Turn Desktop View Off
 

 iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: دانلود رايگان
تعداد بازدید: 32573
چاپ

          گزارش حسابرس مستقل درباره صورتهای مالی
             به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت .....
                   برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه ......
            

1- تراز نامه شركت .............( سهامی خاص) در تاریخ 29 اسفند ماه .... و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور ، همراه با یادداشتهای توضیحی یك تا 29 پیوست كه توسط هیأت مدیره تهیه و تأئید شده ، مورد حسابرسی این موسسه قرار گرفته است . مسئولیت صورتها ی مالی با هیأت مدیره شركت و مسئولیت این موسسه اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی مزبور بر اساس حسابرسی انجام شده می باشد .

2- به استثنای محدودیت مندرج در بند 8 ذیل ، حسابرسی این موسسه بر اساس استانداردهای حسابرسی انجام شده است .استانداردهای مزبور ایجاب می نماید كه این موسسه ، حسابرسی را چنان برنامه ریزی و اجرا كند كه از نبود اشتباه یا تحریفی با اهمیت در صورتهای مالی ، اطمینان معقول بدست آید . حسابرسی از جمله شامل رسیدگی نمونه ای به شواهد و مدارك پشتوانه مبالغ و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی است .حسابرسی همچنین شامل ارزیابی اصول و رویه های حسابداری استفاده شده و برآوردهای عمده بعمل آمده توسط هیأت مدیره و ارزیابی كلیت ارائه صورتهای مالی است . این موسسه اعتقاد دارد كه حسابرسی انجام شده مبنائی معقول برای اظهار نظر فراهم می نماید .

3- صورتهای مالی سنوات قبل شركت توسط این موسسه ویا حسابرس دیگری مورد بررسی قرار نگرفته و اساس رسیدگیهای این موسسه ، اقلام تشكیل دهنده سر فصلهای صورتهای مالی و عملیات طی دوره و در موارد ضروری و ممكن مشتمل بر پیگیری اقلام انتقالی از سنوات قبل نیز بوده است. با توجه به مراتب مزبور ، اقلام منظور شده به عنوان سال 1383 صرفا به منظور مقایسه ارائه شده و اظهار نظر این موسسه در مورد آنها تسری ندارد .

4- موجودی مواد و كالا شامل مبلغ 313ر1 میلیون ریال موجودی مواد اولیه انتقالی از سنوات قبل بوده كه مواد مزبور در سنوات یاد شده مصرف گردیده و در انبار گردانی پایان سال مالی مورد گزارش موجود نبوده است ، لذا در صورت اصلاح حساب فوق ،سر فصل های موجودی مواد و كالا و زیان انباشته شركت به میزان مبلغ مزبور به ترتیب كاهش و افزایش خواهد یافت .

5- مبلغ 020ر1 میلیون ریال از سر فصل حسابهای دریافتنی تجاری و پیش پرداختها از سنوات گذشته راكد و بدون گردش در حسابها باقی مانده و ذخیره ای از این بابت لحاظ نگردیده است . به نظر این موسسه ایجاد ذخیره ای مناسب جهت حسابهای فوق لازم بوده لیكن به دلیل فقدان مستندات مورد نیاز تعیین ذخیره مزبور و تعیین آثار آن بر صورتهای مالی مورد گزارش مشخص نمی باشد .

6- شركت بابت استهلاك برخی از اموال و دارائیها ، مزایای پایان خدمت كاركنان و قسمتی از هزینه های تعلق گرفته و پرداخت نشده ذخیره كافی در حسابها منظور ننموده است . به دلیل عدم وجود اطلاعات كافی در این خصوص ، تعیین آثار مالی ناشی از احتساب ذخائر لازم از این بابت بر صورتهای مالی مورد گزارش برای این موسسه مشخص نمی باشد .

7- تسهیلات مالی در یافتی شامل مبلغ 808 میلیون ریال هزینه سنوات آتی تسهیلات بوده كه به همان میزان از بستانكاری حساب جاری شركاء نیز كسر گردیده است ، لذا در صورت تعدیل حسابها ، سر فصلهای تسهیلات مالی دریافتی و جاری شركاء به میزان مبلغ مزبور به ترتیب كاهش و افزایش خواهد یافت .


8- تأئیدیه های در خواستی این موسسه در خصوص مبلغ 054ر4 میلیون ریال از حسابهای دریافتنی(عمدتا شركت ساپكو) و 400 میلیون ریال از حسابهای پرداختنی ،جاری شركاءو همچنین تأئیدیه بانكهای صادرات شعبه حصارك، ملت شعبه شهر آراء و سامان شعبه آفریقا (شامل تسهیلات بانكی به مبلغ 060ر1 میلیون ریال ) تا تاریخ تنظیم این گزارش واصل نگردیده است . مضافا تأئیدیه های واصل شده در خصوص حسابهای پرداختنی و تسهیلات دریافتی از بانك تجارت شعبه گلشهر به ترتیب دارای مغایراتی به مبلغ 10 میلیون ریال مساعد و 917ر2 میلیون ریال نا مساعد می باشد ، لذا آثار مالی ناشی از دریافت تأئیدیه ها واصل نشده و رفع مغایرات مزبور بر صورتهای مالی مورد گزارش برای این موسسه مشخص نمی باشد .

