iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: علمي و پژوهشي
تعداد بازدید: 50655
چاپ

براي تعيين حجم نمونه در تحقيقات از روشهاي مختلفي استفاده مي شود. دو روش متداول براي اين كار استفاده از فرمول شارل كوكران و جدول مورگان است.

1. روش شارل كوكران

به منظور تعيين حجم نمونه ساده ترين روش استفاده از فرمول كوكران مي باشد.
در فرمول كوكران:


n= حجم نمونه
N = حجم جمعيت آماري (حجم جمعيت شهر, استان,و...)
t  يا z = در صد خطاي معيار ضريب اطمينان قابل قبول
p = نسبتي از جمعيت فاقد صفت معين (مثلا جمعيت مردان)
q (1-p) =  نسبتي از جمعيت فاقد صفت معين (مثلا جمعيت زنان)
= d درجه اطمينان يا دقت احتمالي مطلوب
طبق فرمول بالا اگر بخواهيم حجم نمونه را با شكاف جمعيتي 5/0 (يعني نيمي از جمعيت حايز صفتي معين باشند . نيمي ديگر فاقد آن هستند.
 معمولا p و q را 0.5 در نظر مي گيريم. مقدار z معمولا 1.96  است. d مي تواند  0.01  يا  0.05  باشد.
در برخي از تحقيقات براي تصحيح حجم نمونه از فرمول تصحيح كوكران نيز در ادامه فرمول اصلي   استفاده مي شود.

2. روش جدول مورگان:

زمانی که نه از واریانس جامعه و نه از احتمال موفقیت یا عدم موفقیت متغیر اطلاع  دارید و نمی توان از فرمولهای آماری برای براورد حجم نمونه استفاده کرد از جدول مورگان استفاده می کنیم. این جدول حداکثر تعداد نمونه را می دهد.

S:حجم نمونه، N:حجم جامعه  

 N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

10

10

100

80

280

162

800

260

2800

338

15

14

110

86

290

165

850

265

3000

341

20

19

120

92

300

169

900

269

3500

346

25

24

130

97

320

175

950

274

4000

351

30

28

140

103

340

181

1000

278

4500

351

35

32

150

108

360

186

1100

285

5000

357

40

36

160

113

380

181

1200

291

6000

361

45

40

180

118

400

196

1300

297

7000

364

50

44

190

123

420

201

1400

302

8000

367

55

48

200

127

440

205

1500

306

9000

368

60

52

210

132

460

210

1600

310

10000

373

65

56

220

136

480

214

1700

313

15000

375

70

59

230

140

500

217

1800

317

20000

377

75

63

240

144

550

225

1900

320

30000

379

80

66

250

148

600

234

2000

322

40000

380

85

70

260

152

650

242

2200

327

50000

381

90

73

270

155

700

248

2400

331

75000

382

95

76

270

159

750

256

2600

335

100000

384

 


ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->