بسته مقالات ۲۰۱۸  “بهره وری منابع انسانی”

پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald

شرح موضوعات مقالات:

  1.  تاثیر فرهنگ سازمانی، رشد و حمایت سازمانی، انگیزش سازمانی، آموزش، سلامت سازمانی، ارزیابی عملکرد سازمانی، شفافیت شغل و توانمندسازی سازمانی بر بهبود بهره وری منابع انسانی ( مقاله ۴).
  2. تاثیر استراتژی سازمان بر نتایج سازمانی از حیث منابع انسانی با توجه به نقش میانجی پیاده سازی مدیریت استراتژیک منابع انسانی و همسویی فرهنگ سازمانی ( مقاله ۲).
  3. تاثیر مدیریت تنوع سازمانی بر بهبود بهره وری منابع اسناین با توجه به نقش میانجی عوامل ادراکی ( مقاله ۵).
  4. تاثیر فرهنگ سازمانی، تعهد سازمانی و طراحی شغل بر بهبود بهره وری و عملکرد منابع انسانی ( مقاله ۳).
  5. تاثیر بهبود ابعاد هوش هیجانی سازمانی بر بهبود بهره وری و عملکرد اجتماعی کارکنان سازمان ( مقاله ۱).
۱۰۰,۰۰۰ ریال – خرید