بانك اطلاعات عناوين پايان نامه و پژوهش معرفي پايگاه هاي اطلاعات علمي بخش خدمات وب و seo بخش دانلود رايگان بخش دانلود پروپوزال بخش معرفي دانشگاههاي خارجي و شرايط تحصيل و بورس آنها

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

iranresearches-telegram

فروشگاه ایران پژوهان 

آموزش های نگارش دانشگاهی و پژوهش دانشگاهی - به زبان فارسی

بر روی موضوع مورد نظر خود کلیک کنید

LaTeX لاتک (LaTex) تحت وب تدوین پایان نامه
EndNote مندلی Mendeley شیوه ارائه علمی
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: علمي و پژوهشي
تعداد بازدید: 7360
چاپ

‏51- در يک بررسي بر اساس طيف گوتمن 5 گويه به 30 نفر پاسخگو داده شده است . ‏اگر تعداد خطاهاي پاسخ 6 باشد ضريب تکرار ( ضريب بازنمايي ) آن چقدر است ؟
الف- 96/1‏
ب- 09/0‏
ج- 04/0‏
د- 96/0‏ ج
‏ ‏
‏52- اگر واريانس متغير مورد مطالعه زياد باشد محقق چه تصميمي در خصوص حجم ‏نمونه بايد اتخاذ کند ؟
الف- حجم نمونه را کاهش دهد . ‏ ج
ب- هيچ تأثيري در حجم ندارد . ‏
ج- حجم نمونه را افزايش دهد . ‏
د- بايد جامعه مورد مطالعه را تعويض نمايد .


