مهارتهاي پايان نامه نويسي

دانلود فرم ‍پروپوزال دانشگاهها

بانك اطلاعات عناوين پايان نامه و پژوهش معرفي پايگاه هاي اطلاعات علمي بخش خدمات وب و seo بخش دانلود رايگان بخش دانلود پروپوزال بخش معرفي دانشگاههاي خارجي و شرايط تحصيل و بورس آنها

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

iranresearches-telegram

فروشگاه ایران پژوهان 

آموزش های نگارش دانشگاهی و پژوهش دانشگاهی - به زبان فارسی

بر روی موضوع مورد نظر خود کلیک کنید

LaTeX لاتک (LaTex) تحت وب تدوین پایان نامه
EndNote مندلی Mendeley شیوه ارائه علمی
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: بانك موضوعات پايان نامه
تعداد بازدید: 17930
چاپ
 • مدولهاي کسرهاي تعميم يافته و حلقه ها و مدولهاي مدرج
 • فوق توابع، ميکرو توابع و کاربرد آنها
 • گروههاي دو مولدي
 • انواع قضيه نمايش ريز و فرمولهاي پيچش
 • گروهها با خودريختي هاي تقريبابديهي
 • مجموعه هاي فشرده ضعيف در فضاهاي موضعا محدب
 • توابع پيوسته نوعي و کاربرد آن
 • مدولهاي کسرها تعميم يافته مدرج و مدولهاي کموهمولوژي موضعي عمومي مدرج
 • نتايجي پيرامون FC-گروهها
 • دوگان دوم  L1(G)و جبرهاي باناخ مربوط به گروههاي توپولوژيکي موضعا فشرده
 • حساب ايده آلي در حلقه هاي نوتري با اتحاد کثيرالجمله اي
 • ديفرانسيل پذيري فرشه و ديفرانسيل پذيري گتو در فضاهاي باناخ
 • درج يک تابع پيوسته بين دو تابع مقدار حقيقي
 • حد معکوس و ارتباط آن با تئوري سيلو در FC-گروهها
 • گروههاي حاوي زيرمجموعه هاي متعدد جابجاشونده
 • ميانگين پذيري نيم گروهها و ميانگين پذيري جبرهاي باناخ
 • جبرهاي جابجائي و مثالهاي نقض
 • گروههاي مرتبه-انتقالي
 • گروههاي شامل زيرگروههاي جابجاشونده فراوان
 • بررسي توابع همبند حقيقي
 • نمايش ها و مضارب بر نيم گروههاي بنيادي با عنصر هماني
 • مضارب فشرده روي جبرهاي پيچشي وزندار
 • ماتروييد و تريد
 • نتايجي در گروههاي آبلي آزاد تاب با رتبه متناهي
 • بستار صحيح ايده آلها نسبت به مدولهاي تزريقي روي حلقه هاي نوتري جابجائي
 • خواص (V) ,(V*) ,(u) پلچينسكي
 • عملگرهاي کاملا پيوسته وخاصيت‌ دانفورد - پتيس‌ روي‌ فضاهاي‌ باناخ
 • فضاهاي‌ توابع‌ تقريباً متناوب‌ روي‌ نيم‌ گروهها
 • قضيه بوخنر و گشتاورهاو سدرف روي نيمگروههاي موضعا فشرده بنيادي
 • بررسي‌ اجمالي‌ توابع‌ داربوبئريك‌ و درج‌ آنها بين‌ دو تابع‌ مقدار حقيقي‌
 • اعداد فولنر و انواع‌ شرايط‌ فولنر براي‌ ميانگين‌ پذيري‌ نيم‌ گروهها
 • همريختيها و مشتقات‌ روي‌ جبرهاي‌ پيچشي‌ وزندار
 • گروه خودريختي هاي حاصلضرب پيچشي استاندارد
