مهارتهاي پايان نامه نويسي

دانلود فرم ‍پروپوزال دانشگاهها

اخبار علمی ، پژوهشی و دانشگاهی

بانك اطلاعات عناوين پايان نامه و پژوهش معرفي پايگاه هاي اطلاعات علمي بخش خدمات وب و seo بخش دانلود رايگان بخش دانلود پروپوزال بخش معرفي دانشگاههاي خارجي و شرايط تحصيل و بورس آنها

 

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

 

 

نگارش یافته توسط مدير كل ايران پژوهان مجموعه: روش تحقيق
تعداد بازدید: 3614
چاپ

گفتیم که تحقیق مطالعه ای است روشمند؛ بنابراین شناخت روش های مناسب در انجام مطالعات امری ضروری است. با توجه به اینکه هر تحقیق فرایندی از سه مرحله جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل و استنتاج آنهاست، از این رو، روش شناسی تحقیق، مجموعه ای از روش های جمع آوری اطلاعات و تکنیک های تجزیه و تحلیل و استنتاج آنها خواهد بود. روش های تحقیق را می توان بر حسب نوع اقدام محقق و همچنین از نظر زمان به انواع زیر دسته بندی نمود:

 

انواع روش های تحقیق برحسب اقدام محقق

روش های تحقیق بر حسب نوع اقدام محقق، از یک منظر به روش های توصیفی و تحلیلی و از منظر دیگر به روش تجربی قابل تفکیک هستند.

روش تحقیق توصیفی

اگر محقق برای آگاهی از مشخصات و ویژگی های یک متغیر با چگونگی ارتباط بین دو یا چند متغیر یک جامعه، با استفاده از شاخص های آمار توصیفی صرفا به اندازه گیری آنها در زمان حاضر یا در یک دوره زمانی مشخص بپردازد و از نحوه تغییرات آنها، درباره ویژگی هر متغیر یا نوع ارتباط متغیرها با هم نتیجه گیری نماید، از روش تحقیق توصیفی استفاده کرده است.

و یک جامعه بزرگ انجام ی های آمار استنباطی به جامعه

روش تحقیق تحلیلی

در صورتی که محقق مطالعه توصیفی را در یک نمونه کوچک از یک جامعه. داده، سپس نتایج به دست آمده از نمونه را با استفاده از تکنیک های آمار استناما بزرگ تعمیم دهد، روش تحقیق تحلیلی را به کار گرفته است.

همان طور که ملاحظه می شود در هر دو روش توصیفی و تحلیلی، محقق بدون دخل و تصرفی در متغیرها صرفا به اندازه گیری آنها و نتیجه گیری درباره مشخصات ن ویژگی های هر متغیر یا نوع ارتباط متغیرها نسبت به هم می پردازد.

روش تحقیق تجربی

اگر محقق برای آگاهی از ویژگی های یک متغیر یا نوع ارتباط متغیرها با هم با چگونگی تأثير آنها بر یکدیگر از آزمایش استفاده کند و در آزمایش های مختلف مقدار یا نوع متغيرها را تغییر و تعویض نموده و از این طریق نسبت به ویژگی های یک متغیر یا نوع و شدت رابطه و تأثیر روی چند متغیر نسبت به هم نتیجه گیری کند، در این صورت محقق، روش تحقیق تجربی را به کار برده است.

بنابراین برخلاف روش های توصیفی و تحلیلی که محقق صرفا به مطالعه متغيرها می پردازد در روش تحقیق تجربی به آزمایش متغیرها دست می زند.

 
نگارش یافته توسط مدير كل ايران پژوهان مجموعه: روش تحقيق
تعداد بازدید: 2631
چاپ

هر تحقیق از نظر هدفمندی مطالعه به یکی از انواع بنیادی (محض)، کاربردی و توسعه ای قابل تقسیم است.

