Turn Desktop View Off

بانك اطلاعات عناوين پايان نامه و پژوهش معرفي پايگاه هاي اطلاعات علمي بخش خدمات وب و seo بخش دانلود رايگان بخش دانلود پروپوزال بخش معرفي دانشگاههاي خارجي و شرايط تحصيل و بورس آنها

 

 iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط دستیار محتوای ایران پژوهان مجموعه: اخبار علمي ، پژوهشي و دانشگاهي
تعداد بازدید: 588
چاپ

 

 

بورسیه تحصیلی در مقطع دکتری در دانشگاه فنی برلین در کشور آلمان در رشته های مدیریت، مدیریت کسب و کار/بیزینس، اقتصاد، مهندسیصنایع و یا مشابه منتشر شد.

 
دانشگاه فنی برلین (به آلمانی: Technische Universität Berlin) یا ت.او برلین (TU Berlin) یکی از چهار دانشگاه شهر برلین می‌باشد. این دانشگاه در سال ۱۸۸۴ طبق نقشه‌های ریشارد لوکائه (Richard Lucae) ساخته شد. ساختمان اصلی آن در محلهٔ شارلوتنبورگ (Charlottenburg) در خیابان.Juni ۱۷ امروزی واقع شده‌است. حدود ۳۵۰۰۰ دانشجو در این دانشگاه مشغول تحصیل می‌باشند. این دانشگاه عضو TU ۹ که در آن ۹ دانشگاه صنعتی و بزرگ آلمان مشارکت دارند، می‌باشد. با اختصاص دادن حدود %۲۰ ظرفیت دانشگاه به دانشجویان خارجی، پذیرش بین‌المللی دانشجوی آن در میان دانشگاههای آلمان از همه بیشتر می‌باشد. هیئت علمی دانشگاه دارای ۸ عضو برندهٔ جایزهٔ نوبل می‌باشد.
 
تاریخچه
هستهٔ اصلی دانشگاه امروزی بر مبنای دستورات فریدریش دوم در تاریخ ۱ نوامبر ۱۷۷۰ پایه‌ریزی شد. مؤسسهٔ آموزشی کوه و معدن‌شناسی که بعدها به برگ آکادمی برلین(Bergakademie Berlin) تغییر نام یافت، با طرح‌های کارل آبراهام گرهارد (۱۷۳۸–۱۸۲۱) تأسیس شد.
 
Research Assist­ant – salary grade E13 TV-L Ber­liner Hoch­schu­len – 0.75 work­ing time – 1st qual­i­fic­a­tion period
(PhD can­did­ate)
full employ­ment is inten­ded
Work­ing field:
research and teach­ing at the Chair of Innov­a­tion Eco­nom­ics
self-reli­ant organ­iz­a­tion and pre­par­a­tion of tutori­als for the Chair’s lec­tures
super­vi­sion of term papers, Bach­elor’s and Mas­ter’s theses
sup­port in the com­ple­tion of writ­ten and oral exams
par­ti­cip­a­tion in empir­ical and inter­dis­cip­lin­ary research pro­jects in the con­text of innov­a­tion-related fields
par­ti­cip­a­tion in rais­ing external research funds
Require­ments:
as a suc­cess­ful can­did­ate, you should hold a uni­versity degree (Mas­ter, Dip­lom or equi­val­ent) in man­age­ment, busi­ness admin­is­tra­tion, eco­nom­ics, indus­trial engin­eer­ing or sim­ilar
back­ground in the eco­nom­ics of innov­a­tion prefer­ably linked either to the topic of sus­tain­ab­il­ity or digit­al­iz­a­tion would be bene­fi­cial
pro­found the­or­et­ical know­ledge; expert­ise in rel­ev­ant empir­ical meth­ods
know­ledge in pop­u­lar stat­ist­ical pro­grams (e.g., Stata, R or Python)
interest in applied research
you are an ener­getic and team-ori­ented per­son­al­ity
self-driven with good writ­ing and com­mu­nic­a­tion skills in Eng­lish and at least basic know­ledge of Ger­man
inter­na­tional exper­i­ences are wel­come
How to ap­ply:
Please send your applic­a­tion (in Eng­lish) with the ref­er­ence num­ber and the appro­pri­ate doc­u­ments (cover let­ter, CV, testi­mo­ni­als, etc.) prefer­ably by E-Mail to این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید or in writ­ing to Tech­nis­che Uni­versität Ber­lin – Der Präsid­ent -, Fak­ultät VII, Insti­tut für Tech­no­lo­gie und Man­age­ment, Prof. Dr. Blind, MAR 2-5, March­straße 23, 10587 Ber­lin.
 
To ensure equal oppor­tun­it­ies between women and men, applic­a­tions by women with the required qual­i­fic­a­tions are expli­citly desired. Qual­i­fied indi­vidu­als with dis­ab­il­it­ies will be favored. The TU Ber­lin val­ues the diversity of its mem­bers and is com­mit­ted to the goals of equal oppor­tun­it­ies.
 
Please send cop­ies only. Ori­ginal doc­u­ments will not be returned.
 
Facts
ID: 62522
 
Num. of em­ploy­ees:
 
ca. 8300
 
Site:
 
Charlottenburg, Berlin (Berlin, Germany)
Type:
 
gradu­ate pos­i­tion
early stage researcher
trainee
Cat­egory (TU Ber­lin):
 
Research assist­ant with teach­ing oblig­a­tion
Dur­a­tion:
 
for max. 5 years
 
Part-/Full-time:
 
۰٫۷۵ working time
 
Start­ing date (earli­est):
 
۰۱/۱۰/۱۹
 
Remu­n­er­a­tion:
 
Salary grade E13
 
Scope:
 
man­age­ment
eco­nom­ics and law
Field of stud­ies:
 
management, business administration, economics, industrial engineering, 
 
eco­nom­ics and law
Level of edu­c­a­tion:
 
Diplom, Master or equivalent
 
Make an Ap­plic­a­tion
Clos­ing date:
 
۳۱/۰۵/۱۹
 
Re­ference num­ber:
 
VII-190/19
 
By mail:
 
Technische Universität Berlin
– Der Präsident –
Fakultät VII, Institut für Technologie und Management, FG Innovationsökonomie, Prof. Dr. Blind, Sekr. MAR 2-5, Marchstraße 23, 10587 Berlin
 
By e-mail:
 
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 منبع: پرتال دانشگاهی کشور

 

 

 


ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->