بانك اطلاعات عناوين پايان نامه و پژوهش معرفي پايگاه هاي اطلاعات علمي بخش خدمات وب و seo بخش دانلود رايگان بخش دانلود پروپوزال بخش معرفي دانشگاههاي خارجي و شرايط تحصيل و بورس آنها

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

iranresearches-telegram

فروشگاه ایران پژوهان 

آموزش های نگارش دانشگاهی و پژوهش دانشگاهی - به زبان فارسی

بر روی موضوع مورد نظر خود کلیک کنید

LaTeX لاتک (LaTex) تحت وب تدوین پایان نامه
EndNote مندلی Mendeley شیوه ارائه علمی
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: علمي و پژوهشي
تعداد بازدید: 6929
چاپ

‏101- درون فهمي بيشتر در کداميک از نحله هاي زير مطرح است ؟‏
الف- مکتب اثباتي ‏
ب- روشهاي تأويل ( تأويل گرائي ) ‏ ج
ج- رفتارگرائي ‏
د- تجربه گرائي ‏
‏ ‏
‏102- در تحقيق در باب علل و عوامل اعتياد فرضيه زيرمطرح گرديد . به نظر مي رسد ‏، « اعتياد جوانان تهراني را نارسائي خانواده و گرايش به رسانه هاي نامطلوب سبب مي ‏شود . اين فرضيه چه نام دارد ؟ ‏
الف- فرضيه وصفي‏
ب- فرضيه تک متغيره ‏
ج- فرضيه چند متغيره ‏ ج
د- فرضيه صفر‏
‏ ‏
‏103- در تحقيقي در باب علل و عوامل اعتياد مردان در تهران ، به تأثير همسالان بر ‏اعتياد پرداخته شد . ‏
در اين تحقيق ، همسالان چه نوع متغيري است ؟
الف- متغير تابع ‏
ب- متغير مستقل ‏ ج
ج- متغير وابسته ‏
د- متغير بيروني‏


‏ ‏
‏104- اگر در تحقيقي با استفاده از طيف گاتمن ، تعداد پاسخگويان 10 نفر ، تعداد سنجه ها ‏يا سؤالها 5 باشد ، احتمال خطا چقدر است ؟ ‏
الف- بيست و پنج‏
ب- پانزده‏
ج- هيجده ‏
د- ده ‏ ج