۱. تحقیق بنیادی (محض)

این تحقیق از نوع تحقیقات نظری است که در آن محقق بدون داشتن یک هدف کاربردی خاص، صرفا برای توسعه دانش به مطالعه می پردازد. اساس تحقیق محض برای یکی از اهداف علوم انجام می شود که نوعی علم برای علم است (2 :2001 ,Goddard). این نوع از تحقیقات به دلیل آنکه راهگشای سایر مطالعات و بررسی هاست، مورد توجه است؛ بنابراین تحقیقات بنیادی از نوع مطالعات نظری هستند.

۲. تحقیق کاربردی

" تحقیقات کاربردی برای یافتن راه حلی درباره یک مشکل مهم در جامعه، یک سازمان صنعتی یا اداری انجام می شود. البته منظور از مشکل در اینجا به مفهوم یک عیب یا ایراد نیست، بلکه به معنای افزودن به مجموعه دانشی ماست (7 :2008 ,Kumar). این تحقیقات اغلب ویژگی های تحقیقات بنیادی مانند استفاده از تکنیک نمونه گیری و استنتاج متعاقب آن در جامعه اصلی را دارند اما، هدف آنها توسعه یک محصول یا پروسه آزمایش و تبیین مفاهیم در شرایط واقعی است. اغلب تحقیقات آموزشی، تحقیقاتی کاربردی هستند (48 :2007 ,Dumar). معمولا بیان می شود که تحقیقات بنیادی به دلیل آنکه اساس تحقیقات کاربردی را تشکیل می دهند، از اهمیت بیشتری نسبت به تحقیقات کاربردی برخوردارند. به عبارت دیگر، ادعا می شود که تحقیقات کاربردی بدون پایه و اساس مناسب در تحقیقات بنیادی، نمی توانند پردازش شوند. با وجود این، از منظر دولت مردان، تحقیقات کاربردی به دلیل قابلیت پاسخ گویی به مشکلات فعلی اقتصادی و اجتماعی جامعه حتی به طور ناقص، نسبت به تحقیقات بنیادی،قابلیت سرمایه گذاری بیشتری دارند و از اهمیت بیشتری برخوردارند و مثلا بررسی دلایل تورم در کشور و ارائه پیشنهادهایی جهت کنترل آن کاربردی محسوب می شود.

روند (11 :2008 ,Hall) ال آن، یک تحقیقو تفاوتهای میان تحقیقات کاربردی و بنیادی اطلاع از تفاوت های میان تحقیقات بنیادی و کاربردی به محقق در تمایز و درک این دو نوع تحقیق کمک شایانی می کند. جدول زیر برخی از این تفاوت ها را ::. می دهد.

تحقیقات بنیادی با هدف حل یک مشکل و با توسعه دادن زمینه کاربرد با هدف روشن ساختن یک تئوری با توسعه دادن زمینه یک قاعده انجام میشود.

کاربرد یک قاعده انجام میشود. معمولا تعدادی از قواعد برای حل یک مشکل جمع مطالعه یک مشکل، معمولا با تمرکز بر یک قاعده صورت میشود.

می گیرد. ا معمولا مطالعه بر روی یک زمینه خاص بدون تعميم به دنبال عمومیت دادن و کلی گرایی است. سعی می کند به این نکته اشاره کند که مسائل مختلف سعی می کند به این نکته اشاره کند که مسائل مختلف چرا چگونه می توانند تغییر داده شوند.

اتفاق می افتند. به زبان ساده (معمول) گزارش می دهدبا زبان تکنیکی قواعد گزارش می دهد.(Dumar, 2008: 7)

۳. تحقیق توسعه ای

" هدف از انجام تحقیق توسعه ای، ایجاد یک معرف جامع تر از نتایج تحقیقات انجام یافته و گسترش دامنه مطالعات آنهاست (3 :2006 ,Desai and Potter)؛ بنابراین وقتی تحقیقی در ادا تحقیقات قبلی و برای بررسی ابعاد و موضوعات تکمیلی انجام می شود، یک ن توسعه ای است.

