مهارتهاي پايان نامه نويسي

دانلود فرم ‍پروپوزال دانشگاهها

 

 iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: بانك موضوعات پايان نامه
تعداد بازدید: 27655
چاپ

 

 • مطالعه برخي از خواص ظاهري و کيفي ميوه ژنوتيپهاي زيتون بومي منطقه .... با استفاده از روش کلاستر و تعيين درصد جوانه زني بذور آنها.
 • تاثير مکملهاي غذايي ميکروبي بر راندمان توليد قارچ دکمه اي Agaricus bisporus در ايران.
 • بررسي درون شيشه‌اي تحمل به نمک در برخي از پايه‌هاي مرکبات ايران.
 • بررسي اثر سوين بر تنک شيميايي سيب رقم ...... .../ .
 • بررسي روشهاي تکثير رويشي پايه گلابي (Quince A) به روش قلمه و خوابانيدن شياري.
 • بررسي ريز ازديادي سيب، پايه 106.MM (مالينگ مرتون ‎۱۰۶) بااستفاده از تکنيکهاي کشت بافت.
 • تاثير عوامل نوري و محيط کشت روي ريشه‌زايي قلمه‌هاي محصول داودي.
 • بررسي اثر مقدار و زمان مصرف روغن سويا بر گل دهي بادام رقم سفيد.
 • بررسي آثار مالچ پلي‌اتيلن، الگوي کشت و دور آبياري روي رشد و عملکرد سيب زميني.
 • بررسي اثرات تيمارهاي شيميايي، مرحله برداشت و بسته‌بندي بر افزايش طول عمر و برخي صفات کيفي گل بريده گلايل صورتي، رقم آلفرد نوبل.
 • اثر زمان فلمه گيري و سربرداري بر ريشه زايي و کيفيت گل بنت القنسول ( سرخ برگه) Poinsettia Pulcherrima wild.
 • بررسي اثرات چهار پايه برروي خواص کمي و کيفي ‎۶رقم پرتغال معرفي شده درشمال ايران.
 • مطالعه تاثير اتيلن، اتانول، مس و ترکيبات پايه و پيوندک برجذب و پارادکي کلروزآهن درمرکبات.
 • تاثير سطوح مختلف هورمون IBA بر ريشه‌زايي و گلدهي دو رقم داوودي (Chrysanthemum morfolium.
 • بررسي اثرات تاريخ کاشت، تراکم بوته و مقادير مختلف کود ازته در ميزان عملکرد کلم گل بعد از برداشت برنج بعنوان کشت دوم در شرايط آب و هوايي .......
 • اثر سطوح مختلف تغذيه نيتراتي و آمونياکي بر روي رشد و نمو و گلدهي کاتليا.
 • بررسي اثر زمان برداشت ميوه بر ميزان فلاونوئيد هسپريدين در پرتقال‌هاي محلي و خوني، نارنگي محلي و نارنج در منطقه ......
 • بررسي اثر بستر کشت، موقعيت فلس و تيمار ايندول بوتيريک اسيد بر تکثير پياز ليليوم هيبريد آسياتيک کولتيوارلورتو (Lilium L.hybrids Cv.Loreto) به روش فلس برداري.
 • بررسي سيتوکنين‌ها در پرآوري يک رقم آنتوريم در شرايط درون شيشه‌اي (In vitro.
 • طراحي فضاي سبز پارک زرناس به مساحت ۵/‎۵ هکتار واقع در شهرستان ........
 • بررسي اثرات دو نوع مالچ پلي‌اتيلن تيره و شفاف و تراکم بوته بر رشد و عملکرد در کاشت پائيزه خيار.
 • بررسي خصوصيات کمي و کيفي سه رقم سيب خارجي بر روي پايه رويشي MM106 در منطقه ......
 • دستيابي به روشهاي افزايش عملکرد و بهبود کيفيت ميوه سيب از طريق مصرف بهينه عناصر غذايي در منطقه .......
 • بررسي اثر غلظتهاي مختلف هورمون IBA و نوع قلمه در ريشه‌زايي قلمه‌هاي آووکادو با استفاده از سيستم مه پاش/ .
 • بررسي اثر هورمون نفتالين استيک اسيد (NAA) بر تنک ميوه سيب رقم گلدن دليشز GOLDEN DELICIOUS/ .
 • بررسي اثرات مالچ پلاستيکي سياه و تراکم بوته بر روي رشد و عملکرد گوجه فرنگي (.Lycopersicum esculentum. L.
 • بررسي اثرات اصلي و متقابل (برهمکنش) پتاسيم و روي بر خواص کمي و کيفي توت‌فرنگي (Fragaria x ananassa Duch) در استان ..... . .
 • بررسي اثرات چند نوع خاکپوش (مالچ) بر روي عملکرد خيار.
 • تاثير جيبرليک اسيد (GA3) و کلرور کلسيم بر روي اندازه و کيفيت ميوه گيلاس رقم تک دانه .....