‏ ‏
‏105- اگر در تحقيقي با استفاده از مقايسه هاي زوجي ، محبوبيت 10 معلم را در بين ‏دانش آموزان يک دبيرستان مورد بررسي قرار دهيم ، چند زوج خواهيم داشت ؟
الف- چهل و پنج ‏ ج
ب- بيست و پنج ‏
ج- چهل‏
د- سي و پنج ‏
‏ ‏
‏106- در کدام يک از طيفها نهايت کوشش به عمل مي آيد تا فاصله سنجه ها يا گويه ها ‏برابر باشد ؟
الف- ترستون ج
ب- بوگاردوس‏
ج- گاتمن‏
د- ليکرت‏
‏ ‏
‏107- اگر در تحقيقي با استفاده از طيف ليکرت ، در باب عقايد مردمي درباره کنترل ‏مواليد ، پاسخگوئي ( ‏A‏) چنين پاسخ دهد:‏
شديدا" موافق موافق بي نظر مخالف شديدا" ‏مخالف
سنجه 1 ‏ A ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏
سنجه 2 ‏ A ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏
سنجه 3 ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
اگر شديدا" موافق = 5 موافق =4 بي نظر =3 مخاف= 2 شديدا" مخالف =1 باشد و ‏سنجه ها در يک جهت طراحي شده باشند نمره نهايي اين فرد ( ‏A‏ ) چيست ؟
الف- بيست‏
ب- دوازده ‏ ج
ج- پانزده ‏
د- يازده‏
‏ ‏
‏108- اگر در شناخت جمعيت مورد مطالعه ، آنان را بر اساس تعلق مليت، ايراني ، ‏فرانسوي و آلماني ، رده بندي کنيم ، از کدام يک از انواع مقياس ، استفاده کرده ايم ؟
الف- مقياسهاي اسمي ‏ ج
ب- مقياسهاي فاصله اي ‏
ج- مقياسهاي ترتيبي ‏
د- مقياسهاي نسبي ‏
‏ ‏
‏109- مطالعات موردي با کدام يک از روشهاي زير نزديک است ؟ ‏
الف- مطالعات پهناگر‏
ب- مطالعات ژرفائي‏ ج
ج- مطالعات آماري ‏
د- مطالعات فراژرفائي ‏
‏ ‏
‏110- پرسشنامه معکوس در کداميک از ابزار پژوهش به کار مي آيد ؟‏
الف- مصاحبه باز‏
ب- مشاهده آزاد ‏
ج- تحليل محتوي‏ ج
د- مصاحبه بسته با استفاده از پرسشنامه‏
‏111- اگر در تحقيقي ، با استفاده از طيف گاتمن ، 10 سنجه ( گويه ) ، به پاسخ داده مي ‏شود و ميزان خطا 2 باشد ، ضريب تکرار يا بازنمائي چقدر است ؟‏
الف- 90/0‏
ب- 98/0‏ ج
ج- 85/0‏
د- 83/0 ‏
‏ ‏
‏112- محاسبه ميانگين وزن يافته در کدام يک از طيف ها مورد توجه است ؟‏
الف- طيف بوگاردوس ‏
ب- طيف -اوزگود
ج- طيف- استگنر‏
د- طيف ليکرت ‏ ج
‏ ‏
‏113- ضريب ابهام در کدام طيف محاسبه مي شود ؟
الف- طيف اوزگود ‏
ب- طيف بوگاردوس‏
ج- طيف ترستون‏ ج
د- طيف استگنر‏
‏ ‏
‏114- اعتبار تجربي به ترتيب ذيل محاسبه مي شود :‏
الف- باآزمون -آزمون مجدد ‏
ب- باآزمون نتايج با داده هاي متقن ‏ ج
ج- با آزمون فرضيه ها‏
د- با آزمون و خطا ‏
‏ ‏
‏115- اگر در تحقيقي با استفاده از تحليل محتوا در دو مقطع بر روي يک متن 100 مقوله ‏بررسي شوند و اختلاف 100 مورد باشد ، ضريب روائي چقدر است ؟ ‏
الف- 90/0‏ ج
ب- 85/0‏
ج- 80/0‏
د- 73/0‏
‏ ‏
‏116- تحقيقي پيرامون شعارهاي ماه مه در شوروي سابق در خلال 10 سال صورت ‏گرفته است ، اين تحقيق چه نام دارد ؟
الف- مطالعه موردي‏
ب- تک نگاري‏
ج- تحليل محتواي طولي‏ ج
د- مشاهده آزاد ‏
‏ ‏
‏117- پرسشنامه معکوس در کدام نوع تحقيق معمول است ؟‏
الف- مصاحبه با استفاده از پرسشنامه ‏
ب- تحليل محتوا ‏ ج
ج- مصاحبه آزاد ‏
د- مشاهده کانوني‏
‏ ‏
‏118- کدام يک از مجموعه هاي زير بهتر شناسنامه يک کتاب را معرفي مي کند ؟
