مهارتهاي پايان نامه نويسي

دانلود فرم ‍پروپوزال دانشگاهها

بانك اطلاعات عناوين پايان نامه و پژوهش معرفي پايگاه هاي اطلاعات علمي بخش خدمات وب و seo بخش دانلود رايگان بخش دانلود پروپوزال بخش معرفي دانشگاههاي خارجي و شرايط تحصيل و بورس آنها

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

iranresearches-telegram

فروشگاه ایران پژوهان 

آموزش های نگارش دانشگاهی و پژوهش دانشگاهی - به زبان فارسی

بر روی موضوع مورد نظر خود کلیک کنید

LaTeX لاتک (LaTex) تحت وب تدوین پایان نامه
EndNote مندلی Mendeley شیوه ارائه علمی
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: بانك موضوعات پايان نامه
تعداد بازدید: 14722
چاپ

رشته فيزيک-گرايش محض  

 • ليزرهاي پرقدرت و طراحي يک ليزر CO2
 • ·
 • بررسي نظري پيرامون پديده NMR و بررسي امکان ساخت آن در ايران
 • ·
 • اثر کوانتومي هال
 • ·
 • ليزرهاي GaAs و کاربرد آنها در مخابرات
 • ·
 • مدارهاي مجتمع اپتيکي (OIC)
 • ·
 • نظريه تابعي چگالي و کاربرد آن در محاسبه همدوش فلزات
 • ·
 • مطالعه و ساخت ليزر بخار مس با استفاده از کلرورمس
 • ·
 • بررسي ذخيره سازي انرژي خورشيدي با استفاده از گرماي نهان ذوب سولفات سديم دکاهيدرات
 • ·
 • تعميم نظريه گينزبرگ-لانداو
 • ·
 • بررسي نظري و تجربي اثر گالوانو مغناطيس در فلزات نيکل و نيکل واناديوم
 • ·
 • بررسي محاسبه ضرايب ترابري هليوم مايع سه عادي و اثر دماي محدود روي اين ضرايب
 • ·
 • بررسي تجربي فرآيند کندوپاش به روش تخليه با هدفهاي مسي و برنجي
 • ·
 • يون گيري اجسام عايق از هوا
 • ·
 • الکترتهاي آلي Organic Electrets
 • ·
 • ساخت تقويت کننده TEA ليزرگازکربنيک و اندازه گيري بهره آن
 • ·
 • حل معادله انتقال گرما و يافتن تغييرات ضريب شکست محيط در حضور تابش هاي ليزري
 • ·
 • ترکيب سنجه هاي فابري-پرو و ويژگي پالايندگي آنها
 • ·
 • مطالعه تجربي تغييرات ويژگيهاي مغناطيسي آهنرباهاي فريت باريوم با عمليات كرماني
 • ·

