iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط دستیار محتوای ایران پژوهان مجموعه: اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي
تعداد بازدید: 4585
چاپ
جایزه نیم میلیون تومانی دانشگاه یزد به رتبه‌های برتر کنکور
کمیسـیون دایمی هیات امنای دانشـگاه یـزد با کلیـات طرحـی موافقت کرد که براساس آن ماهیانـه تـا سـقف نیم میلیـون تومان حقـوق به رتبه های زیر100 کنکور سراسری که این دانشگاه را انتخاب کنند پرداخت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسـیون دایمی هیات امنای دانشـگاه یـزد در نشسـت اخیــــر خـود با کلیـات طرحـی موافقـت کـرد کـه بـراسـاس آن، داوطلبـان کنکور سراسـری کـه حایـز رتبـه هـای زیـر 100 هستند و دانشـگاه یـزد را بـرای ادامـه تحصیل انتخـاب کننـد، ماهیانـه تـا سـقف نیم میلیـون تومان حقـوق دریافت خواهند کرد.

براساس این گزارش، با تصویـب نهایی این طرح در هیـات امنای دانشـگاه، گام مهمی در راسـتای جذب دانشجویان نخبه کشور بـه ایـن دانشـگاه برداشـته خواهدشـد.

دانشگاه یزد بـزودی اطلاعـات بیشـتری از سایر بســــته‌های حمایتــی دانشگاه یـزد بـرای داوطلبـان ممتـاز کنکـور سراسـری در سـطوح رتبـه ای مختلف ارایـه خواهـد داد. که از جمله آن می توان به بسـته هـای کمـک هزینـه هـای ماهیانـه تحصیلـی، کمـک هزینـه هـای خریـد کتـاب و تجهیـزات، کمـک هزینـه شــــرکت در دوره هـای آموزشــــی و کمـک هزینــــه هـای انجـام طـرح های پژوهشـــی اشاه کرد.
  منبع:خبرگزاری مهر


ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->