بانك اطلاعات عناوين پايان نامه و پژوهش معرفي پايگاه هاي اطلاعات علمي بخش خدمات وب و seo بخش دانلود رايگان بخش دانلود پروپوزال بخش معرفي دانشگاههاي خارجي و شرايط تحصيل و بورس آنها

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

iranresearches-telegram

فروشگاه ایران پژوهان 

آموزش های نگارش دانشگاهی و پژوهش دانشگاهی - به زبان فارسی

بر روی موضوع مورد نظر خود کلیک کنید

LaTeX لاتک (LaTex) تحت وب تدوین پایان نامه
EndNote مندلی Mendeley شیوه ارائه علمی
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: علمي و پژوهشي
تعداد بازدید: 7608
چاپ

1. فراواني هاي مورد انتظار به معني ارقامي است که ........ توزيع شده باشند . ‏
الف -بر اساس آرزوهاي مخاطبان ‏
ب- بر اساس واقعيت ‏ ج
ج- به طور تصادفي ‏
د- به طور نظري ‏
‏ ‏
‏2-اگر در تحقيقي بر اساس طيف" گاتمن" ميزان اشتباه ها 10 ، تعداد سؤالها 2و تعداد ‏پاسخگويان 10 نفر باشد احتمال خطا ( ‏P.e‏ ) چقدر است ؟
الف- يک ‏
ب- پنج ‏ ج
ج- دوازده ‏
د- پانزده ‏
‏ ‏
‏3- اگر در تحقيقي با استفاده از طيف "گاتمن" پاسخگويان بر پايه شدت نگرش دسته بندي ‏شوند ، نقطه ابهام ( ‏Am‏) کجاست ؟ ‏
الف- آنجا که پاسخي دريافت نشده باشد . ‏
ب- آنجا که در حالت مخالف عاطفي همزيستي دارند. ‏ ج
ج- آنجا که شدت نگرش بسيار بالا باشد . ‏
د- آنجا که شدت نگرش بسيار پايين باشد . ‏


