بسته مقالات ISI  ۲۰۱۸ “ میراث برند”

پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald

شرح موضوعات مقالات:

  1. بررسی سوابق و پیامدهای میراث برند در صنایع خدماتی ( مقاله A)
  2. شناسایی پیامدهای شناختی میراث برند در صنایع خدماتی (مقاله B )
  3. شناسایی محرکها و نتایج میراث برند در صنایع تکنولوژیک و انلاین (مقاله D )
  4. بررسی نقش تعدیلگر میراث برند در تاثیر اخلاقیات درک شده مشتریان از برند بر ارزش ویژه برند (مقاله E )
  5. پایداری و تجربه برند معتبر توسط مشتری در اثر بهبود میراث برند (مقاله F )
  6. تاثیر میراث برند بر درک ارزش توسط مشتری در خدمات بانکی (مقاله G )
۱۲۰,۰۰۰ ریال – خرید