رشته فيزيک- گرايش ماده چگال        

 • شارش گرما در مواد مرکب و حل عددي معادله پواسن
 • بررسي خواص فيزيکي پيوندگاههاي جوزفسون
 • ·
 • توليد فريت آهن و بررسي خواص مغناطيسي آن
 • ·
 • محاسبه ترازهاي انرژي قلع(102Sn)
 • ·
 • افت و خيزهاي گرمايي ميخکوبي و خزش شار و نقش آنها در مقاومت ويژه الکتريکي ابر رساناهاي گرم
 • ·
 • بازآوايي مغناطيسي هسته اي (NMR) در ابر شارهHe-3
 • ·
 • لايه هاي ضدبازتاب در گستره مرئي تئوري،تکنولوژي و انجام چند نمونه
 • ·
 • بررسي نظري کوچ انرژي بين جايگاههاي کاتوره اي در بلورهاي يوني
 • ·
 • فرمولبندي توابع حالت كوانتومي در فضاي فاز
 • ·
 • تهيه فريت باريوم به روش همرسوبي
 • ·
 • محاسبة‌ طول‌ عمر شبه‌ ذرات‌ هليوم‌ سه‌ عادي به‌ روش‌ ميكروسكوپيك‌
 • ·
 • ساخت فوتورزيستورسلنيم و بررسي خواص فيزيکي آن
 • ·
 • بررسي اثرات جملات اتلافي بر تضعيف جريان در پيوندگاههاي جوزفسون
 • ·
 • ابرشارگي در ستارگان نوتروني
 • ·
 • تهيه و مطالعه آهنرباي فريت استرانسيوم
 • ·
 • تهيه‌ فريت‌ نرم‌ نيكل‌ روي‌ با استفاده‌ از اكسيدآهن‌ مجتمع‌ فولادمباركه‌ و مروري‌ برنظريه‌هاي‌ مربوط‌
 • ·
 • بهره گيري از نظريه تابعي چگالي براي مطالعه خواص ساختاري و الکتروني NaCl با استفاده از شبه پتانسيلهاي سديم و کلر توليد شده
 • ·
 • برخي از ويژگيهاي ابر شاره فرمي ( اسپين-يک ) : کاربرد در ليتيم شش( 6Li) قطبيده اسپيني
 • ·
 • بررسي پايداري فولرن ها بااستفاده از شبيه سازي ديناميک ملکولي تنگ-بست (TBMDS)
 • ·
 • مطالعه افت و خيزها در محدوده دماي گذار فاز نماتيک به همسانگرد در بلورهاي مايع محبوس
 • ·
 • مطالعه و ساخت مقاومتهاي لايه نازک فلزي و اندازه گيري مقاومت آنها
 • ·
 • رسانندگي گرمايي در YBa2Cu3O7-δ
 • ·
 • اثرات غيرموضعي برعمق نفوذ مغناطيسي ابر رساناهاي دماي گذار بالا
 • ·
 • مدل هابارد (بررسي حل دقيق در يک بعد)
 • ·
 • محاسبه انرژي تبادلي-همبستگي در نظريه تابعي چگالي با به کار بردن تقريب GGG
 • ·
 • طراحي و ساخت يک جداسازالکتروستاتيکي و مطالعه پديده هاي الکتروستاتيکي در فيزيک سطح
 • ·
 • ساخت سلولهاي خورشيدي p-n و اندازه گيري عمق پيوندگاه و بازده آن
 • ·
 • محاسبه گشتاور وارد بر تيغه بلور مايع نماتيك در ميدان مغناطيسي
 • ·
 • ديناميك دو شاره اي براي چگاله ي بوز- اينشتين خارج از ترازمندي موضعي با ناچگاله
 • ·
 • اندازه گيري و بررسي مقاومت ويژه الكتريكي و دماي كوري فريت هاي نيكل و نيكل – روي
 • ·
 • فازكوانتومي و آمار كسري
 • ·
 • رابطة بين فاز پا نكاراتنام و آمار كسري
 • ·
 • اثر جوزفسون در ابررساناهاي فولده، فريل، لاركين و اوچينيكف
 • ·
 • بررسي نظري و تجربي گذار فاز در بلورهاي مايع نماتيک
 • ·
 • وابستگي جريان جوزفسوني به دما
 • ·
 • دي الکتروفورز ذرات عايق و حبابها
 • ·
 • نظريه جايگزيده شدگي اندرسون گذار فلز – عايق در دو بعد
 • ·
 • بررسي مايع لوتينگر
 • ·
 • الکتريسيته دار شدن مايعات نارسانا در اثر عبور از لوله هاي فلزي و پلاستيکي
 • ·
 • محاسبه تحليلي و عددي گشتاور وارد بر تيغه نازك بلور مايع نماتيك در ميدان مغناطيسي
 • ·
 • تاثير فشاردر مرحله شکل دهي بر ويژگي هاي مغناطيسي فريت استرانسيوم ناهمسانگرد
 • ·
 • بررسي مغناطوتنگش در بس بلورهاي فريت نيكل-روي
 • ·
 • رسانندگي دستگاه هاي مزوسکوپي و تاثير همدوسي فاز بر آن
 • ·
 • ساخت حسگر گازي از سيليسيوم متخلخل و بررسي حسّاسيت آن نسبت به گاز O2
 • ·
 • بررسي پايداري نقطة كوانتومي Si/Ge به روش شبيه سازي ديناميك مولكولي
 • ·
 • مدل زومرفلد در نظرية ميدان كوانتومي كراندار
 • ·
 • بررسي پيشرفت هاي اخير در مدل آيزينگ
 • ·
 • بررسي امکان پذيري سنتز خود انتشار دما بالاي کاربيد تيتانيم و دي باريد تيتانيم در زمينه آهن
 • ·
 • مطالعه نظري و محاسبه ي اثرهاي اسپين مدار در Fe3Al توسط برنامه ي Wien2k
 • ·
 • محاسبه ي گاف انرژي بلور Na3As با استفاده از نرم افزار وين دو هزار
 • ·
 • تهية پودر نانومغناطيسي اورتوفريت استرانسيوم SrFeOx  به روش مكانوشيميايي و مطالعة خواص ساختاري، الکتروني و مغناطيسي آن
 • ·
 • تهيه سراميک هاي مگهمايت ومگنتيت با استفاده از اکسيد آهن تخليص شده فولاد مبارکه اصفهان
 • ·
 • بررسي رفتار الكتريكي لايه‌ي‌نازك كلر و آلومينيوم فتالوسيانين
 • ·
 • وابستگي دمايي عمق نفوذ در فيلم دي برايد منيزم (MgB2)
 • ·
 • بررسي خواص ساختاري و الکتروني ترکيب BeB2 و مقايسه آن با MgB2
 • ·
 • جستجوي ابررسانايي در NbB2
 • ·
 • شبيه سازي ساختار نواري و بررسي امكان وقوع ابررسانايي در آن
 • ·
 • محاسبه ي ماتريس پراكندگي نقطه ي كوانتومي
 • ·
 • تهيه پودر نانومتري فريت منگنز از روش همرسوبي
 • ·
 • بررسي تجربي ميرايي بارميرايي بار روي استات سلولز و تفلون
 • ·
 • ساخت نمونه هاي سيليسيوم متخلخل و بررسي خواص نوري آن
 • ·
 • تهيه فريت نرم منگنز به روش متداول سراميكي و بررسي خواص مغناطيسي آن
 • ·
 • رسانندگي گرمايي فاز A1 ابرشاره ي هليم سه
 • ·
 • رسانندگي گرمائي هال درابررساناهاي موج -d درحالت آميخته
 • ·
 • توليد نور غيرکلاسيک از نقطه هاي کوانتومي
 • ·
 • تهيه پودرهاي نانومتري فريت منگنز-روي با استفاده از روش مكانوشيميايي
 • ·
