بسته مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ مربوط به “تجارت الکترونیک و رسانه های اجتماعی”

پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald

شرح موضوعات مقالات:

  1. بررسی تاثیر ابزارهای  بازاریابی الکترونیک بر تمایلات رفتار خرید اکتشافی با توجه به نقش میانجی بازاریابی الکترونیک  ( مقاله ۱ دارای پرسشنامه).
  2. تاثیر بازاریابی یکپارچه بر پذیرش بازاریابی الکترونیک و خلق ارزش مشترک با مشتریان و فرئوشندگان با توجه به نقش میانجی اعتماد و فرایندهای قانونی دولت ( مقاله ۳: پرسشنامه دارد).
  3. تاثیر فعالیتهای بازاریابی الکترونیک در شبکه های اجتماعی بر بهبود پاسخهای مشتریان با توجه به نقش میانجی ارزش ویژه برند ( مقاله ۲: پرسشنامه دارد).
  4. تاثیر جهتگیری بازار الکترونیک بر عملکرد استراتژیک بنگاه با توجه به نقش میانجی اعتماد الکترونیک ( مقاله ۴: پرسشنامه دارد).
  5. اعتماد، ریسک و قصد تبادل در بازارهای الکترونیک مشتری با مشتری ( C2C ) در بازارهای الکترونیک ( مقاله ۵ : پرسشنامه دارد).
۱۰۰,۰۰۰ ریال – خرید