‏53- کدام يک از دو متغيرهاي زير براي ساختن جدول دو بعدي مناسب هستند؟
الف- وزن افراد و مصرف روزانه کالري ‏ ج
ب- رنگ چشم و معدل فارغ التحصيلي افراد ‏
ج- قد افراد و مدت زمان زنده ماندن بعد از عمل جراحي ‏
د- تعداد ماشينهاي خانوار و وضعيت تأهل افراد خانوار ‏
‏ ‏
‏54- زماني که محقق در جريان مشاهده به دستکاري متغيرها دست مي زند ، مشاهده از ‏چه نوع است ؟
الف- فعال‏ ج
ب- نامريي ‏
ج- پذيرا‏
د- آزاد ‏
‏ ‏
‏55- اين اظهار نظر که « گذر زمان باعث افزايش خانواده هاي از هم گسيخته شده است ‏‏» يک تبيين : ‏
الف- قياسي است . ‏ ج
ب- علمي است . ‏
ج- عاميانه است . ‏
د- علي است . ‏
‏ ‏
‏56- جداول يکي از مهمترين ابزار سنجش داده هاي يک تحقيق است . هدف نهايي جداول ‏‏: ‏
الف- کمي ساختن واقعيت مورد مطالعه است .‏
ب- ارايه تصويري نسبتا" دقيق از واقعيت مورد مطالعه است . ‏
ج- انعکاس واقعيت تجربي است . ‏
د- همه موارد بالا . ‏ ج
‏ ‏
‏57- تعداد کل يك جامعه آماري هشتصد نفر است ، آزموني را بيست تا بيست تا انتخاب ‏مي کنيم . حجم نمونه لازم چند نفر بوده است ؟
الف- 30 نفر ‏
ب- 41 نفر ‏
ج- 35 نفر‏
د- 40 نفر ‏ ج
‏58- در تحقيقي با استفاده از طيف ليکرت افراد با علائم ج، خ و .... معرفي شده اند . ‏موضع فرد ج چنين است :‏
شدت‎ ‎سنجه ها ‏4‏ ‏3‏ ‏2‏ ‏1‏
‏1‏ ج ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‏2‏ ‎ ‎ ج ‎ ‎ ‎ ‎
‏3‏ ‎ ‎ ‎ ‎ ج
نمره نهايي اين فرد چند است ؟
الف- ده تمام ‏
ب- دوازده تمام ‏
ج- هشت تمام ‏
د- نه تمام ‏ ج
‏ ‏
‏59- نمونه گيري سهميه اي ( ‏Quota‏ ) نوعي نمونه گيري ...... است . ‏
الف- خوشه اي ‏
ب- غير احتمالي‏ ج
ج- احتمالي‏
د- هاله اي ‏
‏ ‏
‏60- بيان ارتباط موقت بين دو يا چند پديده چه نام دارد ؟
الف- قانون ‏
ب- فرضيه ‏ ج
ج- نظريه ‏
د- ايدئولوژي ‏
‏61- يکي از ضوابط مهم براي انتخاب گويه ها در طيف" تورستن" صريح بودن آن است ‏در نتيجه :‏
الف- از بين کليه گويه هاي آن تعداد که داراي بيشترين باشند گويه هاي صريح اند و ‏برگزيده مي شوند . ‏
ب- از بين کليه گويه ها حدودا" بين 65/4 و 75/5 روي محور مدرج انتخاب مي شوند . ‏
ج- هرچه فاصله بين چارکها 25% و 75% روي منحني کمتر باشد ابهام گويه کمتر ‏است. ج ‏
د- هرچه فاصله بين چارکها 25% و 50% بيشتر باشد ناهمگوني در قضاوت کمتر است. ‏
‏ ‏
‏62- اعتبار صوري ( ‏Face Validity‏ ) عبارت است از : ‏
الف- پيش بيني نتايج واقعيت مورد بررسي ‏
ب- توافق بين چند متخصص درباره اعتبار هر شاخص ‏ ج
ج- تطابق نتايج تحقيق با واقعيت ‏
د- يکساني نتايج حاصل از چند تحقيق ‏
‏ ‏
‏63- شاخص در مرحله مفهوم سازي چه معنايي دارد ؟‏
الف- ابزار سنجش روابط متقابل اجتماعي است . ‏
