بسته مقالات ISI مربوط به “توسعه محصولات جدید”

پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald

شرح موضوعات مقالات:

  1.  قابلیتهای بازاریابی، سازگاری سازمانی و توسعه محصولات جدید ( مقاله ۱).
  2. عوامل کلیدی موفقیت در توسعه محصولات جدید در صنایع ( مقاله ۲).
  3. بررسی دیدگاه مدیریتی در زمینه توسعه محصولات جدید ( مقاله ۳).
  4. تاثیر مدیریت چرخه زندگی محصول بر توسعه محصولات جدید ( مقاله ۴).
  5. تاثیر انواع فاکتورهای رقابتی بر توسعه محصولات جدید ( مقاله ۵).
  6. تاثیر ریسک پذیری در بازار و پویایی های محیطی در توسعه محصولات جدید ( مقاله ۶).
  7. بررسی فرایند توسعه محصولات جدید در سازمان ( مقاله ۷).

تاثیر همراستایی تصمیم گیری و اشتراک اطلاعات بین بخشهای خرید و بازاریابی سازمان بر توسعه محصولات جدید ( مقاله ۸).  

۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید