مهارتهاي پايان نامه نويسي

دانلود فرم ‍پروپوزال دانشگاهها

اخبار علمی ، پژوهشی و دانشگاهی

بانك اطلاعات عناوين پايان نامه و پژوهش معرفي پايگاه هاي اطلاعات علمي بخش خدمات وب و seo بخش دانلود رايگان بخش دانلود پروپوزال بخش معرفي دانشگاههاي خارجي و شرايط تحصيل و بورس آنها

 

ezgif.com-gif-maker

 

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

 

 

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: بانك موضوعات پايان نامه
تعداد بازدید: 28996
چاپ
 • حاکميت شرکتي و صنعت بيمه،
 • مديريت ريسک هاي شرکت هاي بيمه،
 • توسعه منابع انساني در صنعت بيمه،
 • جايگاه مديريت استراتژيک در شرکت هاي بيمه،
 • نقش IT در شرکت هاي بيمه،
 • جايگاه مديريت دانش در صنعت بيمه،
 • نقش کارکردهاي مديريتي نوين در صنعت بيمه،
 • ساختارهاي سازماني در شرکت هاي بيمه،
 • استراتژي هاي بازاريابي در صنعت بيمه،
 • خلاقيت، نوآوري و کارآفريني در صنعت بيمه،
 • سرمايه هاي فکري در صنعت بيمه،
 • مسئوليت هاي اجتماعي شرکت هاي بيمه،
 • آسيب شناسي تفکر مديريت دولتي در بيمه هاي خصوصي
 • بررسي ميزان آشنايي مديران شركت با مهارت‌هاي سرپرستي و مديريت و نقش آن در كارآيي بنگاه، مطالعه موردي
 • بررسي اثر دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت مديريت بر اثربخشي مديران
 • بررسي تاثير ساختار سازماني و شيوه مديريت بر روي شاخص هاي بيمه‌اي  
 • بررسي رابطه بين آگاهي مديران از عملكردهاي مديريت و نحوه عملكرد آنان در سازمانهاي بيمه‌اي
 • بررسي تاثير سبك مديريت بر ميزان شناخت و توجه مديران به عوامل انگيزشي بازاريابان بيمه
 • بررسي راههاي افزايش اثربخشي و بهبود مديريت در شركتهاي  بيمه
 • حاکميت شرکتي و صنعت بيمه، مطالعه موردي...........
 • مديريت ريسک هاي شرکت هاي بيمه، مطالعه موردي...........
 • بررسي شاخص‌هاي توسعه منابع انساني در صنعت بيمه، مطالعه موردي...........
 • جايگاه مديريت دانش در صنعت بيمه، مطالعه موردي...........
 • نقش کارکردهاي مديريتي نوين در صنعت بيمه، مطالعه موردي...........
 • خلاقيت، نوآوري و کارآفريني در صنعت بيمه، مطالعه موردي...........
 • آسيب شناسي تفکر مديريت دولتي در بيمه هاي خصوصي، مطالعه موردي...........
 • ·
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ت‍وان‍م‍ن‍دس‍ازی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍ه‌، مطالعه موردي...........
 • طراح‍ی‌ و ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ال‍گ‍وی‌ ت‍اث‍ی‍ر ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ب‍ر ف‍رآی‍ن‍د م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍ی‍م‍ه‌، مطالعه موردي...........
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ب‍ر افزايش كارايي كاركنان، مطالعه موردي...........بازاريابان بيمه عمر
 • ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ آم‍وزش‍ی شغلي ‌ بازاريابان بيمه زندگي و پس انداز‌ ب‍ی‍م‍ه‌ پاسارگاد ، ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ م‍طل‍وب
 • تعيين‌ عوامل‌ موثر بر تقاضاي بيمه‌هاي زندگي ، مطالعه موردي...........‌
 • بررسي موانع‌ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي توسعه‌ بيمه‌ هاي عمر در کشور و ارائه‌ راهکارهاي مناسب‌
 • ويژگي‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خانواده‌هاي ايراني و تاثير آن بر بازار بيمه‌هاي عمر، مطالعه موردي.....
 • ن‍ق‍ش‌ آم‍وزش‌ در اف‍زای‍ش‌ ک‍ارائ‍ی‌ م‍دی‍ران‌ (مطالعه موردي........... شركتهاي بيمه اي)
 • ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ی‍ان‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ص‍ح‍ی‍ح‌ بازاريابان ‌ و ک‍ارآئ‍ی‌ و اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آن‍ان‌ ، مطالعه موردي........... بازاريابان بيمه عمر
 • ب‍ررس‍ی‌ رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ بازاريابان بيمه زندگي و پس انداز شركت بيمه پاسارگاد
 • ن‍ق‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ک‍ارآئ‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ مطالعه موردي...........
 • ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ع‍دم‌ رش‍د و ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍ی‍م‍ه‌ زندگي در ايران
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍أث‍ی‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ر ب‍ه‍ره‌وری‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ، مطالعه موردي...........
 • بررسي روش‍ه‍ای‌ ب‍الاب‍ردن‌ ک‍ارآی‍ی‌ در شركتهاي بيمه‌اي، مطالعه موردي بيمه عمر پاسارگاد
 • بررسي كيفيت زندگي كاري بازاريابان بيمه عمر ، مطالعه موردي...........
 • ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ دوره‌ه‍ای‌ آم‍وزش‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ ب‍ر اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ بازاريابان، مطالعه موردي...........
 • ن‍ق‍ش‌ ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ب‍ه‍س‍ازی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی، مطالعه موردي...........بازاربابان بيمه عمر‌
 • ب‍ررس‍ی‌ ت‍أث‍ی‍ر م‍ش‍ارک‍ت‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‍ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ر رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ آن‍ه‍ا ، مطالعه موردي........... بازاريابان بيمه عمر
 • بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي، مطالعه موردي........... بازاريابان بيمه عمر
 • بررسي آثار خصوصي سازي بر اشتغال زايي صنعت بيمه، مطالعه موردي........... بيمه عمر

 

 
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: بانك موضوعات پايان نامه
تعداد بازدید: 40807
چاپ
 • بررسي رابطه بين برنامه تحصيلي دوره فوق‌ليسانس مراكز آموزش مديريت دولتي و احتياجات سازمانها در اين زمينه با تاكيد بر نظرات دانشجويان رشته مزبور
 • بررسي تاثير ارائه اطلاعات حسابداري منابع انساني در عملكرد مديريت و از ديدگاه مديران با سابقه سازمانهاي دولتي در ايران
 • تاثير بكارگيري سيستم هاي اطلاعاتي مكانيزه در تصميم گيري مديران مركز آموزش مديريت دولتي از ديدگاه مديران و كارشناسان
 • بررسي ميزان آشنايي مديران سازمانهاي دولتي استانX با مهارتهاي سرپرستي و مديريت و نقش آن در كارآيي سازمان
 • بررسي اثر دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت مديريت بر اثربخشي مديران سازمانهاي دولتي در استان X
 • بررسي تاثير ساختار سازماني وشيوه مديريت بر روي شاخص هاي بيمارستاني وتعيين الگوي مناسب براي ارتقا آن در بيمارستانهاي عمومي-دولتي ايران
 • مقايسه مديريت شركت‌هاي پيمانكاري دولتي : نصب پست ، ساختمان و احداث خطوط و نيروگاه (پيمانير) با مديريت بخش خصوصي پيمانكاري
 • برقراري بررسي مهارت فردي مديريت زمان با مهارت سازماني آن در بين مديران دبيرستانهاي دولتي شهرستان X
 • عنوان: بررسي نگرش مديران و دبيران دبيرستانهاي دولتي پسرانه شهرستان X درباره حدود اختيار تصميم‌گيري در مديريت مدرسه محور و تعيين زمينه‌هاي تصميم‌گيري موثر بر آموزش و يادگيري براساس طبقه‌بندي گليكمن
 • طراحي و تبيين نظامات انتخاب و انتصاب مديران با جهت‌گيري بهبود مديريت دولتي (موضوع بند X اهداف برنامه X)
 • مقايسه سبك مديريت دبيرستانهاي پسرانه دولتي و غيرانتفاعي شهر X
 • بررسي مديريت مالي در بيمارستانهاي دولتي و خصوصي ايران
 • بررسي تاثير سبك مديريت بر ميزان شناخت و توجه مديران به عوامل انگيزشي معلمان در مدارس ابتدايي و راهنمايي (دولتي و غيرانتفاعي) پسرانه شهر X
 • بررسي نگرش مديران دبيرستان‌هاي پسرانه دولتي شهر X نسبت به وظايف و نقش‌هاي مديريت آموزشي و ارتباط آن با عملكرد آنان از نظر دبيران
 • بررسي عوامل و زمينه هاي تمركز زدايي با استفاده از مدل سه شاخگي در مركز آموزش مديريت دولتي
 • بررسي مقايسه اي سلامت سازماني مدارس زير نظر مديران فارغ التحصيل رشته مديريت آموزشي با مديران ساير رشته ها از نظر دبيران آنها در دبيرستانهاي دولتي دخترانه شهرستان X
 • مطالعه تطبيقي پيرامون مديريت مالي و سيستم‌هاي حسابداري در بخش دولتي و در بخش خصوصي و مقايسه اين سيستم‌ها با يكديگر
 • نظارت مالي دولت در سازمانهاي دولتي و نقش آن در بهبود مديريت سازمان
 • بررسي راههاي افزايش اثربخشي و بهبود مديريت در بيمارستان‏‎‎‏هاي دولتي (مطالعه موردي بيمارستان X)
 • عنوان: موسسات انتفاعي و بازرگاني دولتي از ديدگاه اقتصاد ملي و مديريت
 • بررسي ارتباط بين نگرش مديران نسبت به طبيعت انسان و سبك مديريت آنان در دبيرستان‌هاي پسرانه دولتي استان X نام
 • بررسي رابطه اندازه سازمان و نظام مديريت منابع انساني (سازمانهاي دولتي مستقر در مركز استان X)
 • نقش سازمان امور اداري و استخدامي كشور در بهبود مديريت وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي
 • بررسي مديريت موجود در مدارس متوسطه دولتي دخترانه شهر X از ديدگاه مديران و معلمان و مقايسه آن با شاخص هاي مديريت تحول
 • مقايسه آگاهي مديران دبيرستانهاي دخترانه‌دولتي با غيرانتفاعي از وظايف مديريت آموزشي و مقايسه عملكرد مديريتي‌آنها از ديدگاه دبيران در شهر X
 • كاربرد ‏‎QFD‎‏ ‌‏‎تامين ‎‏خواسته هاي مشتري به الزامات آموزش در مركز آموزش مديريت دولتي استان X
 • تحقيق پيرامون مديريت آمار در سازمانهاي دولتي ايران
 •        محورهاي مورد نظر براي تحقيق در مديريت دولتي:
 • مدیریت منابع انسانی،
 • هوش هیجانی،
 • چابکی سازمان،
 • هماهنگي راهبردي عناصر سازماني،
 • عملكرد سازمان،
 • استراتژی های منابع انسانی،
 • مديريت دانش،
 • سبک های مدیریت تعارض،
 • اثربخشی سازمان،
 • فرهنگ سازمان،
 • تعهد سازمان،
 • توانمندسازی منابع انسانی،
 • سبک رهبري،
 • خلاقيت سازماني،
 • پاسخگویی سازمانی،
 • اعتماد عمومی،
 • شهروندی سازمانی،
 • سودآوری سازمان،
 • عدالت سازمانی،
 • مدیریت مشارکتی،
 • حفظ ونگهداری منابع انسانی،
 • سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS)،
 • رضایت شغلی،
 • ساختار سازماني،
 • جو سازماني،
 • سلامت سازماني،
 • فساد اداری،
 • خصوصي سازي،
 • فناوري اطلاعات،
 • سرمایه اجتماعی،
 • سرمايه‌هاي فكري (سرمايه انساني، سرمايه ساختاري، سرمايه مشتري)
 
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: حمايتها
تعداد بازدید: 57896
چاپ

دستورالعمل حمايت از پايان نامه هاي تحصيلي

دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا

مقدمه:موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني در جهت نيل به اهداف توسعه‌اي بخش بازرگاني و به منظور بهره‌گيري از توان و ظرفيت بالقوه دانشگاه‌ها و تشويق دانشجويان به انجام تحقيقات و پروژه‌هاي كاربردي موردنياز بخش بازرگاني كشور، از پايان نامه‌هاي دانشجويان دكتري و كارشناسي ارشد گرايش‌هاي مختلف رشته‌هاي اقتصاد،        مديريت، مهندسي صنايع و حقوق حمايت به عمل مي‌آورد. شناسايي و استفاده از ظرفيت و توانمندي اساتيد و دانشجويان مستعد و علاقمند، هدايت و بهره‌برداري از نتايج پايان نامه‌هاي تحصيلات تكميلي در راستاي حل مسائل بخش بازرگاني و ارتقاي اثر بخشي پايان نامه‌ها از مهمترين اهداف اين طرح است.

ضوابط حمايت از پايان نامه ها:

1-  پايان نامه بايد در يكي از زمينه هاي مورد نياز بخش بازرگاني، وزارت بازرگاني و سازمانها و موسسات وابسته باشد كه از طريق موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني اعلام مي شود.

2-    پايان نامه قبلا انجام نشده باشد و در جهت توسعه دانش بخش بازرگاني كشور باشد.

3-  عنوان پايان نامه هايي كه موافقت كتبي يكي از معاونتها و سازمانهاي وابسته به وزارت بازرگاني را داشته باشد، از ‌اولويت برخوردار خواهند بود.

4-  پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري مصوب به ترتيب، حداكثر تا سقف  20.000.000 ريال و 40.000.000 ريال مورد حمايت مالي قرار خواهند گرفت. سهم دانشجو و استاد راهنما در قراردادهاي مربوطه تعيين ميگردد.

5-    دانشجو مي بايد در تدوين نسخه نهايي پايان نامه موارد زير را لحاظ نمايد:

   - در ابتداي پايان نامه، از مؤسسه و حمايت آن در يك صفحه مجزا (مطابق فرمت موسسه) تقدير نمايد.

   - در صورت امكان بر روي جلد پايان نامه اين جمله درج گردد: " اين پايان نامه با حمايت مالي مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني به انجام رسيده است"

 - در مقالات منتج ازپايان‌نامه، در بخش تقدير و تشكر، از مؤسسه به نحو مقتضي قدرداني شود. در مقالات لاتين در بخش acknowledgement به طريق مشابه عمل شود.  شماره قرارداد ذكر شده و دقت شود كه نام لاتين مؤسسه بصورت   Institute for Trade Studies & Research  آورده شود.