‏ ‏
‏4- عدم توازن ‏N‏ ( تعداد کل پاسخگويان ) و ‏F‏ ( فراواني ها ) زماني پيش مي آيد که لزوما" ‏‏....‏
الف- جمعيت بسيار بالا باشد . ‏
ب- سؤالها بسيار زياد باشد . ‏
ج- سؤالها تک جوابي ساده باشند . ‏
د- سؤالها چند جوابي ساده باشند . ‏ ج
‏ ‏
‏5- مي دانيد در مقايسه هاي زوجي ، عناصر دو به دو مقايسه مي شوند . حال اگر قرار باشد ‏‏10 نفر که وجهه آنان مورد بررسي است ، دو به دو مقايسه شوند ، چند زوج خواهيم داشت؟ ‏
الف- 25‏
ب- 30‏
ج- 40‏
د- 45‏ ج
‏ ‏
‏ ‏6- اگر ابزار تحقيق موضوع مورد نظر را اندازه گيري کند آن ابزار از چه صفتي برخوردار ‏است ؟
الف- بازسازي ‏Reproductibility
ب- پاياپي ‏reliabity
ج- روايي ( اعتبار ) ‏Validity ج
د- عليت ‏Causality
‏ ‏
‏7- محققي که در تحقيق خود از شيوه « پانل » استفاده مي کند بيشتر درصد شناخت چه ‏تغييراتي است ؟
الف -چند متغير نسبت به يکديگر ‏
ب- متغيرهاي علي شناخته شده ‏
ج- يک يا چند متغير نسبت به مکان ‏
د- يک يا چند متغير در طول زمان ‏ ج
‏ ‏
‏8- « اثر واکنشي » در آزمايش به دليل اجراي کدام عامل در آزمودني ايجاد مي شود ؟ ‏
الف- انجام گرفتن پيش آزمون ‏ ج
ب- اثر متقابل افت و بازگشت آماري ‏
ج- استاندارد نبودن ابزارهاي اندازه گيري ‏
د- بازگشت آماري‏
‏ ‏
‏9- کدام عامل اعتبار دروني آزمايش را به خطر مي اندازد ؟‏
الف- اختلاف نمرات پيش ازمون با نمرات پس ازمون ‏
ب- رشد ازمودني ها ‏
ج- واريانس نمرات پيش آزمون ‏
د- واريانس نمرات پس آزمون ‏ ج
‏ ‏
‏10- در پژوهشي از دو کد گذاري متن واحدي استفاده کرده ايم . اگر کد گذار اول به 80 ‏مورد و کدگذار دوم به 70 مورد کد داده باشد و تعداد مواردي که در هر کدگذاري مشترک ‏است 50 باشد، قابليت يا پايايي ابزار اندازه گيري چه مقدار بوده است ؟
الف- 33% ‏
ب- 44%‏
ج- 55%‏
د- 66%‏ ج
‏ ‏
‏11- کدام گزينه درباره فرضيه « تأثير سواد بر درآمد بر حسب نوع شخص متفاوت است » ‏صحيح است ؟
الف- نوع شغل ‏
ب- سواد متغير کنترل نام دارد . ‏ ج
ج- نوع شغل متغير تابع است . ‏
د- سواد متغير تابع است . ‏
‏ ‏
‏12- فرضيه اي که منکر وجود رابطه با اثر بين متغيرهاست چه نام دارد ؟
الف- جهتي ‏
ب- صفر‏ ج
ج- فاقد جهت ‏
د- وصفي‏
‏ ‏
‏13- در کدام مکتب بعد ذهني و کيفيت بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد ؟‏
الف- مکانيک گرايان ‏
ب- رفتارگرايان ‏
ج- تأويل گرايان ‏ ج
د- اثبات گرايان ‏
‏ ‏
‏14- در تحقيقي در باب تأثير اعتقادات ديني بر همسر گزيني، پاسخگويان بر حسب تعلق ديني ‏بدينصورت دسته بندي شده اند : اسلام -مسيحيت -يهودي بودن. اين نوع متغيرها چه نام دارند ‏؟ ج
الف- اسمي‏
ب- ترتيبي ‏
ج- فاصله اي ‏
د- نسبي ‏
‏ ‏
‏15- "درون فهمي" به بهترين وجه در کدام نوع مشاهده تحقق پذير است ؟
الف- آزاد ‏
ب- پذيرا ‏
ج- نامرئي‏
د- همراه با مشارکت ‏ ج

