مهارتهاي پايان نامه نويسي

دانلود فرم ‍پروپوزال دانشگاهها

 

 iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: بانك موضوعات پايان نامه
تعداد بازدید: 38483
چاپ
 • بررسی توزيع فراوانی حاملگی خارج رحمی و عوامل مرتبط با ان در بيماران مراجعه کننده به مرکز اموزشی – درمانی دزيانی گرگان در طی سالهای .............
 • بررسی شايعترين علل تشنج در نوزادان بستری شده در بخش نوزادان بيمارستان طالقانی گرگان طی سالهای ...........
 • بررسی ميزان اضطراب در مراقبين پرواز برج مراقبت فرودگاه ............
 • بررسی تاثير پانسمان بر کاهش ميزان عفونت زخم در اعمال جراحی تميز در بيماران مراجعه کننده به مرکز اموزشی درمانی.......... اذر شهرستان .............
 • بررسی مقايسه ای زمان جداشدن بندناف با استفاده از دو روش شير مادر و الکل اتيليک درمراقبت از بندناف
 • بررسی ارتباط تغييرات ازمايشگاهی با سطح هوشياری در مصدومين مغزی مراجعه کننده به مرکز اموزشی ............. در طی ...........
 • بررسی مقايسه ای عوامل موثر بر تمايل مادران باردار به انتخاب روش زايمان
 • تعيين ميزان شيوع ميگرن در دانش اموزان دبستانی شهر گرگان در سال تحصيلی .........
 • بررسی سطح غلظت روی سرم در کودکان مدراس استثنايی استان.......
 • بررسی ميزان يد شير مادران شيرده مراجعه کننده به مرکز اموزشی درمانی ......... در سال .....
 • بررسی فراوانی يافته های گرافی قفسه سينه و بالينی در بيماران بزرگسال بستری شده با پنومونی در بيمارستان ......... شهرستان ............
 • بررسی ميزان يد ادرار مادران شيرده مراجعه کننده به مرکز اموزشی درمانی ............
 • بررسی فراوانی نقص انزيم G6PD در نوزادان زنده متولد شده در بيمارستان دزيانی شهرستان ...........
 • بررسی ايمنی سرولوژيکی پرسنل حرفه های پزشکی نسبت به هپاتيت B در مراکز اموزشی درمانی شهر ...........
 • بررسی اثرات اموزش چهره به چهره در کاهش تداخلات دارويی نسخ بيمه ای پزشکان گرگان در .....
 • بررسی شايع ترين علل منجر به هيسترکتومی های انجام شده طی سالهای ......
 • بررسی نوع درمان و نتايج بهبودی بيماران مبتلا به پرتز در استان ........... طی سالهای ............
 • بررسی وضعيت سلامت روان دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی ..............
 • تعيين درصد تجويز غيرمنطقی سفالوسپورين نسل سوم در درمان گاستروانتريت حاد اطفال در نسخ پزشکان عمومی ............
 • بررسی شيوع دوقلويی و عوامل وابسته به ان در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز اموزشی درمانی ..........
 • بررسی مقايسه ای تاثير درمانی رژيمهای خوراکی 10-7 روزه سفالکسين ، امپی سيلين ، اموکسی سيلين و سفيکسيم ،در درمان سيستيت بدون عارضه در زنان حامله شهرستان ...
 • بررسی ميزان اثربخشی داروی پرمترين در درمان بيماران مبتلا به شپش سر در مناطق روستايی – شهری شهرستان ........
 • بررسی وضعيت سلامت روان دانش اموزان دوره متوسطه (دبيرستانی) شهر ...........
 • مقايسه اثر دو انتی بيوتيک کفلين و کليندامايسين در پيشگيری از عفونت زخم در اعمال جراحی تميز- الوده شکم در بيماران مراجعه کننده به مرکز اموزشی-درمانی ..........
 • بررسی فراوانی نسبی هيپرپلای اندومتر و عوامل خطرساز ان در سنين حول و حوش يائسگی در مراجعين با شکايت خونريزی غيرطبيعی واژينال ( AUB ) به درمانگاه بيمارستان...........
 • بررسی روند سه ساله وضعيت بهبودی و پيش اگهی بيماران مبتلا به کانسر پستان تحت درمان در مراکز تشخيصی و درمانی شهرستان .....
