نام محصول:  بسته مقالات ۲۰۱۸   و ۲۰۱۹ مربوط به ” مدیریت زنجیره تامین سبز”

 پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald

شرح موضوعات مقالات:

.       تاثیر آگاهی مشتریان بر پایداری زنجیره تامین شرکت با توجه به نقش میانجی قابلیت پایداری زنجیره و نقش تعدیلگر مشارکت تامین کنندگان ( مقاله ۱).

  1. تاثیر ابعاد پایداری زنجیره تامین ( پشتیبانی سبز همکارانه، تبادل و اشتراک اطلاعات با مشتریان و تامین کنندگان، مدیریت سبز خرید و تولید، فشار رقابتی و عوامل داخل سازمانی، مدیریت و طراحی زیست محیطی فرایندها و فشار قوانین دولتی) بر عملکرد عملیاتی و کسب و کار شرکت ( مقاله ۲).
  2. تاثیر فرایندهای زنجیره تامین زیست محیطی بر توان رقابتی شرکت با توجه به نقش میانجی عملکرد عملیاتی، کارکنان، ارتباطی و زیست محیطی ( مقاله ۳ )
  3. تاثیر فرایندهای مدیریت کیفیت زنجیره تامین بر عملکرد عملیاتی و عملکرد نواورانه شرکت با توجه به نقش میانجی قابلیتهای مدیریت کیفیت زنجیره تامین ( مقاله ۴)
۶۰,۰۰۰ ریال – خرید