iranresearches-telegram

محصولات ایران پژوهان را در فروشگاه ببینید
 

مقالات

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: حمايتها
تعداد بازدید: 68164
چاپ

آيين‌نامه اجرايي حمايت از پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا  توسط پژوهشكده بيمه


به منظور توسعه و تعميق پژوهشهای بيمه‌اي و بهره گيري از توانمندي دانشجويان و محققان دانشگاهي و در اجراي دستور العمل نحوه پرداخت حق الزحمه های آموزشی، پژوهشی و جلسات علمی و کارشناسی، مصوب ششمین جلسه هیأت امناء پژوهشکده مورخ 12/12/88 ، آیین نامه اجرایی حمايت از پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا در 4 ماده و 22 بند و 5 تبصره، در تاریخ 19/07/89 مورد تصویب قرار گرفته است و از تاریخ مذکور لازم الاجرا می باشد.

ماده 1. نحوه انتخاب موضوع و فرایند بررسی و تصويب موضوعات پیشنهادی
1-1. موضوع پایان نامه به یکی از دو روش زیر انتخاب می گردد:
1-1-1. انتخاب موضوع با مشورت گروه پژوهشی ذیربط از میان اولویتهای پژوهشی پژوهشکده
2-1-1. پيشنهاد موضوع پایان نامه توسط دانشجو و تأیید در گروه پژوهشي ذیربط
2-1. پس از انتخاب موضوع پايان‌نامه، دانشجو بايد مدارك زیر را جهت بررسي طرحنامه پايان‌نامه به اداره آموزش و پژوهش ارائه دهد:
الف- کپی طرحنامه مصوب دانشكده/دانشگاه به همراه فایل رایانه ای آن
ب- طرحنامه در قالب فرم پيشنهادي پژوهشكده به همراه فایل رایانه ای آن
ج- اصل معرفي‌نامه رسمی از دانشكده/دانشگاه مبني بر تصويب موضوع پايان نامه دانشجو(عنوان پايان نامه و مشخصات دانشجو و اساتید راهنما و مشاور ذكر گردد).
د- كپي كارت دانشجويي
ه- كپي كارت ملي
تبصره : در مورد پایان نامه های خاتمه یافته، ارائه مدارک زیر جهت بررسی اولیه الزامی است:
و- یک جلد از پایان‌نامه
ز- کپی کارت ملي
ح- اصل معرفي نامه رسمی از دانشكده/ دانشگاه مبني بر تاييد دفاع از پايان نامه دانشجو (عنوان پايان‏نامه، مشخصات دانشجو، اساتید راهنما و مشاور و تاريخ دفاع ذكر گردد)
3-1. ثبت طرحنامه در دبیرخانه پژوهشکده بیمه
4-1. ثبت اطلاعات طرحنامه در اداره آموزش و پژوهش و ارسال طرحنامه و فرمهای ارزیابی به گروه پژوهشی ذیربط حداکثر ظرف مدت دو روز کاری
5-1. بررسی طرحنامه توسط گروه پژوهشی و در صورت لزوم اعلام اصلاحات مورد نیاز به دانشجو حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری و دریافت طرحنامه اصلاح شده (این مرحله تا پذیرش نهایی طرحنامه توسط گروه قابل تکرار است)
6-1. اعلام تصویب اولیه و ( در صورت نیاز) پیشنهاد مشاوران بیمه ای به اداره آموزش و پژوهش توسط مدیر گروه پژوهشی ذیربط.
7-1. تهیه معرفی نامه جهت انعقاد قرارداد توسط اداره آموزش و پژوهش
8-1. تصويب طرحنامه پايان نامه توسط معاون پژوهشي و امضاء معرفی نامه جهت انعقاد قرارداد
9-1. اداره آموزش و پژوهش نتیجه نهایی را ظرف مدت 5 روز کاری بعد از تصویب به دانشجو اعلام می کند.

ماده 2. تعهدات پژوهشکده بیمه
1-2. ارائه مشاوره علمی مورد نیاز دانشجو در حین نگارش پایان نامه، بنا به در خواست دانشجو
2-2. ارائه تسهیلات لازم جهت استفاده از منابع علمی موجود در کتابخانه پژوهشکده
3-2. انجام همکاری های لازم جهت معرفی دانشجو به مراکز علمی شرکتهای بیمه و... جهت تسهیل در جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در تدوین پایان نامه
4-2. در صورتیکه هیچ کدام از اساتید راهنما و مشاور پایان نامه دارای تخصص بیمه ای نباشند، پژوهشکده اقدام به معرفی مشاور بیمه ای می نماید تا در مراحل مختلف انجام پایان نامه به دانشجو مشاوره دهد. مشاور بیمه ای توسط مدیر گروه پژوهشی ذیربط پیشنهاد و توسط معاون پژوهشی تایید می گردد. مشاورین پیشنهادی باید حداقل یکی از شرایط زیر را دارا باشند:
1-4-2. عضو هیئت علمی یکی از دانشگاهها یا مراکز آموزش عالی با سابقه تحقیق یا نگارش و یا تدریس در زمینه بیمه
2-4-2. کارشناسان ارشد صنعت بیمه با حداقل سه سال سابقه که در یکی از مراکز آموزش عالی معتبر به تدریس دروس بیمه ای اشتغال دارند.
3-4-2. کارشناسان ارشد صنعت بیمه با حداقل ده سال سابقه تألیف، تحقیق و ترجمه علمی در زمینه های بیمه ای.

5-2. انعقاد قرارداد و حمایت مالی از پایان نامه مطابق شرایط مندرج در ماده 4

ماده 3. تعهدات دانشجو
1-3. ارائه دو نسخه از پايان‌نامه صحافي‌شده به همراه لوح فشرده پايان‌نامه شامل فايل word‌ و PDF به گروه پژوهشي مربوطه
تبصره: درصورتیکه در رشته های خاص دانشگاهی پایان نامه با نرم افزار دیگری تایپ شده باشد، ارائه متن با نرم افزار مذکور و نسخه PDF با تأیید معاون پژوهشی امکان پذیر است.
2-3. نگارش عبارت «اين پايان نامه با همكاري و حمایت پژوهشكده بيمه انجام پذيرفته است» بر روي صفحات آغازین پايان نامه (در یک صفحه مجزا) الزامي است.
تبصره: اجرای این بند در مورد پایان نامه های خاتمه یافته ضرورت ندارد.
3-3. برگزاري جلسه ارائه و دفاع از نتايج پايان‌نامه در گروه پژوهشي مربوطه و ارسال صورت جلسه آن به اداره آموزش و پژوهش (در صورت درخواست گروه پژوهشی ذیربط و تأیید معاونت پژوهشی)
4-3. ارائه مقاله ای علمی- پژوهشی یا علمی- ترویجی جهت چاپ در نشریات پژوهشکده
تبصره: ارائه تأییدیه پذیرش مقاله در نشریات علمی- ترویجی یا علمی- پژوهشی پژوهشکده جهت پرداخت کمک هزینه مربوط به مقالات قابل قبول خواهد بود.

ماده 4. ميزان حمايت و نحوه پرداختهای مالي
کلیه پرداختهای مالی به شرح زیر و مطابق جدول (1) قابل پرداخت است.
1-4. ميزان حمایت مالی از پایان نامه هایی که عنوان آنها بعد از مشاوره با گروههای پژوهشی پژوهشکده تنظیم می شود برای مقطع کارشناسی ارشد 7.500.000 ریال برای دانشجو و 2.500.000 ریال برای مشاور بیمه ای و برای مقطع دکتری15.000.000 ریال برای دانشجو و 5.000.000 ریال برای مشاور بیمه ای تعیین می گردد.
2-4. ميزان حمایت مالی از پایان نامه هایی که در انتخاب عنوان آنها از مشورت پژوهشکده استفاده نشده است 6.000.000 ریال برای مقطع کارشناسی ارشد و 12.000.000 ریال برای مقطع دکتری تعیین می گردد که کل این مبلغ متعلق به دانشجو می باشد.
3-4. ميزان حمایت مالی از پایان نامه های دفاع شده 6.000.000 ریال برای مقطع کارشناسی ارشد و 12.000.000 ریال برای مقطع دکتری تعیین می گردد که کل این مبلغ متعلق به دانشجو می باشد.
بدیهی است مسؤولیت تأیید هر یک از شرایط فوق به عهده مدیر گروه پژوهشی ذیربط می باشد.
4-4. حق‌الزحمه مقالات مستخرج از پايان‌نامه در صورت تاييد و چاپ (طبق شرایط مندرج در بند 4-3) به ازاء هر مقاله به شرح جدول 2 قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره: نویسندگان مقالات مستخرج از پایان نامه ها، حق الزحمه اضافی جهت چاپ مقاله دریافت نمی نمایند.
 

جدول (1). ميزان حمايت از پايان‌نامه ها (ارقام به ريال)

نحوه پرداخت

جمع

سهم مشاور بيمه‌اي (در صورت وجود)

سهم دانشجو

مقطع

شرایط شمول پایان نامه

20درصد هنگام انعقاد قرارداد و مابقی در هنگام تحقق تعهدات دانشجو

10.000.000

2.500.000

7.500.000

كارشناسي‌ارشد

1-4

20.000.000

5.000.000

15.000.000

دكتري

6.000.000

---

6.000.000

كارشناسي‌ارشد

2-4
و
3-4

12.000.000

---

12.000.000

دكتري

 

جدول (2). حق الزحمه چاپ مقاله (ارقام به ريال)

نوع مقاله

جمع

سهم مشاور بيمه‌اي برای هر مقاله (در صورت وجود)

سهم دانشجو برای هر مقاله

مقطع

علمی ترویجی

3.000.000

1.500.000

1.500.000

كارشناسي‌ارشد (یک مقاله)

علمی پژوهشی

5.000.000

2.500.000

2.500.000

دكتري  (حداکثر تا دو مقاله)

 

جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت http://www.irc.ac.ir/content.php?content=hemayat# مرجعه فرمائيد.


ایران کنفرانس

confBook

بانك موضوع پايان نامه

معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي

حمايت از پايان نامه ها

بورسهای خارجی

-->