iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: علمي و پژوهشي
تعداد بازدید: 16656
چاپ

‏51- در يک بررسي بر اساس طيف گوتمن 5 گويه به 30 نفر پاسخگو داده شده است . ‏اگر تعداد خطاهاي پاسخ 6 باشد ضريب تکرار ( ضريب بازنمايي ) آن چقدر است ؟
الف- 96/1‏
ب- 09/0‏
ج- 04/0‏
د- 96/0‏ ج
‏ ‏
‏52- اگر واريانس متغير مورد مطالعه زياد باشد محقق چه تصميمي در خصوص حجم ‏نمونه بايد اتخاذ کند ؟
الف- حجم نمونه را کاهش دهد . ‏ ج
ب- هيچ تأثيري در حجم ندارد . ‏
ج- حجم نمونه را افزايش دهد . ‏
د- بايد جامعه مورد مطالعه را تعويض نمايد .


‏53- کدام يک از دو متغيرهاي زير براي ساختن جدول دو بعدي مناسب هستند؟
الف- وزن افراد و مصرف روزانه کالري ‏ ج
ب- رنگ چشم و معدل فارغ التحصيلي افراد ‏
ج- قد افراد و مدت زمان زنده ماندن بعد از عمل جراحي ‏
د- تعداد ماشينهاي خانوار و وضعيت تأهل افراد خانوار ‏
‏ ‏
‏54- زماني که محقق در جريان مشاهده به دستکاري متغيرها دست مي زند ، مشاهده از ‏چه نوع است ؟
الف- فعال‏ ج
ب- نامريي ‏
ج- پذيرا‏
د- آزاد ‏
‏ ‏
‏55- اين اظهار نظر که « گذر زمان باعث افزايش خانواده هاي از هم گسيخته شده است ‏‏» يک تبيين : ‏
الف- قياسي است . ‏ ج
ب- علمي است . ‏
ج- عاميانه است . ‏
د- علي است . ‏
‏ ‏
‏56- جداول يکي از مهمترين ابزار سنجش داده هاي يک تحقيق است . هدف نهايي جداول ‏‏: ‏
الف- کمي ساختن واقعيت مورد مطالعه است .‏
ب- ارايه تصويري نسبتا" دقيق از واقعيت مورد مطالعه است . ‏
ج- انعکاس واقعيت تجربي است . ‏
د- همه موارد بالا . ‏ ج
‏ ‏
‏57- تعداد کل يك جامعه آماري هشتصد نفر است ، آزموني را بيست تا بيست تا انتخاب ‏مي کنيم . حجم نمونه لازم چند نفر بوده است ؟
الف- 30 نفر ‏
ب- 41 نفر ‏
ج- 35 نفر‏
د- 40 نفر ‏ ج
‏58- در تحقيقي با استفاده از طيف ليکرت افراد با علائم ج، خ و .... معرفي شده اند . ‏موضع فرد ج چنين است :‏
شدت‎ ‎سنجه ها ‏4‏ ‏3‏ ‏2‏ ‏1‏
‏1‏ ج ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‏2‏ ‎ ‎ ج ‎ ‎ ‎ ‎
‏3‏ ‎ ‎ ‎ ‎ ج
نمره نهايي اين فرد چند است ؟
الف- ده تمام ‏
ب- دوازده تمام ‏
ج- هشت تمام ‏
د- نه تمام ‏ ج
‏ ‏
‏59- نمونه گيري سهميه اي ( ‏Quota‏ ) نوعي نمونه گيري ...... است . ‏
الف- خوشه اي ‏
ب- غير احتمالي‏ ج
ج- احتمالي‏
د- هاله اي ‏
‏ ‏
‏60- بيان ارتباط موقت بين دو يا چند پديده چه نام دارد ؟
الف- قانون ‏
ب- فرضيه ‏ ج
ج- نظريه ‏
د- ايدئولوژي ‏
‏61- يکي از ضوابط مهم براي انتخاب گويه ها در طيف" تورستن" صريح بودن آن است ‏در نتيجه :‏
الف- از بين کليه گويه هاي آن تعداد که داراي بيشترين باشند گويه هاي صريح اند و ‏برگزيده مي شوند . ‏
ب- از بين کليه گويه ها حدودا" بين 65/4 و 75/5 روي محور مدرج انتخاب مي شوند . ‏
ج- هرچه فاصله بين چارکها 25% و 75% روي منحني کمتر باشد ابهام گويه کمتر ‏است. ج ‏
د- هرچه فاصله بين چارکها 25% و 50% بيشتر باشد ناهمگوني در قضاوت کمتر است. ‏
‏ ‏
‏62- اعتبار صوري ( ‏Face Validity‏ ) عبارت است از : ‏
الف- پيش بيني نتايج واقعيت مورد بررسي ‏
ب- توافق بين چند متخصص درباره اعتبار هر شاخص ‏ ج
ج- تطابق نتايج تحقيق با واقعيت ‏
د- يکساني نتايج حاصل از چند تحقيق ‏
‏ ‏
‏63- شاخص در مرحله مفهوم سازي چه معنايي دارد ؟‏
الف- ابزار سنجش روابط متقابل اجتماعي است . ‏
ب- بيانگر ابداع متغيرهاي ذهني و روابط بين آنهاست . ‏
ج- جمع نمرات حاصله از معرف هاست . ‏
د- نشانگر موجود بودن يا موجود نبودن يک مفهوم در پديده مورد بررسي است . ‏ ج
‏ ‏
‏64- تحليل آماري لغت هاي متن در زبان شناسي در کدام يک از شيوه هاي زير به کار ‏مي رود ؟
الف- سمانتيک کمي‏ ج
ب- سمانتيک کيفي‏
ج- طيف گاتمن ‏
د- طيف تورستون ‏
‏ ‏
‏65- تحقيق اجتماعي قبل از هرچيز از کجا آغاز مي شود ؟‏
الف- انجام پيش آزمون و اصلاح اطلاعات ‏
ب- تصفيه شناخت نظري از پيشداوري ها ‏ ج
ج- جمع آوري اطلاعات اوليه مورد نياز براي تحليل داده ها ‏
د- ساختن فرضيه هاي تحقيق ‏
‏ ‏
‏66- در تحقيق درباره ارتباط بين اندازه شهرها و رشد جرائم ، واحد تحليل ... و واحد ‏مشاهده .... است . ‏
الف- دولت -تک تک جرائم اتفاق افتاده ‏
ب- دولت -شهرها ‏
ج- شهرها- تک تک جرائم اتفاق افتاده ‏ ج
د- کشور- شهرها ‏
‏ ‏
‏67- شيوه مطالعه زير در کداميک از نحله ها يا مکاتب نظري مورد توجه است ؟
‏« به و قايع عيني تأکيد نموده و درصدد شناخت پديده هاي انساني همانند پديده هاي طبيعي ‏هستند و ابعاد ذهني و ارزش پديده هاي حيات انساني را ناچيز شمرده و يا از نظر روش ‏شناختي مورد غفلت قرار مي دهند . » ‏
الف- تأويل گرايان ‏
ب- ديالکتيک گرايان ‏
ج- رفتارگرايان ‏ ج
د- مکانيک گرايان ‏
‏ ‏
‏68- ميزان اعتبار ( ‏Validity‏ ) و قابليت اتکاء ( ‏reliability‏ ) در تحقيقات ميداني و ‏پيمايشي چگونه است ؟ ‏
الف- تحقيقات ميداني و پيمايشي عملا" تفاوتي نمي کند و هر دو از اعتبار بالايي ‏برخوردارند . ‏
ب- تحقيقات ميداني هم اعتبار بالايي دارند و هم قابليت اتکاء بالا ، در حالي که تحقيقات ‏پيمايشي فاقد اين خصائص اند.‏
ج- تحقيقات پيمايشي از اعتبار بالا و تحقيقات ميداني از قابليت اتکاء بالا برخوردار است.‏
د- تحقيقات ميداني از اعتبار بالا و تحقيقات پيمايشي از قابليت اتکاء بالا برخوردار است. ‏ ج
‏ ‏
‏69- در نمونه تحقيق زير بايد از کدام يک از شيوه هاي نمونه گيري استفاده کرد ؟ ‏
‏« در تحقيقي در زمينه عقايد دختران دبيرستاني تهران در زمينه آرمانهاي ازدواج :‏
‏1- بايد از کل نواحي آموزش و پرورش در تهران تعدادي را به شيوه تصادفي انتخاب کرد ‏،
‏2- درون هر ناحيه از دبيرستانهاي دخترانه به تصادف تعدادي را انتخاب نموده ،‏
‏3- درون دبيرستانهاي منتخب با کل دانش آموزان مصاحبه نمود . » ‏
الف- نمونه گيري خوشه اي ‏ ج
ب- نمونه گيري تصادفي ‏
ج- نمونه گيري سهميه اي ‏
د- نمونه گيري مطبق ‏
‏ ‏
‏70- در مطالعات مردم شناسانه از کدام نوع مشاهده بيشتر استفاده مي شود ؟ ‏
الف- کنترل شده و رفتاري ‏
ب- مستقيم و همراه با مشارکت ‏ ج
ج- مشاهده و مصاحبه کنترل شده ‏
د- غير مستقيم و اسنادي ‏
‏ ‏
‏71- در پيش آزمون ( ‏Pre-Test‏ ) از چه روشهايي براي تقويت اطلاعات و ترجيحا" از ‏چه روشي براي نمونه گيري استفاده مي کنيم ؟
الف- قياسي و نمونه تصادفي ‏
ب- اکتشافي و نمونه طبقه بندي شده ‏
ج- استقراء و نمونه تصادفي ‏
د- اکتشافي و نمونه اتفاقي ‏ ج
‏ ‏
‏72- چه چيزي چارچوب نظري را از ساختمان مدل تحليلي متمايز مي کند ؟‏
الف- چارچوب نظري همان مدل تحليلي است و تمايزي وجود ندارد . ‏
ب- چارچوب نظري کاربردي تر از مدل تحليلي است . ‏
ج- مدل تحليلي خصلت عملي دارد و تحقيق را عملي مي کند . ‏ ج
د- مفهوم سازي فقط در چارچوب نظري ساخته مي شود نه در مدل تحليلي . ‏
‏73- تفاوت بين مفهوم و متغير چيست ؟ ‏
الف- متغير نوع خاصي از مفهوم است که مجموعه اي منطقي از صفات را در خود دارد. ‏ ج
ب- مفهوم صفت دارد ولي متغير ندارد و بايد با مفهوم کار تحقيق را شروع کرد . ‏
ج- مفهوم تعريف دارد ولي متغير تعريف ندارد . ‏
د- مفهوم و متغير تفاوت خاصي ندارند و قابل تبديل به يکديگرند . ‏
‏ ‏
‏74- حجم نمونه تحت تأثير کدام عوامل در فرمولهاي مرسوم نمونه گيري کم يا زياد مي ‏شود ؟
الف- اولويتهايي که محقق آزمون و روش مطالعه فرضيه هايش قائل است . ‏
ب- تصادفي يا غير تصادفي انتخاب کردن نمونه ‏
ج- شيوه انجام پيش آزمون و روش مطالعه اکتشافي ‏
د- همگني يا ناهمگني صفات در جامعه آماري و ميزان اشتباه قابل قبول ‏ ج
‏ ‏
‏75- متغير به طور کلي علاوه بر اينکه بايد داراي همه صفات ممکن ( جامع ) باشد ( ‏exhaustive‏ ) از کدام ويژگي ديگر بايد برخوردار باشد ؟
الف- طبقه بندي صفات بايد منعطف باشد به طوريکه هر فرد را در هر طبقه قرار داد . ‏
ب- صفات بايد به گونه اي طبقه بندي شده باشند که فرد تنها با يک صفت مشخص شود.( ‏Mutually Exclusive‏) ‏ ج
ج- بايد صفات با هم نزديک و هم معني باشند . ‏
د- بايد صفات از يکديگر تبعيت کنند و نيازي به تمايز منطقي طبقات وجود ندارد . ‏
‏76- در يک تحقيق استفاده از مقايسه هاي زوجي مورد توجه است ، اگر به عنوان مثال ‏براي يک روستا 8 نياز دو به دو سنجيده شوند ، چند زوج خواهيم داشت ؟ ‏
‏ الف- 16‏
ب- 17‏
ج- 19‏
د- 28 ‏ ج
‏ ‏
‏77- در مقايسه زوجي ‏paired-comparison‏ تعداد مقايسه ها به صورت تصاعدي و ‏بر مبناي کدام فرمول افزايش مي يابد ؟
الف - (-1 ‏n‏) ‏n ج
‏ 2 ‏
ب-( -1 ‏n‏2) ‏n‏2‏
‏ ‏n‏ ‏
ج-( ‏n‏2-1 ) ‏n
‏ ‏n‏ 2 ‏
د -‏‎ (‎‏-1‏‎ n) n
‏ ‏n‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