الف- نام کتاب ، نام و نام خانوادگي مؤلف ، نام و نام خانواد گي مترجم احتمالي ، محل ‏انتشار ، سال انتشار ، چاپخانه ، سال انتشار ، تعداد صفحات . ‏
‏ ‏
ب- نام کتاب ، نام و نام خانوادگي مؤلف ، نام و نام خانوادگي مترجم احتمالي ، محل ‏انتشار ، چاپخانه ، سال انتشار ، مجله احتمالي . ‏
‏ ‏
ج- نام کتاب ، نام و نام خانوادگي مؤلف ، نام و نام خانوادگي مترجم ( مترجمان ) ، محل ‏انتشار ، چاپخانه ، سال انتشار ، تعداد صفحات ، مجله احتمالي .‏
‏ ‏
د -نام خانوادگي مؤلف ، نام مؤلف ، نام اثر ، نام مترجم احتمالي ، محل انتشار ، چاپخانه ‏، سال انتشار ، مجله احتمالي ، چاپ احتمالي .‏ ج
‏ ‏
‏119- پلان اثر تحقيقي در پايان به چه صورت مي آيد ؟ ‏
الف- فهرست اعلام ‏
ب- فهرست مطالب ‏ ج
ج- فهرست جداول و نمودارها ‏
د- فهرست منابع ‏
‏ ‏
‏120- شيوه قيفي وارونه چيست و چگونه به کار مي آيد ؟ ‏
الف- از سؤالهاي به سؤالهاي خاص مي رسيم . ‏
ب- از سؤالهاي خاص به سؤالهاي کلي مي رسيم . ‏ ج
ج- از پاسخگويان عادي شروع و سپس به متخصصان مي رسيم . ‏
د- از پاسخگويان متخصص به پاسخگويان عادي مي رسيم . ‏
‏ ‏
‏121- اگر در تحقيقي پيرامون عبور و مرور در تهران پرسيده شود : « براي رفتن به ‏محل کار معمولا" از چه وسيله اي استفاده مي کنيد ؟ و چقدر هزينه مي کنيد ؟ اين نوع ‏پرسش ها چه ناميده مي شود؟
الف- سؤالهاي ايستاري ‏ ج
ب- سؤالهاي آرزوئي‏
ج- سؤالهاي مرتبط با طرز تلقي‏
د- سؤالهاي رفتاري ‏
‏ ‏
‏122- تنظيم سنجه ها به طور منظم و برحسب انباشت پذيري در کدام طيف مورد توجه ‏دقيق است ؟ ‏
الف- طيف بوگاردوس ‏
ب- طيف ليکرت ‏ ج
ج- طيف گاتمن ‏
د- طيف اوزگود ‏
‏ ‏
‏123- در تحقيقي پيرامون گذران فراغت ، سؤال بدينصورت مطرح مي شود :‏
جمعه گذشته از بيداري تا خواب وقت آزاد خود را چگونه گذرانديد ؟ در اين تحقيق از چه ‏شيوه يا ابزاري استفاده شده است ؟
الف- کانوني ‏ ج
ب- بودجه -زمان ‏
ج- غير مستقيم ‏
د- فرافکن ‏
‏ ‏
‏124- اگر در تحقيقي همبستگي بين دو متغير ‏X‏ و ‏Y‏ مورد بررسي قرار گيرد و نتيجه به ‏صورت نمودار زير در آيد ، بايد گفت : ‏
الف- بين ‏X‏ و ‏Y‏ همبستگي به صورت کامل و مثبت وجود دارد . ‏ ج
ب- بينX ‎‏ و ‏Y‏ همبستگي به صورت منفي وجود دارد . ‏
ج- بين ‏X‏ و ‏Y‏ همبستگي وجود ندارد . ‏
د- بين ‏X‏ و ‏Y‏ همبستگي به صورت ناقص و مثبت وجود دارد . ‏
‏ ‏
‏125- اگر در تحقيقي پيرامون همسان بودن سواد زوجين، جدول زير بدست آيد :‏
چه نسبت از کل جمعيت همسري همسان تحصيل دارند ؟ ‏
‎ ‎ زن مرد
بي‎ ‎سواد ‏30‏ ‏10‏
با‎ ‎سواد ‏25‏ ‏35‏
جمع ‏60‏ ‏45‏
الف- 75/0‏ ج
ب- 7 3/0 ‏
ج- 43/0‏
د- 65/0‏
‏126- اختلال رابطه بين ‏F‏ و ‏N ‎‏ در کدام يک از شرايط زير صورت مي گيرد ؟ ‏
الف- در سؤالهاي باز و آزاد ‏
ب- در سؤالهاي دام ‏
ج- در سؤالهاي چند جوابي ساده‏ ج
د- در سؤالهاي تک جوابي ساده ‏
‏ ‏
‏127- اگر در تحقيقي پيرامون اشتغال زنان و اثرات آن بر خانواده ، درصدد بررسي تأثير ‏اشتغال مادران ، ( ‏X‏ ) بر توفيق تحصيلي کودکان ( ‏Y‏ ) هستيم ، بايد گفت :‏
الف- متغير تابع است . ‏
ب- متغير تابع نيست . ‏ ج

د- متغير واسط نيست . ‏
‏ ‏
‏128- اگر در تحقيقي پيرامون دزدي جوانان فقط نوع دزدي ، شيوه ارتکاب ، حجم مال ‏دزديده شده مورد مشاهده قرار گيرد ، گفته مي شود ، از شيوه زير استفاده شده است . ‏
الف- مشاهده کانوني ‏ ج
ب- مشاهده فعال‏
ج- مشاهده آزاد ‏
د- مشاهده کلي ‏
‏ ‏
‏129- اگر در تحليل محتوا ، روي 400 جمله ، مقوله الف 20 بار تکرار شود ، احتمال ‏تقارن اين دو مقوله چقدر است ؟ ‏
الف- 77/0‏
ب- 88/0‏ ج
ج- 90/0‏
د- 75/0‏
‏ ‏
‏130- در تحقيقي توزيع جمعيت مورد مطالعه بر پايه اعتقاد ديني صورت گرفت و سه ‏گروه کاتوليک ، پروتستان و کليمي تميز داده شد ، در اين تحقيق از چه مقياسي استفاده ‏شده است ؟
الف- مقياس نسبي ‏
ب- مقياس اسمي ‏ ج
ج- مقياس ترتيبي ‏
د- مقياس فاصله اي ‏
‏ ‏
‏131- پژوهشگر به هنگام يک تحقيق ژرفانگر بايد :‏
الف- کنجکاوي را از خود دور کند . ‏
ب- نسبت به داده هاي تحقيق يا پاسخهاي پاسخگويان خود ، کنجکاو باشد . ‏ ج
ج- نسبت به داده هاي تحقيق يا پاسخهاي پاسخگويان عکس العمل نشان دهد . ‏
د- نسبت به عدم وجود امنيت و آرامش در جامعه تحقيق کنجکاو نباشد . ‏
‏ ‏
‏132- آيا يک محقق مي تواند به عنوان يک عضو کاملا" خودي و محرم در اجتماع مورد ‏بررسي باز شناخته شود ؟ ‏
الف- خير ، يک محقق هر چقدر هم خود را به مردم نزديکتر سازد ، باز نمي تواند اين ‏فکر را ازذهن مردم بزدايد که متعلق به فرهنگ ديگري است و سرانجام به محل يا ‏کشورش بر مي گردد . ‏
‏ ‏
ب- بله، محقق به مردم نزديک مي شود و اين فکر را که متعلق به فرهنگ ديگري است ‏از ذهن مردم مي زدايد . ‏ ج
‏ ‏
ج- محقق با دوري از فرهنگ خود رفته رفته به صورت يک عضو کاملا" خودي و محرم ‏در اجتماع مورد بررسي بازشناخته مي شود . ‏
‏ ‏
د- براي اينکه محقق به صورت يک عضو کاملا" خودي و محرم در اجتماع مورد بررسي ‏درآيد ، عينا" تظاهر به بيگانگي نسبت به فرهنگ خود نمايد . ‏
‏ ‏
‏133- بررسي بازيهاي گروهي و قومي چه کمکي به تحقيق انسان شناسي مي کند ؟ ‏
الف- از طريق بازيها نقشهاي اقتصادي افراد در جامعه بررسي مي شود . ‏ ج
ب- بازيها به دور از نيازهاي اجتماعي و فرهنگي ، فقط به تقويت شخصيت افراد مي ‏پردازد . ‏
ج- بررسي بازيهاي گروهي و قومي مشخص کننده قدرت جسماني افراد در ارائه نقشهاي ‏اعضاي آن است . ‏
د- بازيها منعکس کننده نيازهاي اجتماعي و فرهنگي اند و بررسي آنها به شناخت نيازهاي ‏فرهنگي اقوام مي انجامد.‏
‏ ‏
‏134- داستانها و افسانه هاي عاميانه در جوامع نانويسا در تحقيق انسان شناسي به چه کار ‏مي آيند ؟ ‏
الف- براي شناخت افسانه هاي غير مشابه در ميان اقوام گوناگون . ‏
ب- براي شناخت نشانه هايي که دال بر عدم وجود اشاعه فرهنگي ميان اقوام است . ‏
ج- براي شناخت حوادث مهم و رويدادهايي که در اين جوامع رخ داده اند . ‏ ج
د- براي شناخت تاريخ مکتوب و مستندي که در اين جوامع موجود است . ‏
‏ ‏
‏135- مارسل موس مي گويد : بايد بدانيم که مشاهده توسط چه کسي ، کجا ، چگونه و چرا ‏انجام مي شود يا چرا انجام شده است و در واقع : ‏
