بسته مقالات ISI  ۲۰۱۸ “ زنجیره تامین سبز”

پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald

شرح موضوعات مقالات:

 ۱٫     تاثیر حمایت مدیر ارشد و حکمرانی رابطه مند در سازمان بر یکپارچگی زنجیره تامین سبز با توجه به نقش تعدیلگر محرکهای مشتری محور و محرکهای قیمتی ( مقاله ۱).

۲٫      تاثیر فرایندهای مدیریت  زنجیره تامین سبز بر بهبود قابلیتهای رقابتی عملیاتی ( مقاله ۲)

۳٫      تاثیر فرایندهای مدیریت زنجیره تامین سبز بر بهبود عملکرد محیطی، اقتصادی و اجتماعی کسب و کار ( کقاله ۳)

۴٫      بررسی روابط بین محیط رقابتی بازار، زنجیره تامین سبز و عملکرد کسب و کار ( مقاله ۴)

۸۰,۰۰۰ ریال – خرید