 • بررسی ميزان عوارض حاملگی در بيماران مبتلا به پره اکلامپسی شديد واکلامپسی بستری شده در مرکز اموزشی – درمانی ............
 • بررسی شيوع اوتيت سروز ( OME ) در دانش اموزان مدارس ابتدايی و مهدکودکهای شهر......... در سنين .........
 • بررسی ارتباط ميزان دفع پروتئين ادرار در 24 ساعت با نسبت پروتئين به کراتی نين در يک نمونه ادراری در زنان مشکوک به پره اکلامپسی
 • بررسی ارزش تشخيصی اندازه گيری تروپونين I به روش Rapid (ايمونوکروماتوگرافی) در تشخيص انفارکتوس حاد ميوکارد در بيماران مراجعه کننده به مرکز ...........
 • بررسی عوامل موثر بر تشنج کودکان در بيمارستان .............
 • بررسی بروز اختلالات هدايتی قلب و عوامل مربوط به ان در مبتلايان به انفارکتوس حاد ميوکارد بستری در بخش قلب و CCU مرکز اموزشی – درمانی ..........
 • بررسی عوامل موثر بر سقط خودبه خودی در زنان مراجعه کننده به مرکز اموزشی – درمانی ........... در نيمسال دوم.....
 • بررسی شيوع اختلالات افسردگی در دوران بارداری و عوامل مرتبط با ان در زنان باردار مراجعه کننده جهت کنترل بارداری به مراکز بهداشتی – درمانی شهر...........
 • بررسی فراوانی اکنه استروئيدی در مبتلايان به اکنه مراجعه کننده به کلينيک تخصصی پوست بيمارستان .....
 • بررسی شايع ترين علل ايجاد کننده ملاسما در بيماران مبتلا به ملاسما مراجعه کننده به کلينيک تخصصی پوست بيمارستان .......
 • تعيين سطح سرمی هورمون پاراتيروئيد در بيماران دياليزی مرکز دياليز بيمارستان ...........
 • بررسی تاثير تزريق کورتيکواستروئيد به زنان در معرض زايمان زودرس جهت کاهش سندرم ديسترس تنفسی در نوزادان متولد شده در ...............
 • بررسی فراوانی عوامل خطر انژين صدری ناپايدار در بيماران بستری در بخش قلب مراکز اموزشی درمانی ......
 • بررسی فراوانی اختلالات خودايمنی (الوپسی اره اتا، ديابت تيپ 1 و اختلالات تيروئيد)در بيماران ويتيليگو مراجعه کننده به درمانگاه پوست بيمارستان ..........
 • بررسی مقايسه ای ميزان افسردگی در زنان استفاده کننده از قرص های ضدبارداری خوراکی ( OCP ) و روش طبيعی برای جلوگيری از بارداری در مراکز بهداشتی – ...........
 • بررسی الگوی رشد جسمانی دانش اموزان ابتدايی پايگاههای تحقيقات جمعيتی شهر .......
 • بررسی شيوع الودگی به عفونتهای HBV & HIV , HCV در معتادين زندان شهرستان .......
 • بررسی شيوع سندرم فرسودگی شغلی در پرسنل درمانی سه بيمارستان وابسته ( 5 اذر ، طالقانی ، دزيانی ) به دانشگاه علوم پزشکی ..........
 • بررسی فراوانی خود درمانی در برخورد با ضايعات پوستی در معلمين شهر .........
 • بررسی حساسيت و ويژگی سونوگرافی در تشخيص سنگ مجرای صفراوی مشترک همراه در بيماران مبتلا به سنگ کيسه صفرا در بيمارستان ...........
 • بررسی عوارض حين بستری پس از ازوفاژکتومی در بيماران مبتلا به کانسرمری مراجعه کننده به بيمارستان ........
 • بررسی شيوع هيپوتيروئيدی مادرزادی درنوزادان مبتلا به ايکترطول کشيده بستری شده درمرکزاموزشی درمانی کودکان .........
 • بررسی يافته های سونوگرافی دستگاه ادراری در بيماران مبتلا به هيپرپلازی خوش خيم پروستات در مرکز اموزشی – درمانی 5اذر گرگان در طی سالهای 82-1378
 • بررسی الگوی رشد جسمی کودکان دبستانی روستايی شهرستان ........
 • بررسی فراوانی اختلالات خونريزی رحمی و دردهای لگنی پس از لوله بستن در بين زنان مراجعه کننده به درمانگاه بيمارستان ............. شهرستان ............