 • کسرهاي تعميم يافته و همبافتهاي هيوگ تعميم يافته و ارتباط آنها با همبافتهاي کازين و کسرهاي تعميم يافته مدرج
 • P-جمع‌ پذير و كاربرد آن‌ در فضاي‌ باناخ‌
 • مجموعه‌هاي‌ حددار در فضاهاي‌ باناخ‌ و موضعا"محدب‌ و خاصيت‌ گلفاند-فيليپس‌(GP)
 • مسائل و نتايجي پيرامون سوال پل اردوش
 • توابع معين مثبت و منفي روي ابرگروهها
 • مدولهاي‌ آرتيني‌كو-كهن‌-مكولي‌ روي‌ حلقه‌هاي‌ جابجائي‌
 • حاصل‌ ضرب‌ و مجموع‌ تواني‌ مشتقات‌
 • نتايجي پيرامون CC-گروههاي‌ پوچ‌ توان‌ - بواسطه‌-چرنيكوف‌
 • گروههاي‌ باخاصيت‌ جايگشت‌پذيري‌ حاصلضرب‌ زير گروهها
 • همنوع و نسخه‏هاي co در فضاهائي از عملگرها
 • ميانگين‌ پذيري‌ ضعيف‌ روي‌ جبرهاي‌ پيچشي‌ نيم‌گروههاي‌ گسسته‌ و مشتقات‌ روي‌ جبرهاي‌ پيچشي‌ نيم‌ گروه‌ توپولوژيك‌ مرتب‌ كلي‌
 • بررسي‌ تساوي‌ فضاهاي‌ توابع‌ روي‌ نيم‌ گروههاي‌ نيم‌ توپولوژيك‌ و گروههاي‌ توپولوژيك‌
 • جبر اندازه‏ها روي نيم گروههاي توپولوژيكي C– متمايز
 • يكريختيهاي بين دوگان دوّم جبرهاي باناخ L1(G) براي گروههاي موضعاً فشردة G
 • مشتق پذيري نگاشتهاي ليپشيستي در فضاهاي فرشه و كاربردها
 • جبرهاي پيچشي وزن دار بدون هماني تقريبي كراندار
 • مجموعه‏هاي منفرد يك مدول روي حلقه‏هاي موضعي كهن ـ مكولي
 • نسخه °c در فضاي عملگرهاي فشرد·
 • عملگرهاي دو خطي منظم آرنز
 • گروههاي متناهي با رده‏هاي مزدوجي كوچك
 • ايده آلهاي استاندارد و غير استاندارد جبر پيچشي وزندار سريهاي تواني
 • جبرهاي فوريه – استيلجس و مضارب هرز –شار و توابع تقريباً متناوب ضعيف روي گروههاي موضعاً فشرده
 • مراكز توپولوژيك برخي از جبرهاي باناخ
 • نتايج جديد بر فضاي 
 • ساختاري از گروههاي 3 – انجل
 • Lp– تئوري همريختيهاي استاندارد در جبرهاي پيچشي وزندار
 • ارنز منظم پذيري بعضي از جبرهاي باناخ
 • پيرامون يك مسئله تركيبي در واريتة گروهها
 • *C - ضريبهاي خارجي به وسيله اعمال جزيي و اعمالي از نيم گروههاي وارون
 • دنباله‏هاي نموي گروههاي متناهي المولد
 • دنباله هاي كوشي ضعيف و زير مجموعه‏هاي فشردة ضعيف L1(E)
 • حلقه ‏هاي گروهي از حلقه‏هاي مدرج
 • ايده‏ا هاي تحويل يافته و ايده‏الهاي تحويل يافته نسبت به مدولهاي آرتيني و بستار صحيح آنها نسبت به دنباله‏هاي دقيق
 • نرم‎هاي مختل شده مجانبي از فضاهاي كلاسيك با كاربرد در نظرية نقطه ثابت
 • اندازه و بعد هاسدورف در فضاي زيرمجموعه هاي فشرده خطي حقيقي
 • بررسي سيستمهاي مسيري اولين برگشتي توابع پيوسته اولين برگشتي و دسته بندي توابع بئر1 در اين راستا
 • مشابه سازي از گروهها در حلقه – مسئله‏اي از پائول اردوش و بي – اچ – نويمن
