مهارتهاي پايان نامه نويسي

دانلود فرم ‍پروپوزال دانشگاهها

 

 iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: بانك موضوعات پايان نامه
تعداد بازدید: 34174
چاپ
 • مدولهاي کسرهاي تعميم يافته و حلقه ها و مدولهاي مدرج
 • فوق توابع، ميکرو توابع و کاربرد آنها
 • گروههاي دو مولدي
 • انواع قضيه نمايش ريز و فرمولهاي پيچش
 • گروهها با خودريختي هاي تقريبابديهي
 • مجموعه هاي فشرده ضعيف در فضاهاي موضعا محدب
 • توابع پيوسته نوعي و کاربرد آن
 • مدولهاي کسرها تعميم يافته مدرج و مدولهاي کموهمولوژي موضعي عمومي مدرج
 • نتايجي پيرامون FC-گروهها
 • دوگان دوم  L1(G)و جبرهاي باناخ مربوط به گروههاي توپولوژيکي موضعا فشرده
 • حساب ايده آلي در حلقه هاي نوتري با اتحاد کثيرالجمله اي
 • ديفرانسيل پذيري فرشه و ديفرانسيل پذيري گتو در فضاهاي باناخ
 • درج يک تابع پيوسته بين دو تابع مقدار حقيقي
 • حد معکوس و ارتباط آن با تئوري سيلو در FC-گروهها
 • گروههاي حاوي زيرمجموعه هاي متعدد جابجاشونده
 • ميانگين پذيري نيم گروهها و ميانگين پذيري جبرهاي باناخ
 • جبرهاي جابجائي و مثالهاي نقض
 • گروههاي مرتبه-انتقالي
 • گروههاي شامل زيرگروههاي جابجاشونده فراوان
 • بررسي توابع همبند حقيقي
 • نمايش ها و مضارب بر نيم گروههاي بنيادي با عنصر هماني
 • مضارب فشرده روي جبرهاي پيچشي وزندار
 • ماتروييد و تريد
 • نتايجي در گروههاي آبلي آزاد تاب با رتبه متناهي
 • بستار صحيح ايده آلها نسبت به مدولهاي تزريقي روي حلقه هاي نوتري جابجائي
 • خواص (V) ,(V*) ,(u) پلچينسكي
 • عملگرهاي کاملا پيوسته وخاصيت‌ دانفورد - پتيس‌ روي‌ فضاهاي‌ باناخ
 • فضاهاي‌ توابع‌ تقريباً متناوب‌ روي‌ نيم‌ گروهها
 • قضيه بوخنر و گشتاورهاو سدرف روي نيمگروههاي موضعا فشرده بنيادي
 • بررسي‌ اجمالي‌ توابع‌ داربوبئريك‌ و درج‌ آنها بين‌ دو تابع‌ مقدار حقيقي‌
 • اعداد فولنر و انواع‌ شرايط‌ فولنر براي‌ ميانگين‌ پذيري‌ نيم‌ گروهها
 • همريختيها و مشتقات‌ روي‌ جبرهاي‌ پيچشي‌ وزندار
 • گروه خودريختي هاي حاصلضرب پيچشي استاندارد
 • کسرهاي تعميم يافته و همبافتهاي هيوگ تعميم يافته و ارتباط آنها با همبافتهاي کازين و کسرهاي تعميم يافته مدرج
 • P-جمع‌ پذير و كاربرد آن‌ در فضاي‌ باناخ‌
 • مجموعه‌هاي‌ حددار در فضاهاي‌ باناخ‌ و موضعا"محدب‌ و خاصيت‌ گلفاند-فيليپس‌(GP)
 • مسائل و نتايجي پيرامون سوال پل اردوش
 • توابع معين مثبت و منفي روي ابرگروهها
 • مدولهاي‌ آرتيني‌كو-كهن‌-مكولي‌ روي‌ حلقه‌هاي‌ جابجائي‌
