بانك اطلاعات عناوين پايان نامه و پژوهش معرفي پايگاه هاي اطلاعات علمي بخش خدمات وب و seo بخش دانلود رايگان بخش دانلود پروپوزال بخش معرفي دانشگاههاي خارجي و شرايط تحصيل و بورس آنها

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

iranresearches-telegram

فروشگاه ایران پژوهان 

آموزش های نگارش دانشگاهی و پژوهش دانشگاهی - به زبان فارسی

بر روی موضوع مورد نظر خود کلیک کنید

LaTeX لاتک (LaTex) تحت وب تدوین پایان نامه
EndNote مندلی Mendeley شیوه ارائه علمی
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: علمي و پژوهشي
تعداد بازدید: 23266
چاپ

1- اوّلين مرحله از مراحل روش علمي چه مي باشد ؟

الف ) جستجوي پيشينه

ب ) پي بردن به مسابه

ج ) تدوين فرضيه

د ) مشاهده و آزمون فرضيه

2- آزمون فرضيه پژوهشي بر ماهيت .............. استوار است ؟

الف ) آمون آماري

ب ) مساله پژوهش

ج ) فرضيه مخالف

د ) ابراز تحقيق

3- كداميك از موارد زير جزو گزاره هاي تحقيق بشمار مي آيد ؟

الف ) هدف تحقيق

ب ) فرضيه تحقيق

ج ) سوال تحقيق

د ) همه موارد

4- براي بيان هدف تحقيق معمولاً بايد از يك فعل .................. استفاده كرد ؟

الف ) ماضي

ب ) قابل مشاهده

ج ) كششي

د ) علني

 

5- حدس بخردانه درباره رابطه بين دو يا چند متغير كه به صورت اخباري بيان مي شود ............. مي گويند ؟

الف ) فرضيه تحقيق

ب ) سؤال تحقيق

ج ) مساله تحقيق

د ) فرضيه آزمايي

6- فرض آماري رابطه بين متغير ها را بر حسب ................ بيان كنيد ؟

الف ) شاخص ها

ب ) پارامترها

ج ) فرضيه ها

د ) هدفها

7- ويژگي اساسي يك سازه در چيست ؟

الف ) تجريد ( انتزاع )

ب ) عيني بودن

ج ) پيچيده بودن

د ) غير قابل دسترس بودن

8- تعريفي كه بر ويژگي هاي قابل مشاهده استوار باشد چه نوع تعريفي است ؟

الف ) تعريف سازنده

ب ) تعريف عيني

ج ) تعريف عملياتي

د ) تعريف علمي

9- زماني كه هوش اينگونه تعريف مي گردد : بررسي فرايند تفكر فرد هنگام مواجهه با مساله چه نوع تعريفي بكار رفته است ؟

الف ) تعريف عملياتي آزمايشي

ب ) تعريف عملياتي پويا

ج ) تعريف عملياتي اندازه پذير

د ) تعريف عملياتي ايستا

10- به متغير كمي يا كيفي كه جهت يا ميزان رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته را تحت تاثير قرار مي دهد ........... گويند ؟

الف ) كنترل

ب ) تعديل كننده

ج ) مداحله گر

د ) واسطه

11- اوّلين مرحله از مراحل فرايند بررسي پيشينه تحقيق كدام است ؟

الف ) مشخص كردن واژگان كليدي

ب ) جستجوي منابع اطلاعاتي

ج ) يافتن عنوان مقاله ها

د ) طبقه بندي مقاله ها

12- آخرين مرحله در فرايند بررسي پيشينه تحقيق چيست ؟

الف ) تهيه چكيده

ب ) يافتن عنوان مقاله ها

ج ) تدوين چارچوب نظري تحقيق

د ) تهيه گزارش پيشنه تحقيق

13- عبارت (( واقيعت چيزي است كه فرد مي تواند به وسيله حواس خود آنرا تجربه كن

د )) بيانگر كدام منطق تحقيقي است ؟

الف ) اصالت مصيبت

ب ) اصالت تحصّلي

ج ) اصالت عمل

د ) اصالت عقل

14- عنوان تحقيق (( بررسي تحول استدلال منطقي نزد كودكان )) چه نوع تحقيقي به شمار مي رود ؟

الف ) كاربردي

ب ) توسعه اي

ج ) تحقيق در عمل

د ) بنيادي

15- محقق براي تشخيص مناسب بودن يك فراورده آموزشي ، بايد از چه نوع تحقيقي استفاده كند ؟

