بسته موضوعی مقالات

بسته مقالات ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ مربوط به “وبسایتها و فروشگاههای آنلاین “

پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald تعداد مقالات: ۴ عدد سال انتشار مقالات: ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸

بسته مقالات مربوط به “خرید محصولات لوکس”

پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald تعداد مقالات: ۵ عدد

بسته مقالات ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ مربوط به “بازاریابی خارجی و صادرات”

پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald تعداد مقالات: ۵ عدد سال انتشار مقالات: ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸

بسته مقالات مربوط به “هوش تجاری و هوش کسب و کار”

پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald تعداد مقالات: ۴ عدد

بسته مقالات ۲۰۱۷ مربوط به “مدیریت ارتباط با مشتریان”

پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald تعداد مقالات: ۵ عدد سال انتشار مقالات: ۲۰۱۷

بسته مقالات ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ مربوط به “بازاریابی بانکی “

پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald تعداد مقالات: ۴ عدد سال انتشار مقالات: ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸

بسته مقالات ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ مربوط به “جو سازمانی و رضایت شغلی”

پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald تعداد مقالات: ۵ عدد سال انتشار مقالات: ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸

بسته مقالات ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ مربوط به “نقش تکنولوژی در مدیریت فروش”

پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald تعداد مقالات: ۴ عدد سال انتشار مقالات: ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸

بسته مقالات ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ مربوط به “مدیریت مالی و عملکرد مالی”

پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald تعداد مقالات: ۵ عدد سال انتشار مقالات: ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸

بسته مقالات ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ مربوط به “مدیریت منابع انسانی”

پایگاه مقالات: Science Direct  و Emerald تعداد مقالات: ۴ عدد سال انتشار مقالات: ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