بسته مقالات ISI  ۲۰۱۸ به “ توسعه صادرات”

پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald

شرح موضوعات مقالات:

  • نقش استراتژی صادراتی، شدت صادراتی و یادگیری بر توسعه عملکرد صادرات ( مقاله ۱).
  • ارزیابی های مدیریتی در زمینه توسعه عملکرد صادراتی ( مقاله ۲).
  • بررسی نقش تنوع روشهای ورورد به بازارهای صادراتی و توسعه عملکرد صادراتی ( مقاله ۳).
  • تاثیر قابلیتهای بازاریابی صادراتی بر توسعه صادراتی و عملکرد آن با توجه به نقش ناکارآمدی رقابتی ( مقاله ۴).
  • تاثیر نوآوری، فاکتورهای مدیریتی و روال بین المللی سازی در سازمان بر توسعه صادرات ( مقاله ۵)
  • نگرشهای سازمانی محلی بر توسعه عملکرد صادرات در شرایط اقتصاد در حال گذار ( مقاله ۵).
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید