پرسشنامه ها

پرسشنامه استاندارد”آوای رفتاری کارکنان”

منبع اخذ سوالات: LePine, J. A., & Van Dyne, L. (1998), Predicting voice behavior in work groups, Journal of Applied Psychology, 83: 853–۸۶۸٫ پایایی: دارد روایی: دارد تعداد سوالات: ۱۱ سوال

پرسشنامه استاندارد” وفاداری مشتری ( رفتاری، نگرشی و شناختی)”

منبع اخذ سوالات: Debata, Bikash, Ranjan, Siba, Bhaswati, Patnaik, Sankar, Mahapatra, Kumar, Sree (2015), Interrelations of service quality and service loyalty dimensions in medical tourism A structural equation modeling approach, Benchmarking: An International Journal, 22(1): 18 – ۵۵٫ پایایی: دارد روایی: دارد تعداد سوالات: ۱۲ سوال

پرسشنامه استاندارد”تبلیغات دهان به دهان ( شفاهی)”

منبع اخذ سوالات: Goyette, I., Ricard, L., Bergeron, J. & Marticotte, F. (2010), E-WOM Scale: Word-ofMouth measurement scale for e-services context , Canadian Journal of Administrative Sciences, 27 (1): 5-23. پایایی: دارد روایی: دارد تعداد سوالات: ۸ سوال

پرسشنامه استاندارد”تئوری عمل منطقی فیشبون و آجزن”

منبع اقتباس سوالات:  ترانگ و همکاران (۲۰۰۸) ،  لینگ (۲۰۰۹) ، تیان و همکاران (۲۰۰۱) ، لی و همکاران (۲۰۱۲) و … پایایی: دارد روایی: دارد تعداد سوالات: ۵۳ سوال در ۱۵بخش مجزا  

پرسشنامه استاندارد”مقاومت کارکنان به تغییر”

منبع اصلی: ۱٫ Kalyal, Hina Jawaid(2008), FACTORS AFFECTING COMMITMENT TO CHANGE AND ITS OUTCOMESAMONG PUBLIC SECTOR MANAGERS IN PAKISTAN by PhD Program, Business Administration, Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy NUST Business School National University of Sciences and Technology Islamabad. ۲٫ Van der Voet, Joris,(2014). The effectiveness an ...[ادامه مطلب]

پرسشنامه استاندارد”رهبری تحول آفرین”

منبع اصلی: Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Moorman, R. H., & Fetter, R. (1990), Transformational leader behaviors and their effects on followers' trust in leader, satisfaction, and organizational citizenship behaviors, The Leadership Quarterly, 1(2): 107-142 روایی: دارد پایایی: دارد تعداد سوالات: ۲۱ سوال

پرسشنامه استاندارد” ساختار بروکراتیک سازمانی”

منبع اصلی: نانچیان ، محسن و همکاران (۱۳۷۹) ، پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی. پایایی: دارد روایی: دارد تعداد سوال: ۱۰ سوال

پرسشنامه استاندارد بازارگرایی ( گرایش به بازار در سازمان)

پرسشنامه استاندارد بازارگرایی ( گرایش به بازار در سازمان)

معرفی محصول: جهت گیری بازار یا بازارگرایی به عنوان یک بعد مهم از جهتگیری استراتژیک بر فعالیتهای گسترده یک کسب و کار برای کسب اطلاعات بازار و مشتریان اصلی ( مشتریان سازمانی ) و تحلیل این اطلاعات برای پیش بینی نیازهای فعلی و آینده مشتریان و انتشار هوش بازاریابی ایجاد شده در اثر این اطلاعات در سراسر سازمان تمرکز دارد . این پرسشنامه  با طراحی کاملا استاندارد به پرسش ابعاد سه گانه جهتگیری بازار یا ...[ادامه مطلب]

پرسشنامه ابعاد سه گانه قابلیتهای بازاریابی

پرسشنامه ابعاد سه گانه قابلیتهای بازاریابی

معرفی محصول: یکی از مهمترین منابع ارزش زایی برای شرکتها، قابلیتهای بازاریابی آنهاست. در تبیین این نوع قابلیت باید گفت که بازاريابي تنها فعاليت تجاري است كه نقش اصلي آن درك نيازها، خواسته ها و ترجيحات مشتريان و ارضاي نياز آنها به نحوي بهتر از رقباست. قابليت هاي بازاريابي را مي توان توانايي سازمان در درك بازار و ارتباط با مشتري دانست.  محققان تئوري قابليت ها را تعميم يافته ديدگاه منبع–محو ...[ادامه مطلب]

پرسشنامه ابعاد سه گانه گرایش به کارآفرینی در سازمان

پرسشنامه ابعاد سه گانه گرایش به کارآفرینی در سازمان

معرفی محصول: لومپکین و دس (۲۰۰۱) کارآفرینی را به‌عنوان عمل ورود به بازارهای جدید یا از قبل تاسیس شده همراه با کالاها یا خدمات جدید تعریف کرده‌اند. کارآفرینی آنچه را اتفاق می‌افتد توضیح می‌دهد و گرایش به کارآفرینی توصیف می‌کند که چطور ورود به بازارهای جدید و ارائه محصولات جدید می‌تواند تداوم داشته باشد؛ همین‌طور گرایش به کارآفرینی انتقال از سطح فردی به سطح سازمانی ...[ادامه مطلب]