 • قطبش بلورهاي مايع فروالکتريک
 • ·
 • مطالعه ساختار هاي مغناطيسي در مقياس نانو متر
 • ·
 • بررسي رسانش گرمايي نانو لوله هاي کربني
 • ·
 • مقايسه ويژگي هاي سطح فرمي CeSn3 و LaSn3 با استفاده از نرم افزار WIEN2K
 • ·
 • تاثير زمان آسياب بر دماي تشکيل فاز فريت منگنز بس ريز
 • ·
 • ساخت يک دستگاه الکترون مولتي پلاير و اندازه گيري ضريب بهره ي آن
 • ·
 • نيروهاي بين ذره‌اي ناهمسانگرد در کلوئيدهاي غوطه‌ور در بلور مايع نماتيک
 • ·
 • تهيه پودرهاي نانومتري LiMn2O4 و بررسي رسانندگي الکتريکي آنها
 • ·
 • اثر هارتمن در تونل‌زني كوانتومي
 • ·
 • محاسبه ي زمان واهلش شبه ذرات گرم در ابرساناي موج- d
 • ·
 • تهيه‌ي پودرهاي نانومتري فريت باريوم شش گوشي نوع M به روش سل- ژل و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي آن ها
 • ·
 • تهيه فريت نيکل- روي نانومتري با استفاده از ترکيب روش متداول سراميکي و آلياژسازي مکانيکي
 • ·
 • تهيه پودرهاي نانومتري فريت منيزيم با روش مكانو شيميايي و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي آن
 • ·
 • محاسبه ي ساختار الکتروني و فشار گذار ژرمانيوم در فازهاي الماسي، β_tin و شش گوشي ساده
 • ·
 • تهيه پودرهاي نانومتري فريت ليتيوم به روش مكانوشيميايي و بررسي ويژگيهاي مغناطيسي آنها
 • ·
 • بررسي ويژگي هاي ساختاري و الکتروني فازهاي ژرمانيوم در فشارهاي بالا (Cmca, hcp, fcc, bcc, sc)
 • ·
 • بررسي خواص ساختاري و الکتروني فازهاي فشار بالاي cd، bct، sh Imma، Cmca، hcp در سيليسيوم
 • ·
 • بررسي خواص ساختاري و الکتروني فازهاي fcc,BC8,R8 سيليسيم
 • ·
 • مطالعه ي خواص مغناطيسي و بين لايه اي نانولايه هاي Co/Pd داراي ناهمسانگردي مغناطيسي عمودي با استفاده از پراكندگي پرتو ايكس
 • ·
 • محاسبات ابتدا به ساکن جهت بررسي خواص الکتروني و ساختاري سطوح مشترک Pb/Si
 • ·
 • تهيه ي اكسيد روي نانومتري به روش مكانوشيميايي و بررسي ويژگي¬هاي الكتريكي آن
 • ·
 • تهيه و بررسي ويژگي¬هاي مغناطيسي پودرهاي نانومتري فريت منگنز-روي به وسيله¬ي فرآيند مكانوشيميايي و استفاده از مخلوط فريت ¬هاي منگنز و روي از قبل تهيه شده
 • ·
 • امكان تشكيل شاره كوانتومي هليم سه يك بعدي در خلل و فرج نانو
 • ·
 • بررسي تجربي تأثير اکسيد آلومينيوم نانومتري بر ويژگي¬هاي ابررسانايي BSCCO
 • ·
 • ابر‌شارگي در گازهاي فرمي با تکانه زاويه‌اي مداري غيرصفر
 • ·
 • بررسي ساختار بين لايه¬اي و طول همبستگي افقي در نانوچندلايه¬اي¬هاي مغناطيسي Co/Ru
 • ·
 • بررسي خواص ساختاري و الکتروني ترکيب fcc-C60
 • ·

