بسته مقالات ISI  ۲۰۱۸ “ بازار گرایی یا بازار محوری”

پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald

شرح موضوعات مقالات:

  1. نقش بازارگرایی و سرمایه ارتباطی در بهبود جهتگیری های بازارهای خارجی شرکتها در شرایط تلاطمات محیطی ( مقاله ۱).
  2. بازارگرایی و نواوریهای محیطی با توجه به شرایط محیطی سازمانها ( مقاله ۲).
  3. بازارگرایی، ادراکات مدیریتی و فرهنگ سازمانی در بازارهای نوظهور ( مقاله ۳).
  4. بازارگرایی ، کارافرینی گرایی و عملکرد سازمانها در بازارهای نوظهور ( مقاله ۴).
  5. فرا مطالعه تاثیرات بازارگرایی بر عملکرد سازمانی ( مقاله ۵).
۱۰۰,۰۰۰ ریال – خرید