 • حاصل‌ ضرب‌ و مجموع‌ تواني‌ مشتقات‌
 • نتايجي پيرامون CC-گروههاي‌ پوچ‌ توان‌ - بواسطه‌-چرنيكوف‌
 • گروههاي‌ باخاصيت‌ جايگشت‌پذيري‌ حاصلضرب‌ زير گروهها
 • همنوع و نسخه‏هاي co در فضاهائي از عملگرها
 • ميانگين‌ پذيري‌ ضعيف‌ روي‌ جبرهاي‌ پيچشي‌ نيم‌گروههاي‌ گسسته‌ و مشتقات‌ روي‌ جبرهاي‌ پيچشي‌ نيم‌ گروه‌ توپولوژيك‌ مرتب‌ كلي‌
 • بررسي‌ تساوي‌ فضاهاي‌ توابع‌ روي‌ نيم‌ گروههاي‌ نيم‌ توپولوژيك‌ و گروههاي‌ توپولوژيك‌
 • جبر اندازه‏ها روي نيم گروههاي توپولوژيكي C– متمايز
 • يكريختيهاي بين دوگان دوّم جبرهاي باناخ L1(G) براي گروههاي موضعاً فشردة G
 • مشتق پذيري نگاشتهاي ليپشيستي در فضاهاي فرشه و كاربردها
 • جبرهاي پيچشي وزن دار بدون هماني تقريبي كراندار
 • مجموعه‏هاي منفرد يك مدول روي حلقه‏هاي موضعي كهن ـ مكولي
 • نسخه °c در فضاي عملگرهاي فشرد·
 • عملگرهاي دو خطي منظم آرنز
 • گروههاي متناهي با رده‏هاي مزدوجي كوچك
 • ايده آلهاي استاندارد و غير استاندارد جبر پيچشي وزندار سريهاي تواني
 • جبرهاي فوريه – استيلجس و مضارب هرز –شار و توابع تقريباً متناوب ضعيف روي گروههاي موضعاً فشرده
 • مراكز توپولوژيك برخي از جبرهاي باناخ
 • نتايج جديد بر فضاي 
 • ساختاري از گروههاي 3 – انجل
 • Lp– تئوري همريختيهاي استاندارد در جبرهاي پيچشي وزندار
 • ارنز منظم پذيري بعضي از جبرهاي باناخ
 • پيرامون يك مسئله تركيبي در واريتة گروهها
 • *C - ضريبهاي خارجي به وسيله اعمال جزيي و اعمالي از نيم گروههاي وارون
 • دنباله‏هاي نموي گروههاي متناهي المولد
 • دنباله هاي كوشي ضعيف و زير مجموعه‏هاي فشردة ضعيف L1(E)
 • حلقه ‏هاي گروهي از حلقه‏هاي مدرج
 • ايده‏ا هاي تحويل يافته و ايده‏الهاي تحويل يافته نسبت به مدولهاي آرتيني و بستار صحيح آنها نسبت به دنباله‏هاي دقيق
 • نرم‎هاي مختل شده مجانبي از فضاهاي كلاسيك با كاربرد در نظرية نقطه ثابت
 • اندازه و بعد هاسدورف در فضاي زيرمجموعه هاي فشرده خطي حقيقي
 • بررسي سيستمهاي مسيري اولين برگشتي توابع پيوسته اولين برگشتي و دسته بندي توابع بئر1 در اين راستا
 • مشابه سازي از گروهها در حلقه – مسئله‏اي از پائول اردوش و بي – اچ – نويمن
 • جبرهاي لي آفين تعميم و سيستم ريشه آنها
 • جبرهاي لي يكدار استينبرگ و همولوژي دو وجهي جاوله
 • كوهومولوژي مرتبه اول جبرهاي نيم گروهي باناخ
 • برخي فضاي تابعكهاي خطي روي جبرهاي (Ap(Gدر گروه موضعاً فشرده G
 • ضربگرها و ايده‏آلها در دوگان دوم جبرهاي باناخ مربوط به گروههاي موضعاً فشرده