 • بررسی اثرات اموزش چهره به چهره درکاهش تداخلات دارويی نسخ بيمه ای پزشکان شرق و غرب استان ..........
 • بررسی ميزان اعتماد به نفس و ارتباط با برخی عوامل وابسته در دانشجويان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی .......
 • بررسی سنجش تراکم استخوان و برخی عوامل موثر بر ان در مراجعين به مراکز سنجش تراکم استخوان ...... ...........
 • بررسی شيوع ماکروزومی و برخی عوامل موثر بر آن در خانمهای باردار مراجعه کننده جهت زايمان به مراکز اموزشی-درمانی ........
 • بررسی موارد عفونت فضای دور لوزه در مراجعين به مراکز اموزشی درمانی ............طی سالهای .....
 • بررسی شيوع سپسيس زودرس نوزادی در نوزادان ترم متولد شده از مادران دچار پارگی زودرس کيسه اب مراجعه کننده به مراکز اموزشی درمانی..............
 • بررسی ميزان شيوع شپش سر و گال در بيماران مراجعه کننده به کلينيک پوست بيمارستان .............
 • بررسی شيوع HBSAg + بر بيماران بستری شده بعلت زردی در مرکز اموزشی درمانی ..........
 • بررسی فراوانی و انواع انتی بيوتيکهای تجويز شده در بچه های زير 16 سال در نسخ بيمه ای پزشکان .........
 • بررسی ميانگين افزايش وزن دوران بارداری و ميانگين BMI اوليه مادران باردار و ارتباط ان با نتيجه بارداری در مادران باردار مراجعه کننده به بيمارستان .............
 • بررسی ميزان تاثير اريترومايسين در درمان پتريازيس روزه آ ( PR ) در مراجعه کنندگان به درمانگاه بيمارستان .........
 • بررسی ميزان و علل تجويز خون و فراورده های ان در بيماران بستری در مرکز اموزشی – درمانی ..........
 • بررسی پنج ساله شيوع اوتيت سروز ( OME ) و برخی عوامل موثر بران در بيماران ادنوتونسيلکتومی شده مرکز اموزشی درمانی .......
 • مقايسه نتايج درمانی دو روش (گچ گيری اسپايکای فوری) و (کشش – گچ گيری اسپايکای ثانويه) در درمان شکستگی ران اطفال بستری شده در بيمارستانهای .........
 • بررسی تاثير اموزش چهره به چهره در مورد خودازمايی پستان ( BSE ) در ميزان اگاهی و عملکرد زنان بالای 15 سال مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شماره .........
 • بررسی متوسط زمان مشاوره پزشکان عمومی ( Consultation time ) در شهر ........
 • بررسی کيفی تداخلات دارويی در نسخ بيمه ای پزشکان شرق و غرب استان .............
 • بررسی ميزان شيوع الودگی با شپش سر و برخی عوامل مرتبط با ان در دانش اموزان مقطع ابتدايی شهر .....
 • بررسی شيوع عفونت های زودرس نوزادی در نوزادان متولد شده در بيمارستان اموزشی-درمانی .......... و تعيين توزيع فراوانی يکسری از عوامل خطرساز و يافته های پاراکلينيک مربوطه
 • بررسی توزيع و فراوانی انواع ضايعات گوش و عوامل موثر بر ان در جانبازان استان....
 • مقايسه شيوع افسردگی در بخشهای تخصصی بيمارستان اموزشی – درمانی ....
 • بررسی مقايسه ای ميزان تمايلات سايکوتيک در مصرف کنندگان حشيش با افراد غير مصرف کننده (سالم) در سطح شهرستان.....
 • بررسی توزيع طوايف مختلف نژاد ترکمن در مبتلايان به سرطان مری در ....
 • بررسی ميزان اعتماد به نفس و ارتباط ان با برخی از عوامل وابسته در دانش اموزان دبيرستانی شهرستان .......
 • بررسی توزيع فراوانی نوزادان با وزن کم موقع تولد و برخی عوامل مرتبط با ان در مرکز اموزشی درمانی .......
 • بررسی تاثير جنس بر مولفه های ديسترس جنينی در متولدين مرکز اموزشی درمانی .............
 • بررسی پيش اگهی 6 ماهه بيماران بستری شده با تشخيص انژين صدری ناپايدار در مرکز اموزشی درمانی 5 اذر ..........
 • بررسی ميزان متوسط سطح هموگلوبين و هماتوکريت و برخی از عوامل موثر بران در زنان باردار مراجعه کننده به زايشگاه مرکز اموزشی درمانی ........... در فاصله زمانی ...........
 • بررسی شاخص توده بدنی و اختلالات عملکرد تيروئيد در بيماران مبتلا به تيروئيديت هاشيموتو در شهرستان .....
 • بررسی اختلالات شخصيتی در زندانيان مرد 20-35 ساله شهرستان .........
 • بررسی علل بستری شدن بيماران مبتلا به تالاسمی ماژور در مرکز اموزشی درمانی کودکان .........
 • بررسی فراوانی بتا تالاسمی مينور در مراجعه کنندگان قبل از ازدواج در .......
 • بررسی اپيدميولوژيک بيماران مبتلا به هپاتيت در مرکز اموزشی درمانی .......
 • بررسی توزيع نرمال اندکسهای رشدی نوزادان در بدو تولد بر اساس سن حاملگی در بيمارستان ..............
 • بررسی اختلالات هماتولوژيک در بيماران مبتلا به اختلال عملکرد تيروئيد در مراجعه کنندگان به ازمايشگاه مرکز اموزشی درمانی ..............
 • بررسی ميزان شيوع اختلال افسردگی دختران نوجوان و ارتباط ان با بلوغ در مدارس راهنمايی دخترانه شهر ........ در سال تحصيلی ........
 • بررسی عوارض شايع ناشی از مصرف قرصهای ضد بارداری خوراکی در خانمهای مراجعه کننده به ايستگاه تحقيقات جمعيتی شهرستان .................
 • نقش انتی بيوتيک در پيشگيری از عفونت ادراری بعد از سنگ شکنی با امواج ضربه ای از خارج از بدن ( ESWL ) در بيماران مبتلا به سنگ کليه با ادرار استريل
 • نقش انتی بيوتيک در پيشگيری از عفونت ادراری بعد از پروستاتکتومی از طريق مجرا ( TURP ) در بيماران مبتلا به هيپر پلازی خوش خيم پروستات ( BPH ) با ادرار استريل
 • بررسی ميزان فراوانی انجام اپی زيوتومی و عوارض زودرس ناشی از ان در زايمانهای انجام شده در بيمارستان .............
 • بررسی ارتباط بين گروههای خونی و اسم در بيماران مراجعه کننده به کلينيک فوق تخصصی ريه در بيمارستان .........
 • بررسی اپيدميولوژيک بيماران مبتلا به فلج ايديوپاتيک عصب هفتم ( Bell`s Palsy ) در شهرستان .......... .
 • بررسی ارتباط سرطان سينه با استرسهای قبلی فرد
 • بررسی شاخصهای اپيدميولوژيک بيماری التهابی روده در شهرستان ...... از ابتدای فروردين ماه ..... تا پايان اسفندماه .....
 • بررسی فراوانی ايمنوهيستوشيميايی پروتئين p53 در ادنو کارسينومای کولور کتال در بيماران مراجعه کننده به مرکز اموزشی درمانی .......
 • مقايسه اثر درمانی دو روش مانور فيزيکی و درمان دارويی در درمان سرگيجه وضعيتی خوش خيم
 • بررسی فراوانی سزارين در خانمهای زير 45 سال پزشک ، دندانپزشک ، پرستار و ماما شاغل در شهر ....
 • بررسی مقايسه ای ميزان شيوع استرس در دو گروه پرستاران بيمارستان ....... و دانشجويان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی......
 • بررسی اختلالات شخصيتی در دانش اموزان دبيرستانی دختر شهر ......
 • بررسی ميزان موفقيت ريشه کنی هليکوباکتر پيلوری با درمان چهار دارويی بيسموت ، مترونيدازول ، امپرازول ، اموکسی سيلين در مبتلايان به زخم پيتيک مراجعه کننده به بيمارستان......
 • بررسی فراوانی يافته های ترانس کرانيال داپلر در بيماران مبتلا به استروک ايسکميک بستری شده در بيمارستان ......