6- تمام حقوق و امتيازات مادي و معنوي حاصل از اجراي قرارداد مربوط به حمايت از پايان نامه، چه در زمان اجرا و چه پس از آن متعلق به طرفين قرارداد است و هريك از طرفين با كسب موافقت طرف ديگر مجاز به استفاده از آن مي‌باشند.

7- چنانچه دانشجو بتواند مقاله منتج از پايان نامه را به نام موسسه  و دانشگاه به چاپ برساند، علاوه بر مفاد قرارداد به شرح ذيل مورد تشويق مالي مؤسسه قرار مي‌گيرد:

درجه مجله

مقاله  ISI

 (ريال)

مقاله علمي پژوهشي

 (ريال)

مقاله علمي ترويجي

(ريال)

ميزان پاداش

3.000.000

1.200.000

800.000

تذكر1: سقف مقالات علمي پژوهشي تا سه مورد و مقالات علمي ترويجي تا دو مورد مي باشد.

تذكر2: تاريخ چاپ مقاله بايد 6 ماه پس از شروع قرارداد باشد.

تبصره: چنانچه مؤلف بيش از يكنفر باشد، حسب تشخيص مؤلف اصلي، حق الزحمه پرداختي به همان نسبت تسهيم خواهد شد. همچنين مجموع درصد سهم افراد نبايد از 100 بيشتر باشد.

فرآيند حمايت از پايان نامه ها:

1-  اولويتهاي پژوهشي بخش بازرگاني هرساله از سوي مديريت ارتباطات مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني به كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اعلام مي‌گردد.

2-  دانشجو پس از انتخاب موضوع واستاد راهنما، فرم درخواست حمايت از پايان نامه تحصيلي و فرم پروپوزال مؤسسه را تكميل و به مديريت ارتباطات پژوهشي و آموزشي موسسه ارسال مي‌نمايد.

توجه1: فرمهاي مربوطه در سايت مؤسسه قابل دسترس مي‌باشد.

 توجه2: دانشجويان متقاضي در صورت نياز مي توانند جهت انتخاب موضوع، با مديريت ارتباطات پژوهشي و آموزشي مؤسسه تعامل برقرار نمايند.

توجه3: دانشجو در صورت تمايل مي‌تواند پژوهشگران مؤسسه را كه حائز شرايط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و نيز ضوابط دانشگاه باشند، را به عنوان استاد راهنما و يا استاد مشاور پيشنهاد نمايند.

3- دانشجو و استاد راهنما مي بايد با هماهنگي مديريت ارتباطات پژوهشي و آموزشي موسسه،‌جهت دفاع از پروپوزال خود در جلسه گروه پژوهشي مربوطه در موسسه شركت نمايند.

4- در صورت تاييد نهايي پروپوزال در مؤسسه، دانشجو پيگيري لازم جهت نهايي كردن پايان نامه در دانشگاه را انجام داده و به اطلاع موسسه مي رساند.

توجه4: پس از نهايي شدن شرح خدمات پايان نامه در دانشگاه، چنانچه تغييراتي بوجود آيد كه مورد تاييد گروه پژوهشي مربوطه در موسسه نباشد، موسسه از حمايت پايان نامه اجتناب مي‌كند.

5- پس از نهايي شدن موضوع در دانشگاه، مؤسسه جهت حمايت از پايان نامه با دانشجو و استاد راهنماي مربوطه، توافقنامه حمايت از پايان نامه تحصيلي را منعقد مي‌نمايد.

6- دانشجو پس از تدوين پايان نامه مطابق با مقررات دانشگاه، يك نسخه نهايي از آنرا براي بررسي به مؤسسه ارسال مي‌نمايد.

7- موسسه فردي را به عنوان نماينده به دانشجو معرفي نموده تا دانشجو وي را مطابق با ضوابط دانشگاه، بعنوان يكي از داوران پايان نامه به دانشگاه معرفي نمايد.

8- پس از برگزاري جلسه دفاعيه در دانشگاه، دانشجو كليه اصلاحات خواسته شده در جلسه دفاعيه را در پايان نامه اعمال نموده و خاتمه پايان نامه را به همراه مدارك لازم مطابق با قرارداد، به مؤسسه اعلام مي‌نمايد. اين مدارك عبارتند از:

- يك نسخه از خلاصه و چكيده پايان‌نامه به دو زبان فارسي و انگليسي

- يك‌نسخه مقاله منتج از پايان‌نامه و ارائه مدرك پذيرش مجلات علمي پژوهشي و يا علمي ترويجي معتبر جهت چاپ

- دو نسخه كتبي از پايان‌نامه در قالب فرمت پيشنهادي مؤسسه به همراه فايل الكترونيكي مربوطه

تذكر1: دانشجو مي‌بايد ازنتايج پايان‌نامه خود،جلسه سخنراني پژوهشي را درموسسه جهت اطلاع رساني برگزار نمايد.

تذكر2: دانشجو بايد پيگيريهاي لازم را جهت دريافت مجوز چاپ پايان نامه با نام مؤسسه از دانشگاه بعمل آورده و در هنگام ارايه مدارك خاتمه پايان‌ نامه، مجوز مذكور را نيز تحويل موسسه نمايد.

تذكر3: دانشجو كتباً بايد اعلام نمايد كه در نسخه تحويل شده پايان نامه به دانشگاه، اين جمله درج گرديده است:    " اين پايان نامه با حمايت مالي مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني به انجام رسيده است."

9- مؤسسه پس از بررسي و تاييد مدارك، (حداكثر ظرف يكماه) قرارداد را خاتمه يافته اعلام نموده و مطابق با ضوابط موسسه، حق الزحمه دانشجو و استاد راهنما را پرداخت مي‌نمايد.

 

       
     
   
 

 

 


فرم درخواست حمايت از پايان نامه  تحصيلي

شماره:

تاريخ:

شماره فرم :   01FD

شماره‌بازنگري :2

صفحه  1  از  1

پيوست:

         

 

 

دانشجو

 

عنوان پايان‌نامه:......................................................................................................................................................................................................................

نام دانشجو: .................................................................................................... دانشگاه :....................................................................................................... 

رشته تحصيلي :............................................................................................  مقطع تحصيلي:............................................................................................

تخمين مدت زمان تدوين : .................... ماه            تخمين هزينه: ....................................................................... ريال

نام استاد راهنما:.....................................................................

همكاري مورد درخواست :                               

r     حمايت مالي مؤسسه از پايان نامه در حال تدوين (پروپوزال مربوطه به پيوست مي‌باشد)

r     خريد حقوق پايان نامه‌ي موجود توسط مؤسسه( پايان نامه مربوطه به پيوست مي‌باشد)

آدرس:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... شماره تماس: .................................................  ..............................................................Email: ملاحظات:.................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................

امضاء دانشجو:

امضاء استاد راهنما :

مديريت ارتباطات

موضوع پايان نامه در راستاي ماموريت و محورهاي مطالعاتي مؤسسه  مي‌باشد r

                                                                                    نمي‌باشد r 

گروه پژوهشي متولي: .............................................................................................................................

تاييد مدير:

 

گروه پژوهشي

با توجه به برگزاري جلسه مورخ ........................ مديرگروه،دانشجو و استاد راهنما / كميته مشورتي گروه و مطابق بند ............ صورتجلسه مذكور با درخواست موافقت ‌گرديد r           موافقت نگرديد r 

موضوع پايان نامه در راستاي محور مطالعاتي ............................................................................................................................................... مي‌باشد.

مبلغ حق‌الزحمه دانشجو:...................................................... ريال        مبلغ حق‌الزحمه استاد راهنما:.......................................................... ريال

مدت زمان تصويب شده:............................... ماه

ملاحظات: ................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

تاييد مدير گروه:

 

مديريت ارتباطات

r  در تاريخ ........................... طي نامه شماره .....................................  نتيجه به دانشجو و استاد راهنما اعلام گرديد.

 

تاييد مدير:

 

               

توزيع نسخ: 1ـ گروه پژوهشي  2ـ مديريت تضمين كيفيت 

 

 
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: حمايتها
تعداد بازدید: 49262
چاپ

شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت در راستاي گسترش پژوهش‌هاي بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي در زمينه بهينه‌سازي مصرف انرژي و در جهت استفاده از ظرفيت تحقيقاتي دانشگاه‌ها، تنها از طريق سايت جامع مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي نفت ايران، از پايان‌نامه‌هاي مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا كه در راستاي فعاليت‌هاي پژوهشي و طرح‌هاي مصوب (موجود بر روي سايت) شركت قرار گيرد، حمايت مالي مي‌نمايد. سقف اين حمايت براي پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا به ترتيب 40 و 70 ميليون ريال مي‌باشد.

رويه حمايت از پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي بدين شرح مي‌باشد:
1- مراجعه دانشجو به سايت شرکت بهينه‌سازي www.ifco.ir و مطالعه رويه حمايت از پايان‌نامه‌ها
 

2- مراجعه استاد راهنماي پايان‌نامه به سايت جامع شركت ملي نفت به آدرس nioc.rtd.ir ، عضويت در سايت و ايجاد نام كابري و سپس فعال‌سازي آن (لازم به توضيح است هر يك از اساتيد محترم يك بار در سايت فوق عضو شده و من بعد تمامي دانشجويان تحت راهنمايي خود را از آن طريق جهت اخذ حمايت معرفي مي‌نمايند همچنين چنانچه در اين مرحله مشكل فني ايجاد گردد براي حل آن مي‌توانيد با شماره 5-88874500 جناب آقاي اشك‌تراب تماس حاصل نماييد.)
شايان ذكر است پروپوزال‌هايي مورد بررسي و حمايت قرار مي‌گيرند كه حداكثر 2 ماه پس از تصويب نهايي موضوع در دانشگاه از طريق سيستم جامع شركت ملي نفت (بصورت آنلاين) براي سازمان مورد نظر ارسال شده باشند و همچنين هر استاد راهنما در سال مي‌تواند حداكثر 5 پايان‌نامه را جهت اخذ حمايت معرفي نمايد. لازم به توضيح است پايان‌نامه‌هايي تحت حمايت قرار خواهند گرفت كه در راستاي طرح هاي پژوهشي اين واحد مي‌باشند.
 

3- ايجاد يك فرم جديد براي هر دانشجو و تكميل كامل (به غير از قسمت مربوط به مشاور صنعتي) 4 صفحه مورد نظر و تاييد نهايي فرم (حتماً صورتجلسه تصويب موضوع در دانشگاه همراه با امضاهاي لازم اسكن و روي فرم تكميل شده بارگذاري گردد)
• از ذکر توضيحات اضافي در فرم خودداري شود.
• تمامي بندها مي‌بايست تكميل گردد.
• فرم‌ها در مرحله اوليه فقط بصورت الكترونيكي براي سازمان انتخاب شده ارسال مي‌گردد
• پس از تاييد نهايي فرم‌ها شماره رهگيري داده مي‌شود و با پيگيري از طريق كد رهگيري بر روي سايت در صورتيكه وضعيت پروپوزال بصورت "تاييد شده" در آيد به معناي تاييد اوليه موضوع بوده و در اين مرحله مي‌بايست فرم پروپوزال موجود بر روي سايت شركت بهينه‌سازي تكميل گردد و اصل فرم بصورت فيزيكي همراه با امضاهاي لازم براي اين شركت ارسال گردد.
 

4- بررسي پيشنهاد پايان‌نامه‌ها در کميته تخصصي با حضور دانشجو و كارشناسان صاحب نظر
• اسامي افراد و زمان تشکيل جلسه از طريق تماس تلفني يا سايت شركت بهينه‌سازي اعلام خواهد شد.
• در جلسه کميته تخصصي، هر دانشجو مدت 10 دقيقه جهت دفاع از پروژه فرصت خواهد داشت و پس از آن پرسش و پاسخ خواهد بود.
• تصويب، عدم تصويب يا تصويب مشروط پروژه در همان جلسه به دانشجو اطلاع داده خواهد شد.
 

5- در صورت تصويب پروژه، استاد مشاور صنعتي بعنوان نماينده شرکت بهينه‌سازي جهت مشارکت در راهبري پروژه به دانشجو اعلام خواهد شد.
• دانشجو موظف است در تمامي مراحل پروژه نظر استاد مشاور صنعتي را لحاظ نموده و گزارشات پيشرفت کار ماهانه (پروژه‌هاي دکتري بصورت فصلي) را براي ايشان ارسال نمايند.
 

6- پس از تصويب موضوع در كميته، دانشجو ظرف مدت يك هفته با مدارک زير جهت عقد قرارداد به واحد پژوهش و فناوري مراجعه نمايد.
• کپي فرم پروپزال تصويب شده دانشگاه (همراه با امضاهاي لازم و مهر دانشگاه) و يا نامه‌اي رسمي مبني بر اعلام تاريخ تصويب موضوع پايان‌نامه با ذكر نام اساتيد
• اصل و کپي کارت دانشجويي
• کپي حکم کارگزيني استاد راهنما و مشاور
• ارائه رزومه و كپي حكم كارگزيني استاد مشاور صنعتي
 

7- زمان و محل دفاع دانشجو، بايستي حداقل يک هفته قبل کتبا به اطلاع استاد مشاور صنعتي و اين شرکت (از طريق ارسال فكس به شماره 88604867) رسانيده شود. دانشجو موظف است فايل PDF پايان‌نامه خود را قبل از دفاع براي استاد مشاور صنعتي ارسال نمايد.
 

8- پس از دفاع، دانشجو با مدارک زير جهت تسويه حساب و دريافت مبلغ به واحد پژوهش و فناوري مراجعه نمايد:
• دو نسخه از پايان‌نامه با درج عبارت "تحت حمايت شرکت بهينه‌سازي مصرف سوخت" بر روي جلد پايان‌نامه به همراه فايل هاي WORD و PDF پايان‌نامه و PowerPoint دفاع بر روي سه عدد لوح فشرده (سه لوح فشره با محتويات مشابه)
• كپي صورتجلسه دفاع با مهر دانشگاه (داراي امضاهاي لازم و تاريخ و نمره دفاع) و يا ارائه نامه رسمي از سوي دانشگاه مبني بر اعلام تاريخ و نمره دفاعيه دانشجو
• نامه درخواست پرداخت وجه حمايت با امضاي دانشجو
يك نسخه فيزيكي از مقاله به همراه اصل و رونوشت سند پذيرش مقاله در کنفرانس‌ها يا مجلات علمي خارجي يا داخلي (ژورنال‌هاي معتبر مورد تاييد پايگاه استنادي جهان اسلام يا پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي، كنفرانس‌هاي داخلي تحت حمايت سامانه همايش‌ها و گردهمايي‌هاي ايران يا ژورنال‌ها و كنفرانس‌هاي خارجي معتبر) به همراه فابل WORD و PDF.
درج عبارت "تحت حمايت شرکت بهينه‌سازي مصرف سوخت" در مقاله الزامي است.
• تکميل فرم گواهي اتمام کار پايان‌نامه (موجود بر روي سايت شركت بهينه‌سازي) در 3 نسخه
تكميل برگه نظرسنجي پايان‌نامه‌هاي دانشجويي  

مبلغ حمايت مالي براي پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد تا سقف چهل ميليون ريال و پايان‌نامه‌هاي دكتري تا سقف هفتاد ميليون ريال مي‌باشد. از مبلغ مذكور 40 درصد سهم دانشجو 30 درصد، سهم استاد راهنما، 15 درصد، سهم مشاور دانشگاهي و 15 درصد سهم مشاور صنعتي مي‌باشد.