الف- مشاهده براي تأثير گذاري است . ‏
ب- مشاهده براي باز توليد زندگي بوم زاداست . ‏ ج
ج- مشاهده براي دسته بندي اشياء نيست . ‏
د- مشاهده براي تهيه مجموعه اي از اشياء است . ‏
‏ ‏
‏136- در سال 1896 که « بوآس » محدوديت روش تطبيقي را برشمرد ، چه نامي به آن ‏داد؟ ‏
الف- روش تاريخي ‏
ب -روش پيمايش متقاطع فرهنگي ‏ ج
ج- روش تطبيقي انسان شناسي اجتماعي ‏
د- روش تطبيقي آشکار بين فرهنگي ‏
‏ ‏
‏137- تحقيق ميداني : ‏
الف- اجازه مي دهد که مردم عقايد خود را عوض کنند و رسوم و فر هنگ خود را بر ‏طبق شرايط حاکم قبول کنند . ‏
ب- اجازه مي دهد که عقايد مردم محل به گوش مؤسسات دست اندرکار برنامه هاي توسعه ‏برسد و در مورد رسوم ، فرهنگ و شيوه زندگي آنها اطلاعات دقيقي را به دست مي دهد . ‏ ج
ج- اجازه مي دهد تا عقايد مرم محل و اطلاعات آنها با توجه به عقايد انسان شناسان شکل ‏جديدتري به خود بگيرد و در واقع فرهنگ پذير شود . ‏
د- اجازه مي دهد تا انسان شناسان آداب و رسوم بوميان را تحت تأثير قرار دهند . ‏
‏ ‏
‏138- مصاحبه و مشاهده چگونه به مردم شناسان کمک مي کند ؟ ‏
الف- مصاحبه و مشاهده به دور از ارزشها و عوامل نا آشکاري است که با پرسشنامه به ‏دست مي آيد . ‏
ب- در هنگام مصاحبه و مشاهده نيازي به جلب اعتماد پاسخگو نيست . ‏
ج- اطلاعات مورد نظر نه از طريق مشاهده و مصاحبه ، بلکه از طريق پرسشنامه اي که ‏مردم شناس توزيع مي کند به دست مي آيد . ‏
د- مستلزم حوصله و تبحر پژوهشگر و جلب اعتماد پاسخگو است . ‏ ج
‏ ‏
‏139- در علم شناسي ادراک حسي وجود ندارد زيرا :‏
الف -مردم شناسي نيازي به ضبط و شرح تمامي زندگي يک جامعه ندارد . ‏
ب- مردم شناسي نيازي به ثبت و ضبط وقايع اجتماعي و تدوين آمارها ندارد . ‏ ج
ج- مردم شناسي علم مشاهده و آمار است . ‏
د- مردم شناسي نيازي به شناخت وقايع ، روابط بين آنها ، پيوندها و اندازه هايشان ندارد . ‏
‏140- وقتي مردم نگار به محل تحقيق مي رود : ‏
الف- بايد بدون هيچ گونه آگاهي قدم به محل بگذارد و به مطالعه بپردازد . ‏ ج
ب- بايد از آنچه که مي داند آگاهي کاملي داشته باشد تا به شناخت آنچه که از آن آگاه نيست ‏توفيق يابد . ‏
ج- بايد بداند که وقايع اجتماعي هرگز تاريخي نيستند و بنابراين برگشت پذير بوده و قابل ‏انکارند . ‏
د- بايد بداند که مطالعه وي نيازي به ثبت وقايع اجتماعي ندارد ، بلکه فقط بايد از آگاهيهاي ‏گذشته خود در محل استفاده کند .‏
‏141- مشکلات ذهني مردم نگاري : ‏
الف- خطر مشاهده سطحي است . ‏ ج
ب- جلوگيري از قضاوت اخلاقي است . ‏
ج- کوششي براي به سر بردن با جامعه بوم زاد است . ‏
د- دقت در انتخاب شواهد و توجه به زبانهاي محلي است . ‏
‏ ‏
‏142- اشياء جمع آوري شده در تحقيق مردم شناسي بايد :‏
الف- فقط شامل : نام ، محل ، شکل ، اندازه باشد . ‏
ب- شامل : نام ، محل ، اندازه ، نحوه ساختن ، مورد استفاده مآخذ ، شکل ، تاريخ تحقيق ، ‏قيمت خريد شي ء نام و مشخصات محقق باشد . ‏ ج