 • جبرهاي لي آفين تعميم و سيستم ريشه آنها
 • جبرهاي لي يكدار استينبرگ و همولوژي دو وجهي جاوله
 • كوهومولوژي مرتبه اول جبرهاي نيم گروهي باناخ
 • برخي فضاي تابعكهاي خطي روي جبرهاي (Ap(Gدر گروه موضعاً فشرده G
 • ضربگرها و ايده‏آلها در دوگان دوم جبرهاي باناخ مربوط به گروههاي موضعاً فشرده
 • گروههاي موضعاً فشرده ميانگين پذير داخلي
 • بررسي هندسي نقاط فرين در فضاهاي نرم ‏دار و بررسي فضاهاي باناخي كه داراي مجموعة حامل مي‏باشد
 • نابرابريهاي تغييراتي و كاربرد آن در مسائل تعادل اقتصادي
 • خواص معادل با n–جايگشت پذيري گروههاي نامتناهي
 • سيستم‏هاي ريشه افين تعميم يافته و گروه‏هاي ايل آنها (تبديلات كاكستر)
 • بررسي گروههاي موضعا مدرج با يک شرط پوچ تواني روي زيرمجموعه هاي نامتناهي
 • گروههايي كه اجتماع زيرگروههاي سره هستند
 • اتحادهاي چند جمله اي Z-مدرج از جبر ماتريسهاي كامل
 • گروه هاي پوشيده شده توسط تعداد متناهي زيرگروههاي پوچتوان
 • تعميمي از مدول هاي‌كوهن-مكولي توسط نظريه تاب
 • پيوستگي مزدوج فنچل توابع محدب
 • ساختار مجموعه هاي جاذب توابع پيوسته
 • نمايش نيمگروه هاي *- دار
 • آشوب بر حسب نگاشت(x→ ω( x , f و توصيف مجموعه هاي ω_ حدي
 • كنج ها براي فضاهاي هيلبرت و باناخ
 • سيستم هاي ريشه آفين تعميم يافته غير كاهشي از پوچي 3
 • تقريب هاي يکاني چپ در جبر عملگرهاي فشرده روي فضاهاي باناخ
 • چتبره‌هاي كوانتومي و ساختار جبرهاي لي شبه ساده بيضوي
 • مجموعه‌ها و توابع محدب اپي ـ ليپشيتزي فشرده در فضاهاي نرمدار خطي
 • مركزهاي تعميم يافته مجموعه‌هاي متناهي و مجموعه‌هاي كراندار نامتناهي
 • تعريف جديدي از ايده الهاي اول وابسته
 • بازنويسي حاصلضرب عناصر گروه
 • نمايش هاي وزني بيشين انتگرال پذير مربعي
 • نيم‌گروه‌هاي C- متناهي شمارش‌ پذير نيم تام S صادق در S=S+S
 • *C- حاصلضرب‌هاي خارجي بوسيله عمل‌هاي جزئي از گروههاي گسسته و عمل نيم‌گروههاي وارون
 • يك شرط تركيباتي روي گروههاي نامتناهي
 • جبرهاي عملگر رأسي، ابرجبرهاي عملگر رأسي و مدولهاي آنها
 • بررسي كونز ـ ميانگين‌پذيري روي جبر باناخ
 • زير مجموعه هاي فشرده و فشردة ضعيف فضاهاي عملگري
 • شرايط انگل روي گروهها
 • مدول‌هاي‌ آرتيني‌ روي‌ حلقه‌هاي‌ جابجايي‌
 • برخي شرايط ترکيبياتي انگل بر گروهها
 • شرايط زيرنرمالي در گروه هاي غير تابدار
 • برخي مسايل تركيبياتي در گروه ها و كاربردهايي از قضيه رامزي
 • مطالعه زيرگروههاي p- گروههاي متناهي
 • فيدبك پايدارساز وكنترل پذيري مجانبي
 • درباره نابرابري هاي تغييراتي تعميم يافته و كاربرد آنها
 • مطالعة گروههاي بازنويسي‌پذير
 • طبقه بندي گروه هاي که هر حاصل ضرب از چهار عنصر انها جايگشت پذير است
 • موجکها و نمايش هاي انتگرالپذير مربعي
 • شرايط بهينگي مسائل دو سطحي غيرخطي
 • بررسي مجموعه ايده آلهاي اول وابسته به مدول كوهمولوژي موضعي
 • توصيف ساختار هسته جبرهاي لي آفاين تعميم يافته (تا حد مرکز آنها)
 • تحليل : ميانگين پذيري قوي و ضعيف روي جبرهاي پيچشي وزندار
 • مقايسه مجتمع‌هاي چند مدرج و غير مدرج كوزان
 • گروه هاي انگل و قوانين نيم گروهي
 • کرانهايي براي گروههاي موضعا پوچتوان در يک واريته خاص
 • قضية بوخنر براي نيم گروه هاي شبه مخروط متناهي البعد
 • مراکز توپولوژيک و ميانگين پذيري جبرهاي باناخ
 • بعدهاي همولوژيكي گورنشتاين
 • ·
 • گروه هاي نيم کامل
 • ·
 • تحدب متريک کوباياشي روي خمينه هاي مختلط
 • ·
 • گروه خودريختي هاي مرکزي
 • ·
 • نابرابري هاي تغييراتي برداري
 • ·
 • شرايط بهينگي براي مسايل بهينه سازي مجموعه- مقدار
 • ·
 • خمينه هاي هذلولوي و مشخصه سازي آنها
 • ·
 • مشتق روي جبرهاي گروهي
 • ·
 • نمايش انتگرالي نيم گروه هاي نرمال بي کران
 • ·
 • نقاط ثابت و مسايل شبه تعادل
 • ·
 • هماني هاي تقريبي براي ايده آلهاي جبرهاي سيگال بر يك گروه فشرده
 • ·
 • ساختار توسيعي حلقه هاي جابجايي نوتري
 • ·
 • جبرهاي پوششي
 • ·
 • سيستم ريشه تعميم يافته به وسيله يك گروه آبلي و جبر‌هاي لي نظير آن
 • ·
 • ميانگين پذيري جبرهاي فوريه و فوريه-استيليس
 • ·
 • بررسي شرايط بهينگي و دوگانگي براي مسائل كسري
 • ·
 • زيرمدول هاي اول و راديکال روي حلقه هاي جابه جايي
 • ·
 • گروه‌هاي 3 ـ بازنويسي پذير
 • ·
 • بررسي مرکز توپولوژيکي دوگان دوم جبرهاي باناخ
 • ·
 • دنباله پذيري گروهها
 • ·
 • قضاياي نقطه ثابت در فضاهاي توپولوژيكي
 • ·
 • روش زيرگراديان براي مسائل بهينه سازي با قيدهاي غيرخطي
 • ·
 • تحدب تعميم يافته، يكنوايي تعميم يافته و كاربردها
 • ·
 • يك مشخصه سازي براي مسايل بهينه سازي زمان - پيوسته
 • ·
 • هماني هاي تقريبي شبه مركزي كراندار در جبرهاي گروهي از گروه هاي موضعاً فشرده
 • ·
 • مدلهاي بهينه سازي چند هدفه در صنعت نفت
 • ·
 • گروه‌هايي که اجتماع تعداد متناهي زير گروه هستند
 • ·
 • زيرمشتق‌پذيري توابع روي خمينه‌هاي ريماني
 • ·
 • دوگانگي اويلر و هميلتونين شمولي
 • ·
 • روش برنامه ريزي پويا براي مسائل كنترل بهينه روي فضاهاي غير خطي
 • ·
 • تست مدول هاي گرنشتاين
 • ·
 • آرنز- منظم پذيري جبرهاي نيم گروهي وزن دار
 • ·
 • درون نسبي، دوگان فنچل و کاربردهاي آن
 • ·
 • بعضي از دستاوردهاي مربوط به زيرمدولهاي اول و اوليه
 • ·