 • گروههاي موضعاً فشرده ميانگين پذير داخلي
 • بررسي هندسي نقاط فرين در فضاهاي نرم ‏دار و بررسي فضاهاي باناخي كه داراي مجموعة حامل مي‏باشد
 • نابرابريهاي تغييراتي و كاربرد آن در مسائل تعادل اقتصادي
 • خواص معادل با n–جايگشت پذيري گروههاي نامتناهي
 • سيستم‏هاي ريشه افين تعميم يافته و گروه‏هاي ايل آنها (تبديلات كاكستر)
 • بررسي گروههاي موضعا مدرج با يک شرط پوچ تواني روي زيرمجموعه هاي نامتناهي
 • گروههايي كه اجتماع زيرگروههاي سره هستند
 • اتحادهاي چند جمله اي Z-مدرج از جبر ماتريسهاي كامل
 • گروه هاي پوشيده شده توسط تعداد متناهي زيرگروههاي پوچتوان
 • تعميمي از مدول هاي‌كوهن-مكولي توسط نظريه تاب
 • پيوستگي مزدوج فنچل توابع محدب
 • ساختار مجموعه هاي جاذب توابع پيوسته
 • نمايش نيمگروه هاي *- دار
 • آشوب بر حسب نگاشت(x→ ω( x , f و توصيف مجموعه هاي ω_ حدي
 • كنج ها براي فضاهاي هيلبرت و باناخ
 • سيستم هاي ريشه آفين تعميم يافته غير كاهشي از پوچي 3
 • تقريب هاي يکاني چپ در جبر عملگرهاي فشرده روي فضاهاي باناخ
 • چتبره‌هاي كوانتومي و ساختار جبرهاي لي شبه ساده بيضوي
 • مجموعه‌ها و توابع محدب اپي ـ ليپشيتزي فشرده در فضاهاي نرمدار خطي
 • مركزهاي تعميم يافته مجموعه‌هاي متناهي و مجموعه‌هاي كراندار نامتناهي
 • تعريف جديدي از ايده الهاي اول وابسته
 • بازنويسي حاصلضرب عناصر گروه
 • نمايش هاي وزني بيشين انتگرال پذير مربعي
 • نيم‌گروه‌هاي C- متناهي شمارش‌ پذير نيم تام S صادق در S=S+S
 • *C- حاصلضرب‌هاي خارجي بوسيله عمل‌هاي جزئي از گروههاي گسسته و عمل نيم‌گروههاي وارون
 • يك شرط تركيباتي روي گروههاي نامتناهي
 • جبرهاي عملگر رأسي، ابرجبرهاي عملگر رأسي و مدولهاي آنها
 • بررسي كونز ـ ميانگين‌پذيري روي جبر باناخ
 • زير مجموعه هاي فشرده و فشردة ضعيف فضاهاي عملگري
 • شرايط انگل روي گروهها
 • مدول‌هاي‌ آرتيني‌ روي‌ حلقه‌هاي‌ جابجايي‌
 • برخي شرايط ترکيبياتي انگل بر گروهها
 • شرايط زيرنرمالي در گروه هاي غير تابدار
 • برخي مسايل تركيبياتي در گروه ها و كاربردهايي از قضيه رامزي
 • مطالعه زيرگروههاي p- گروههاي متناهي
 • فيدبك پايدارساز وكنترل پذيري مجانبي
 • درباره نابرابري هاي تغييراتي تعميم يافته و كاربرد آنها
 • مطالعة گروههاي بازنويسي‌پذير
 • طبقه بندي گروه هاي که هر حاصل ضرب از چهار عنصر انها جايگشت پذير است
 • موجکها و نمايش هاي انتگرالپذير مربعي
 • شرايط بهينگي مسائل دو سطحي غيرخطي