9- در خصوص وضعیت مالیات عملكرد شركت موارد ذیل قابل ذكر می باشد :
1-9- مفاصا حساب مالیاتی شركت تا پایان سال 1381 به این موسسه ارائه نگردیده است ، لذا آثار مالی ناشی از هر گونه تعدیلات احتمالی از این بابت مشخص نمی باشد .
2-9- جهت عملكرد سال مالی 1382 برگ قطعی مالیاتی به مبلغ 592 میلیون ریال ( شامل اصل و جریمه ) صادر گردیده كه با عنایت به اعتراض شركت به برگ مزبور و ارجاع موضوع به شورای عالی مالیاتی صرفا مبلغ 66 میلیون ریال از مبلغ مزبور پرداخت شده و در خصوص مبلغ 526 میلیون ریال باقیمانده ذخیره ای در حسابها منظور نگردیده است . همچنین جهت عملكرد سال مالی 1383 مبلغ 391 میلیون ریال برگ تشخیص مالیاتی صادر شده كه از این بابت نیز ذخیره ای در حسابها اعمال نگردیده اسـت ، لذا تعـیین قطــعی مالیـات عملـكرد سـالهـای مزبور منوط به اعلام نظر مقامات مالیاتی
می باشد.
3-9- طی سال مالی مورد گزارش عملكرد شركت منتج به زیانی به مبلغ 744ر4 میلیون ریال گردیده كه با عنایت به سوابق مالیاتی شركت اظهار نظر نسبت به آن منوط به انجام بررسیهای مالیاتی می باشد .

10- شركت فاقد سیستم مدونـی جهـت مـحاسـبه بهــای تمـام شـده محصـولات تولـیدی خودمی باشدو
هزینه های ناشی از عدم استفاده مطلوب از امكانات تولیدی از بهای تمام شده كسر و به صورت مجزا در صورت سود و زیان ارائه نگردیده است ، لذا آثار مالی ناشی از هرگونه تعدیلات احتمالی از این بابت و تاثیر آن بر صورتهای مالی مورد گزارش برای این موسسه مشخص نمی باشد .

11- استانداردهای گزارشگری صورتهای مالی در رابطه با تجدید ارائه اقلام مقایسه ای سال قبل و طبقه بندی برخی از سر فصلها رعایت نگردیده است .

12- به نظر این موسسه به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 4الی 7 و9 الی11 و همچنین به استثنای آثارتعـــدیـــلاتـی كه احـتمـالادر صـورت نبود محــدودیـت منـدرج در بند 8 این گزارش ضـرورت می یافت، صورتهای مالی یاد شده در بالا ، وضعیت مالی شركت .......... ( سهامی خاص ) در تاریخ 29 اسفند ماه .... و نتایج عملیات و جریان وجوه نقد آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور ، از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری ، به نحو مطلوب نشان می دهد .

13- همانگونه كه دریادداشت شماره 29 همراه صورتهای مالی ذكر شده ، طی سال مالی مورد گزارش عملیات شركت منجر به زیان قابل ملاحظه گردیده بطوریكه درتاریخ ترازنامه زیان انباشته به مبلغ 732ر4 میلیون ریال ( معادل 7/4 برابر سرمایه ) و بدهیهای جاری بالغ بر 042ر13 میلیون ریال بیش از دارائیهای جاری می باشد . شایان ذكر است در این خصوص تمهیداتی از سوی شركت صورت پذیرفته لیكن بهرحال تحقق فرض تداوم فعالیت كه مبنای تهیه صورتهای مالی است منوط به نتیجه بخش بودن اقدامات لازم می باشد .

14- اموال و دارائیهای شركت پلاك كوبی نگردیده ، لذا حصول اطمینان از انطباق صورت ریز ارائه شده با دارائیهای مربوطه از طریق سایر روشهای حسابرسی اعمال گردیده است .

15- بخشی از سپرده های شركت نزد دیگران مربوط به 5 درصد تضمین كیفیت كالاهای فروخته شده به شركتهای ..... و ........ ( یادداشت توضیحی شماره 6 همراه صورتهای مالی )، علی رغم اتمام دوره تضمین آنها عودت نگردیده است .

تاریخ تنظیم گزارش : موسسه حسابرسی ..............
25 تیر ماه .... (حسابداران رسمی)

منبع انجمن دانشجویان ایران

ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->