 

رشته فيزيک - گرايش هسته اي         

 • مدار همفرودي
 • ·
 • اندازه‌ گيري‌ شار نوتروني‌ چشمة‌ 241Am-Beدر ويزوفلاكس‌ نوترون‌
 • ·
 • بازسازي تصوير به روشهاي سه بعدي در برش نگاري پوزيتروني
 • ·
 • محاسبه اتلاف انرژي ذرات باردار در اثر عبور از مواد
 • ·
 • پژوهشي نظري بر ميکروميزرها
 • ·
 • مدل بوزوني برهمکنشدار هسته
 • ·
 • بررسي تجربي دمش اپتيکي روبيديم و راه اندازي دستگاه موجود
 • ·
 • توليد باريکه يون آرگون مثبت بوسيله تخليه الکتريکي کورونا
 • ·
 • هاله‌هاي‌ نوتروني
 • ·
 • تعيين نقاط بهينه در طراحي نوتروني قلب راکتور تحقيقاتي آب سنگين صد و پنجاه کيلو واتي براي توليد ايزوتوپ هاي پرتوزا
 • ·
 • بررسي هاله هاي پروتوني
 • ·
 • بررسي و ساخت يك نمونه لامپ گايگر
 • ·
 • طراحي و ساخت چشمه يوني هيدروژن
 • ·
 • واکافت عناصر سمي در رسوب رودخانه زاينده رود به روش فعال سازي نوتروني
 • ·
 • محاسبه چگالي هاي گذار تك ذره اي براي 20Ne(0)+به پنج حالت +(2)با استفاده از كد رايانه اي OXBASH
 • ·
 • گسيل انرژي از ايزومرهاي هسته‌اي منبعي نو براي توليد انرژي
 • ·
 • بررسي ابرتغييرشكل درهسته ها
 • ·
 • بررسي ساختار هسته اي ايزوتوپ هاي سبك فرد ـ فرد نقره
 • ·
 • بررسي و ساخت يك نمونه لامپ گايگر(2)
 • ·
 • شبيه سازي سه بعدي برش نگاري گسيلي پوزيتروني
 • ·
 • مدل بوزوني - فرميوني بر هم كنش دار
 • ·
 • محاسبه عمق – دز در آب براي الكترون‌ها  10keV- 10MeVتوسط كد رايانه‌اي MCNP
 • ·
 • بررسي ابرتقارن در هسته‌ها
 • ·
 • تهيه لايه ZnS(Ag)براي آشکارسازي تابش آلفا
 • ·
 • محاسبات مونت كارلو به منظور تعيين پارامترهاي چيدمان بهينه براي تعيين بور به كمك بيناب پرتو گاماي آني با استفاده از كد MCNP4C
 • ·
 • بررسي اثرات تابش باريکه الکترون بر پاسخ کالريمتر پلي استايرن در دزهاي بالا
 • ·
 • اندازه گيري غلظت برخي از آلاينده هاي زاينده رود به روش PGNAA
 • ·
 • طراحي يك دستگاه PGNAA براي تشخيص عناصر كادميوم و جيوه در خاك توسط كد MCNP
 • ·
 • طراحي و ساخت منبع تغذيه هسته اي و پيکره آن
 • ·