 • بررسي مجموعه ايده آلهاي اول وابسته به مدول كوهمولوژي موضعي
 • توصيف ساختار هسته جبرهاي لي آفاين تعميم يافته (تا حد مرکز آنها)
 • تحليل : ميانگين پذيري قوي و ضعيف روي جبرهاي پيچشي وزندار
 • مقايسه مجتمع‌هاي چند مدرج و غير مدرج كوزان
 • گروه هاي انگل و قوانين نيم گروهي
 • کرانهايي براي گروههاي موضعا پوچتوان در يک واريته خاص
 • قضية بوخنر براي نيم گروه هاي شبه مخروط متناهي البعد
 • مراکز توپولوژيک و ميانگين پذيري جبرهاي باناخ
 • بعدهاي همولوژيكي گورنشتاين
 • ·
 • گروه هاي نيم کامل
 • ·
 • تحدب متريک کوباياشي روي خمينه هاي مختلط
 • ·
 • گروه خودريختي هاي مرکزي
 • ·
 • نابرابري هاي تغييراتي برداري
 • ·
 • شرايط بهينگي براي مسايل بهينه سازي مجموعه- مقدار
 • ·
 • خمينه هاي هذلولوي و مشخصه سازي آنها
 • ·
 • مشتق روي جبرهاي گروهي
 • ·
 • نمايش انتگرالي نيم گروه هاي نرمال بي کران
 • ·
 • نقاط ثابت و مسايل شبه تعادل
 • ·
 • هماني هاي تقريبي براي ايده آلهاي جبرهاي سيگال بر يك گروه فشرده
 • ·
 • ساختار توسيعي حلقه هاي جابجايي نوتري
 • ·
 • جبرهاي پوششي
 • ·
 • سيستم ريشه تعميم يافته به وسيله يك گروه آبلي و جبر‌هاي لي نظير آن
 • ·
 • ميانگين پذيري جبرهاي فوريه و فوريه-استيليس
 • ·
 • بررسي شرايط بهينگي و دوگانگي براي مسائل كسري
 • ·
 • زيرمدول هاي اول و راديکال روي حلقه هاي جابه جايي
 • ·
 • گروه‌هاي 3 ـ بازنويسي پذير
 • ·
 • بررسي مرکز توپولوژيکي دوگان دوم جبرهاي باناخ
 • ·
 • دنباله پذيري گروهها
 • ·
 • قضاياي نقطه ثابت در فضاهاي توپولوژيكي
 • ·
 • روش زيرگراديان براي مسائل بهينه سازي با قيدهاي غيرخطي
 • ·
 • تحدب تعميم يافته، يكنوايي تعميم يافته و كاربردها
 • ·
 • يك مشخصه سازي براي مسايل بهينه سازي زمان - پيوسته
 • ·
 • هماني هاي تقريبي شبه مركزي كراندار در جبرهاي گروهي از گروه هاي موضعاً فشرده
 • ·
 • مدلهاي بهينه سازي چند هدفه در صنعت نفت
 • ·
 • گروه‌هايي که اجتماع تعداد متناهي زير گروه هستند
 • ·
 • زيرمشتق‌پذيري توابع روي خمينه‌هاي ريماني
 • ·
 • دوگانگي اويلر و هميلتونين شمولي
 • ·
 • روش برنامه ريزي پويا براي مسائل كنترل بهينه روي فضاهاي غير خطي
 • ·
 • تست مدول هاي گرنشتاين
 • ·
 • آرنز- منظم پذيري جبرهاي نيم گروهي وزن دار
 • ·
 • درون نسبي، دوگان فنچل و کاربردهاي آن
 • ·
 • بعضي از دستاوردهاي مربوط به زيرمدولهاي اول و اوليه
 • ·
 • مرابطه مدول هايي با جمعوند هاي نيم دوگان يا G-تصويري
 • ·
 • ميانگين هاي برداري مقدار