• چك در وجه استاد راهنما صادر خواهد گرديد و بايستي استاد راهنما شخصاً جهت دريافت چک به امور مالي شرکت مراجعه نمايند. همچنين ايشان موظف به تقسيم آن به نسبت‌هاي فوق‌الذكر و ارائه رسيد مي‌باشند.
 

الزامات مورد نظر جهت برخورداري از حمايت مالي:
• دانشجو پس از تصويب موضوع در دانشگاه مي‌بايست از طريق سايت مربوطه اقدام به ارسال پروپوزال خود نمايد.
• موضوعاتي كه كاربري مشخصي برايشان تعريف نشده است و يا فاقد كاربري در داخل كشور هستند، مورد حمايت قرار نخواهند گرفت.
• موضوعات تكراري و فاقد نوآوري (بيشتر در حوزه معماري) مورد حمايت قرار نخواهند گرفت.
• موضوعات كاربردي بدون مطالعه موردي داخلي (بدون بررسي اثربخشي طرح بر روي يك نمونه واقعي) مشخص مانند مباحث Process Integration ، مورد حمايت قرار نخواهند گرفت.
• موضوعات در حوزه مدلسازي و شبيه سازي بدون انجام فرآيند معتبرسازي (validation) با داده‌هاي تجربي يا آزمايشگاهي، مورد حمايت قرار نخواهند گرفت.
• موضوعاتي كه بصورت مستقيم در حوزه تخصصي استاد راهنما نبوده و استاد مشاور دانشگاهي نيز براي آنها در نظر گرفته نشده است، مورد حمايت قرار نخواهند گرفت.
• دانشجو مي‌بايست حداكثر 2 ماه پس از تصويب موضوع در دانشگاه جهت اخذ حمايت پروپوزال خود را از طريق سايت ارسال نمايد.
 

پيگيري پروپوزال‌هاي ارسال شده:
چنانچه دانشجو پروپوزال خود را از طريق سايت ارسال نمايد سيستم يك كد رهگيري به ايشان اعلام مي‌نمايد كه از طريق آن مي‌تواند وضعيت درخواست خود را از روي سايت مديريت پژوهش و فناوري نفت پيگيري نمايد و تنها در صورتي كه دانشجو كد رهگيري دريافت كرده مي‌تواند جهت پيگيري موضوع با كارشناسان اين واحد بصورت تلفني مذاكره نمايد.
در صورت وجود هر گونه سوال يا ابهامي مي‌توانيد با شماره تلفن 81911 تماس حاصل فرماييد.  

 

 
نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: حمايتها
تعداد بازدید: 63194
چاپ

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران جهت دستيابي به اهداف خود در نظر دارد از توان علمي دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي در زمينه هاي مختلف مورد نياز صنايع كوچك استفاده نموده و همزمان نيازهاي مطالعاتي اين صنايع را به دانشگاهها معرفي نمايد. از اينرو طرح حمايت از پايان نامه هاي دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري و فوق دكتري را به عنوان راهكاري اثر بخش در دستور كار خود قرار داده است. اهداف سازمان در اين زمينه ، شناسايي و معرفي استادان و دانشجويان مستعد و علاقه مند در زمينة هاي مرتبط و استفاده از نظرات و تخصص آنها، توسعه همكاريهاي علمي و پژوهشي بين دانشگاهها و صنعت ، هدايت و بهره برداري از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي در راستاي حل مسائل صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و صنايع كوچك استفاده از پتانسيل هاي قابل توجه دانشگاهها مي باشد .

 

شرايط پيشنهاد دهنده پايان نامه:

- دانشجويان ايراني مقاطع كارشناسي ارشد، دكتري و فوق دكتري دانشگاههاي داخل و خارج از كشور

چگونگي انتخاب موضوع تحقيق:

- انتخاب موضوع از بين اولويتهاي تحقيقاتي و مطالعاتي اعلام شده توسط شركت شهركهاي استاني

- پيشنهاد عناوين تحقيقاتي و مطالعاتي مرتبط با فعاليت سازمان توسط دانشجو به شركت شهركهاي استاني

- موضوعات سفارشي به موضوعاتي اطلاق مي گردد كه از سوي سازمان يا شركت هاي استاني با هدف حل مسائل سازمان و شركتهاي استاني در حوزه صنايع كوچك و در سطح سياستگذاري و اجرايي پيشنهاد مي گردد. موضوعات سفارشي قابل حمايت از طريق اين طرح بايد داراي شرايط ذيل باشد:

· موضوع در راستاي حل مسائل سازمان و شركتهاي تابعه در حوزه صنايع كوچك تعريف گردد

· موضوعات قابل طرح و انجام از طريق پايان نامه دانشجويي باشد.

· نتايج قابل كاربرد و عملياتي حاصل گردد

· انعقاد قرار داد پس از تائيد معاونت صنايع كوچك سازمان انجام پذيرد.

 

ويژگي موضوعات اولويت دار:

- در راستاي اهداف، ماموريتها و سياستهاي سازمان و در جهت رفع مسائل سازمان يا شركتهاي استاني در ايجاد و اداره شهركهاي صنعتي و حمايت از صنايع كوچك باشد.

- موضوعات مربوط به صنايع كوچك مي بايست در جهت راه هاي جديد براي توسعه و حمايت و يا رفع معضلات عمومي صنايع كوچك بوده و وابسته به يك واحد صنعتي خاص نباشد.

- کاربردي و قابل استفاده بوده و بتوان آنرا اجرايي نمود.

- به دور از کلي نگريها بوده و بتواند نتايج دقيق و ملموسي ارائه نمايد.

- با استفاده از مقايسه تطبيقي با کشورهاي پيشرفته ، الگوي عملي مناسبي را عرضه نمايد.

- مشخصات اقليمي و جغرافيايي و منابع انساني و مزيت هاي منطقه اي و ملي در طرحهاي توسعه اي مد نظر قرار بگيرد.

 

مراحل انجام طرح:

- انتخاب و پيشنهاد موضوع تحقيق توسط دانشجو

- تكميل فرم (كد 1/112/90) توسط دانشجو با هماهنگي استاد راهنما و ارسال آن به شركت شهركهاي صنعتي استان مربوطه

- دانشجو مي بايست در اين مرحله صرفا تاييد و موافقت اوليه دانشگاه و استاد راهنما را در خصوص كليات موضوع حاصل نمايد. بديهي است امكان دارد در حين فرآيند بررسي و تاييد موضوعات در شركتهاي استاني، تغييراتي در عناوين و نحوه انجام طرح ايجاد گردد.

- پس از ارائه مدارك لازم، موضوع تحقيق پيشنهادي, حداكثر ظرف مدت 2 هفته توسط كميته بررسي پايان نامه ها در شركت هاي استاني مورد بررسي قرار مي گيرد.