رشته فيزيک -  گرايش اتمي-مولکولي 

 • پژوهش نظري ليزرهاي بدون واروني جمعيت
 • ·
 • طراحي و ساخت ليزر يوني مس با کندوپاش در محيط تخليه کاتد توخالي
 • ·
 • رهيافت تابع-موجي مونت کارلو براي سيستمهاي کوانتومي دوترازي
 • ·
 • بررسي‌ نظري‌ الكترودهاي‌ ليزر پيوستة‌ CO2 با برانگيزش‌ RF و توان‌ 200 وات‌
 • ·
 • تداخل سنجي با اتم
 • ·
 • انتشارگر فاينمن براي چاه پتانسيل کروي
 • ·
 • بررسي امکان وجود C60 در مواد ميان ستاره اي
 • ·
 • بررسي پتانسيلهاي لينارد-ويشرت در استخراج ميدانهاي الکترومغناطيسي
 • ·
 • ماتريس پراکندگي در گرانش کوانتومي
 • ·
 • طراحي و ساخت دستگاه تداخل سنج فابري-پروي روبشي و اندازه گيري پهناي خطوط طيفي منبع سديم
 • ·
 • محاسبه توابع پاسخ بسامدي فضايي و انتقال اپتيكي دستگاههاي نوري
 • ·
 • دستگاه ليدار متحرك و مطالعه بيناب نمايي آلاينده هاي جوي
 • ·
 • برپايي دستگاه تمام نگاري و به كارگيري آن در مطالعة رشد نمونه هاي گياهي
 • ·
 • بيناب نمايي تبديل فوريه اي با تجهيزتداخل سنج مايكلسون موجود
 • ·
 • مطالعه نظري- تجربي يک ليزر Nd:YAG دميده شده با ليزر نيمرساناي (GaAl)Asو امکان ايجاد هماهنگ دوم با استفاده از بلور KTP
 • ·
 • برپايي ليزر بخار کلريد مس و دمش محلول رزينه اي توسط آن
 • ·
 • جنبه هاي نظري اپتيک تطبيقي و تصويرگيري از درون جو
 • ·
 • محاسبه آهنگ گسيل خود به خودي يک اتم برانگيخته دوترازي درون يک کاواک دي الکتريک درآشامنده و پاشنده
 • ·
 • طراحي يک نمونه سيستم اپتيکي زوم براي دستگاههاي تصوير بردار حرارتي
 • ·
 • روش ها و دستگاه هاي جبران سازي جبهه موج در اپتيک تطبيقي
 • ·
 • احساسگرهاي جبهه موج و روش هاي آشکارسازي ابيراهيهاي ديناميک آن
 • ·
 • كاربردهاي غير مخابراتي تارهاي نوري
 • ·
 • طراحي و ساخت پالاية چند لايه‌اي تداخلي فلز-دي‌الكتريك در گسترة مرئي به روش تراگسيل القايي
 • ·
 • بررسي و بهينه سازي پارامترهاي مؤثر در ساخت پوشش رساناي شفاف اپتيكي در گستره مرئي
 • ·
 • كاهش سرعت نور به روش شفافيت الكترومغناطيس القائيده
 • ·
 • مطالعه تجربي اثر گرمانوري با استفاده از ليزر CO2 پيوسته
 • ·
 • تعيين تجربي غلظت بور در محلول‌هايي از اسيدبوريك با روش واكافت گاماي آني با فعال‌سازي نوتروني
 • ·
 • برپايي ليزر رزينه‌اي تقويت‌شده با دمش ليزر نئوديميوم- ياگ
 • ·
 • طراحي و ساخت لايه‌هاي نازك اپتيكي با نمايه ضخامت متغير براي ساخت آينه‌هايي با بازتابندگي متغير به منظور توليد مد سوپر گوسي ليزر
 • ·
 • پراكندگي نور از يك اتم فوق سرد به دام افتاده
 • ·
 • ساعت هاي اتمي و بهبود بخشيدن به آن ها با استفاده از تله اندازي اتمي
 • ·
 • بررسي پارامترهاي مؤثر در ساخت پوشش آنتي استاتيك در گستره نور مرئي
 • ·
 • توليد و مشخصه‌يابي ذرات نانومتري فلزي با روش کندوسوز ليزري
 • ·
 • طراحي و ساخت شيشه‌هاي كم -گسيل (Low-E) در گستره فرو سرخ با استفاده از لايه نازك ITO
 • ·
 • بازسازي نمايه سطح و آشكارسازي ديجيتالي تغييرات نمايه سطح به روش تداخل‌سنجي گرته پيسه‌اي
 • ·
 • سرعت سنجي دوپلري ليزري شعله‌ها
 • ·
 • طراحي ليزر هيدرو‍ژني رامان
 • ·
 • مطالعه تجربي اثر انحراف گرمانوري با استفاده از ليزر CO2 پيوسته
 • ·
 • مكانيك كوانتومي يك نانو لوله دو حالته
 • ·
 • بررسي روشهاي حسگري جبهه موج و بازيابي محاسباتي تصاوير تخريب شده توسط اغتشاشات جو
 • ·
 • کليدزني Q ليزر نئودميوم ياگ با استفاده از جاذب اشباع پذير
 • ·
 • بررسي روش هاي توليد ذرات نانوساختار نيم رسانا گروه II-IV و توليد نانوذرات CdS آلائيده با مس
 • ·
 • مطالعه‌ي ديناميك كوانتومي سيستم برهمكنشي تك اتم به دام وافتاده و ميدان تابشي كوانتيده‌ي درون كاواك
 • ·
 • طراحي و ساخت پالايه‌ي تداخلي فلز– دي‌الكتريك با پهناي عبور چند نانومتر به روش تراگسيل القايي در گستره‌ي فروسرخ نزديک با استفاده از سيستم ضخامت‌سنجي اپتيکي
 • ·
 • مطالعه ي گسيل خودبه خود اتم دوترازي در حضور محيط مادي با ضريب شکست منفي
 • ·
 • برپايي ليزر جابه جايي رامان با دمش ليزر نئودميوم - ياگ
 • ·
 • بيناب نمايي مولكول هاي بزرگ
 • ·
 • بهينه سازي توزيع ضخامت لايه¬هاي نازک نانومتري روي سيگمنت هاي کروي با استفاده از شبيه سازي مونت کارلو و مقايسه¬ي آن با نتايج تجربي
 • ·
 • برپايي يك حسگر تار نوري با به كار گيري تداخل سنج فابري - پرو
 • ·
 • ساخت منبع تغذيه روبشي براي يک ليزر ديودي در طول موج 785 نانومتر جهت بيناب نمايي خطوط جذبي روبيديم درفاز بخار و اندازه گيري پهناي خطوط گذار
 • ·
 • بررسي تاثيرات اپتيکي واهمدوسي در ساختارهاي نانو
 • ·
 • نظريه کوانتومي براي مدارهاي مزوسکوپي
 • ·
 • حالت¬هاي درهم¬تنيده و اثرهاي غير کلاسيک تداخل کوانتومي در سامانه¬هاي دواتمي
 • ·
 • طرحواره‌هاي نظري براي جايگزيدگي مكان اتم مبتني بر آشكارسازي فوتون حاصل از گسيل خود‌به‌خود
 • ·

