نام محصول:  بسته مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ مربوط به “مسئولیت اجتماعی سازمانی

پایگاه مقالات: Science Direct  

شرح موضوعات مقالات:

۱٫       رابطه بین مسئولیت اجتماعی، اعتبار سازمان و برندسازی کارکنان ( مقاله  ۱).

۲٫     یک رویکرد شناختی به مسئولیت اجتماعی سازمانی در شرکتهای خانوادگی ( مقاله ۲).

۳٫    هنجارهای محلی، مسئولیت اجتماعی سازمان و ارزشهای بنگاه ( مقاله ۳).

۴٫     فعالیتهای جامعه محور مسئولیت اجتماعی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ( مقاله ۴).

۵٫     مسئولیت اجتماعی سازمانی به عنوان تعیین کننده اعتبار سازمانی ( مقاله ۵).

۱۰۰,۰۰۰ ریال – خرید