 • بررسی سطح فريتين سرم در دو گروه بيماران تالاسميک با دريافت دسفرال زير جلدی و گروه بيماران تالاسميک با دريافت دسفرال زير جلدی به همراه دسفرال وريدی در هنگام تزريق خون در بيماران تالاسمی تحت پوشش بيمارستان طالقانی شهرستان .....
 • بررسی تاثير تغييرات وزن مادر در سه تريمستر ( و عوامل وابسته به ان) به وزن بدو تولد نوزاد در دو مرکز بهداشت شهری و دو مرکز بهداشت روستايی استان گلستان
 • بررسی توزيع فراوانی مشاهدات حين عمل جراحی در مراجعين با شکم حاد به مرکز اموزشی – درمانی 5اذر ......
 • بررسی ايمنوهيستو شيميايی پروتئين P53 در بيماران مبتلا به سرطان معده مراجعه کننده به بيمارستان .. ....
 • بررسی اثر اسپلنوکتومی بر روی نياز به تزريق خون در بيماران بتا تالاسمی مراجعه کننده به مرکز اموزشی درمانی اطفال ......
 • بررسی عوامل جانبی داروی ايزوتروتينوئين در بيماران مبتلا به اکنه مراجعه کننده به کلينيک ..... و کلينيک خصوصی شهرستان .....
 • بررسی رابطه کهير مزمن با عفونت هليکوباکتر پيلوری در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان .....
 • بررسی تاثير شروع زودهنگام اهن پروفيلاکسی در پيشگيری از انمی فقر اهن در شيرخواران ترم
 • بررسی تاثير شروع زود هنگام اهن پروفيلاکسی در پيشگيری از انمی فقر اهن در شير خواران پره ترم
 • بررسی ارتباط سرطان پستان با عوامل قاعدگی و توليد مثلی در خانمهای مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بيمارستانهای ........شهر ......
 • بررسی فراوانی کشت خون مثبت در مرکز اموزشی درمانی ......
 • بررسی فراوانی نسبی برخی عوامل مادری موثر در ايجاد عفونت زودرس نوزادی در نوزادان متولد شده در بيمارستان . ...... .
 • بررسی فراوانی سابقه و وجود افت دهانی در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی گلستان و ارتباط ان با برخی عوامل مستعد ساز
 • بررسی فراوانی ايکتر روز اول نوزادی و علل ان در نوزادان متولد شده در بيمارستان .....
 • بررسی فراوانی اختلال خلقی دو قطبی تيپ I ( BMD ) و فراوانی اپيزودها و برخی عوامل مربوط به ان در بيماران مراجعه کننده به بخش اعصاب و روان بيمارستان ........
 • بررسی مقايسه ای سابقه عمل جراحی ادنوتو نسيلکتومی در دانش اموزان مبتلا به اوتيت ميانی و افراد سالم سنين 14-10 سال مدارس شهر ........
 • تعيين توزيع فراوانی يافته های هيستوپاتولوژيکی بيوپسی کبد و ارتباط ان با يافته های سرولوژيک و سطح سرمی انزيم های کبدی در بيماران مبتلا به هپاتيت B مزمن در مرکز اموزشی درمانی .......
 • بررسی ساختار متدولوژی تحقيق پايان نامه های فارغ التحصيلان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی .......
 • بررسی ميزان اگاهی دانشجويان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ....... نسبت به بيماری ايذر در سال تحصيلی ......
 • بررسی ميزان شيوع ، شدت و برخی از عوامل خطر افرين رتينوپاتی نارسی ، در نوزادان نارس ترخيص شده از بيمارستان ......
 • بررسی فراوانی اشکال بالينی عفونت در بيماران ديابتی بستری در مرکز اموزشی درمانی .....
 • نقش انتی بيوتيک پروفيلاکتيک در کاهش ميزان عفونت کاتتر وريد مرکزی (شالدون) در بيماران دياليزی مراجعه کننده به ......
 • بررسی توزيع فراوانی ديابت ، نارسايی مزمن کليوی،مصرف کورتيکوستروئيدو ساير داروهای سرکوب کننده ايمنی و بدخيمی ، در بيمارانی که با تشخيص سل ريوی از ابتدای سال ...... تا انتهای سال ..... در بيمارستان ..... شهرستان...... بستری بوده اند
 • مقايسه ايجاد اريتمی و ميزان عملکرد بطنی بين گروه دريافت کننده استرپتو کيناز و گروه عدم دريافت اين دارو در بيماران مبتلا به انفارکتوس قلبی مراجعه کننده به بيمارستان ......
