مهارتهاي پايان نامه نويسي

دانلود فرم ‍پروپوزال دانشگاهها

 

 iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: بانك موضوعات پايان نامه
تعداد بازدید: 35700
چاپ
 • حاکميت شرکتي و صنعت بيمه،
 • مديريت ريسک هاي شرکت هاي بيمه،
 • توسعه منابع انساني در صنعت بيمه،
 • جايگاه مديريت استراتژيک در شرکت هاي بيمه،
 • نقش IT در شرکت هاي بيمه،
 • جايگاه مديريت دانش در صنعت بيمه،
 • نقش کارکردهاي مديريتي نوين در صنعت بيمه،
 • ساختارهاي سازماني در شرکت هاي بيمه،
 • استراتژي هاي بازاريابي در صنعت بيمه،
 • خلاقيت، نوآوري و کارآفريني در صنعت بيمه،
 • سرمايه هاي فکري در صنعت بيمه،
 • مسئوليت هاي اجتماعي شرکت هاي بيمه،
 • آسيب شناسي تفکر مديريت دولتي در بيمه هاي خصوصي
 • بررسي ميزان آشنايي مديران شركت با مهارت‌هاي سرپرستي و مديريت و نقش آن در كارآيي بنگاه، مطالعه موردي
 • بررسي اثر دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت مديريت بر اثربخشي مديران
 • بررسي تاثير ساختار سازماني و شيوه مديريت بر روي شاخص هاي بيمه‌اي  
 • بررسي رابطه بين آگاهي مديران از عملكردهاي مديريت و نحوه عملكرد آنان در سازمانهاي بيمه‌اي
 • بررسي تاثير سبك مديريت بر ميزان شناخت و توجه مديران به عوامل انگيزشي بازاريابان بيمه
 • بررسي راههاي افزايش اثربخشي و بهبود مديريت در شركتهاي  بيمه
 • حاکميت شرکتي و صنعت بيمه، مطالعه موردي...........
 • مديريت ريسک هاي شرکت هاي بيمه، مطالعه موردي...........
 • بررسي شاخص‌هاي توسعه منابع انساني در صنعت بيمه، مطالعه موردي...........
 • جايگاه مديريت دانش در صنعت بيمه، مطالعه موردي...........
 • نقش کارکردهاي مديريتي نوين در صنعت بيمه، مطالعه موردي...........
 • خلاقيت، نوآوري و کارآفريني در صنعت بيمه، مطالعه موردي...........
 • آسيب شناسي تفکر مديريت دولتي در بيمه هاي خصوصي، مطالعه موردي...........
 • ·
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ت‍وان‍م‍ن‍دس‍ازی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍ه‌، مطالعه موردي...........
 • طراح‍ی‌ و ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ال‍گ‍وی‌ ت‍اث‍ی‍ر ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ر ف‍رآی‍ن‍د م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍ی‍م‍ه‌، مطالعه موردي...........
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ب‍ر افزايش كارايي كاركنان، مطالعه موردي...........بازاريابان بيمه عمر
 • ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ آم‍وزش‍ی شغلي ‌ بازاريابان بيمه زندگي و پس انداز‌ ب‍ی‍م‍ه‌ پاسارگاد ، ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ م‍طل‍وب
 • تعيين‌ عوامل‌ موثر بر تقاضاي بيمه‌هاي زندگي ، مطالعه موردي...........‌
 • بررسي موانع‌ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي توسعه‌ بيمه‌ هاي عمر در کشور و ارائه‌ راهکارهاي مناسب‌
 • ويژگي‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خانواده‌هاي ايراني و تاثير آن بر بازار بيمه‌هاي عمر، مطالعه موردي.....
 • ن‍ق‍ش‌ آم‍وزش‌ در اف‍زای‍ش‌ ک‍ارائ‍ی‌ م‍دی‍ران‌ (مطالعه موردي........... شركتهاي بيمه اي)
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ی‍ان‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ص‍ح‍ی‍ح‌ بازاريابان ‌ و ک‍ارآئ‍ی‌ و اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آن‍ان‌ ، مطالعه موردي........... بازاريابان بيمه عمر
 • ب‍ررس‍ی‌ رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ بازاريابان بيمه زندگي و پس انداز شركت بيمه پاسارگاد
 • ن‍ق‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ک‍ارآئ‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ مطالعه موردي...........
 • ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ع‍دم‌ رش‍د و ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍ی‍م‍ه‌ زندگي در ايران
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍أث‍ی‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ر ب‍ه‍ره‌وری‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ، مطالعه موردي...........
 • بررسي روش‍ه‍ای‌ ب‍الاب‍ردن‌ ک‍ارآی‍ی‌ در شركتهاي بيمه‌اي، مطالعه موردي بيمه عمر پاسارگاد
 • بررسي كيفيت زندگي كاري بازاريابان بيمه عمر ، مطالعه موردي...........
 • ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ دوره‌ه‍ای‌ آم‍وزش‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ ب‍ر اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ بازاريابان، مطالعه موردي...........
 • ن‍ق‍ش‌ ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ب‍ه‍س‍ازی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی، مطالعه موردي...........بازاربابان بيمه عمر‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍أث‍ی‍ر م‍ش‍ارک‍ت‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‍ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ر رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ آن‍ه‍ا ، مطالعه موردي........... بازاريابان بيمه عمر
 • بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي، مطالعه موردي........... بازاريابان بيمه عمر
 • بررسي آثار خصوصي سازي بر اشتغال زايي صنعت بيمه، مطالعه موردي........... بيمه عمر

 


ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->