iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: معرفي و لينك مجلات علمي پژوهشي داخل
تعداد بازدید: 8544
چاپ

مجله مطالعات اقتصاد بين الملل

International Economics Studies

رتبه علمي:          علمي - پژوهشي (علوم انسانی)

دوره انتشار:         دوفصلنامه

ISSN:    2008-9643

زبان:      انگليسي

صاحب امتياز:       دانشگاه اصفهان

مدير مسئول:        معاون تحقيقات و فناوري

سردبير:              دكنر سيد كميل طيبي

ويراستار فارسي:    محمد حسن ادريسي

ويراستار انگليسي:              سيد كميل طيبي

محل انتشار:         اصفهان

تلفن:      7932175 (0311)

نمابر:     7932177 (0311)

نشاني:    اصفهان، خيابان هزارجريب، دانشگاه اصفهان، حوزه معاونت تحقيقات و فناوري، طبقه دوم، اداره چاپ و انتشارات، دفتر مجله مطالعات اقتصاد بين الملل، كدپسني:8174673441

سايت اختصاصي:              uijs.ui.ac.ir

نشاني الكترونيك:  jieuiui.ac.ir

            منبع: مگ ايران

           

اهنماي تدوين مقالات براي چاپ در نشريه مطالعات اقتصاد بين الملل
International Economics Studies Journal))


نشريه مطالعات اقتصاد بين الملل به دليل تخصصي بودن و با هدف پيشبرد مطالعات در محورهاي زير که با موضوع اقتصاد بين الملل انطباق دارد، پذيراي مقالات است:

• تجارت بين الملل
روش شناسي و نظريه پردازي در تجارت بين الملل
تحليل هاي نظري و تجربي تجارت بين الملل
سياست هاي تجاري (پويايي سياست هاي تجاري)
تجارت بين الملل و اقتصاد ايران
موضوعات مرتبط با تجارت بين الملل

• ماليه بين الملل
روش شناسي و نظريه پردازي در ماليه بين الملل
تحليل هاي نظري و تجربي در ماليه بين الملل
سياست پولي بين الملل (پويايي سياست هاي ماليه بين الملل)
ماليه بين الملل و اقتصاد ايران
موضوعات مرتبط با ماليه بين الملل

لذا رعايت نكات و دستور العمل زير براي جلوگيري از تأخير در داوري و انتشار به موقع مجله هنگام ارسال مقالات ضروري است:

1-مقاله ارسال شده در نشريه ي ديگر چاپ نشده يا همزمان براي ساير مجلات ارسال نشده باشد.
2-زبان رسمي نشريه انگليسي است، ولي مقالات فارسي پذيرش شده در شماره هاي منتخب چاپ مي شوند.
3-مقاله فارسي بايد مشتمل بر چكيده هاي فارسي و انگليسي (حداکثر 200 كلمه ، معادل حداكثر 10 سطر، داراي واژه هاي كليدي و طبقه بندي JEL)، مقدمه، بدنه‌ي اصلي (شامل مبحث نظري و روش تحقيق)، نتيجه گيري (شامل پيشنهادهاي مبتني بر نتايج) و فهرست منابع (فقط به زبان انگليسي) باشد.
4-مقاله بايد تحقيقي و حاصل كار پژوهشي نويسنده يا نويسندگان باشد.
5-مقالاتي كه توسط دانشجويان تحصيلات تکميلي و بخصوص دانشجويان دكتري با همكاري استادان راهنما و مشاور تهيه مي شود، ضرورتا" بايد با امضاء استاد مربوطه به مجله ارسال گردد، در غير اين صورت در هيات تحريريه قابل طرح نخواهد بود.
6-مقاله با مشخصات زير از طريق سايت نشريه (www.uijs.ui.ac.ir/ies) ارسال شود:
•فاصله تقريبي ميان سطرها در مقاله 9/0 سانتيمتر با قلم زر نازك فونت 13 (براي مقالات لاتين با قلم Times New Roman 11) به صورت دو ستونه تحت نرم افزار Word Xp تايپ گردد.
•حاشيه از بالا 5/3، پايين 3، از راست 2، و چپ 2 باشد.
•عنوان مقاله با فونت زر سياه 16 ، مشخصات نويسنده يا نويسندگان با فونت زر سياه 14 ، منابع و مأخذ با فونت Times New Roman 10 نگاشته شود.
7-مقالات ارسال شده بايد داراي بخش هاي زير باشد:
•صفحه اول : عنوان كامل مقاله به فارسي و انگليسي- نام نويسنده يا نويسندگان به فارسي و انگليسي ( نام نويسنده عهده دار مكاتبات با ستاره مشخص شود)
•رتبه علمي و نام مؤسسه يا محل اشتغال نويسنده يا نويسندگان به فارسي و انگليسي
شامل نشاني پستي ، شماره تلفن ، شماره دورنگار و نشاني پيام نگار (پست الكترونيكي) به فارسي و انگليسي. از ذكر مشخصات فوق در ساير صفحه هاي مقاله بايد خودداري شود.
•چنانچه مخارج مالي تحقيق يا تهيه مقاله توسط موسسه‌اي تامين شده باشد بايد نام موسسه در پاورقي صفحه اول درج شود.
•صفحه دوم : عنوان كامل مقاله به فارسي، چكيده فارسي( حداكثر 200 كلمه)، واژه هاي كليدي (حداكثرپنج واژه)
•عنوان كامل مقاله به انگليسي ، چكيده انگليسي (حداكثر 200 واژه)، واژه هاي كليدي (حداكثر پنج واژه)
•از صفحه سوم به بعد به متن اصلي مقاله اختصاص داده شود.
8- درمتن مقاله رجوع به کارهاي چاپ شده در داخل پرانتز که ابتدا نام مؤلف و يا مؤلفان و سپس سال انتشار ذکر گردد. براي مثال (حسيني 1377) و يا (Wilson 1975) (Flugel 2004; James and Wynd 1965). ضمنا" مرجع فارسي در پاورقي به انگليسي تبديل شود: براي مثال (حسيني 1377) به (Hosseini 1998) نشان داده شود. در صورت استفاده از بيش از يک مقاله از يک مؤلف که در سال مشابه چاپ شده اند، پس از ذکر سال از حروف b، a و ... استفاده شود.
9-معادل هاي انگليسي در هر صفحه با علامت شماره گذاري مستقل براي هر صفحه ، در پاورقي آورده شود.
10-کليه منابع در انتهاي مقاله به زبان انگليسي و به شرح زير وارد شوند:
•مجله: نام خانوادگي مؤلف، حرف اول نام مؤلف، سال چاپ، عنوان مقاله، نام مجله به طور کامل (ايتاليک)، دوره و شماره مجله ، صفحه هاي شروع و پايان مقاله.
1.Gamber، N. E. and A. K. S. Scott (2007)، “A Threshold Analysis of the Relationship between Governance and Growth،” International Economic Journal، 21 (2)، 255-278.
2.Shah Abadi، A. and A. Mahmoudi (2005)، “The Identification of FDI in Iran”، Bioquarterly Journal of Economic Essays، 2 (5)، 89-126 (in Persian).
•کتاب: نام خانوادگي و حرف اول نام مؤلف، سال چاپ، ، شماره جلد، محل چاپ و اسم کامل ناشر
1.Abrishami، H. and M. Mehrara (2002)، Applied Econometrics (New Aapproaches)، Tehran: Tehran University Press (in Persian).
2.Baltagi، B. H. (1995)، Econometric Analysis of Panel Data، New York: Wiley & Sons.
•ساير:
1.Alfaro، L.، S. Kalemli-ozcan، and V. Vadym (2005)، Why Does Not Capital Flow from Rich to Poor Countries? An Empirical Investigation، NBER Working Paper، No.11901.

11-در متن مقاله به شماره هاي نمودارها و جدول ها اشاره شود و محل تقريبي آنها مشخص گردد.
12-جدول ها و شكل ها حداقل با كيفيت dpi300 براي چاپ مستقيم ارسال شوند.
13-مقاله هاي رسيده توسط حداقل سه نفر از استادان متخصص به صورت محرمانه داوري خواهد شد.
14-مسؤوليت صحت و سقم مقاله به لحاظ حقوقي به عهده نويسنده عهده دار مكاتبات است.
15-مقالات ترجمه شده پذيرفته نمي شوند.
16-حداكثر حجم مقالات شامل جدول ها و منحني ها 18 تا 20 صفحه باشد.
17-مجله حق رد يا قبول و نيز ويراستاري مقالات را براي خود محفوظ مي دارد.
18-پس از چاپ مقاله 3 نسخه از مجله حاوي مقاله نويسندگان به آنان اهدا خواهد شد.
19-اصل مقالات رد يا انصراف داده شده پس از سه ماه از مجموعه آرشيو مجله خارج خواهد شد و نشريه مطالعات اقتصاد بين الملل هيچ گونه مسؤوليتي در اين ارتباط نخواهد داشت.
•يادآوري1: مجله در پذيرش يا نپذيرفتن مقاله و همچنين ويراستاري آن آزاد است.
•يادآوري 2: نويسنده مسؤول بايد هنگام ارسال مقاله فرم ذيل را در سايت نشريه تكميل و همراه با مقاله ارسال نمايند.
 
راهنمای تماس با نشريه

نشانی: اصفهان، خيابان هزارجريب، دانشگاه اصفهان، حوزه معاونت تحقيقات و فناوري، طبقه دوم، اداره چاپ و انتشارات، دفتر مجله مطالعات اقتصاد بين الملل، كدپسني:8174673441

تلفن: 7932175

فاکس: 7932177

ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->