 • تعيين ارزش تست CRP در تشخيص سريع باکتريوری و باکتريمی پس از سنگ شکنی برون اندامی در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان ......
 • بررسی عفونتهای کشت مثبت در بيماران بستری در ای سی يو در مرکز اموزشی درمانی ......
 • بررسی يافته های ازمايشگاهی ( B/C , u/C , u/A , ESR , CRP , CBC , diff ) در کودکان 3 تا 36 ماهه مراجعه کننده با تب بدون کانون مشخص به مرکز اموزشی درمانی طالقانی گرگان در سالهای.....
 • تعيين علل افيوژن پلورال اگزوداتيو با غلبه لنفوسيت در بررسی توراکوسنتز و بيوپسی پلور در 5 سال اخير در بيمارستان ......
 • بررسی توزيع فراوانی اتوايميونيتی دراختلالات اندازه و عملکرد تيروئيددر150بيمار مبتلا به گواتر مراجعه کننده به کلينيک غدد بيمارستان .......
 • بررسی علل کوتاهی قد در 100 کودک مبتلا به کوتاهی قد مراجعه کننده به درمانگاه بيمارستان طالقانی
 • تعيين ميانگين نيترات ، نيتريت و سختی اب اشاميدنی براساس ميزان شيوع سرطانهای مری و معده در مناطق شهری استان .... طی .....
 • بررسی وضعيت اپيدميولوژيک توزيع سل خارج ريوی در مراجعين به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان .....
 • بررسی اپيدميولوژيک ناهنجاری های مادرزادی بدوتولد در نوزادان متولد شده در بيمارستان ......
 • بررسی همبستگی هاپيرتروفی بطن چپ در اکوکارديوگرافی با يافته های چشمی و کليوی در بيماران مبتلا به فشار خون
 • بررسی ميزان شيوع و علل سزارين در زنان اول زا در بيمارستان ..... طی ....
 • بررسی پيش اگهی نوزادان زودرس با وزن بسيار پايين بستری شده در بخش مراقبت های ويژه نوزادان مراکز اموزشی درمانی دزيانی و کودکان .......
 • بررسی چگونگی درمان اسم براساس ازمون کنترل اسم ( ACT ) در بيماران مبتلا به اسم مراجعه کننده به مرکز اموزشی درمانی .......
 • بررسی بالينی حملات گذرای ايسکمی مغزی مکرر و فزاينده و تحت درمان با هپارين در بخش اورژانس اعصاب بيمارستان .......
 • مقايسه ای اثر دسموپرسين استنشاقی و پتدين هر کدام به تنهايی و توام در ميزان کاهش درد در بيماران با کوليک کليوی حاد
 • بررسی ارتباط بين ديابت ، هيپوتيروئيدی ، هيپوکلسمی ، نارسايی ادرنال و سطح فريتين سرم در بيماران بتا تالاسمی ماژور-مرکز ......
 • تعيين شيوع اختلال نقص توجه و بيش فعالی در دانش اموزان دختر و پسر دبستانی شهر ........
 • مقايسه عوامل خطر جفت سرراهی و چسبندگی غيرطبيعی جفت در زنان باردار مراجعه کننده به بيمارستان .....
 • بررسی نگرش بيماران اسمی نسبت به استفاده از اسپری های استنشاقی ( MDI ) و نحوه استفاده از ان
 • بررسی ميزان پاسخدهی به واکسيناسيون هپاتيت B در بيماران دياليزی مرکز آموزشی و درمانی .... شهرستان .....
 • بررسی شيوع افسردگی در مراجعه کنندگان به درمانگاه ترک اعتياد بيمارستان ........
 • بررسی بروز عوارض پس از بيهوشی در اطاق ريکاوری در بيماران جراحی در بيمارستان ........
 • بررسی شيوع خود ايمنی(اتوايمنوسيته) در بيماران مبتلا به ديابت تيپ2 همراه با اختلال در عملکرد يا اندازه تيروئيد
 • بررسی مفايسه ای اثر بخشی دو داروی ليندان و ايتاکس در درمان بيماران مبتلا به شپش سر در روستای ......
 • بررسی بيماران با خونريزی مغزی غير تروماتيک بستری شده در بيمارستان ......