‏16-- در کدام طيف قدرت تمييز ( يا تبعيض ) سنجه ها ( يا گويه ها ) محاسبه مي شود ؟
الف- اوزگود ‏
ب- بوگاردس‏
ج- ليکرت ‏ ج
د- گاتمن ‏
‏ ‏
‏17- در يک تحقيق انجام شده بر اساس طيف" گاتمن" 10 نفر يه 100 نفر ارائه شده است ‏و مقدار خطاها 12 مورد مي باشد ضريب بازنمايي ( ضريب تکرار ) چقدر است ؟ ‏
الف- 998% ‏
ب- 988%‏ ج
ج- 899% ‏
د- 242%‏
‏ ‏
‏18- فرض کنيد در يک تحقيق براي تست فرضيه اي از آزمون « کي دو » استفاده مي ‏کنيد . اگر کي دو محاسبه شده ( ‏X‏2‏‎ CAL‎‏ ) شما 99/1 و کي دو جدول ( ‏X‏2‏‎ Tab‎‏ ) ‏براي سطح معني دارايي ( 05/0 ) و درجه آزادي 1= ‏df‏ مقدار 841/3 باشد ، فرضيه ‏‏.‏H‏ شما چه وضعي پيدا مي کند ؟‏
الف- بايد دوباره آنرا تست کرد . ‏
ب- تأييد مي شود . ‏
ج- رد مي شود . ‏ ج
د- مشخص نمي شود . ‏
‏ ‏
‏19- در کدام يک از طيف هاي زير گونه ها طوري مرتب مي شوند که پاسخگوياني که به ‏يک گونه پاسخ موافق مي دهند از پاسخگوياني که به همان پاسخ مخالف مي دهند مجموع ‏نمره بيشتري کسب نمايند ؟ ‏
الف- ليکرت ‏
ب- گوتمن‏ ج
ج- تورستن‏
د- بوگاردوس ‏
‏ ‏
‏20- ضريب تبعيض يا ضريب تمييز کدام طيف به کار مي رود ؟ ‏
الف- تورستن ‏
ب- ليکرت ‏ ج
ج- بوگاردوس ‏
د- گوتمن ‏
‏ ‏
‏ ‏
‏21- در نمونه گيري منظم يا سيستماتيک اگر 1= و شماره رديف اولين نفري که انتخاب ‏مي شود 8 باشد شماره رديف سومين نفري که انتخاب مي شود ، چه خواهد بود ؟‏
الف- 34‏
ب- 32‏
ج- 28‏
د- 24‏ ج
‏ ‏
‏22- تحقيقي در موضوع سنجش عقايد مردم نسبت به اشتغال زنان انجام گرفته و با استفاده ‏از طيف ليکرت گويه هاي زير ارائه شده است : ‏
‏ ‏
‏- اشتغال زنان موجب سست شدن روابط خانوادگي مي شود : ‏
کاملا" موافق موافق بي نظر مخالف کاملا" ‏مخالف ‏
‏ ‏
‏- اشتغال زنان به بيکاري مردان مي انجامد :‏
کاملا" موافق موافق بي نظر مخالف کاملا" ‏مخالف ‏
‏ ‏
‏- اشتغال زنان توليد ملي را افزايش مي دهد : ‏
کاملا" موافق موافق بي نظر مخالف کاملا" ‏
‏ ‏
در صورتي که به نفرات کاملا" موافق 5 ، موافق 4، بي نظر 3 ، و مخالف 2 نمره و ‏کاملا" مخالف 1 نمره داده شود نمره پاسخگويي فوق در مورد نظر او نسبت به اشتغال زن ‏چند مي شود ؟ ‏
الف- 6‏ ج
ب- 8‏
ج- 12‏
د- 14 ‏
‏ ‏
‏23- اگر جامعه آماري يک تحقيق مرکب از 9135 نفر و بخواهيد نمونه اي 435 نفري ‏را به روش نمونه گيري منظم ( سيستماتيک ) تصادفي از آن جامعه آماري انتخاب کنيد و ‏اولين نفر انتخاب شده نفر 512 باشد ، نفر هشتم انتخاب شده کدام است ؟‏
الف- 325 ‏
ب- 659‏ ج
ج- 947‏
د- 8700 ‏
‏ ‏
‏24- در صورتيکه بخواهيم ارتباط بين دو متغير سواد ( با سه حالت ) و درآمد ( با 5 ‏حالت ) را مورد ارزيابي قرار دهيم مقدار درجه آزادي آزمون 2‏X‏ براي اين دو متغير کدام ‏است ؟
الف- 3‏
ب- 5‏
ج- 8‏ ج
د- 15‏
‏ ‏
‏25- در يک جامعه نرمال مقدار انحراف متوسط ( ميانگين قدر مطلق انحرافات ) برابر با ‏‏8 است . مقدار واريانس کدام است ؟ ‏
الف- 4/6‏ ج
ب- 10‏
ج- 41‏
د- 100‏
‏ ‏
‏26- منظور از پايائي ( ‏Reliabilty‏ ) مشاهده چيست ؟
الف- افراد مختلف در مورد يک مسأله و شرايط همانند به گزارشهاي مشاهداتي همانند يا ‏تقريبا" مشابهي برسند . ‏ ج
ب- توافق متخصصان يک امر در رابطه با يک شاخص يا معيار. ‏
ج- واقعا" آن مطلبي مورد ثبت و ضبط قرار گرفته باشد که بر اساس نظريه ( بنابر طرح ‏مسأله ) مورد نظر بوده است . ‏
د- وجود رابطه بين مفاهيم نظري و ابزار اندازه گيري.‏
‏ ‏
‏27- در کداميک از روشهاي تحقيق متغيرهاي مستقل کنترل پذير نيستند ؟‏
الف- آزمايشي‏
ب- بررسي‏
ج- تاريخي‏ ج
د- توصيفي‏
‏ ‏
‏28- اعتبار بيروني ( ‏External valibity‏ ) کدام مورد ارتباط تنگاتنگ دارد ؟ ‏
الف- کنترل‏
ب- تعميم پذيري نتايج ‏ ج
ج- پايائي‏
د- اعتماد‏
‏ ‏
‏29- کدام مفهوم رابطه موقت بين دو يا چند متغير را بيان مي کند ؟‏
الف- سؤال‏
ب- فرضيه ‏ ج
ج- قضيه‏
د- نظريه ‏
‏ ‏
‏30- متغير مستقل در فرضيه هاي تحقيق همواره ........‏
الف- متغير است . ‏
ب- توسط محقق با متغيرهاي ديگر جابجا مي شوند . ‏
ج- همواره ثابت است . ‏
د- علت پيدايش متغير وابسته محسوب مي شوند .‏ ج


