيابي عصاره چندگونه از گياهان بومي در جلوگيري از رشد قارچ Pyricularia grisea عامل بيماري بلاست برنج.
 • جداسازي و شناسايي گونه‌هاي Phytophthora عامل پوسيدگي ريشه و طوقه درختان گيلاس استان .....
 • اتيولوژي بوته ميري و پژمردگي پياز، بيولوژي، پراکنش و نقش علف‌هاي هرز در اپيدميولوژي عامل يا عوامل بيماري‌زا در استان .....
 • مقايسه کرک زدايي بذر با اسيد (دلينته کردن) و ضد عفوني بذر با قارچکشهاي شيميايي از نظر تاثير بر بيماريهاي پوسيدگي بذر و مرگ گياهچه پنبه.
 • بررسي مقاومت تعدادي از هيبريدهاي بين‌گونه‌اي و ارقام تجاري انگور نسبت به باکتري عامل بيماري سرطان طوقه در منطقه ......
 • بررسي بيماري پژمردگي فوزاريوم نخود در استان .......
 • شناسائي عامل شانکر باکتريائي کيوي فروت در ..... استان ..... و ارزيابي مقاومت ارقام مختلف کيوي به باکتري عامل بيماري.....
 • بررسي اتيولوژي بيماري آنتراکنوز مرکبات در استان .......
 • پيش‌آگاهي بيماري آتشک گلابي با استفاده از مدل کامپيوتري مري‌بلايت.
 • بررسي خصوصيات جدايه‌هاي ايراني ويروس موزاييک گوجه‌فرنگي (ToMV) و ويروس موزاييک توتون (TMV.
 • شناسايي و پراکندگي عامل بيماري پوسيدگي ريشه هندوانه در منطقه .....
 • بررسي واکنش تعدادي از ارقام گندم در مرحله گياهچه‌اي به قارچ Bipolaris sorokiniana عامل پوسيدگي معمولي ريشه......
 • ارزيابي گندم‌هاي تتراپلوئيد ايراني براي مقاومت به بيماري بلاچ برگي گندم (Septoria tritici. .
 • شناسايي عامل بيماري لکه موجي برگ گوجه‌فرنگي در منطقه جهرم و بررسي مقاومت نسبي ارقام گوجه‌فرنگي نسبت به آن.
 • پراکنش، شناسائي و مديريت شانکر باکتريايي گوجه‌فرنگي در استان ....
 • کاربرد GIS در تعيين پتانسيل شيوع اقليمي بيماري آتشک در استان ...
 • بررسي اثر عصاره‌هاي گياهي در مقايسه با سموم معمول در کنترل باکتري Rhizobium radiobacter......
 • بررسي اختلافات بيماريزايي درميان جدايه‌هاي قارچ Mycosphaerella graminicola عامل بيماري سپتوريوز گندم در ايران....
 • شناسايي عوامل بوته ميري (Phytophthora) خيار در گلخانه‌هاي اصفهان و بررسي امکان کنترل شيميايي آن.....
 • استفاده از باکتري‌هاي آنتاگونيست بر عليه شانکر باکتريايي مرکبات در استان .....
 • بررسي بيان ژن پروتئين پوششي (P21) ويروس زردي رگبرگ نکروتيک چغندرقند (BNYVV) در گياه چغندر قند.
 • مطالعه ساختار جمعيت قارچ Gibberella fujikuroi عامل بيماري پوسيدگي طوقه برنج در استان .......
 • تعيين تنوع ژنتيکي قارچ Fusarium solani عامل پوسيدگي ريشه و طوقه چغندرقند در ايران......
 • ارزيابي مقاومت ارقام و لاين‌هاي پيشرفته گندم نان نسبت به عامل بيماري فوزاريوز سنبله گندم (Fusarium graminearum) در استان .....
 • رديابي، تعيين تنوع و بررسي عکس‌العمل ارقام تجاري پنبه نسبت به عامل بيماري بلايت باکتريايي پنبه در منطقه .....
 • مقايسه مولکولي آنتاگونيستهاي باکتريايي سوختگي غلاف و پوسيدگي ريشه و طوقه برنج با استفاده از نشانگر RAPD.....
 • ارزيابي مقاومت ارقام و لاين‌هاي اميدبخش گندم نسبت به پاتوتيپ‌هاي قارچ Blumeria graminis f.sp. tritici در شرايط گلخانه و مزرعه......
 • بررسي امکان ايجاد ژرم پلاسم عاري از ويروس در گياه رز با استفاده از شيمي درماني و گرما درماني......
 • تعيين گونه‌ها و پراکنش نماتد مولد غده ريشه Meloidogyne spp در مزارع گوجه‌فرنگي استان .....و تاثير سموم متيل برومايد و بازاميد و آفتابدهي (Soil Solarization) روي گونه‌هاي غالب در خزانه.....
 • نقش باکتري‌هاي مولد هسته يخ در گسترش و توسعه عامل بيماريزاي شانکر پوستي گردو در استان ......
 • تعيين خصوصيات فنوتيپي و تنوع ژنتيکي، استرينهاي Xanthomonas axonopodis pv. malvacearum عامل بلايت باکتريايي پنبه.
 • بررسي تغييرات هيستوپاتولوژيکي و آنزيمي در نهال‌هاي بذري و غيربذري زيتون رقم زردآلو به نماتد مولد گره ريشه گونه Meloidogyne javanica.
 • تعيين برخي خصوصيات جدايه‌هاي ايراني ويروس موازييک سويا، ويروس موزاييک زرد لوبيا و ويروس پيسک بادام زميني از گياه سويا......
 • بررسي تغييرات هيستوپاتولوژيکي در چهار رقم رايج سويا در ايران آلوده به نماتدسيست سويا (Heterodera.glycines) در شرايط گلخانه.
 • بررسي تاثير مواد آلي مختلف براي کنترل نماتد مولد گره ريشه (Meloidogyne javanica) در خيار.
 • جمع‌آوري و شناسايي نماتدهاي شکارگر از راسته Mononchida در شهرستان ......

 

ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

RssFeed

-->