بسته موضوعی مقالات

بسته مقالات ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ مربوط به ” مدیریت زنجیره تامین سبز”

نام محصول:  بسته مقالات ۲۰۱۸   و ۲۰۱۹ مربوط به ” مدیریت زنجیره تامین سبز”  پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald شرح موضوعات مقالات: .       تاثیر آگاهی مشتریان بر پایداری زنجیره تامین شرکت با توجه به نقش میانجی قابلیت پایداری زنجیره و نقش تعدیلگر مشارکت تامین کنندگان ( مقاله ۱). تاثیر ابعاد پایداری زنجیره تامین ( پشتیبانی سبز همکارانه، تبادل و اشتراک اطلاعات با مشتریان و تامین کنند ...[ادامه مطلب]

بسته مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ مربوط به “تجارت الکترونیک و رسانه های اجتماعی”

بسته مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ مربوط به “تجارت الکترونیک و رسانه های اجتماعی” پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald شرح موضوعات مقالات: بررسی تاثیر ابزارهای  بازاریابی الکترونیک بر تمایلات رفتار خرید اکتشافی با توجه به نقش میانجی بازاریابی الکترونیک  ( مقاله ۱ دارای پرسشنامه). تاثیر بازاریابی یکپارچه بر پذیرش بازاریابی الکترونیک و خلق ارزش مشترک با مشتریان و فرئوشندگان با توجه به نقش میانج ...[ادامه مطلب]

بسته مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ مسئولیت اجتماعی سازمانی

نام محصول:  بسته مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ مربوط به “مسئولیت اجتماعی سازمانی “ پایگاه مقالات: Science Direct   شرح موضوعات مقالات: ۱٫       رابطه بین مسئولیت اجتماعی، اعتبار سازمان و برندسازی کارکنان ( مقاله  ۱). ۲٫     یک رویکرد شناختی به مسئولیت اجتماعی سازمانی در شرکتهای خانوادگی ( مقاله ۲). ۳٫    هنجارهای محلی، مسئولیت اجتماعی سازمان و ارزشهای بنگاه ( مقاله ۳). ۴٫     فعالیتهای جامعه محور ...[ادامه مطلب]

بسته مقالات ISI 2018 ” زنجیره تامین سبز”

بسته مقالات ISI  ۲۰۱۸ “ زنجیره تامین سبز” پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald شرح موضوعات مقالات:  ۱٫     تاثیر حمایت مدیر ارشد و حکمرانی رابطه مند در سازمان بر یکپارچگی زنجیره تامین سبز با توجه به نقش تعدیلگر محرکهای مشتری محور و محرکهای قیمتی ( مقاله ۱). ۲٫      تاثیر فرایندهای مدیریت  زنجیره تامین سبز بر بهبود قابلیتهای رقابتی عملیاتی ( مقاله ۲) ۳٫      تاثیر فرایندهای مدیریت ز ...[ادامه مطلب]

بسته مقالات ISI 2018 ” میراث برند”

بسته مقالات ISI  ۲۰۱۸ “ میراث برند” پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald شرح موضوعات مقالات: بررسی سوابق و پیامدهای میراث برند در صنایع خدماتی ( مقاله A) شناسایی پیامدهای شناختی میراث برند در صنایع خدماتی (مقاله B ) شناسایی محرکها و نتایج میراث برند در صنایع تکنولوژیک و انلاین (مقاله D ) بررسی نقش تعدیلگر میراث برند در تاثیر اخلاقیات درک شده مشتریان از برند بر ارزش ویژه برند (مقاله ...[ادامه مطلب]

بسته مقالات ISI 2018 ” پشیمانی در خرید”

بسته مقالات ISI  ۲۰۱۸ “ پشیمانی در خرید” پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald شرح موضوعات مقالات: ۱٫       شناسایی تاثیر پشیمانی از خرید خدمات توسط مشتری بر قصد رفتاری با توجه به نقش شناسایی برند توسط مشتری و رضایت (مقاله ۱ ) ۲٫      تاثیر دسترسی به تکنولوژی و  مشکلات استفاده از خدمات آنلاین بر  پتجربه پشیمانی انلاین ( مقاله ۲ ) ۳٫     بررسی پیامدهای خود پشیمانی و دیگر پشیمانی در ا ...[ادامه مطلب]

بسته مقالات ISI 2018 ” بازار گرایی یا بازار محوری”

بسته مقالات ISI  ۲۰۱۸ “ بازار گرایی یا بازار محوری” پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald شرح موضوعات مقالات: نقش بازارگرایی و سرمایه ارتباطی در بهبود جهتگیری های بازارهای خارجی شرکتها در شرایط تلاطمات محیطی ( مقاله ۱). بازارگرایی و نواوریهای محیطی با توجه به شرایط محیطی سازمانها ( مقاله ۲). بازارگرایی، ادراکات مدیریتی و فرهنگ سازمانی در بازارهای نوظهور ( مقاله ۳). بازارگرایی ، کارا ...[ادامه مطلب]

بسته مقالات ISI توسعه صادرات ۲۰۱۸

بسته مقالات ISI  ۲۰۱۸ به “ توسعه صادرات” پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald شرح موضوعات مقالات: نقش استراتژی صادراتی، شدت صادراتی و یادگیری بر توسعه عملکرد صادرات ( مقاله ۱). ارزیابی های مدیریتی در زمینه توسعه عملکرد صادراتی ( مقاله ۲). بررسی نقش تنوع روشهای ورورد به بازارهای صادراتی و توسعه عملکرد صادراتی ( مقاله ۳). تاثیر قابلیتهای بازاریابی صادراتی بر توسعه صادراتی و عملکرد آن ...[ادامه مطلب]

بسته مقالات ISI توسعه محصولات جدید با ۸ مقاله

بسته مقالات ISI مربوط به “توسعه محصولات جدید” پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald شرح موضوعات مقالات:  قابلیتهای بازاریابی، سازگاری سازمانی و توسعه محصولات جدید ( مقاله ۱). عوامل کلیدی موفقیت در توسعه محصولات جدید در صنایع ( مقاله ۲). بررسی دیدگاه مدیریتی در زمینه توسعه محصولات جدید ( مقاله ۳). تاثیر مدیریت چرخه زندگی محصول بر توسعه محصولات جدید ( مقاله ۴). تاثیر انواع فاکتورهای ر ...[ادامه مطلب]

بسته مقالات بهره وری منابع انسانی ۲۰۱۸

بسته مقالات ۲۰۱۸  “بهره وری منابع انسانی” پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald شرح موضوعات مقالات:  تاثیر فرهنگ سازمانی، رشد و حمایت سازمانی، انگیزش سازمانی، آموزش، سلامت سازمانی، ارزیابی عملکرد سازمانی، شفافیت شغل و توانمندسازی سازمانی بر بهبود بهره وری منابع انسانی ( مقاله ۴). تاثیر استراتژی سازمان بر نتایج سازمانی از حیث منابع انسانی با توجه به نقش میانجی پیاده سازی مدیریت استرا ...[ادامه مطلب]