 
نگارش یافته توسط مدير كل ايران پژوهان مجموعه: روش تحقيق
تعداد بازدید: 4122
چاپ

هر تحقیق از نظر هدفمندی مطالعه به یکی از انواع بنیادی (محض)، کاربردی و توسعه ای قابل تقسیم است.
۱. تحقیق بنیادی (محض) این تحقیق از نوع تحقیقات نظری است که در آن محقق بدون داشتن یک هدف کاربردی خاص، صرفا برای توسعه دانش به مطالعه می پردازد. اساس تحقیق محض برای یکی از اهداف علوم انجام می شود که نوعی علم برای علم است (2 :2001 ,Goddard). این نوع از تحقیقات به دلیل آنکه راهگشای سایر مطالعات و بررسی هاست، مورد توجه است؛ بنابراین تحقیقات بنیادی از نوع مطالعات نظری هستند.
۲. تحقیق کاربردی تحقیقات کاربردی برای یافتن راه حلی درباره یک مشکل مهم در جامعه، یک سازمان صنعتی یا اداری انجام می شود. البته منظور از مشکل در اینجا به مفهوم یک عیب یا ایراد نیست، بلکه به معنای افزودن به مجموعه دانشی ماست (7 :2008 ,Kumar). این تحقیقات اغلب ویژگی های تحقیقات بنیادی مانند استفاده از تکنیک نمونه گیری و استنتاج متعاقب آن در جامعه اصلی را دارند اما، هدف آنها توسعه یک محصول یا پروسه آزمایش و تبیین مفاهیم در شرایط واقعی است. اغلب تحقیقات آموزشی، تحقیقاتی کاربردی هستند (48 :2007 ,Dumar). معمولا بیان می شود که تحقیقات بنیادی به دلیل آنکه اساس تحقیقات کاربردی را تشکیل می دهند، از اهمیت بیشتری نسبت به تحقیقات کاربردی برخوردارند. به عبارت دیگر، ادعا می شود که تحقیقات کاربردی بدون پایه و اساس مناسب در تحقیقات بنیادی، نمی توانند پردازش شوند. با وجود این، از منظر دولت مردان، تحقیقات کاربردی به دلیل قابلیت پاسخ گویی به مشکلات فعلی اقتصادی و اجتماعی جامعه حتی به طور ناقص، نسبت به تحقیقات بنیادی،می گیرد؛ بنابراین با مطالعات تجربی می توان تاثیر واقعی یک عامل بر عامل دیگ را در نظر گرفتن دیگر عوامل محیطی پیش بینی نمود (9 :2008 ,Kumar). اغلب تحقیقات دانشجویان برای پایان نامه های خود انجام می دهند از نوع مطالعات تجربی است.
۳. مطالعه موردی مطالعه موردی، یک تفحص تجربی است که یک پدیده معاصر (همزمان) را مطی زمینه های ۲ (مفاهیم) آن بررسی می کند؛ به ویژه زمانی که مرز میان پدیده و زمینه های آن به صورت واضحی مشهود نیست» (1 :2010 ,Woodside).
در یک مطالعه موردی، محقق اطلاعات را با مطالعه ویژگی های مردمی که در زمینه با ارتباطات مشترک هستند یا بوده اند، جمع آوری می کند. در این تعریف به جای واژه «مردم» می توان واژه های سازمان»، «وقایع»، «وضعیت ملی» یا هر هویت مستقلی را استفاده کرد (3 :2010 ,Swanborn). بنابر این مطالعه موردی نوعی از مطالعات تجربی است که یک مورد خاص را هم زمان بررسی می کند؛ مانند بررسی رابطه فعلی نقدینگی با تورم در کشور.
برای مثال فرض کنید می خواهیم به بیان و بررسی مفاهیم و تعاریف موجود در زمینه مدیریت دانش بپردازیم. در این صورت تحقيق ما یک مطالعه نظری است ولی چنانچه در یک مطالعه بخواهیم به تدوین الگوی مدیریت دانش برای کشورمان در برنامه پنجم توسعه مبادرت ورزیم، بررسی ما یک مطالعه تجربی است. به همین ترتیب چنانچه بررسی خود را به یک سازمان و مؤسسه محدود کنیم و بخواهیم بدانیم سازمان مورد بررسی در وضعیت فعلی در کدام سطح از سطوح هرم مدیریت دانش قرار دارد تا از طریق آن بتوانیم به ترسیم نقشه دانش در آن سازمان بپردازیم، بررسی ما یک مطالعه موردی خواهد بود.