 • بررسی نقش سيتولوژی آسپيراسيون سوزنی ظريف در تشخيص توده های پستان بر اساس مطالعه هيستوپاتولوژی ضايعه
 • بررسی سه ساله يافته های سيتو پاتولوژيک پاپ اسمير درمراجعين به مرکز آموزشی-درمانی ......
 • بررسی ميزان تداوم استفاده از IUD در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر .....
 • بررسی فراوانی سندرم پيش از قاعدگی در بين دانشجويان پزشکی و کارکنان بخش اداری دانشکده پزشکی .....
 • تعيين ارزش اندازه گيری ميوگلوبين سرم (به روش ايمنوکروماتوگرافی) در تشخيص و افتراق سندرم های کروناری حاد
 • بررسی برخی عوامل مهم و مرتبط در 100 مورد عفونت ادراری در کودکان کمتر از ..... سال
 • بررسی اختلاف وزن دو قل در بارداريهای دوقلويی با احتمال زايمان زودرس در زنان باردار با حاملگی دوقلويی مراجعه کننده به بيمارستان و زايشگاه مرکز آموزش درمانی .......
 • بررسی فراوانی ضايعات مری و معده در اندوسکوپی و بيوپسی بيماران مراجعه کننده به مرکز اموزش درمانی ......
 • بررسی نتايج درمان جراحی کلاب فوت مادرزادی در شهرستان ......
 • بررسی مقايسه ای اثر امنيوتومی زودرس بر سير زايمان مادران nulligravid نسبت به سير زايمان در مادران nulligravid با پارگی خودبخود پرده های جنينی
 • بررسی پايداری عناصر بيوشيميايی خون در خلال نگهداری سرم در ازمايشگاه بالينی
 • بررسی فراوانی همراهی هپاتيت و اختلالات کبدی با بيماری ليکن پلان در بيماران مراجعه کننده به کلينيک پوست بيمارستان ......
 • بررسی شيوع اسيب ارگانهای داخل شکمی به دنبال ترومای نافذ در بيماران بستری شده در بيمارستان .......
 • مقايسه تيتر انتی بادی های ضد بروسلوز در مبتلايان به بروسلوزو گروه شاهد و تعيين خصوصيات اپيدميولوژيک بيماران مبتلا به بروسلوز در مرکز اموزشی درمانی ......
 • بررسی مقايسه ای اثرات داروهای ليدوکائين و پروپرانولول در فشار خون و ضربان قلب در حين لارنگوسکوپی و لوله گذاری داخل نای در بيماران بستری جهت عمل الکتيو در بيمارستان ......
 • توزيع فراوانی استئوپروزيس در بيماران پست مونوپوزال مبتلا به ارتريت روماتوئيد و برخی عوامل موثر بر ان
 • بررسی شيوع افسردگی در بيماران ديابتی مراجعه کننده به کلينيک ديابت .......
 • بررسی مقايسه ای سطح سرمی انتی ژن اختصاصی پروستات ( PSA ) در افراد بدون علامت با بيماران علامت دار پروستات در مراجعه کنندگان به درمانگاه سرپايی و بيماران بستری در بيمارستان تخصصی ....
 • بررسی کلينيکی و پارکلينيکی بيماران Ischemic Stroke طی يک دوره 6ماهه در بيمارستان . ....
 • بررسی رابطه سزارين و سقط قبلی با جفت سرراهی در زايمانهای سزارينی بيمارستان ........
 • بررسی موارد تيمپانوماستوئيدکتومی در بيمارستان .......
 • بررسی توزيع فراوانی عوارض چشمی در بيماران مبتلا به بتاتالاسمی ماژور مراجعه کننده به بيمارستان کودکان .....
 • مقايسه اثر آلفا بلو کرهای تامسولوسين و ترازوسين در دفع سنگهای حالب پس از ESWL در بيماران مراجعه کننده در شهرستان ......
 • بررسی ارتباط چاقی با بالا بودن چربيهای خون در بيماران ديابتی تيپ II
 • بررسی مقايسه ای يافته های اندوسکوپی و هيستو پاتولوژی بدخيمی های معده در بيماران مراجعه کننده به مرکز اموزشی درمانی .......
 • بررسی اولين يافته های گرافی قفسه سينه و اولين يافته های ازمايشگاهی در نوزادانی که با ديسترس تنفسی از بدو تولد به بيمارستان....... ارجاع شدند .

ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->