ب- بيانگر ابداع متغيرهاي ذهني و روابط بين آنهاست . ‏
ج- جمع نمرات حاصله از معرف هاست . ‏
د- نشانگر موجود بودن يا موجود نبودن يک مفهوم در پديده مورد بررسي است . ‏ ج
‏ ‏
‏64- تحليل آماري لغت هاي متن در زبان شناسي در کدام يک از شيوه هاي زير به کار ‏مي رود ؟
الف- سمانتيک کمي‏ ج
ب- سمانتيک کيفي‏
ج- طيف گاتمن ‏
د- طيف تورستون ‏
‏ ‏
‏65- تحقيق اجتماعي قبل از هرچيز از کجا آغاز مي شود ؟‏
الف- انجام پيش آزمون و اصلاح اطلاعات ‏
ب- تصفيه شناخت نظري از پيشداوري ها ‏ ج
ج- جمع آوري اطلاعات اوليه مورد نياز براي تحليل داده ها ‏
د- ساختن فرضيه هاي تحقيق ‏
‏ ‏
‏66- در تحقيق درباره ارتباط بين اندازه شهرها و رشد جرائم ، واحد تحليل ... و واحد ‏مشاهده .... است . ‏
الف- دولت -تک تک جرائم اتفاق افتاده ‏
ب- دولت -شهرها ‏
ج- شهرها- تک تک جرائم اتفاق افتاده ‏ ج
د- کشور- شهرها ‏
‏ ‏
‏67- شيوه مطالعه زير در کداميک از نحله ها يا مکاتب نظري مورد توجه است ؟
‏« به و قايع عيني تأکيد نموده و درصدد شناخت پديده هاي انساني همانند پديده هاي طبيعي ‏هستند و ابعاد ذهني و ارزش پديده هاي حيات انساني را ناچيز شمرده و يا از نظر روش ‏شناختي مورد غفلت قرار مي دهند . » ‏
الف- تأويل گرايان ‏
ب- ديالکتيک گرايان ‏
ج- رفتارگرايان ‏ ج
د- مکانيک گرايان ‏
‏ ‏
‏68- ميزان اعتبار ( ‏Validity‏ ) و قابليت اتکاء ( ‏reliability‏ ) در تحقيقات ميداني و ‏پيمايشي چگونه است ؟ ‏
الف- تحقيقات ميداني و پيمايشي عملا" تفاوتي نمي کند و هر دو از اعتبار بالايي ‏برخوردارند . ‏
ب- تحقيقات ميداني هم اعتبار بالايي دارند و هم قابليت اتکاء بالا ، در حالي که تحقيقات ‏پيمايشي فاقد اين خصائص اند.‏
ج- تحقيقات پيمايشي از اعتبار بالا و تحقيقات ميداني از قابليت اتکاء بالا برخوردار است.‏
د- تحقيقات ميداني از اعتبار بالا و تحقيقات پيمايشي از قابليت اتکاء بالا برخوردار است. ‏ ج
‏ ‏
‏69- در نمونه تحقيق زير بايد از کدام يک از شيوه هاي نمونه گيري استفاده کرد ؟ ‏
‏« در تحقيقي در زمينه عقايد دختران دبيرستاني تهران در زمينه آرمانهاي ازدواج :‏
‏1- بايد از کل نواحي آموزش و پرورش در تهران تعدادي را به شيوه تصادفي انتخاب کرد ‏،
‏2- درون هر ناحيه از دبيرستانهاي دخترانه به تصادف تعدادي را انتخاب نموده ،‏
‏3- درون دبيرستانهاي منتخب با کل دانش آموزان مصاحبه نمود . » ‏
الف- نمونه گيري خوشه اي ‏ ج
ب- نمونه گيري تصادفي ‏
ج- نمونه گيري سهميه اي ‏
د- نمونه گيري مطبق ‏
‏ ‏
‏70- در مطالعات مردم شناسانه از کدام نوع مشاهده بيشتر استفاده مي شود ؟ ‏
الف- کنترل شده و رفتاري ‏
ب- مستقيم و همراه با مشارکت ‏ ج
ج- مشاهده و مصاحبه کنترل شده ‏
د- غير مستقيم و اسنادي ‏
‏ ‏
‏71- در پيش آزمون ( ‏Pre-Test‏ ) از چه روشهايي براي تقويت اطلاعات و ترجيحا" از ‏چه روشي براي نمونه گيري استفاده مي کنيم ؟
الف- قياسي و نمونه تصادفي ‏
ب- اکتشافي و نمونه طبقه بندي شده ‏
ج- استقراء و نمونه تصادفي ‏
د- اکتشافي و نمونه اتفاقي ‏ ج
‏ ‏
‏72- چه چيزي چارچوب نظري را از ساختمان مدل تحليلي متمايز مي کند ؟‏
الف- چارچوب نظري همان مدل تحليلي است و تمايزي وجود ندارد . ‏
ب- چارچوب نظري کاربردي تر از مدل تحليلي است . ‏
ج- مدل تحليلي خصلت عملي دارد و تحقيق را عملي مي کند . ‏ ج
د- مفهوم سازي فقط در چارچوب نظري ساخته مي شود نه در مدل تحليلي . ‏
‏73- تفاوت بين مفهوم و متغير چيست ؟ ‏
الف- متغير نوع خاصي از مفهوم است که مجموعه اي منطقي از صفات را در خود دارد. ‏ ج
ب- مفهوم صفت دارد ولي متغير ندارد و بايد با مفهوم کار تحقيق را شروع کرد . ‏
ج- مفهوم تعريف دارد ولي متغير تعريف ندارد . ‏
د- مفهوم و متغير تفاوت خاصي ندارند و قابل تبديل به يکديگرند . ‏
‏ ‏
‏74- حجم نمونه تحت تأثير کدام عوامل در فرمولهاي مرسوم نمونه گيري کم يا زياد مي ‏شود ؟
الف- اولويتهايي که محقق آزمون و روش مطالعه فرضيه هايش قائل است . ‏
ب- تصادفي يا غير تصادفي انتخاب کردن نمونه ‏
ج- شيوه انجام پيش آزمون و روش مطالعه اکتشافي ‏
د- همگني يا ناهمگني صفات در جامعه آماري و ميزان اشتباه قابل قبول ‏ ج
‏ ‏
‏75- متغير به طور کلي علاوه بر اينکه بايد داراي همه صفات ممکن ( جامع ) باشد ( ‏exhaustive‏ ) از کدام ويژگي ديگر بايد برخوردار باشد ؟
الف- طبقه بندي صفات بايد منعطف باشد به طوريکه هر فرد را در هر طبقه قرار داد . ‏
ب- صفات بايد به گونه اي طبقه بندي شده باشند که فرد تنها با يک صفت مشخص شود.( ‏Mutually Exclusive‏) ‏ ج
ج- بايد صفات با هم نزديک و هم معني باشند . ‏
د- بايد صفات از يکديگر تبعيت کنند و نيازي به تمايز منطقي طبقات وجود ندارد . ‏
‏76- در يک تحقيق استفاده از مقايسه هاي زوجي مورد توجه است ، اگر به عنوان مثال ‏براي يک روستا 8 نياز دو به دو سنجيده شوند ، چند زوج خواهيم داشت ؟ ‏
‏ الف- 16‏
ب- 17‏
ج- 19‏
د- 28 ‏ ج
‏ ‏
‏77- در مقايسه زوجي ‏paired-comparison‏ تعداد مقايسه ها به صورت تصاعدي و ‏بر مبناي کدام فرمول افزايش مي يابد ؟
الف - (-1 ‏n‏) ‏n ج
‏ 2 ‏
ب-( -1 ‏n‏2) ‏n‏2‏
‏ ‏n‏ ‏
ج-( ‏n‏2-1 ) ‏n
‏ ‏n‏ 2 ‏
د -‏‎ (‎‏-1‏‎ n) n
‏ ‏n‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
‏78- کدام متغير نه تنها به داشتن يا نداشتن يک صفت اشاره دارد بلکه صفات را بر حسب ‏زيادي يا کمي وزن آنها درجه بندي مي کند ؟ ‏
الف- اسمي ‏Nominal Variable
ب- ترتيبي ‏Ordinal Variable ج
ج- فاصله اي ‏Interval variable
د- نسبي ‏Ratio Variable
‏ ‏
‏79- اگر در تحقيقي با استفاده از تحليل محتوائي ، 100 مقوله بررسي شوند و اختلاف ‏نظر دو محقق در 10 مقوله باشد ضريب روايي يا ضريب توافق ( ‏C.R.‎‏ ) عبارت خواهد ‏بود از : ‏
الف- 45%‏
ب- 50%‏
ج- 75%‏
د- 90%‏ ج
‏ ‏
‏80- در روش نمونه گيري قشربندي شده ... ‏
الف- از گروههاي مختلف جامعه آماري نمونه انتخاب مي شود . ‏ ج
ب- افراد نمونه با فواصل ثابتي انتخاب مي شود . ‏
ج- امکان استفاده از جداول اعداد تصادفي وجود ندارد . ‏
د- يک گروه به طور کامل به عنوان نمونه انتخاب مي شود . ‏
‏ ‏
‏81- ديدگاه تجربه گرايي ( ‏Empiricism‏ ) بر کدام روش تأکيد دارد ؟ ‏
الف- استقراء ‏ ج
ب- عقل گرايي‏
ج- عقل گرايي سنتي‏
د- قياس‏
‏ ‏
‏82- تفاوت علم با معرفت عاميانه در اين است که : ‏
الف- علم معرفت نيست در حالي که معرفت عاميانه معرفت است .‏
ب- علم با استدلال همراه است در حالي که در معرفت عاميانه استدلال وجود ندارد . ‏
ج- قضاياي علمي ابطال پذيرند ولي قضاياي معرفت عاميانه ابطال پذير نمي باشند . ‏ ج
د- علم شناخت منطقي است در حالي که معرفت عاميانه شناخت حسي است . ‏
‏ ‏
‏83- کدام گزينه درباره فرضيه « احتمالا" تأثير سواد بر درآمد بر حسب نوع شغل متفاوت ‏است » صحيح است ؟ ‏
الف- سواد متغير تابع است . ‏
ب- سواد متغير کنترل است . ‏ ج
ج- نوع شغل متغير کنترل است . ‏
د- نوع شغل متغير تابع است . ‏
‏ ‏
‏84- رد فرض ‏H‏0 ثابت مي کند فرض : ‏
الف- ‏H‏0 درست است . ‏
ب- ‏H‏0 احتمالا" درست نيست . ‏ ج
ج- ‏H‏0 غلط است . ‏
د- ‏H‏0 تا حدودي درست است . ‏
‏ ‏
‏85- مفهوم « پاراديم » را چه کسي در فلسفه علم رواج داد ؟ ‏
الف- ايمره لاکاتوش‏
ب- پل فيرابند‏
ج- تامس کوون‏ ج
د- کارل پوپر ‏
‏ ‏
‏86- تفاوت بين" قانون" و "نظريه" چيست ؟
الف- نظريه درقانون از قبل موجوداست كه بايد آن را کشف کرد . ‏
ب- هر نظريه اي با قانون مرتبط است و هيچکدام ابطال پذير نيستند . ‏
ج- قانون را دانشمند طراحي مي کند ولي نظريه از قبل موجود است . ‏
د- قانون را کشف مي کنيم ولي نظريه را دانشمند تدوين مي کند . ‏ ج
‏ ‏
‏87- چه طيفي براي سنجش نگرش ها به لحاظ به کارگيري جمع نمرات مناسب تر است ؟‏
الف- طيف ليکرت ‏ ج
‏ ب- طيف تورستن‏
ج- طيف بوگاردوس‏
د- مقايسه هاي زوجي ‏
‏ ‏
‏88- تحقيق" پيمايشي "براي کدام نوع مطالعات مناسب است ؟
الف- ژرفانگر‏
ب- پهنانگر‏
ج- موردي‏
د- تک نگاري‏ ج
‏ ‏
‏89- براي سنجش تبعيض ( ‏Discrimination‏ ) از کدام طيف استفاده مي شود ؟
الف- طيف بوگاردوس ‏
ب- طيف ترستون ‏
ج- طيف گوتمن‏
د- طيف ليکرت ‏ ج
‏ ‏
‏90- سطح سنجش طول قد و وضعيت تأهل را مشخص کنيد ؟‏
الف- فاصله اي -رتبه اي ‏
ب- فاصله اي -اسمي
ج- نسبي -اسمي ج
د- نسبي -ترتيبي ‏
‏ ‏