- پس از تصويب نهايي، مبلغ حمايت و نظر كميته از طريق شركت استاني به دانشجو اعلام مي گردد. دانشجو موظف است پس از آگاهي از تصويب پروژه پيشنهادي توسط كميته، در حداقل زمان نسبت به تصويب موضوع در دانشگاه اقدام و با همراه داشتن تصوير فرم پايان نامه مصوب دانشگاه جهت اننعقاد قرارداد به شركت شهركهاي صنعتي مراجعه نمايد.

- دانشجو موظف است گزارش روند پيشرفت پروژه را پس از تاييد استاد راهنما، كتبا بصورت هر سه ماه يكبار به شركت شهركهاي صنعتي استان ارائه نموده و در صورت نياز با شركت در جلسات كميته بررسي پايان نامه ها، گزارش مذكور را حضورا ارائه نمايد.

- حمايت از پايان نامه هايي كه بعد از تصويب دانشگاه درخواست استفاده از طرح را دارند امكان پذير نمي باشد.

 

 

مبلغ اعتبار (ميزان حمايت مالي)

حداكثر مبلغ حمايت براي به شرح جدول ذيل مي باشد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقاطع تحصيلي

مبلغ (ميليون ريال)

كارشناسي ارشد

10

دكتري

20

فوق دكتري

25

پايان نامه ايرانيان در مقطع دكتري در خارج از كشور

30

پايان نامه ايرانيان در مقطع فوق دكتري در خارج از كشور

40

موضوعات سفارشي

60

 

 

- مبلغ قابل تخصيص به هر عنوان بسته به مقطع تحصيلي، نوع دانشگاه ، استاد و موضوع پايان نامه به تشخيص كميته استاني تعيين مي گردد.

نحوه پرداخت:

- مقطع اول: معادل تا 40 درصد از حمايت مالي تصويب شده پس از ارائه اولين گزارش به شركت شهركهاي صنعتي استان و كسب تاييد كميته استاني بررسي پايان نامه ها.

- مقطع دوم : معادل تا 60 درصد از حمايت مالي تصويب شده پس از دريافت و تأييد گزارش نهايي و مستندات پايان نامه توسط كميته استاني بررسي پايان نامه ها.

- پرداخت مقطع دوم كمك هزينه به دانشجو در صورت كسب نمره قبولي از دانشگاه خواهد بود.

ساير موارد:

- چارچوب همكاري، قرارداد منعقده بين شركت شهركهاي صنعتي استان و دانشجو (در قالب فرم قرار داد با كد 2/112/90 ) خواهد بود .

- شروع كار مطالعه و انجام اقدامات لازم پس از انتخاب موضوع در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه (زير نظر استاد راهنما) خواهد بود.

- درج مشخصات سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران بعنوان همكار و حمايت كننده در پايان‌نامه و مقاله‌هاي منتج از آن.

- دانشجو همزمان با تحويل يك نسخه از گزارشات به استاد راهنما دو نسخه( نسخه الكترونيكي با فرمت word و نسخه مكتوب) نيز به شركت شهركهاي صنعتي استان ارائه خواهد نمود.

- « كميته استاني بررسي پايان نامه ها »، گزارشات واصله را بررسي و نظرات خود را حداكثر ظرف سه هفته پس از وصول گزارش به دانشجو اعلام خواهد كرد.

- دانشجو موظف است دو هفته قبل از برگزاري جلسه دفاع از پروژه رسماً از نمايندة شركت شهركهاي صنعتي استان جهت حضور در جلسه دعوت بعمل آورد.

 

 

- دانشجو مي بايست پس از برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه و نهايي شدن گزارش پايان نامه موارد زير را در اختيار شركت شهركهاي استاني قرار دهد:

· دو نسخه از پايان نامه به همراه CD متن كامل تايپ شده

· ارائه نتايج پايان نامه در قالب سمينار در محلي كه شركت شهركهاي صنعتي استان اعلام خواهد كرد.

· چكيده پايان نامه به همراه فايل تايپ شده كامپيوتري (حداكثر 1.5 صفحه)

· فايل دفاعيه: فايل power point كه در روز دفاع ارائه شد ه است

· فايل مقالات: مقالاتي كه از پايان نامه مربوطه نوشته شده است

· دانشجو مي بايست در هنگام ارائه گزارش نهايي به شركت شهرك هاي صنعتي فرم گزارش نتايج پايان نامه هاي به اتمام رسيده (كد 3/112/90) به صورت الكترونيكي تكميل و ارسال نمايد.

 

- كليه حقوق و امتياز حاصل از نتايج تحقيق و مالكيت معنوي آن متعلق به هر دو طرف بوده و هر يك حق استفاده از آن را بطور نامحدود دارند.

- دانشجو در قرارداد متعهد مي گردد منحصرا از حمايت سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در موضوع تاييد شده استفاده نمايد . در صورت تشخيص عدم رعايت اين موضوع،دانشجو ميبايست دوبرابر مبلغ دريافتي را به سازمان باز پرداخت نمايد.

عناوين پيشنهادي حوزه هاي مختلف سازمان صنايع كوچك در خصوص پايان نامه هاي دانشجويي

حوزه عمران و محيط زيست :

· بررسي مباني كمي مصرف آب و توليد فاضلاب واحدهاي صنعتي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي

· بررسي كارايي انواع فرآيندهاي تصفيه فاضلاب در تصفيه خانه هاي موجود فاضلاب شهركهاي صنعتي در نقاط مختلف كشور

· بررسي روشهاي جديد جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهركها و نواحي صنعتي و چگونگي اجراي آن

· بررسي روشهاي استفاده مجدد از پساب تصفيه شده تصفيه خانه هاي فاضلاب شهركهاي صنعتي

· بررسي روشهاي كاهش هزينه تمام شده و كاهش زمان اجراي مخازن و تاسيسات آب و فاضلاب شهركها و نواحي صنعتي

· بررسي كارايي سيستم هاي آبياري قطره اي فضاي سبز در شهركها و نواحي صنعتي و ارائه روشهاي ارتقاء كارايي آن

· بررسي روشهاي كاشت درخت بدون نياز به آبياري در شهركها و نواحي صنعتي

· امكان سنجي استفاده از مصالح جديد در اجراي تاسيسات آب و فاضلاب در شهركها و نواحي صنعتي

· بررسي ميزان مقاومت شبكه ها و تاسيسات آب و فاضلاب اجرا شده در شهركها ونواحي صنعتي در مقابل زلزله و حوادث غيرمترقبه و ارائه روشهاي افزايش مقاومت آن

· انجام مطالعات آب به حساب نيامده و بررسي روشهاي كاهش هدررفت آب در شهركها و نواحي صنعتي

· انجام مطالعات بهينه سازي مصرف انرژي در شهركها و نواحي صنعتي و واحدهاي صنعتي مستقر در اين شهركها و نواحي

· انجام مطالعات امكان سنجي استقرار ايستگاههاي بازيافت پسماند در شهركها و نواحي صنعتي

· انجام مطالعات كمي و كيفي و مديريت پسماندها در شهركها و نواحي صنعتي

· انجام مطالعات روشهاي استحصال آب صنعتي از پساب تصفيه شده تصفيه خانه هاي فاضلاب شهركها و نواحي صنعتي

· انجام مطالعات امكان سنجي استقرار نيروگاههاي خورشيدي در شهركها و نواحي صنعتي

· مكان گزيني شهركها و نواحي صنعتي با ارائه نمونه موردي

· امكان سنجي استفاده از مصالح نوين و تكنولوژي مدرن و ساخت و ساز شهركها و نواحي صنعتي

