معرفی محصول: در سال ۱۹۶۴ رامی اظهار داشته که <ما در جستجوی چیز هایی هستیم که طلب می کنیم و احتمالا برای ما و دیگران لدت بخش هستند و فعالیت های ما در جهتی است که رسیدن و به دست آوردن آنها را ممکن می سازد>.
تعداد صفحات: ۱۸ صفحه
منابع مورد اقتباس قرار گرفته: در پایان فایل دکر شده است.
۱۵۰,۰۰۰ ریال – خرید