معرفی محصول: مفهوم رقابت جویی توسط محققان دانشگاهی در حوزه های مختلف علمی مورد بررسی قرار گرفته است.و تا کنون مطالعات قابل توجهی بر روی مفهوم رقابت، رقابتی بودن و رقابت جویی، چگونگی سنجش آن در سطوح تجمیعی متعدی مانند سطح شرکت، صنعت یا بخشی از آن و سطح ملت، عوامل تاثیرگذار بر روی عملکرد رقابت جویی و طریق بهبود آن انجام شده است.

تعداد صفحات: ۱۳ صفحه

منابع مورد اقتباس قرار گرفته: در پایان فایل ذکر شده است.

۱۵۰,۰۰۰ ریال – خرید