الف ) توسعه اي

ب ) بنيادي

ج ) كاربردي

د ) تحقيق در عمل

16- براي بررسي توزيع ويژگي دريك جامعه آماري ازروش تحقيق ................ بكارمي رود ؟

الف ) اقدام پژوهشي

ب ) پس – رويدادي

ج ) پيماني

د ) بررسي موردي

17- زماني كه بخواهيم درباره اتفاق نظريك جمع صاحب نظردرباره يك موضوع خاص به بررسي بپردازيم ازروش ................. استفاده مي شود ؟

الف ) اقدام پژوهشي

ب ) دلفي

ج ) طولي

د ) مقطعي

18- دركداميك ازانواع پژوهشهاي زيرهدف محقق تعميم نتايج تحقيق نيست ؟

الف ) اقدام پژوهشي

ب ) تحقيق همبستگي

ج ) تحقيق پيمايشي

د ) تحقيق پس – رويدادي

19- عنصراساسي درتحقيق موردي چيست ؟

الف ) افراد

ب ) گروهها

ج ) واحد تحليل

د ) رويدادها

20- درتحقيقاتي كه هدف معمولاً پيش بيني يك يا چند متغيرملاك از يك يا چند متغير پيش بين است ، ازكدام مدل آماري استفاده مي گردد؟

الف ) تحليل رگرسيون

ب ) تحليل عامل

ج ) مدل معادلات ساختاري

د ) ضريب همبستگي

21- براي بررسي (( ارزيابي عوامل تعيين كننده تدريس اثربخش )) كداميك از مدل هاي آماري مناسب است ؟

الف ) تحليل رگرسيون

ب ) تحليل عاملي

ج ) تحليل كو واريانس

د ) همبستگي دو متغيري

22- هدف از كاربرد مدل معادلات ساختاري چيست ؟

الف ) بدست آوردن مسيرتغييرات يك متغير درطول زمان

ب ) بدست آوردن همبستگي يك مجموعه معادلات رگرسيون بين متغيرها

ج ) شناخت روابط علي محتمل بين متغيرها

د ) ب و ج صحيح است .

23- درتحقيقات .................. هدف پي بردن به تغييرات متغيرمنتقل ازطريق تغييرات متغير وابسته است ؟

الف ) تجربي

ب ) كيفي

ج ) علي مقايسه اي

د ) موردي

24- هدف طرح هاي تحقيق آزمايشي كشف رابطه .................. بين پديده هاست ؟

الف ) علت – معمولي

ب ) همبستگي

ج ) تصادفي

د ) نظامدار

25- كاربرد شيوه تحليل كوواريانس درتحقيقات آزمايشي براي چه چيزي صورت مي گيرد ؟

الف ) به حداقل رساندن تفاوت ها

ب ) به حداكثررساندن تفاوتها

ج ) كنترل متغيرناخواسته

د ) اضافه كردن متغيرهاي اضافي

26- وقتي پژوهشگر بخواهد تاثير روش تدريس معلم و مهارتهاي اورا برروي يادگيري رياضيات سنجد ازكداميك ازطرحهاي تحقيق زيربايد استفاده نمايد ؟

الف ) طرح همبستگي

ب ) طرح عاملي

ج ) تمام آزمايشي

د ) نيمه آزمايشي

27- تفاوت اصلي تحقيقات شبه آزمايشي با تحقاقات آزمايشي مربوط به كدام عامل است ؟

الف ) معرف نبودن نمونه ها درتحقيق شبه آزمايشي

ب ) عدم تعميم پذيري درتحقيقات شبه آزمايشي

ج ) عدم انتساب تصادفي درشبه آزمايشي

د ) همه موارد

28- طرح تحقيق A – B – A و A – B – A – B ازكدام نوع تحقيقات آزمايشي بشمارمي رورد ؟

الف ) طرح دي تك آزمودني

ب ) طرح هاي پيش آزمايشي

ج ) طرح هاي تمام آزمايشي

د ) طرح هاي نيمه آزمايشي

29- دركداميك ازتحقيقات زيربه جاي توليد داده ها به يافتن داده ها مبادرت ورزيده است ؟

الف ) تحقيق قوم نگاري

ب ) تحليل محتوا

ج ) تحقيق كيفي

د ) تحقيق تاريخي

30- محقق براي (( بررسي فرايند ياد دهي – يادگيري درپايه اوّل ابتدايي )) ازكدام روش تحقيق مي تواند استفاده كند ؟

الف ) تحقيق قوم نگاري

ب )‌ تحقيق تجربي

ج ) تحقيق تاريخي

د ) تحقيق موردي

31- روش تحقيقي كه درآن داده هاي كيفي به داده هاي كمي تبديل مي شوند را چه نامند ؟

الف ) تحليل عاملي

ب ) روش دلفي

ج ) تحقيق قوم نگاري

د ) تحليل محتوا

32- يكي ازاصل هاي تدوين پرسشنامه آن است كه بايد براساس ............... تحقيق تنظيم گردد ؟

الف ) سؤال هاي

ب ) هدفهاي

ج ) فرضيه هاي

د ) هرسه مورد

33- اولين گام درتعيين نوع سؤال هاي پرسشنامه كدام است ؟

الف ) مشخص كردن متغيرهاي تحقيق

ب ) تهيه راهنماي سؤالات

ج ) تعيين كردن نوع سؤالات

د ) تعيين روايي و پايايي سؤالات

34- اجراي مقدماتي پرسشنامه تحقيق به چه منظوري انجام مي گيرد ؟

الف ) برطرف كردن مشكلات احتمالي

ب ) اصلاح سؤالات پرسشنامه

ج ) بررسي امكان سنجي پرسشنامه

د ) هرسه مورد

35 – مصاحبه مشاوره اي ، چه نوع مصاحبه اي است ؟

الف ) نيمه سازمان يافته

ب ) سازمان نايافته

ج ) سازمان يافته

د ) ساختاريافته

36- ضريب عمده روش مشاهده درمقايسه با ساير ابزار تحقيق كدام است ؟

الف ) ثبت رفتارطبيعيو عادي

ب ) بالا بودن اعتباربيروني

ج ) دراختيارگذاشتن اطلاعات بي واسطه

د ) حذف اثرانتظار مشاهده گر

37- درمقياس نگرش سنج ليكرت و ترستون ، مطلوبيت گويه ها توسط كدام عامل تعيين مي شود ؟

الف ) ضريب بازيابي

ب ) قضاوت داوران

ج ) پايايي محتوايي

د ) تكرارسؤالات

 

38- براي بررسي نگرش نسبت به گروههاي قومي – نژادي ، طبقات اجتماعي و گروههاي مذهبي و حرفه اي كداميك از مقياس هاي زير مناسب است ؟

الف ) مقياس فاصله اجتماعي بوگاردوس

ب ) مقياس ترستون

ج ) مقياس ليكرت

د ) مقياس گاتمن

39- وسيله اي كه براي اندازه گيري منظم نمونه هايي از رفتار آزمودني بكار مي رود ، چه نام دارد ؟

الف ) پرسشنامه

ب ) مصاحبه

ج ) آزمون

د ) مشاهده

40- بررسي اين نكته كه يك ابزار اندازه گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني به دست مي دهد ، اشاره به كدام ويژگي است ؟

الف ) روايي

ب ) قابليت اعتماد

ج ) استاندارد

د ) هر سه مورد

41- فرمول اسپرمن – براون وروش كودر – ريچارد سون براي محاسبه ......... يك آزمون بكار مي روند ؟

الف ) هماهنگي دروني

ب ) اعتبار بيروني

ج ) اعتبار صوري

د ) قابليت كاربرد

42- كار آمدي يك ابزار اندازه گيري در پيش بيني رفتار در موقعيت هاي خاص را .......... گويند ؟

الف ) اعتبار اندازه گيري

ب ) اعتبار محيط

ج ) اعتبار عاملي

د ) اعتبار ملاكي

43- اوّلين گام براي انتخاب نمونه در پژوهش علوم رفتاري كدام است ؟

الف ) تعريف متغير مورد اندازه گيري

ب ) مشخص كردن واحد نمونه مورد مشاهده

ج ) تعيين حجم نمونه

د ) مشخص كردن روش نمونه گيري

44- فهرست كامل افراد جامعه براي نمونه گيري چه نام دارد ؟

الف ) طرح نمونه گيري

ب )‌ حجم نمونه

ج ) چارچوب نمونه گيري

د ) تعيين برآورد نمونه

45- انتخاب نمونه اي از دانش آموزان بر اساس فهرست الفبايي نام آنان ، چه نوع نمونه گيري محسوب مي شود ؟