‏31- جامعه شناسي با کدام روشهاي منطقي کار مي کند ؟ ‏
الف- مفهوم سازي عملي و روش قياسي‏
ب- مفهوم سازي دستگاهي و روش قياسي ‏
ج- روش استقراء ‏ ج
د- روش قياسي و روش استقراء
‏ ‏
‏32- روشهاي ميداني چه حدي از اعتبار ( ‏validity‏ ) و روايي ( ‏reliability‏ ) را در ‏مقايسه با روشهاي پيمايشي دارا هستند ؟ ‏
الف- اعتبار بالا و روايي پايين ‏
ب- اعتبار بالا و روايي بالا ‏ ج
ج- اعتبار پايين و روايي بالا ‏
د- روايي پايين و اعتبار بالا ‏
‏ ‏
‏33- تفاوت بين تصور ( ‏notion‏ ) و مفهوم ( ‏concept‏ ) به کدام يک از مقايسه هاي ‏زيرنزديک تر است ؟ ‏
الف- به مثابه تفاوت ميان مردم عادي و علما است . ‏
ب- به مثابه تفاوت ميان برداشت عاميانه و برداشت علمي از پديده هاي اجتماعي است . ‏
ج- به مثابه تفاوت بين روش استقراء و روش قياس است . ‏ ج
د- به مثابه تفاوت بين علم اجتماع و علم طبيعي است . ‏
‏ ‏
‏34- از خاصيت "بين الاذهاني" به چه منظور استفاده مي شود ؟ ‏
الف- براي حل مشکل اشتباه ذهنيت فردي محقق . ‏
ب- براي گريز از تأثير عينيت بر ادراک‏
ج- براي تقويت بنيان نظريه‏
د- براي حل مشکل واقعيت و درک آن . ‏ ج
‏ ‏
‏35- چنانچه در تحقيقي با استفاده طيف گاتمن ميزان خطا صفر، تعداد پاسخگويان 100 ‏نفر و گويه ها يا سنجه ها 5 عدد باشد ، ضريب تکرار ( بازنمايي ) چند خواهد بود ؟ ‏
الف- 2‏
ب- 85/0‏
ج- 8/0 ‏
د- 1 ‏ ج
‏ ‏
‏36- در يک تحقيق به دنبال بررسي پيشرفت تحصيلي دانشجويان هستيم . اگر در اين ‏تحقيق در مورد متغير جنس به مرد کد 1 و به زن کد 2 داده شود ، متغير جنس با توجه به ‏کدهاي داده شده از چه نوع است ؟
الف- غير فعال‏
ب- وابسته ‏
ج- مستقل‏ ج
د- واسطه ‏
‏ ‏
‏ ‏
‏37- استفاده محققين از اطلاعات يکسان که منجر به نتيجه گيري متفاوت مي شود معلول ‏کدام يک از موارد زير است؟
الف- تکنيک هاي آماري‏
ب- تئوري‏
ج- تحليل اطلاعات ‏ ج
د- روشهاي جمع آوري اطلاعات ( متد ) ‏
‏ ‏
‏38- مضمون تأويل داراي محتوايي ..... تبيين است . ‏
الف- پايين تر از ‏
ب- برابر با ‏
ج- فراتر از ‏ ج
د- هيچکدام از موارد بالا ‏
‏ ‏
‏39- اگر در طيف" ليکرت "20 گويه يا سنجه را در اختيار 10 نفر قرار بدهيم و نظر ‏کاملا" موافق را 5 و کاملا" مخالف را 1 نمره بدهيم ، بالاترين و پايين ترين امتياز به ‏ترتيب چند خواهد بود ؟ ‏
الف- 100-20‏ ج
ب- 20-100‏
ج- 100-30‏
د- 1000-20‏
‏ ‏