‏78- کدام متغير نه تنها به داشتن يا نداشتن يک صفت اشاره دارد بلکه صفات را بر حسب ‏زيادي يا کمي وزن آنها درجه بندي مي کند ؟ ‏
الف- اسمي ‏Nominal Variable
ب- ترتيبي ‏Ordinal Variable ج
ج- فاصله اي ‏Interval variable
د- نسبي ‏Ratio Variable
‏ ‏
‏79- اگر در تحقيقي با استفاده از تحليل محتوائي ، 100 مقوله بررسي شوند و اختلاف ‏نظر دو محقق در 10 مقوله باشد ضريب روايي يا ضريب توافق ( ‏C.R.‎‏ ) عبارت خواهد ‏بود از : ‏
الف- 45%‏
ب- 50%‏
ج- 75%‏
د- 90%‏ ج
‏ ‏
‏80- در روش نمونه گيري قشربندي شده ... ‏
الف- از گروههاي مختلف جامعه آماري نمونه انتخاب مي شود . ‏ ج
ب- افراد نمونه با فواصل ثابتي انتخاب مي شود . ‏
ج- امکان استفاده از جداول اعداد تصادفي وجود ندارد . ‏
د- يک گروه به طور کامل به عنوان نمونه انتخاب مي شود . ‏
‏ ‏
‏81- ديدگاه تجربه گرايي ( ‏Empiricism‏ ) بر کدام روش تأکيد دارد ؟ ‏
الف- استقراء ‏ ج
ب- عقل گرايي‏
ج- عقل گرايي سنتي‏
د- قياس‏
‏ ‏
‏82- تفاوت علم با معرفت عاميانه در اين است که : ‏
الف- علم معرفت نيست در حالي که معرفت عاميانه معرفت است .‏
ب- علم با استدلال همراه است در حالي که در معرفت عاميانه استدلال وجود ندارد . ‏
ج- قضاياي علمي ابطال پذيرند ولي قضاياي معرفت عاميانه ابطال پذير نمي باشند . ‏ ج
د- علم شناخت منطقي است در حالي که معرفت عاميانه شناخت حسي است . ‏
‏ ‏
‏83- کدام گزينه درباره فرضيه « احتمالا" تأثير سواد بر درآمد بر حسب نوع شغل متفاوت ‏است » صحيح است ؟ ‏
الف- سواد متغير تابع است . ‏
ب- سواد متغير کنترل است . ‏ ج
ج- نوع شغل متغير کنترل است . ‏
د- نوع شغل متغير تابع است . ‏
‏ ‏
‏84- رد فرض ‏H‏0 ثابت مي کند فرض : ‏
الف- ‏H‏0 درست است . ‏
ب- ‏H‏0 احتمالا" درست نيست . ‏ ج
ج- ‏H‏0 غلط است . ‏
د- ‏H‏0 تا حدودي درست است . ‏
‏ ‏
‏85- مفهوم « پاراديم » را چه کسي در فلسفه علم رواج داد ؟ ‏
الف- ايمره لاکاتوش‏
ب- پل فيرابند‏
ج- تامس کوون‏ ج
د- کارل پوپر ‏
‏ ‏
‏86- تفاوت بين" قانون" و "نظريه" چيست ؟
الف- نظريه درقانون از قبل موجوداست كه بايد آن را کشف کرد . ‏
ب- هر نظريه اي با قانون مرتبط است و هيچکدام ابطال پذير نيستند . ‏
ج- قانون را دانشمند طراحي مي کند ولي نظريه از قبل موجود است . ‏
د- قانون را کشف مي کنيم ولي نظريه را دانشمند تدوين مي کند . ‏ ج
‏ ‏
‏87- چه طيفي براي سنجش نگرش ها به لحاظ به کارگيري جمع نمرات مناسب تر است ؟‏
الف- طيف ليکرت ‏ ج
‏ ب- طيف تورستن‏
ج- طيف بوگاردوس‏
د- مقايسه هاي زوجي ‏
‏ ‏
‏88- تحقيق" پيمايشي "براي کدام نوع مطالعات مناسب است ؟
الف- ژرفانگر‏
ب- پهنانگر‏
ج- موردي‏
د- تک نگاري‏ ج
‏ ‏
‏89- براي سنجش تبعيض ( ‏Discrimination‏ ) از کدام طيف استفاده مي شود ؟
الف- طيف بوگاردوس ‏
ب- طيف ترستون ‏
ج- طيف گوتمن‏
د- طيف ليکرت ‏ ج
‏ ‏
‏90- سطح سنجش طول قد و وضعيت تأهل را مشخص کنيد ؟‏
