مهارتهاي پايان نامه نويسي

دانلود فرم ‍پروپوزال دانشگاهها

 

 iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: بانك موضوعات پايان نامه
تعداد بازدید: 58383
چاپ
 • بررسی رابطه اشتغال زنان و عزت نفس آنها
 • بررسی تاثیر پایگاه اجتماعی و هویت جوانان
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر و پسر با روشهای MADM
 •  بررسي تاثير خودآگاهي، خودكارآمدي و راهبردهاي فراشناختي دانشجویان
 • بررسي تاثير خودآگاهي با خود شكوفايي دانش آموزان
 • بررسي رابطه هوش هيجاني با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • بررسی رابطه طرحواره های ناسازگاری اولیه با عملکرد تحصیلی دانشجویان
 • بررسی تاثیرپذیری وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي زنان روستايي از توسعه
 • بررسی رابطه پایگاه اجتماعی دانشجویان و برقراری ارتباط و دوستی با جنس مخالف
 • تاثیر پایگاه اجتماعی بر سبك هاي اسنادي دانش آموزان
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جمع گرایی دانشجویان
 • بررسي رابطه خود – مهاري و پایگاه اجتماعی دانشجویان
 • بررسي رابطه خود – مهاري، جمع گرايي و عزت نفس دانشجويان
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر خود  تنظیمی دانشجویان با رویکرد فازی
 • بررسی رابطه انگیزش (درونی و بیرونی) و خود شكوفايي دانش آموزان
 • بررسی رابطه پایگاه اجتماعی و فرهنگ سیاسی دانشجویان
 • رابطه توسعه پایدار و رفاه اجتماعی جوامع روستایی
 • بررسی تطبیقی جامعه شناختي ترس از جرم در ميان زنان و مردان
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در توسعه گردشگري روستايي با تلفیق روشهای MADM  و فازی
 • شناسایی عوامل موثر در شكل گيري انواع گرايشات ديني در بين دانشجويان
 • شناسایی عوامل موثر بر تقویت عدالت اجتماعی از نگاه روستاییان و شهرنشینان
 • شناسایی عوامل موثر بر احساس محرومیت نسبی در بین جوانان
 • سنجش میزان محرومیت نسبی عاطفی و محرومیت نسبی ادراکی(مقایسه بین دانشجویان دختر و پسر)
 • بررسی رابطه خود اتکایی و عزت نفس دانشجویان
 • بررسی رابطه عوامل اجتماعی و دینداری جوانان
 • نقش عوامل اجتماعی در فرد گرایی و جمع گرایی جوانان
 • بررسی عوامل اجتماعی موثر بر پیشرفت مدیریتی زنان
 • بررسی رابطه فردگرايي، انزوا و خودشيفتگي
 • رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار در مناطق روستایی
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مهاجرت نخبگان به خارج از کشور
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر شكل گيري سرمايه اجتماعي
 • بررسی رابطه الگوهای مدیریت قومی و توسعه در ایران
 • رفتار باروري گروه هاي قومي در ايران
 • طراحی مدلی جهت ارزیابی عملکرد شوراهای اسلامی شهرها
 • بررسی ر ابطه نحوه گذران اوقات فراغت و شکل گیری هویت نوجوانان
 • بررسی ر ابطه نحوه گذران اوقات فراغت و بزهکاری نوجوانان
 • مدلسازی رابطه سرمایه فرهنگی، سرمايه اجتماعي با هويت ملي با استفاده از معادلات ساختاری
 • رابطه سرمایه فرهنگی و سرمايه اجتماعي با سبك زندگي
 • رابطه محرومیت نسبی با شکل گیری هویت و امید به زندگی جوانان
 • رابطه بين مسؤليت اجتماعي و تعهد سازماني کارکنان
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر احساس امنيت اجتماعي زنان
 • سنجش میزان احساس امنيت اجتماعي زنان (موردی شهر تهران)
 • شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری تعارض نقش هاي شغلي وخانوادگي در بين زنان شاغل
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بيگانگي اجتماعي دانشجویان
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بي تفاوتي اجتماعي دانشجویان
 • الگوسازی ساختاری رابطه پایگاه اجتماعی، بي تفاوتي اجتماعي و بيگانگي اجتماعي دانشجویان
 • شناسایی عوامل موثر بر شكل گيري كنش هاي جمعي
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل اجتماعي موثر بر رضايت از زندگي دانشجويان
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل اجتماعي موثر بر رضايت از زندگي زنان شاغل
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تجددگرايي دانشجويان
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تفکر انتقادی دانشجويان
 • بررسی رابطه دین داری و سرمایه اجتماعی
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر سرمايه اجتماعي زنان
 • رابطه پایگاه اجتماعی و سرمایه فرهنگیمالی و سرمایه  با بر سرمايه اجتماعي (مطالعه قیاسی بین زنان و مردان)
 • تحلیل عوامل اجتماعی موثر بر مشاركت سياسي دانشجويان
 • بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی (مطالعه قیاسی با شهرنشینان و روستائیان)
 • زنان و مقوله جهانی شدن (سرمایه اجتماعی زنان، مشارکت سیاسی زنان و …)
 • تحلیل عوامل موثر بر ميزان مشاركت شهروندان در امور شهري
 • آسیب شناسی توسعه شهرنشینی
 • عوامل موثر بر رفاه اجتماعی و اقتصادی زندگی و سنجش کیفیت زندگی بر اساس شاخصهای شناسایی شده
 • رابطه تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان
 • بررسی رابطه عملکرد رسانه های جمعی با اعتماد ميان فردي، عام و نهادي
 • بررسی رابطه سرمایه اجتماعی، سرمایه کالبدی و اعتماد اجتماعی
 • رابطه سرمايه هاي اجتماعي و كالبدي شهروندان با آسيب شناسي اجتماعي شهر
 • سنجش ابعاد مختلف هويت فرهنگي جمعي(هويت فرهنگي ديني، ملي، قومي درون مرزي، قومي فرامرزي)
 • عوامل اجتماعي مؤثر بر نگرش افراد به مقوله طلاق
 • عوامل فرهنگی مؤثر بر نگرش افراد به مقوله طلاق
 • رابطه دینداری و نگرش به جهانی شدن
 • بررسي عوامل اجتماعي موثر بر پايبندي به ارزشهاي ديني
 • بررسي عوامل اقتصادي، فرهنگی موثر بر پايبندي به ارزشهاي ديني
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ناهنجاريهاي اجتماعي نوجوانان
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل اجتماعي موثر بر خشونت عليه زنان
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل فرهنگی اقتصادی موثر بر خشونت عليه زنان
 • بررسی رابطه سرمايه اجتماعي و كيفيت زندگي جوانان
 • بررسي رابطه سطح توسعه يافتگي اقتصادي اجتماعي با کیفیت زندگی
 • شناسایی و رتبه بندی  اولويت هاي ارزشي (مطالعه قیاسی مردان و زنان شاغل)
 • شناسایی و رتبه بندی  اولويت هاي ارزشي (مطالعه قیاسی روستاییان و شهرنشینان)
 • بررسی  ارتباط اولويت هاي ارزشي با برخي عوامل اقتصادي-فرهنگی
 • بررسی  ارتباط اولويت هاي ارزشي با برخي عوامل اجتماعی
 • بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و رضایت از زندگی در بين زنان سرپرست خانوار
 • بررسي رابطه سرمايه فرهنگی، اقتصادی و سلامت روان در بين زنان سرپرست خانوار
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رضایت زناشویی با روش FAHP
 • بررسی موانع اعتمادسازی متقابل در سازمانها
 • رابطه سرمایه اجتماعی با اعتماد اجتماعی دانشجویان
 • بررسی خصوصیات جامعه شناختی بزهکاران
 • مطالعه تطبیقی و سنجش وفاق اجتماعي عام، همبستگي اجتماعي، انسجام اجتماعي و مشاركت اجتماعي در جوامع روستایی و شهری
 • عوامل موثر بر ارتقاء وفاق اجتماعي عام، همبستگي اجتماعي، انسجام اجتماعي و مشاركت اجتماعي
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری زنان
 • مدلسازی عوامل (اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی) موثر بر مصرف برق
 • الگوسازی ساختاری رابطه بين عوامل اجتماعي، تعهد سازماني و رضایت شغلی کارکنان
 • بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی
 • بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مصرف مواد مخدر
 • بررسی عوامل فرهنگی اقتصادی موثر بر مصرف مواد مخدر
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مشارکت فرهنگی زنان
 • ارائه مدلی جهت رتبه بندي منزلت مشاغل با استفاده از رویکرد MADM و فازی
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی زنان
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی زنان
 • بررسی عوامل اجتماعی سرپیچی از قوانین و مقررات
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر هویت اجتماعی جوانان
 • بررسی رابطه ادراک کارکنان زن و فرهنگ سازمانی
 • بررسی عوامل اجتماعی موثر بر جامعه پذيري دانش آموزان
 • بررسي عوامل اجتماعی موثر بر احساس آرامش و امنيت اجتماعي زنان دانشجو
 •  تاثير عوامل فرهنگی، اجتماعي – اقتصادي بر تعداد فرزندان
 • بررسی رابطه سبک زندگی و باورهای دینی مذهبی جوانان
 • بررسی تاثیر سبک زندگی بر گرايش افراد به سوء مصرف مواد مخدر
 • : بررسي تاثير سبك زندگي بر هويت اجتماعی
 • : بررسي تاثير عوامل اجتماعي بر گرايش افراد به ارزش هاي دموکراتيک
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش میزان اعتماد اجتماعی به پلیس (با AHP فازی)
 • : تاثير عوامل اجتماعي بر گرايش هاي سياسي دانشجویان
 • : تاثير عوامل جمعيتي بر گرايش هاي سياسي دانشجویان
 • : تاثير عوامل فرهنگی بر گرايش هاي سياسي دانش جویان
 • رابطه باورهای غیر منطقی با رضایت زناشویی
 • باورهای غیر منطقی و الگوهای ارتباطی
 • رابطه باورهای مذهبی، دینی با استحکام پیوند زناشویی
 • -بررسی نقش مديريت دانش در تبيين استراتژي هاي منابع انساني سازمان …
 • -بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و تعهد سازمان ….
 • -بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و فرهنگ سازمان ….
 • -تاثير سبک رهبري سازمان بر فرهنگ منابع انساني
 • -تاثير سبک زندگی بر خلاقيت دانش آموزان
 • بررسی رابطه متغیرهای اجتماعی با خلاقیت دانش آموزان
 • -رابطه شهروندی سازماني و عملکرد سازمان
 • -رابطه عدالت سازمانی و فرهنگ سازمان
 • الگوسازی رفتار شهروندی سازمانی، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی و رابطه آن با رضایت شغلی کارکنان
 • تاثیر تعهد سازمان و شهروندی سازمانی بر بازده کارکنان
 • رابطه رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی
 • ارائه مدلی جهت تدوین شاخص های سازمانی و فردی رفتار شهروندی سازمانی در راستای بهینه سازی آن

ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->