معرفی محصول: جهت گیری استراتژیک به "اصولی راهبردی اطلاق می شود که به طور مستقیم درفعالیت های تولیدی و عملکردی یک کسب و کار،  برای حصول اطمینان ازبقاء و بهبود عملکرد در نظر گرفته می شوند. برخی از محققان مدیریت، واژه جهت گیری  استراتژیک را با واژگان استراتژی رقابتی و استراتژی های تجاری مترادف دانسته اند. در این محصول ۸ تحقیق خارجی برای استفاده در پیشینه تجربی مطالعاتی  پژوهشهایی که در حوزه جهتگیری استراتژیک سازمان کار می شوند، آورده شده است.

 

تعداد پیشینه خارجی : ۸ عدد

سال انتشار  پیشینه ها:  از ۲۰۱۶ به قبل

 

 

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید