بسته موضوعی مقالات

بسته مقالات ISI 2018 ” پشیمانی در خرید”

بسته مقالات ISI  ۲۰۱۸ “ پشیمانی در خرید” پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald شرح موضوعات مقالات: ۱٫       شناسایی تاثیر پشیمانی از خرید خدمات توسط مشتری بر قصد رفتاری با توجه به نقش شناسایی برند توسط مشتری و رضایت (مقاله ۱ ) ۲٫      تاثیر دسترسی به تکنولوژی و  مشکلات استفاده از خدمات آنلاین بر  پتجربه پشیمانی انلاین ( مقاله ۲ ) ۳٫     بررسی پیامدهای خود پشیمانی و دیگر پشیمانی در ا ...[ادامه مطلب]

بسته مقالات ISI 2018 ” بازار گرایی یا بازار محوری”

بسته مقالات ISI  ۲۰۱۸ “ بازار گرایی یا بازار محوری” پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald شرح موضوعات مقالات: نقش بازارگرایی و سرمایه ارتباطی در بهبود جهتگیری های بازارهای خارجی شرکتها در شرایط تلاطمات محیطی ( مقاله ۱). بازارگرایی و نواوریهای محیطی با توجه به شرایط محیطی سازمانها ( مقاله ۲). بازارگرایی، ادراکات مدیریتی و فرهنگ سازمانی در بازارهای نوظهور ( مقاله ۳). بازارگرایی ، کارا ...[ادامه مطلب]

بسته مقالات ISI توسعه صادرات ۲۰۱۸

بسته مقالات ISI  ۲۰۱۸ به “ توسعه صادرات” پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald شرح موضوعات مقالات: نقش استراتژی صادراتی، شدت صادراتی و یادگیری بر توسعه عملکرد صادرات ( مقاله ۱). ارزیابی های مدیریتی در زمینه توسعه عملکرد صادراتی ( مقاله ۲). بررسی نقش تنوع روشهای ورورد به بازارهای صادراتی و توسعه عملکرد صادراتی ( مقاله ۳). تاثیر قابلیتهای بازاریابی صادراتی بر توسعه صادراتی و عملکرد آن ...[ادامه مطلب]

بسته مقالات ISI توسعه محصولات جدید با ۸ مقاله

بسته مقالات ISI مربوط به “توسعه محصولات جدید” پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald شرح موضوعات مقالات:  قابلیتهای بازاریابی، سازگاری سازمانی و توسعه محصولات جدید ( مقاله ۱). عوامل کلیدی موفقیت در توسعه محصولات جدید در صنایع ( مقاله ۲). بررسی دیدگاه مدیریتی در زمینه توسعه محصولات جدید ( مقاله ۳). تاثیر مدیریت چرخه زندگی محصول بر توسعه محصولات جدید ( مقاله ۴). تاثیر انواع فاکتورهای ر ...[ادامه مطلب]

بسته مقالات بهره وری منابع انسانی ۲۰۱۸

بسته مقالات ۲۰۱۸  “بهره وری منابع انسانی” پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald شرح موضوعات مقالات:  تاثیر فرهنگ سازمانی، رشد و حمایت سازمانی، انگیزش سازمانی، آموزش، سلامت سازمانی، ارزیابی عملکرد سازمانی، شفافیت شغل و توانمندسازی سازمانی بر بهبود بهره وری منابع انسانی ( مقاله ۴). تاثیر استراتژی سازمان بر نتایج سازمانی از حیث منابع انسانی با توجه به نقش میانجی پیاده سازی مدیریت استرا ...[ادامه مطلب]

بسته مقالات کیفیت زندگی کاری در سازمان ۲۰۱۸

بسته مقالات ۲۰۱۸مربوط به “کیفیت زندگی کاری” پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald شرح موضوعات مقالات: تاثیر ابعاد کیفیت زندگی کاری بر بهبود رضایت شغلی و کاهش خروج از کار کارکنان درسازمان ( مقاله ۵،). تاثیر رهبری معنوی بر بهبود کیفیت زندگی کاری، رضایت شغلی و رفتار شهروندی ساازمانی ( مقاله ۴،). تاثیر توانمندسازی در محل کار بر بهبود تعهد سازمانی کارکنان با توجه به نقش میانجی ابعاد کیفی ...[ادامه مطلب]

بسته مقالات مدیریت تعمیرات و نگهداری ۲۰۱۸

بسته مقالات مدیریت تعمیرات و نگهداری

بسته مقالات مدیریت تکنولوژی ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹

 بسته مقالات ۲۰۱۸   و ۲۰۱۹ مربوط به ” مدیریت تکنولوژی”  پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald شرح موضوعات مقالات: ارزیابی تاثیر سیستمهای مدیریت دانش بر ظرفیت مدیریت دانش در سازمان با توجه به نقش میانجی نوآوریهای باز و ظرفیت نوآوری ( مقاله ۱). ارزیابی تاثیر قابلیتهای فناوری اطلاعات ، قابلیتهای مدیریت دانش و پویایی های محیطی بر عملکرد سازمان با توجه به نقش میانجی دوسوتوانی نوآوری در س ...[ادامه مطلب]

بسته مقالات ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ مربوط به “کارآفرینی در سازمان”

پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald تعداد مقالات: ۵ عدد سال انتشار مقالات: ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸

بسته مقالات ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ مربوط به “بازاریابی ورزشی”

پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald تعداد مقالات: ۴ عدد سال انتشار مقالات: ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