رشته فيزيک-  گرايش نجوم       

 • خور لرزه شناسي و کاربرد آن در مطالعه چرخش تفاضلي خورشيد
 • ·
 • دستگاههاي دوستاره اي تفکيک پذير و تعيين مدار آنها
 • ·

رشته فيزيک - گرايش آزاد   

 • قضيه هاگ در فضا-زمان گسسته
 • ·
 • حالت هاي همدوس گروه پوآنکاره
 • ·
 • توليد كامپوزيت دي بوريد تيتانيوم در زمينه نيكل به روش سنتز احتراقي
 • ·
 • کاربرد موجک ها در اپتيک کوانتومي
 • ·
 • محاسبه سطح مقطع راداري يک مخروط فلزي ايده آل
 • ·
 • عمق نفوذ مغناطيسي ابررساناهاي موج d- با استفاده از نظريه لندن
 • ·
 • کوانتش ميدان هاي الکترومغناطيسي در حضور يک نقطه ي کوانتومي نيمرسانا
 • ·
 • تغييرپذيري اوزون جوي و برهم کنش آن با ورد ايست و آرام سپهر پائيني
 • ·
 • برهم كنش نور غيركلاسيك با اتم دو ترازي: آشكارسازي نور غيركلاسيك
 • ·
 • اثرات جوي بر انتشار امواج الكترومغناطيسي و بررسي كانال هاي راديويي در منطقه خليج فارس
 • ·
 • بررسي ارتباط بين تابع اطلاع فيشر و معادلات كانونيك هاميلتون
 • ·
 • بررسي زماني و مکاني برخي از آلاينده هاي گازي در تهران بزرگ
 • ·
 • بررسي درهم تنيدگي کوانتومي يک اتم دو ترازه با ميدان فوتوني
 • ·
 • تهيه ي نانو پودرهاي گارنت هاي ايتريوم- آهن جانشاني شده با آلومينيوم و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي آنها
 • ·
 • توزيع 40K و 232Thو 238U و 137Cs در برخي مناطق سواحل درياي خزر
 • ·
 • بر رسي آلودگي هوا و ارزيابي کيفيت هوا در اصفهان
 • ·
 • نظريه ي تعميم يافته ي (F(R گرانشي و کيهانشناسي جديد
 • ·
 • تاثير جانشاني روي با منيزيم بر ويژگي‌هاي مغناطيسي فريت منيزيم نانومتري
 • ·
 • توليد نانوذرات تک سايز نيمرساناي سولفيد کادميم آلائيده با نقره و بررسي کاربردهاي آن
 • ·
 • بهبود کوک¬پذيري يک ليزر ديود با طراحي کاواک خارجي براي بيناب¬نمايي روبيديم در فاز بخار
 • ·
 • اطلاع رساني كوانتومي در فضازمان خميده
 • ·
 • بررسي، شبيه سازي و طراحي بلور فوتوني با گاف نوار فوتوني کامل براي ناحيه ي مرئي
 • ·
 • درهم تنيدگي در نسبيت خاص
 • ·
 • محاسبه گشتاور مغناطيسي سطحي در بلورهاي حالت جامد α-Ce و γ-Ce
 • ·
 • بررسي نحوه توليد امواج THz و کاربرد آن در بيناب نمايي
 • ·

رشته فيزيک-  گرايش فيزيک دريا     

 • بررسي پارامترهاي هواشناسي و دريايي در پخش لکه نفت و مدل آلودگي نفتي در خليج فارس
 • ·
 • بررسي مشخصه هاي امواج ناشي از باد در خليج فارس( منطقه بوشهر)
 • ·

 

ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

RssFeed

-->