‏91- منظور از اعتبار‏‎) ‎‏ ‏Validity‏ ) در تحقيق چيست ؟ ‏
الف- توان مالي تحقيق ‏
ب- دقت و درستي شاخصها در راه شناخت موضوع ‏ ج
ج- ثبات و تکرار پذيري شاخصهاي اندازه گيري ‏
د- منزلت و پايگاه تحقيق ‏
‏ ‏
‏92- در تحقيقي در باب علل و عوامل اشتغال زنان سؤال ها به صورت جدولي بدين ‏صورت مطرح شده است ؟ اين نوع پرسشها چه ناميده مي شود ؟ ‏
‏0‏ ‏1‏ ‏2‏ ‏3‏ ‏4‏ ‏5‏ ‏6‏
نياز ‏مالي ‏علاقه ‏شخصي ‏جدا ازهم ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
الف- پرسش هاي مدرج سببي ‏ ج
ب- پرسش هاي باز‏
ج- پرسش هاي اطلاعي‏
د- پرسش هاي شناسائي ‏
‏ ‏
‏93- محاسبه ضريب ابهام ( ‏C.A‏ ) در کداميک از طيفها صورت مي گيرد ؟
الف- طيف بوگاردوس‏
ب- طيف گاتمن ‏
ج- طيف استگنر‏
د- طيف ترستون ‏ ج
‏ ‏
‏94- جدول 10- توزيع زوجين بر اساس سواد زن و شوهر ( ارقام فرضي )‏
زن مرد بي‎ ‎سواد ابتدائي راهنمائي دبيرستان جمع
بي‎ ‎سواد ‏4‏ ‏5‏ ‏3‏ ‏1‏ ‏13‏
ابتدائي ‏7‏ ‏13‏ ‏3‏ ‏2‏ ‏25‏
راهنمائي ‏9‏ ‏7‏ ‏10‏ ‏5‏ ‏31‏
دبيرستان ‏12‏ ‏1‏ ‏7‏ ‏11‏ ‏31‏
جمع ‏32‏ ‏26‏ ‏23‏ ‏19‏ ‏100‏
‏ ‏
حجم درون همسري تحصيلي در اين تحقيق چقدر است ؟ ‏
الف- پنجاه و پنج ‏
ب- بيست و نه ‏
ج- سي و هشت ‏ ج
د- هيجده ‏
‏ ‏
‏95- سؤال زير مطرح شده است : روز جمعه گذشته است . روز جمعه گذشته زمان آزاد ‏خود را چگونه گذرانديد ؟ ‏
الف- ديدار دوستان ‏
ب- راديو ‏
ج- تلويزيون ‏ ج
د- ورزش ‏
‏96- در تحقيقي در باب نگرشهاي فرهنگي مردم ، جمعيت مورد مطالعه ( چهار گروه ) ، ‏بدينسان توزيع شده اند : ‏
گروه الف بسيار موافق
گروه ب موافق
گروه پ مخالف
گروه ت بسيار مخالف
‏ ‏
در اين رده بندي از کدام مقياس استفاده شده است ؟ ‏
الف- مقياس اسمي ‏
ب- مقياس ترتيبي ‏ ج
ج- مقياس نسبي ‏
د- مقياس فاصله اي ‏
‏ ‏
‏ ‏
‏97- در تحقيقي ، طبقه بندي جمعيت نمونه چنين صورت گرفت : ‏
کمتر از ده هزار تومان ‏
ده هزار تا بيست هزار تومان ‏
بالاتر از بيست هزار تومان
مشکل اساسي در اين طبقه بندي چيست ؟
الف- عدم رضايت فراگيري ‏
ب- عدم توجه به برابري رده ها ‏ ج
ج- ناقص بودن ‏
د- عدم رعايت اصل عدم تداخل يا طرد متقابل‏
‏ ‏
‏98- ضريب تکرار يا بازنمائي در کدام طيف به کارمي آيد ؟‏
الف- طيف ليکرت ‏
ب- طيف استگز‏
ج- طيف گاتمن‏ ج
د- طيف اوزگود ‏
‏ ‏
‏99- در کداميک از انواع مشاهدات زير در تحقيق، همدلي بهتر تحقق پذير است ؟ ‏
الف- مشاهده آزاد ‏
ب- مشاهده همراه با مشارکت ‏ ج
ج- مشاهده جمعي‏
د- مشاهده کانوني ‏
‏ ‏
‏100- در کدام يک از تحقيقات زير، جامعه آماري و جمعيت نمونه برابرند؟ ( ‏N=S‏ ) ‏
الف- سرشماري ها‏
ب- مطالعات موردي‏
ج- تک نگاري ها ‏ ج
د- گونه هاي نمائي ‏

ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

RssFeed

-->