ج- شامل : نام ، نحوه ساختن ، تاريخ تحقيق ، نام محقق باشد . ‏
د- فقط شامل ، اندازه ، نام ، قيمت خريد شي ء ، نام و مشخصات محقق باشد . ‏
‏ ‏
‏143- براي مفيد بودن تحقيق کدام يک از شروط زير لازم است ؟ ‏
الف- تبحر محقق در مطالعات پهناگر و مطالعه در نهادهاي اجتماعي گسترده . ‏
ب- بي طرف بودن محقق در جامعه تحقيق . ‏ ج
ج- تبحر محقق در مطالعات پهنانگر در يک فاصله زماني اندک . ‏
د- تبحر محقق در همه زمينه ها و داشتن زمان کافي براي تحقيق . ‏
‏ ‏
‏144- موزه نگاري : ‏
الف- شاخه اي از مردم نگاري تحليلي است که به تحليل اشياء جمع آوري شده مي پردازد. ‏
ب- شاخه اي از انسان شناسي است که تنها به تهيه عکس از داده ها مي پردازد . ‏
ج- شاخه اي از مردم نگاري توصيفي است که نتايج تمدن يا همه اشياء را به هر شکلي که ‏باشند ثبت مي کند . ‏ ج
د- شاخه اي از مردم نگاري تحليلي است که فاقد اهميت عملي و نظري است . ‏
‏145- تهيه نقشه هاي توزيعي : ‏
الف -بايد در آغاز پژوهش در محل تحقيق صورت گيرد . ‏ ج
ب- بايد در پايان پژوهش صورت گيرد . ‏
ج- بايد در آغاز و پايان پژوهش صورت گيرد . ‏
د- شيوه اي است کاربردي ، که پيش از انجام کار به آن مبادرت ورزيده مي شود . ‏
‏ ‏
‏146- اساس مشاهده : ‏
الف- توجه به عينيت و صرفنظر کردن از ذهنيت است . ‏ ج
ب- دوري از عينيت و توجه دقيق به ذهنيت است . ‏
ج- توجه به ذهنيت و استفاده از فرضيات تاريخي است . ‏
د- فارغ بودن از مسايل جزئي و توصيفي است . ‏
‏ ‏
‏147- تحليل فرهنگي مقايسه اي چيست ؟ ‏
الف- يک نوع روش مردم شناسي براي شناخت نظام خويشاوندي بدون تجزيه و تحليل ‏آماري است . ‏
ب- يک نوع روش مردم شناسي براي تحليل نظام خويشاوندي ايروکوآ در سنخ شناسي « ‏مورداک » است . ‏
ج- يک نوع روش مردم شناسي است که در آن هيچ گونه فهرست بندي براي تحليل مقوله ‏هاي مربوط به اقوام وجود ندارد . ‏
د- يک نوع روش مقايسه اي است که مبتني بر فهرست بندي مقوله هاي مربوط به ‏مفروضات و داده هاي اقوام بسيار مختلف است . ‏ ج
‏148- بهترين گروه پژوهشي : ‏
الف -گروهي است مجهز به مردم نگاران و عکاسان متبحراست.‏
ب- گروهي است که بدون زمين شناس ، گياه شناس و مردم نگاران خود حرکت نکند و به ‏زمين تحقيق قدم نگذارد. ‏
ج- گروهي است که بايد فقط با مردم نگاران در محل به تحقيق بپردازند . ‏ ج
د- گروهي است که از روانشناسان خود در محل تحقيق استفاده مي کند . ‏
‏ ‏
‏149- تکنيکها و روشهاي تعيين شده به درجه شناخت ما از جامعه تحقيق بر مي گردد ، ‏بنابراين پژوهشگر مردم شناس بايد : ‏
الف- دوست داشتن و عواملي نظير آن را از خود دور کند . ‏
ب- مدتها از جامعه مورد مطالعه دور باشد . ‏ ج
ج- در جامعه زندگي کند و همان طور که هست خود را به روستاييان بشناساند . ‏
د- به هنگام تحقيق به نقش زمان و مکان توجه نکند . ‏
‏ ‏

ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

RssFeed

-->