ترجمه مقالات

ترجمه مقاله: ” معرفی مدیریت دولتی ” ” جی. ام. شفریتز “

“Defining Public Administration” ” جی. ام. شفریتز ” تعداد صفحات: ۹ صفحه

ترجمه مقاله: ” مدیریت دولتی چیست؟ ” ” دوایت والدو”

“Defining Public Administration” Dwight Waldo تعداد صفحات: ۱۴ صفحه

ترجمه مقاله: “اخلاق و مدیریت دولتی نوین جرج فردریکسون”

" Public Ethics and the New Managerialism"