معرفی محصول: دانش، دارایی واقعی سازمان هایی است که برای حضور موفق در عرصه پر رقابت جهانی و یکپارچگی سیستم ها، ارزش ها و منابع سازمانی خود تلاش می کنند.

تعداد صفحات: ۲۸ صفحه

منابع مورد اقتباس قرار گرفته: در پایان فایل ذکر شده است.

۱۵۰,۰۰۰ ریال – خرید