بسته موضوعی مقالات

بسته مقالات کیفیت زندگی کاری در سازمان ۲۰۱۸

بسته مقالات ۲۰۱۸مربوط به “کیفیت زندگی کاری” پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald شرح موضوعات مقالات: تاثیر ابعاد کیفیت زندگی کاری بر بهبود رضایت شغلی و کاهش خروج از کار کارکنان درسازمان ( مقاله ۵،). تاثیر رهبری معنوی بر بهبود کیفیت زندگی کاری، رضایت شغلی و رفتار شهروندی ساازمانی ( مقاله ۴،). تاثیر توانمندسازی در محل کار بر بهبود تعهد سازمانی کارکنان با توجه به نقش میانجی ابعاد کیفی ...[ادامه مطلب]

بسته مقالات مدیریت تعمیرات و نگهداری ۲۰۱۸

بسته مقالات مدیریت تعمیرات و نگهداری

بسته مقالات مدیریت تکنولوژی ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹

 بسته مقالات ۲۰۱۸   و ۲۰۱۹ مربوط به ” مدیریت تکنولوژی”  پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald شرح موضوعات مقالات: ارزیابی تاثیر سیستمهای مدیریت دانش بر ظرفیت مدیریت دانش در سازمان با توجه به نقش میانجی نوآوریهای باز و ظرفیت نوآوری ( مقاله ۱). ارزیابی تاثیر قابلیتهای فناوری اطلاعات ، قابلیتهای مدیریت دانش و پویایی های محیطی بر عملکرد سازمان با توجه به نقش میانجی دوسوتوانی نوآوری در س ...[ادامه مطلب]

بسته مقالات ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ مربوط به “کارآفرینی در سازمان”

پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald تعداد مقالات: ۵ عدد سال انتشار مقالات: ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸

بسته مقالات ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ مربوط به “بازاریابی ورزشی”

پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald تعداد مقالات: ۴ عدد سال انتشار مقالات: ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸

بسته مقالات ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ مربوط به “وبسایتها و فروشگاههای آنلاین “

پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald تعداد مقالات: ۴ عدد سال انتشار مقالات: ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸

بسته مقالات مربوط به “خرید محصولات لوکس”

پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald تعداد مقالات: ۵ عدد

بسته مقالات ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ مربوط به “بازاریابی خارجی و صادرات”

پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald تعداد مقالات: ۵ عدد سال انتشار مقالات: ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸

بسته مقالات مربوط به “هوش تجاری و هوش کسب و کار”

پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald تعداد مقالات: ۴ عدد

بسته مقالات ۲۰۱۷ مربوط به “مدیریت ارتباط با مشتریان”

پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald تعداد مقالات: ۵ عدد سال انتشار مقالات: ۲۰۱۷