 • بررسي اثر مواد گروه بنزيميدازول بر روي ريشه‌زايي رقم زرد زيتون...
 • بررسي اثرات هرس و شارژ جوانه بر کميت و کيفيت محصول انگور رقم کشمش سفيد در استان ...
 • افزايش کميت و کيفيت انگور بيدانه با استفاده از هرس - تنک و شارژ بوته و کاربرد اسيد جيبرليک.
 • تاثير غلظت‌هاي مختلف هورمون IBA در ريشه‌زائي قلمه‌هاي نيمه خشبي سه ژنوتيپ برتر زيتون استان کرمانشاه (D1,bn42-dd9)/ .
 • کاربرد شيميايي "کارباريل و NAA" جهت تنک ارقام گلابي شاه‌ميوه و دم‌کج در ....
 • بررسي اثر هورمون IBA بر ريشه‌زايي قلمه‌هاي نيمه‌خشبي ‎۵ رقم زيتون در شهرستان ....
 • چگونگي اثر کلشي‌سين بر بنفشه آفريقايي (saintpaulia ionantha)/ .......
 • بررسي صفات رويشي و زايشي دو رقم سيب تجاري گالا و دلباراستيوال بر روي پايه رويشي 9.M در آموزشکده کشاورزي کرج.
 • بررسي اثر سايتوکينين‌ها در تکثير گياه موز (Musa-SPP) حاصل از کشت بافت.
 • رابطه مديريت تغذيه باغهاي ميوه با شاخصهاي مطلوب کيفي ميوه سيب.
 • کشت درون شيشه‌اي گياه بنت‌القنسول (Euphorbia pulcherrima wild) و ايجاد جهش براي بدست‌آوردن کلونهاي جديد با بکاربردن مواد جهش‌زا، (کلشي‌سين و اشعه ماوراء بنفش و D.M.S.
 • بررسي ريشه زايي پايه مالينگ مرتون MM106 سيب در شرايط In Vitro و In Vivo.
 • بررسي تنوع ژنتيکي کلونهاي محلي سير (.Allium sativum. L) ايران.
 • بررسي دلايل ترک خوردگي ميوه گيلاس (Cracking) و اثر محلول پاشي کلرور کلسيم (CaCl2) بر اين عارضه.
 • ريز ازديادي پايه مالينگ ۲۶ (m26) و گمي آلماسي به روش درون شيشه‌اي.
 • تاثير تاريخ کاشت و نوع کولتيوار بر کيفيت و کميت گل، توليد پداژه و تعداد پداژک گلايل (Gladiolus grandiflorus) در استان بوشهر.
 • بررسي اثر پيش جوانه‌دار کردن غده‌ها در کشت تاخيري سيب زميني رقم اگريا در منطقه شاهرود.
 • بررسي اثر مالچ پلي‌اتيلن شفاف و مشکي، دور آبياري بر رشد و عملکرد خربزه (Cucumis melo Inodorus group)/ .
 • انتخاب بهترين رقم گرده‌زا براي برخي از ارقام تجاري سيب ايراني.
 • بررسي ريز ازديادي رز گونه (Rosa Foetida) (بومي ايران.
 • بررسي اثر استولون و زمان مصرف کود کامل بر روي رشد زايشي و توليد توت‌فرنگي (Fragaria x ananassa Duch) رقم گاويوتا ......
 • بررسي اثرات تراکم بوته و عمق کاشت بر صفات کمي و کيفي سير ......
 • اثر زمان و غلظت هورمون جيبرلين روي رشد و عملکرد انگور بي‌دانه قرمز و مجلسي.
 • بررسي فيزيولوژيکي برخي عوامل موثر در سال‌آوري زيتون.
 • اثر تاريخ کاشت و طول مدت روز بر گلدهي و کيفيت رويشي و زايشي گل جعفري....
 • بررسي عوامل موثر در بهبود کيفيت و کاهش آلودگي پسته به آفلاتوکسين در مرحله پس از برداشت.
 • ريز ازديادي زيتون با کشت ريزقلمه. .
 • بررسي اثرات محلولهاي غذايي با EC هاي متفاوت در بسترهاي مختلف بر کميت و کيفيت گل بريده در رقم نابلوس در سيستم کشت بدون خاک.
 • بررسي خصوصيات مربوط به روش‌هاي مختلف کشت و ازدياد سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii) گياه بومي ايران، و امکان معرفي آن به عنوان محصول جديد زينتي.
 • بررسي اثرات مقدار و زمان مصرف محلول اتفن بر گلدهي بادام (رقم ربيع.
 • تاثير بسترهاي کشت بدون خاک در رشد فيکوس بنجامين ابلق.
 • بررسي اثر کشت سنتي و هيدرومالچينگ با بسترهاي مختلف بر ميزان آنتي‌اکسيدانها در استرس سرمايي دو نوع چمن (چمن آفريقايي و چمن لوليوم.
 • بررسي مشخصه‌هاي گياهشناسي، شيميايي و باغباني قره‌قاط و معرفي آن بعنوان يک ريز ميوه و گياه دارويي جديد ايراني.
