معرفی محصول: مکاتب و گرایش های مختلف اقتصادی همواره به دنبال یافتن عامل اصلی ایجاد و توزیع ثروت و به عبارتی عامل ایجاد ارزش اقتصادی در جامعه بوده اند.

تعداد صفحات: ۳۷ صفحه

منابع مورد اقتباس قرار گرفته: در پایان فایل ذکر شده است.

۱۵۰,۰۰۰ ریال – خرید