الف- فاصله اي -رتبه اي ‏
ب- فاصله اي -اسمي
ج- نسبي -اسمي ج
د- نسبي -ترتيبي ‏
‏ ‏
‏91- منظور از اعتبار‏‎) ‎‏ ‏Validity‏ ) در تحقيق چيست ؟ ‏
الف- توان مالي تحقيق ‏
ب- دقت و درستي شاخصها در راه شناخت موضوع ‏ ج
ج- ثبات و تکرار پذيري شاخصهاي اندازه گيري ‏
د- منزلت و پايگاه تحقيق ‏
‏ ‏
‏92- در تحقيقي در باب علل و عوامل اشتغال زنان سؤال ها به صورت جدولي بدين ‏صورت مطرح شده است ؟ اين نوع پرسشها چه ناميده مي شود ؟ ‏
‏0‏ ‏1‏ ‏2‏ ‏3‏ ‏4‏ ‏5‏ ‏6‏
نياز ‏مالي ‏علاقه ‏شخصي ‏جدا ازهم ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
الف- پرسش هاي مدرج سببي ‏ ج
ب- پرسش هاي باز‏
ج- پرسش هاي اطلاعي‏
د- پرسش هاي شناسائي ‏
‏ ‏
‏93- محاسبه ضريب ابهام ( ‏C.A‏ ) در کداميک از طيفها صورت مي گيرد ؟
الف- طيف بوگاردوس‏
ب- طيف گاتمن ‏
ج- طيف استگنر‏
د- طيف ترستون ‏ ج
‏ ‏
‏94- جدول 10- توزيع زوجين بر اساس سواد زن و شوهر ( ارقام فرضي )‏
زن مرد بي‎ ‎سواد ابتدائي راهنمائي دبيرستان جمع
بي‎ ‎سواد ‏4‏ ‏5‏ ‏3‏ ‏1‏ ‏13‏
ابتدائي ‏7‏ ‏13‏ ‏3‏ ‏2‏ ‏25‏
راهنمائي ‏9‏ ‏7‏ ‏10‏ ‏5‏ ‏31‏
دبيرستان ‏12‏ ‏1‏ ‏7‏ ‏11‏ ‏31‏
جمع ‏32‏ ‏26‏ ‏23‏ ‏19‏ ‏100‏
‏ ‏
حجم درون همسري تحصيلي در اين تحقيق چقدر است ؟ ‏
الف- پنجاه و پنج ‏
ب- بيست و نه ‏
ج- سي و هشت ‏ ج
د- هيجده ‏
‏ ‏
‏95- سؤال زير مطرح شده است : روز جمعه گذشته است . روز جمعه گذشته زمان آزاد ‏خود را چگونه گذرانديد ؟ ‏
الف- ديدار دوستان ‏
ب- راديو ‏
ج- تلويزيون ‏ ج
د- ورزش ‏
‏96- در تحقيقي در باب نگرشهاي فرهنگي مردم ، جمعيت مورد مطالعه ( چهار گروه ) ، ‏بدينسان توزيع شده اند : ‏
گروه الف بسيار موافق
گروه ب موافق
گروه پ مخالف
گروه ت بسيار مخالف
‏ ‏
در اين رده بندي از کدام مقياس استفاده شده است ؟ ‏
الف- مقياس اسمي ‏
ب- مقياس ترتيبي ‏ ج
ج- مقياس نسبي ‏
د- مقياس فاصله اي ‏
‏ ‏
‏ ‏
‏97- در تحقيقي ، طبقه بندي جمعيت نمونه چنين صورت گرفت : ‏
کمتر از ده هزار تومان ‏
ده هزار تا بيست هزار تومان ‏
بالاتر از بيست هزار تومان
مشکل اساسي در اين طبقه بندي چيست ؟
الف- عدم رضايت فراگيري ‏
ب- عدم توجه به برابري رده ها ‏ ج
ج- ناقص بودن ‏
د- عدم رعايت اصل عدم تداخل يا طرد متقابل‏
‏ ‏
‏98- ضريب تکرار يا بازنمائي در کدام طيف به کارمي آيد ؟‏
الف- طيف ليکرت ‏
ب- طيف استگز‏
ج- طيف گاتمن‏ ج
د- طيف اوزگود ‏
‏ ‏
‏99- در کداميک از انواع مشاهدات زير در تحقيق، همدلي بهتر تحقق پذير است ؟ ‏
الف- مشاهده آزاد ‏
ب- مشاهده همراه با مشارکت ‏ ج
ج- مشاهده جمعي‏
د- مشاهده کانوني ‏
‏ ‏
‏100- در کدام يک از تحقيقات زير، جامعه آماري و جمعيت نمونه برابرند؟ ( ‏N=S‏ ) ‏
الف- سرشماري ها‏
ب- مطالعات موردي‏
ج- تک نگاري ها ‏ ج
د- گونه هاي نمائي ‏


ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->