 • بررسي کاربرد پس از برداشت کلريد کلسيم بر کيفيت و عمر انبارماني ميوه توت فرنگي رقم سلوا (Fragaria ananassa Duch. cv. Selva.
 • بررسي اثر کلريد کلسيم (CaCl2) و واکس (Wax) برکميت و کيفيت ميوه انار رقم ملس يزدي و گل‌تفت در مراحل مختلف انبارداري.
 • بررسي روشهاي خشک کردن ارقام تجارتي انگور در منطقه ......
 • بررسي تنوع ژنتيکي برخي از ژنوتيپ‌هاي پاکوتاه گزينش شده محلب با استفاده از خصوصيات مرفولوژيک و بررسي امکان تکثير درون شيشه‌اي آنها.
 • بررسي اثرات تغذيه برگي با نيتروژن، پتاسيم و بر، روي باردهي و خصوصيات کمي و کيفي انگور رقم Vitis vinifera L.) Thompson seedless.
 • تاثير مقادير مختلف نيتروژن بر عملکرد و تجمع نيترات در چهار رقم کاهو.
 • مطالعه اثر جيبرليک اسيد (GA3) بر روي کيفيت ميوه ارقام مختلف گيلاس (سيليژ، زرد دانشکده، سياه مشهد، سياه شبستر و لامبرت.
 • اثر پيش تيمار اسيد جيبرليک بر روي کيفيت پس از برداشت چهار رقم گيلاس (بينگ، ناپلئون، حاج يوسفي و مشهد)/ .
 • بررسي تاثير مقادير متفاوت نيتروژن و پتاسيم بر روي رشد و نمو و عملکرد و ميزان تجمع نيترات در تربچه.
 • بررسي تنوع ژنتيکي در ارقام بومي گيلاس به منظور انتخاب والدين مناسب جهت برنامه‌هاي به نژادي.
 • بررسي اثرات تيمارهاي مختلف شيميايي جهت افزايش طول عمر گل بريده رز رقم ماروسيا.
 • شناسايي ارقام ....... بومي استان .....
 • اثر سطوح مختلف عناصر درشت مغذي بر روي عملکرد و کيفيت گل ......
 • اثر هرس، تعداد جوانه و طول شاخه يکساله بر قدرت باروري و برخي خصوصيات ميوه انگور در رقم کشمشي بي‌دانه ......
 • تاثير سرما و جيبرليک اسيد بر رشد و گلدهي تاج الملوک (Aquilegia L. Hybrids....
 • بررسي مقاومت به سرماي جوانه‌هاي گل چند رقم زردآلوي تجاري در مراحل مختلف فنولوژيکي.
 • بررسي و مطالعه گرده‌افشاني مصنوعي درختان پسته بر روي خصوصيات کمي، کيفي و زودخنداني ميوه در سه رقم مهم تجاري ايران (Pistacia vera L.
 • اثر کسر آبياري بر کميت و کيفيت سيب گلدن دليشز. .
 • بررسي باززائي بافت‌هاي مختلف سانسيورياي ابلق جهت توليد گياهان مشابه گياه مادري به روش درون شيشه‌اي (In vitro. .
 • بررسي ريزازديادي در انار.
 • انتخاب بهترين گرده افشان براي زيتون رقم کرونايکي در استان ....
 • بررسي اثر ‎۱) 1-MCP- متيل سايکلوپروپن) روي عمر گلداني گل بريده ميخک رقم "تمپو...
 • بررسي ريز ازديادي در ......
 • بررسي پتانسيل چند رقم خرماي ايراني در توليد و باززايي جنين‌هاي رويشي (در راستاي بهينه‌سازي انتقال ژن.
 • بررسي تاثير کود سرک نيتروژن و تغذيه برگي بر رشد و عملکرد خيار در کشت پائيزه رقم سوپردامينوس.
 • بررسي تاثير تيمارهاي هورموني و تنش آبي روي مقاومت به سرماي ارقام مختلف زردآلو در شرايط اقليمي .....
 • اثر هورمونهاي گياهي و شرايط محيطي بر گيرايي پيوند در گردوي ايراني Juglans regiaL.
 • بررسي نوع قلمه و غلظت‌هاي مختلف IBA بر روي ريشه‌دهي گل کاغذي مصري.
 • تاثير روش خشک کردن و مرحله برداشت بر کميت و کيفيت اسانس سه ژنوتيپ گل محمدي.
 • بررسي کشت درون شيشه‌اي لاله Tulipa gesneriana CV. Apeldorn به منظور توليد سوخک با استفاده از تيمارهاي هورموني.
 • شناسائي کيفي و کمي اسانس موجود در گياه .Satureja sahendica Bornm و تاثير عوامل محيطي و بخش‌هاي مختلف گياه در کيفيت و کميت آن.
 • بررسي مکانيسم و ميزان خود ناسازگاري و تعيين گرده دهنده مناسب براي بادام رقم مامايي.

 

 


ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->