 • مرابطه مدول هايي با جمعوند هاي نيم دوگان يا G-تصويري
 • ·
 • ميانگين هاي برداري مقدار
 • ·
 • ميانگين پذيري ضعيف جبرهاي باناخ روي گروههاي موضعأ فشرده
 • ·
 • گروههاي ظريف و گراف غيردوري وابسته به يک گروه
 • ·
 • شرط بهينگي مرتبه دوم در بهينه سازي غير خطي
 • ·
 • نقاط ثابت، تعادل و نابرابري هاي مينيماکس از اقتصاد مجرد و غير فشرده
 • ·
 • مطالعه پوششهايي از گروههاي متقارن درجه کوچک
 • ·
 • جبرهاي حلقوي مکرر
 • ·
 • شمارش مرکزسازها و بازنويسي پذير ي در گروههاي متناهي
 • ·
 • گسترش توابع بئر -1 روي فضاهاي توپولوژيک
 • ·
 • تجزيه‌هاي‌ متناقض‌ گروه‌ها
 • ·
 • تقريب هموار توابع ليپ شيتز روي خمينه هاي ريماني
 • ·
 • اصل تغييراتي اکلند و کاربردهاي آن
 • ·
 • نتايج معادل در نظريه ي ميني ماکس
 • ·
 • شرايط لازم در مسائل کنترل بهينه غيرهموار
 • ·
 • مفاهيم تعميم يافته از ميانگين پذيري
 • ·
 • نمايشهاي جبرهاي گروه در فضاهاي نگاشتهاي کاملاً کراندار
 • ·
 • فاکتورهاي همگرايي و فشردگي در جبرهاي پيچشي وزندار
 • ·
 • تحليل تزريقي گرنشتاين و يکدست گرنشتاين مدول ها روي حلقه هاي گرنشتاين
 • ·
 • تابعگون هاي مشتق شده گرنشتاين
 • ·
 • ارائه برخي خصوصيات حلقه هاي گرنشتاين بر اساس بعد گرنشتاين آنها
 • ·
 • مسائل كنترل چند هدفه و كاربردهاي آن
 • ·
 • شرايط بهينگي براي مسائل بهينه سازي نيم- نامتناهي
 • ·
 • نگاشت هاي کامل و موضوعات مرتبط با آن
 • ·
 • الگوريتم نقطه تقريبي روي خمينه هاي ريماني
 • ·
 • تابع اسکالري غيرخطي و مسائل شبه تعادل برداري تعمِيم يافته
 • ·
 • بررسي گراف هاي ناجابه جايي گروه هاي کوچک
 • ·
 • توابع موضعاً ليپ شيتز بر روي خمينه هاي ريماني
 • ·
 • تقارن در صفر شدن Ext روي حلقه هاي گرنشتاين
 • ·
 • مطالعه حلقه هاي کرول
 • ·
 • مسائل بهينه سازي غير هموار چند هدفه مرکب
 • ·
 • مدولهاي هم کج و تزريقي محض
 • ·
 • گروه هاي 9- مرکزساز
 • ·
 • دوگان مزدوج در بهينه سازي برداري و کاربردهايي از نابرابري تغييراتي برداري
 • ·
 • روش هاي آناليز غير هموار روي خمينه هاي ريماني
 • ·
 • بررسي گراف هاي غير دوري گروه هاي با مرتبه هاي كوچك
 • ·
 • بردارهاي هيچ جا صفر در نگاشت هاي خطي
 • ·
 • قضاياي نقطه ثابت، انتخاب و بهترين تقريب در فضاهاي R- درخت براي نگاشت هاي چندمقداري
 • ·
 • معادلات هميلتون ژاکوبي روي خمينه هاي ريماني
 • ·
 • چه هنگام برد يک ضربگر روي جبر باناخ، بسته است؟
 • ·
 • شرايط بهينگي براي مسائل ديفرانسيل تفاضل - شمولي
 • ·

ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

RssFeed

-->