معرفی محصول: امروزه مدیریت دانش از پایه های اساسی کسب و کار های موفق شده است.

تعداد صفحات: ۱۵ صفحه

منابع مورد اقتباس قرار گرفته: در پایان فایل ذکر شده است.

۱۵۰,۰۰۰ ریال – خرید