‏40- نخستين تأکيدات در مورد وجود تمايز اساسي ميان علوم طبيعي و علوم اجتماعي ، بر ‏مبناي نظريات کدام متفکر شکل گرفته است ؟
الف- ماکس وبر‏
ب- کارم مانهايم ‏
ج- ويلهلم ديلتاي ‏ ج
د- هانري برگسون ‏
‏ ‏
‏41- زماني که در يک تحقيق اين سؤال مطرح مي شود : « آيا نتايج تحقيق ، پاسخگوي ‏سؤالها يا فرضهاي اوليه هست ؟ » ، کدام نوع اعتبار مورد توجه است ؟
الف- محتوايي ‏
ب- وابسته به معيار ‏
ج- دروني‏ ج
د- صوري ‏
‏42- فرضيه زير چه نوع فرضيه اي است ؟‏
هرچه مهاجرت ، بيکاري و فقدان وجدان اخلاقي بيشتر ، احتمال ارتکاب جرم نيز بيشتر . ‏
الف- فرضيه چند متغيره ‏
ب- فرضيه جهت دار‏ چ
ج- فرضيه وصفي ‏
د- فرضيه تک متغيره ‏
‏ ‏
‏43- کدام يک از جوابهاي زير در خصوص متغير فعال صحيح تر است ؟ ‏
الف- متغير فعال اغلب متغير مستقل است . ‏
ب- متغير فعال اغلب متغير وابسته است . ‏
ج- متغير فعال هميشه متغير وابسته است . ‏ ج
د- متغير فعال هميشه متغير مستقل نيست . ‏
‏ ‏
‏44- نقش اصلي تعريف عملياتي در تحقيق چيست ؟ ‏
الف- راهنماي مشاهده است . ‏
ب- قلمرو معنايي فرضيه ها را مشخص مي کند . ‏
ج- راهنماي تشکيل متغيرهاست . ‏ ج
د- فرق بين متغيرهاي وابسته و مستقل را مشخص مي سازد . ‏
‏ ‏
‏45- ضريب باز توليد ( تکرار ، بازنمايي ) ، ضريب ابهام و همبستگي دروني به ترتيب ‏در کدام يک از مقياس هاي زير محاسبه مي شوند ؟
الف- گاتمن -استکنر -ليکرت ‏
ب- گاتمن -تورستن -ليکرت ‏ ج
ج- تورستن- ليکرت- گاتمن‏
د- تورستون -ليکرت -استکنر ‏
‏46- اگر ضريب همبستگي دو نيمه يک مقياس 5/0 باشد ، ضريب پايايي ( ‏‎ reliability‎‏) ‏اين قياس چقدر است ؟
الف- 55/0‏
ب- 66/0‏
ج- 77/0‏
د- 88/0‏ ج
‏47- براي سنجش رابطه بين يک متغير ترتيبي و يک متغير نسبي از کدام يک از ضرايب ‏زير مي توان استفاده کرد ؟
الف- ‏Lamba
ب- ‏Gamma
ج- ‏correlation
د- ‏phi ج
‏ ‏
‏48- براي ساختن يک مقياس با استفاده از چند متغير موجود ، از کدام يک از دستورات ‏Spss‏ بايد استفاده نمود ؟
الف- ‏compute
ب- ‏frequencies ج
ج- ‏Recode
د- ‏crosstab
‏ ‏
‏49- کدام يک از آماره هاي گرايش مرکزي زير براي توصيف درآمد سرانه ‏کشورهامناسب است ؟
الف- مد يا نما ‏
ب- ميانگين ‏ ج
ج- ميانه ‏
د- هيچکدام ‏
‏ ‏
‏50- کدام طيف براي يافتن گويه ( سنجه ) مناسب از ميزان همبستگي گويه ها ( سنجه ) ‏سود جسته است ؟
الف- بوگاردوس‏
ب- تورستن ‏
ج- ازگود ‏
د- ليکرت ‏ ج

ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

RssFeed

-->