انواع متغیرها در مدل یابی معادلات ساختاری

производство и доставка минеральной воды
как установить на хостинг Joomla 3.0
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: علمي و پژوهشي
تعداد بازدید: 16248
چاپ

انواع متغیرها در مدل یابی معادلات ساختاری

متغیرهای مکنون و متغیرهای مشاهده پذیر:

متغیرهای مکنون، متغیرهایی هستند که بصورت مستقیم قابل اندازه گیری نیستند، بلکه از طریق یک مجموعه از شاخص ها یا متغیرهای مشاهده پذیر بررسی می‌شوند. مانند متغیر عزت نفس که بصورت مستقیم قابل اندازه گیری نیست اما از طریق سوالات پرسشنامه عزت نفس قابل بررسی است. متغیرهای مکنون را با شکل بیضی نشان می دهند. متغیرهای مشاهده پذیر متغیرهایی هستند که بصورت مستقیم قابل اندازه گیری هستند. مانند سوالات پرسشنامه.متغیرهای مشاهده پذیر را با شکل مستطیل نشان می دهند.

 

متغیرهای  مکنون علت، میانجی و معلول:

متغیرهای مکنون علت :

 متغیرهایی هستند که در مدل مفهومی صرفا دارای نقش علت هستند، یعنی فقط مسیرهایی از آنها خارج شده و نسبت به متغیرهای دیگر نقش علت را دارند، این متغیرها را تحت عناوین(مستقل،پیش بین و کسای)نیز مطرح می کنند.

 

متغیرهای مکنون معلول :

 متغیرهایی هستند که در مدل مفهومی صرفا دارای نقش معلول هستند، یعنی فقط مسیرهایی از متغیرهای دیگر به آنها ارتباط داده شده اند، این متغیرها نسبت به متغیرهای دیگر نقش معلول را دارند، این متغیرها را تحت عناوین(وابسته،ملاک و اتا) نیز مطرح می کنند.

 

متغیرهای مکنون میانجی :

 متغیرهایی هستند که در مدل مفهومی دارای  دونقش علت و معلول هستند، یعنی نسبت به بعضی از متغیرها نقش علت و نسبت به بعضی دیگر نقش معلول را دارند، این متغیرها را تحت عناوین(واسطه ای و اتا) نیز مطرح می کنند.

متغیرهای مشاهده پذیر X:

متغیرهای مشاهده پذیر X جهت بیان نشانگرهای مربوط به متغیرهای مکنون علت یا کسای بکار برده می‌شوند و با نماد مستطیل نشان داده می‌شوند.

متغیرهای مشاهده پذیر Y:

متغیرهای مشاهده پذیرY جهت بیان نشانگرهای مربوط به متغیرهای مکنون میانجی و معلول یا اتا بکار برده می‌شوند و با نماد مستطیل نشان داده می‌شوند.

 

 

скачать рамки для фотографий
ресторанный бизнес в России