 • ·
 • ميانگين پذيري ضعيف جبرهاي باناخ روي گروههاي موضعأ فشرده
 • ·
 • گروههاي ظريف و گراف غيردوري وابسته به يک گروه
 • ·
 • شرط بهينگي مرتبه دوم در بهينه سازي غير خطي
 • ·
 • نقاط ثابت، تعادل و نابرابري هاي مينيماکس از اقتصاد مجرد و غير فشرده
 • ·
 • مطالعه پوششهايي از گروههاي متقارن درجه کوچک
 • ·
 • جبرهاي حلقوي مکرر
 • ·
 • شمارش مرکزسازها و بازنويسي پذير ي در گروههاي متناهي
 • ·
 • گسترش توابع بئر -1 روي فضاهاي توپولوژيک
 • ·
 • تجزيه‌هاي‌ متناقض‌ گروه‌ها
 • ·
 • تقريب هموار توابع ليپ شيتز روي خمينه هاي ريماني
 • ·
 • اصل تغييراتي اکلند و کاربردهاي آن
 • ·
 • نتايج معادل در نظريه ي ميني ماکس
 • ·
 • شرايط لازم در مسائل کنترل بهينه غيرهموار
 • ·
 • مفاهيم تعميم يافته از ميانگين پذيري
 • ·
 • نمايشهاي جبرهاي گروه در فضاهاي نگاشتهاي کاملاً کراندار
 • ·
 • فاکتورهاي همگرايي و فشردگي در جبرهاي پيچشي وزندار
 • ·
 • تحليل تزريقي گرنشتاين و يکدست گرنشتاين مدول ها روي حلقه هاي گرنشتاين
 • ·
 • تابعگون هاي مشتق شده گرنشتاين
 • ·
 • ارائه برخي خصوصيات حلقه هاي گرنشتاين بر اساس بعد گرنشتاين آنها
 • ·
 • مسائل كنترل چند هدفه و كاربردهاي آن
 • ·
 • شرايط بهينگي براي مسائل بهينه سازي نيم- نامتناهي
 • ·
 • نگاشت هاي کامل و موضوعات مرتبط با آن
 • ·
 • الگوريتم نقطه تقريبي روي خمينه هاي ريماني
 • ·
 • تابع اسکالري غيرخطي و مسائل شبه تعادل برداري تعمِيم يافته
 • ·
 • بررسي گراف هاي ناجابه جايي گروه هاي کوچک
 • ·
 • توابع موضعاً ليپ شيتز بر روي خمينه هاي ريماني
 • ·
 • تقارن در صفر شدن Ext روي حلقه هاي گرنشتاين
 • ·
 • مطالعه حلقه هاي کرول
 • ·
 • مسائل بهينه سازي غير هموار چند هدفه مرکب
 • ·
 • مدولهاي هم کج و تزريقي محض
 • ·
 • گروه هاي 9- مرکزساز
 • ·
 • دوگان مزدوج در بهينه سازي برداري و کاربردهايي از نابرابري تغييراتي برداري
 • ·
 • روش هاي آناليز غير هموار روي خمينه هاي ريماني
 • ·
 • بررسي گراف هاي غير دوري گروه هاي با مرتبه هاي كوچك
 • ·
 • بردارهاي هيچ جا صفر در نگاشت هاي خطي
 • ·
 • قضاياي نقطه ثابت، انتخاب و بهترين تقريب در فضاهاي R- درخت براي نگاشت هاي چندمقداري
 • ·
 • معادلات هميلتون ژاکوبي روي خمينه هاي ريماني
 • ·
 • چه هنگام برد يک ضربگر روي جبر باناخ، بسته است؟
 • ·
 • شرايط بهينگي براي مسائل ديفرانسيل تفاضل - شمولي
 • ·

ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->