· بررسي روشهاي جايگزين آسفالت در معابر شهركها و نواحي صنعتي

· بررسي روشهاي كاهش هزينه اجراي زيرسازي معابر شهركها و نواحي

· بررسي روشهاي مقاوم سازي در برابر زلزله در ساخت و ساز شهركها و نواحي

· نحوه استقرار و پياده سازي پدافند غيرعامل در شهركها و نواحي صنعتي

· بررسي وضعيت شبكه هاي توزيع برق و روشنايي شهركها و نواحي صنعتي

· بررسي احداث مولد مقياس كوچك در شهركها و نواحي صنعتي

· استفاده از انرژي هاي نو در شهركها و نواحي صنعتي به منظور توليد برق

 

 

 

حوزه برنامه ريزي و امور اقتصادي:

· روشهاي بهينه بودجه ريزي در شركت هاي استاني

· ارائه مدل قيمت گذاري حقوق انتفاع در شهركهاي صنعتي

· بررسي اثربخشي فناوري اطلاعات در ارتقاء نظام نوآوري در سازمان

· بررسي چالشهاي فرهنگي پياده سازي سيستمهاي اطلاعاتي (MIS) در سازمان

· بررسي تاثير سند استراتژيك شركتهاي استاني در توسعه سازماني

· طراحي مدل ارزيابي عملكرد شركتهاي شهركهاي صنعتي و ارائه سيستم و نرم افزارهاي مناسب

· محاسبه بهاي تمام شده در شهركهاي صنعتي با توجه به روشهاي نوين محاسبه بهاي تمام شده مثل ABC(Activity BaseCosting)

· بررسي اثرات برنامه ريزي سازماني بر توسعه سازماني

· مديريت ارتباط با مشتريان (CRM) در شركت شهركهاي صنعتي استانها

· ارزيابي سيستم هاي اطلاعاتي در شهركهاي صنعتي

· شناسايي عوامل كليدي موفقيت ( CSF ) در شركت هاي استاني

· ارائه مدل ارزيابي هوشمندانه وب سايت هاي شركت هاي استاني

· بررسي پياده سازي مدل تعالي سازماني در سازمان و شركتهاي استاني

· بررسي وضعيت امنيت شبكه هاي (IT) سازمان و شهركهاي استاني.

· ارتقاء پرتال sme.ir از طريق ارائه گزينه هاي قابل اجرا توسط بخش خصوصي

· ارائه الگوي پياده سازي مديريت دانش(KM) در سازمان و شركتهاي استاني

· ارائه الگوي مستند سازي در سازمان و شركتهاي استاني باتوجه به تجارب جهاني

معرفي الگوهاي بهينه بين المللي در رابطه با سازمانهاي توسعه اي مشابه سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

 

حوزه توسعه بازار:

 

مطالعه در حوزه ­رفتار مصرف كننده:

· بررسي اثر محرك­هاي بازاريابي بر روي رفتار مصرف كننده به تفكيك محصول يا صنعت

· بررسي اثر محرك­هاي محيطي(اقتصادي، سياسي، اجتماعي و ...) بر روي رفتار مصرف كننده به تفكيك محصول يا صنعت

· بررسي و تعيين ميزان تاثير خدمات پس از فروش بر رضايت و جلب مشتري به تفكيك محصول يا صنعت

· بررسي و رتبه بندي مهمترين علل تمايل مصرف كنندگان داخلي در انتخاب محصولات جايگزين خارجي به تفكيك محصول يا صنعت

· بررسي مهمترين عوامل موثر بر تصميم گيري مصرف كنندگان در انتخاب محصولات بادوام به تفكيك محصول يا صنعت

 

مطالعه در حوزه بازار:

· تحقيق درباره تدوين و بومي سازي معيار­هاي بخشبندي و انتخاب بازار­هاي هدف به تفكيك محصول يا صنعت

· تعيين ميزان جذابيت بخش­هاي مختلف بازار بر اساس نيرو­هاي رقابتي انتخاب بازار­هاي به تفكيك محصول يا صنعت

· تعيين عوامل مؤثر در توان رقابتي شركتهابه تفكيك محصول يا صنعت

· بررسي تاثير و رتبه بندي عوامل محيطي بر برنامه ريزي بازاريابي شركتها به تفكيك محصول يا صنعت

· تخمين و پيشبيني تقاضاي بالقوه و اندازه بازار به تفكيك محصول يا صنعت

· بررسي راههاي گسترش بازار به تفكيك محصول يا صنعت

· امكان سنجي استراتژي هاي ورود به بازار به تفكيك محصول يا صنعت

· سنجش اثر بخشي استراتژي هاي ورود به بازار به تفكيك محصول يا صنعت

· بررسي، ترسيم و تحليل پروفايل بازار و وضعيت رقابت به تفكيك محصول يا صنعت

مطالعه درحوزه محصول:

· شناسايي و رتبه بندي عوامل تمايز محصولات دربازارهاي رقابتي به تفكيك محصول يا صنعت

· شناسايي و رتبه بندي عوامل تمايز خدمات دربازارهاي رقابتي به تفكيك محصول يا صنعت

· بررسي و تحليل استراتژي­هاي برندينگ متناسب با گروه محصول

· امكان سنجي توليد محصولات با برند مشاركتي به تفكيك محصول يا صنعت

· بررسي رابطه ميان بسته بندي و رفتار خريد مصرف كنندگان به تفكيك گروه محصول

· شناسايي موانع توسعه و توليد محصولات جديد به تفكيك محصول يا صنعت

· ترسيم نقشه ادراكي براي موضع يابي محصولات و كشف نقاط دنج بازار به تفكيك محصول يا صنعت

· تعيين اثربخشي تست­هاي متفاوت بازار براي محصولات جديد به تفكيك محصول يا صنعت

· بررسي، تحليل و رتبه بندي عوامل موثر بر پذيرش محصولات جديد به تفكيك محصول يا صنعت

 

مطالعه در حوزه قيمت گذاري و فروش:

· بررسي حساسيت تقاضا نسبت به تغييرات قيمت به تفكيك محصول يا صنعت

· بررسي حساسيت عرضه نسبت به تغييرات قيمت به تفكيك محصول يا صنعت

· مقايسه اثربخسي استراتژي­هاي قيمت گذاري در بازار­هاي رقابتي و انحصاري

· بررسي رابطه انواع روشهاي تخفيف دهي و ميزان فروش به تفكيك محصول يا صنعت

· بررسي راهكارهاي جبران زيان ناشي از فروش­هاي فصلي به تفكيك محصول يا صنعت

· بررسي رابطه ميزان حاشيه سود خرده فروشي و ميزان فروش شركتهاي توليد كننده به تفكيك محصول يا صنعت

· تحقيق در مورد ميزان حاشيه سود خرده فروشي به تفكيك محصول

· تحقيق درمورد ويژگيهاي نيروي فروش و عملكرد فروش به تفكيك محصول يا صنعت

· تحقيق براي تدوين راهكارهاي تعيين قيمت­هاي انتقالي

· مطالعه در مورد راهكارهاي جلوگيري از جنگ قيمت

· مطالعه در مورد راهكارهاي جلوگيري از تباني و تشكيل كارتل

 

مطالعه در حوزه فعاليت­هاي ترويجي:

· بررسي اثر فعاليت­هاي ترويجي بر دارايي برند

· بررسي اثر بكارگيري ارتباطات يكپارچه بازاريابي IMC در مقايسه با تبليغات صرف

 

 