 
نگارش یافته توسط مدير كل ايران پژوهان مجموعه: روش تحقيق
تعداد بازدید: 2502
چاپ

مطالعات را می توان به سه نوع «نظری»، «تجربی» و «موردی» تقسیم کرد.
۱ - مطالعه نظری مطالعه نظری نوعی خاص از مطالعه است که به یک نظریه یا عقیده مشخص ارتباط دارد. این روش به طور کلی به وسیله فیلسوفان و متفکران برای ایجاد مفاهیم جدید یا تفسیر مفاهیم موجود انجام می شود (8 :2008 ,Kumar). برای مثال مطالعه تطبیقی آثار نقدینگی بر تورم در نظریات نئوکلاسیک ها و نهادگرایان یک مطالعه نظری است.
۲ - مطالعه تجربی مطالعات تجربی را می توان بررسی کاربرد نتایج مطالعات نظری در یک مکان خاص و برای یک دوره زمانی معین دانست. نتایج مطالعات تجربی در یک موضوع لزوما همان نتایج مطالعات نظری نیست، زیرا عملا در مطالعات تجربی عواملی اثرگذار خواهند بود که در مطالعات نظری ممکن است نادیده گرفته شده باشند؛ برای مثال نتایج مطالعات نظری حاکی است که افزایش نقدینگی در صورت ثابت بودن عرضه عموما موجب تورم می شود. بررسی این موضوع در یک جامعه خاص، برای یک دوره معین یک مطالعه تجربی است که می تواند نتیجه آن متفاوت با نتایج مطالعات نظری در این خصوص باشد. زیرا در مطالعات تجربی عم آثار عوامل دیگر بر تورم، افزون بر نقدینگی مورد بررسی قرار می گیرد.

 
نگارش یافته توسط مدير كل ايران پژوهان مجموعه: روش تحقيق
تعداد بازدید: 3178
چاپ

هر تحقیق را می توان مطالعه ای هدفمند و روشمند دانست که برای شناخت ویژگی های یک متغیر یا روابط دو یا چند متغیر در مجموعه مورد نظر انجام می شود.
این متغیرها در قالب مسئله اساسی، پرسش ها و فرضیه های تحقیق مطرح می شوند و شناخت آنها از طریق اندازه گیری صورت می گیرد. نتایج نهایی هر تحقيق نوعا پس از اطمینان از روایی و پایایی اندازه گیری و ضرورتا، آزمون فرضیه ها اعلام می شود.
با این توضیح چون هر تحقیق یک مطالعه هدفمند و روشمند است، بنابراین آشنایی با انواع تحقیق بسته به آشنایی با انواع مطالعه»، «اهداف» و «روش های» آن خواهد بود.
همچنین در این راستا آگاهی از روش های «شناخت»، انواع متغیرها»، چگونگی روابط» آنها، داشتن درک درستی از مجموعه مورد مطالعه تحقیق»، «مسئله اساسی»، پرسش ها» و «فرضیه های تحقیق» و نیز آشنایی با راه های مختلف اندازه گیری و آگاهی از مفاهیم «روایی» و «پایایی» و درنهایت آشنایی با انواع «آزمون فرضیه ها» اقدامی ضروری است.
مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با تحقیق که در این فصل به بررسی آنها خواهیم پرداخت، عبارتند از:
١. مطالعه؛ ٢. اهداف تحقیق؛ ٣. روش های شناخت؛ ۴. روش های تحقیق؛ ۵. متغيرها؛ ۶. روابط متغيرها؛ ۷. مجموعه مورد مطالعه در تحقیق؛
۸ مسئله اساسی؛ ۹. پرسش ها؛ ۱۰. فرضیه های تحقیق؛ ۱۱. اندازه گیری؛ ۱۲. روایی و پایایی؛ ۱۳. آزمونهای آماری.

 

ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->