الف ) نمونه گيري سيستماتيك

ب ) نمونه گيري تصادفي ساده

ج ) تصادفي طبقه اي

د ) تصادفي خوشه اي

46- مقدار ( d ) در برآورد حجم نمونه معرف اشتباه مجاز در برآورد تفاوت پارامتر با .......... است ؟

الف ) شاخص

ب ) ميانگين

ج ) واريانس

د ) برآورد آن

46- مقدار ( d ) در برآورد حجم نمونه معرف اشتباه مجاز در برآورد تفاوت پارامتر با .......... است ؟

الف ) شاخص

ب ) ميانگين

ج ) واريانس

د ) برآورد آن

47- مقدار ( d ) در تحقيقات آزمايشي كه از فرمول| d = | M1 – M0 به دست مي آيد چه چيزي را نشان مي دهد ؟

الف ) حجم نمونه

ب ) حجم اثر

ج ) ميزان اشتباه مجاز

د ) ميزان خطاي نمونه گيري

48- پيش آزمون ( عامل آزمون ) ، كداميك از اعتبارهاي زير را مي تواند تحت تاثير قرار دهد ؟

الف ) بروني

ب ) دروني

ج ) محتوا

د ) صوري

49- اثرات مربوط به نو بودن محيط آزمايشي و ناكافي بودن متغير وابسته بر روي ........ تحقيق تاثير مي گذارد ؟

الف ) تعميم نتايج

ب ) سؤگيري

ج ) اعتبار بروني

د ) الف و ج صحيح است .

 

50- اوّلين گام مربوط به تحليل داده هاي كيفي كدام است ؟

الف ) تحليل داده ها

ب ) گرد آوري داده ها

ج ) عرضه داده ها

د ) نتيجه گيري – تاييد

51- طبقه بندي تحليل داده ها بر اساس پارامتري و نا پارامتري بودن اساساً بر ……. استوار است ؟

الف ) وش تحقيق

ب ) ابزار تحقيق

ج ) مقياس اندازه گيري

د ) طرح آماري

52- كداميك ازموارد زير جزء شروط اساسي استفاده از تحليل آماري پارامتري است ؟

الف ) كمي بودن متغير مورد مطالعه

ب ) توزيع غرات بهنجار باشد

ج ) انتخاب آزمودني ها به وسيله نمونه گيري تصادفي

د ) همه موارد

53- در مواردي كه در تحليل پارامتري يك متغير متصل و فاصله اي و ديگري اسمي دو سطحي باشد و ليكن بتوان بطور منطقي يك زير بناي متصل اسمي فرض كرد از كدام نوع ضريب همبستگي استفاده مي شود ؟

الف ) ضريب همبستگي دو رشته اي ( rb )

ب ) ضريب همبستگي گشتاوري پيرسون

ج ) ضريب همبستگي دو رشته اي نقطه اي ( rpd )

د ) ضريب تتراكويك

54- زماني كه يك متغير در مقياس فاصله اي و ديگري در مقياس اسمي دو سطحي ( مانند جنسيت ) باشد و ليكن نتوان براي آن متغير اسمي زير بناي متصل فرض كرد از همبستگي .......... استفاده مي شود ؟

الف ) دو رشته اي

ب ) گشتاوري پيرسون

ج ) دو رشته اي نقطه اي

د ) تتراكوريك

55- چنانچه مقياس اندازه گيري دو متغير ، اسمي دو مقوله اي باشد و بتوان زير بناي متصلي براي هر يك از دو متغير منظور داشت از ضريب همبستگي ................ استفاده مي شود ؟

الف ) دو رشته اي

ب ) دو رشته اي نقطه اي

ج ) تتراكوريك

د ) پيرسون

56- ضريب همبستگي في (ө) در چه موردي كاربرد دارد ؟

الف ) هر دو متغير اسمي چند سطحي باشد .

ب ) هر دو متغير اسمي دو سطحي باشد .

ج ) هر دو متغير رتبه اي باشد .

د ) هر دو متغير هم مقوله اي باشد و هم رتبه اي

57- ضريب c كريمر ( c ) پس از معني دار بودن آماده ( X2 ) در يك جدول توافقي براي محاسبه ميزان .......... بكار مي رود ؟

الف ) اثر

ب ) توافق

ج ) رابطه

د ) پيش بيني

58- متغير وابسته در رگرسيون چند گانه هميشه ................ است ؟

الف ) مقوله اي

ب ) اسمي

ج ) ترتيبي

د ) فاصله اي

 

ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

RssFeed

-->