مطالعه در حوزه صادرات:

· بررسي انتظارات صادركنندگان ايراني از رايزنهاي بازرگاني ايران در كشورهاي بازار هدف

· بررسي موانع توسعه صادرات به تفكيك صنعت

· بررسي تاثير و رتبه بندي عوامل محيطي بر برنامه ريزي بازاريابي صنايع كوچك ايران‏ ‎

· بررسي مهمترين عوامل اثرگذار بر كيفيت محصول

· تعيين عوامل مؤثر در توان رقابتي ايران در صادرات به تفكيك محصول يا صنعت

· تعيين مهمترين عوامل بازاريابي مؤثر بر ميزان فروش به تفكيك محصول يا صنعت

 • بررسي اثرات كنسرسيوم­هاي صادراتي بر روي هزينه ها و و عملكرد صادراتي شركتها
 • سنجش اثر بخشي استراتژي هاي ورود به بازار هاي خارجي
 • پژوهشي پيرامون امكان توسعه صادراتي محصولات تبديلي
 • بررسي راههاي گسترش بازار به تفكيك محصول يا صنعت
 • امكان سنجي استراتژي هاي ورود به بازار هاي خارجي

 

 

حوزه توسعه بنگاه ها و كار آفريني

 

 • شناسايي نيازهاي آموزشي شاغلين واحدهاي صنعتي به تفكيك گروه هاي صنعتي خصوصا در حوزه مديريتي و كارشناسي
 • تدوين پكيج و محتواي دوره هاي آموزشي در حوزه هاي مختلف بازار و بازرگاني، مديريت، بهره وري، فناوري .... براساس نياز مخاطبين صنعتي
 • مطالعات تطبيقي در خصوص حمايت از برنامه آموزش شاغلين واحدهاي صنعتي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه و شناسايي مدل هاي موفق
 • بررسي و تعيين اثر بخشي دوره هاي آموزشي برگزار شده ويژه شاغلين واحدهاي صنعتي
 • بررسي و ارائه راهكارهاي موثر در افزايش اثر بخشي و بهره وري دوره هاي آموزشي ويژه شاغلين واحدهاي صنعتي در حوزه صنايع كوچك
 • طرح شناخت فرآيند كار آفريني و احصاء اجزاي آن
 • مطالعات تطبيقي به منظور مقايسه كارآفريني در حوزه صنايع كوچك با محوريت رشته هاي صنعتي كشورهاي منتخب
 • طراحي شاخصهاي عملكرد كار آفريني در حوزه صنايع كوچك
 • پايش(Monitoring) فرصت هاي كار آفريني در حوزه صنايع كوچك
 • بررسي و تحقيق پيرامون مشكلات، مسائل و موانع توسعه كار آفريني در حوزه صنايع كوچك
 • كار آفريني اينترنتي و حوزه صنايع كوچك
 • بررسي و مطالعه در زمينه چگونگي ايجاد و توسعه اشتغال در حوزه صنايع كوچك ارايه راه كارهاي مناسب در اين زمينه
 • شناسايي و مستند سازي تجارب و الگوهاي موفق يا منحصر بفرد كارآفريني در حوزه صنايع كوچك جهت انتقال تجربيات
 • بررسي نقش سازمان هاي حامي كار آفريني(از قبيل پاركهاي علمي و فناوري، انكو باتورها و ...)
 • شناسايي اولويت هاي پژوهشي كارآفريني در حوزه صنايع كوچك
 • مطالعه و پيشنهاد سازوكارهاي لازم به منظور جلوگيري از كاهش فرصتهاي شغلي ناشي از اجراي سياست هاي مختلف در حوزه صنايع كوچك
 • شناسايي زمينه هاي صدور خدمات اعم از مشاوره كارآفريني به واحدهاي صنعتي كوچك
 • تهيه سند توسعه كار آفريني در حوزه صنايع كوچك
 • شناسايي روش هاي توسعه سرمايه گذاري بخش خصوصي (داخلي و خارجي)در جهت توسعه اشتغال و ايجاد بنگاه هاي جديد كسب و كار و رفع موانع مربوطه
 • شناسايي روش هاي پيام رساني مستمر در زمينه كار آفريني، نوآوري و خلاقيت به منظور فرهنگ سازي و ارتقاء اطلاعات عمومي كار آفريني در حوزه صنايع كوچك
 • طراحي و برگزاري همايشهاي تخصصي با موضوع كار آفريني در حوزه صنايع كوچك
 • تدوين نظامنامه مميزي كار آفريني در حوزه صنايع كوچك
 • شناسايي كار آفرينان در حوزه صنايع كوچك
 • تدوين مدلي به منظور ايجاد شبكه حمايت از كارآفريني در حوزه صنايع كوچك
 • طراحي مدل همكاري با مراكز علمي و دانشگاهي در زمينه كارآفريني
 • بررسي موانع ساختاري، رفتاري و محيطي كارآفريني در ايران در حوزه صنايع كوچك
 • ارائه الگوي كاربردي براي تاسيس مراكز مشاوره فني، حقوقي، مديريتي، مالي براي كارآفرينان
 • بررسي چالش هاي آموزش كارآفريني در حوزه صنايع كوچك
 • بررسي عوامل موُثر بر تصميم گيري توسط كارآفرينان در حوزه صنايع كوچك
 • عارضه يابي ارتباط قوانين كار و مقررات مربوطه با فرهنگ كارآفريني در ايران
 • مدل ارزيابي بازده سرمايه گذاري در آموزش كارآفريني
 • ارائه راهكارهاي اجرايي آموزش كارآفريني و ايجاد پرورشگاههاي كارآفرين ( Incubator ) توسط نهادهاي اجرايي و آموزشي
 • طراحي ساختار سرمايه در مؤسسات كوچك و كارآفرين
 • مديريت استراتژيك در مؤسسات كوچك و نقش كارآفرين در تدوين استراتژي
 • طراحي سيستمهاي پاداش و حقوق و دستمزد مبتني بر الزامات كارآفريني

حوزه توسعه صنعتي و فناوري:

 • تحليل زنجيره ارزش رشته صنعتهاي اولويت دار استان و تدوين برنامه جامع ارتقاء آنها ( به صورت متمركز در ستاد طراحي و توسط استانها اجراء مي شود)
 • تهيه نقشه استاني خوشه هاي صنعتي براساس فرمتي كه توسط سازمان تهيه و در اختيار استانها قرار مي گيرد.
 • طراحي و اجراي شبكه سازي از صنايع كوچك اولويت دار استان در حداقل يك رشته صنعت اولويت دار
 • مطالعه كامل نياز سنجي واحدهاي صنعتي كوچك استان به خدمات فني و مهندسي و تدوين بسته جامع ارائه آنها در قالب مركز ارائه دهنده خدمات كسب و كار
 • اندازه گيري شاخص هاي كلان اقتصادي صنايع خرد ، كوچك و متوسط استان براسا س فرمت كلي ارائه شده از سوي سازمان
 • طراحي زنجيره تامين رشته صنعت هاي اولويت دار استان
 • طراحي شبكه هاي توزيع رشته صنعت هاي اولويت دار استان
 • مطالعه و ارائه بسته كامل نفوذ فناوريهاي نوين در بين صنايع كوچك و متوسط استان
 • مطالعه و طراحي سيستم لجستيك و پشتيباني از صنايع كوچك و متوسط استان
 • مطالعه جامع و كامل كاهش قيمت تمام شده و افزايش رقابت پذيري محصولات صنايع كوچك و متوسط استان

 

 

ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->